Intresseområden: Avtalsklausuler

EFFSO Tools artikel

Neutralisering av oklarhetsregeln

Syfte och användning Oklarhetsregeln är en viktig regel vid tolkning av avtal. Vid ensidigt upprättade standardvillkor kan parten som upprättat villkoret vilja neutralisera denna regel för att gardera sig i det fall…

EFFSO Tools artikel

Återköp, returrätt

Möjlighet att lämna tillbaka ej förbrukat material. Syfte och användning I en del sammanhang, exempelvis stora projekt av tidsbegränsad karaktär, är det vanligt att köpa på sig ett lite för stort lager…

EFFSO Tools artikel

Överföring av geoteknisk risk

Ansvar för massbalans. Syfte och användning Vi markentreprenader utgör jordförhållandena en risk i och med att jorden endast undersöks i vissa enstaka provhål. Resultatet kan bli att det blir väldigt stort överskott…

EFFSO Tools artikel

Gåvor och representation

Syfte och användning Det hör till vanligheten att parterna försöker påverka varandras anställd. För att skapa ett rent affärsmässigt klimat kan det vara av nytta att avtala hur pass vidlyftig representation mm…

EFFSO Tools artikel

Severability-klausul

Bestämmelses ogiltighet, strikt tolkning. Syfte och användning I komplexa avtal kan det hända att parterna inte kan förutsäga konsekvenserna av alla skrivningar. För att avtalet ändå inte skall vara ogiltigt så friskriver…

EFFSO Tools artikel

Rättigheternas övergång

Syfte och användning Vid de flesta köp som omfattar fast eller lös egendom eller tjänster som leder till att någon form av immateriel egenedom övergår, kan det, för tydlighetens skull, vara viktigt…

EFFSO Tools artikel

Leveransåtagande

Synonymt Leveransutfästelse. Syfte och användning Leveransåtagandet är ofta den mest centrala i de flesta leveransavtal. Leveransåtagande förpliktigar leverantören att leverera en viss volym per tidsenhet. Trots sin korthet har leveransåtagande enorm betydelse,…