Integrationsklausul, fullständig reglering, fullständigt avtal (merger clause)

Syfte och användning

Ett avtal omfattar inte enbart de dokument som infogas i det slutliga kontraktet utan all tidigare korrespondens, typ förfrågningsunderlag, anbud, mötesprotokoll, samt vad som muntligen uttryckts i förhandlingar. För att neutralisera tidigare korrespondens infogas ibland en klausul som benämns ”fullständigt reglering”. Med denna paragraf kan man undvika utspel som t.ex. ” vi skrev ju i vår offert” eller ”vi sa ju under slutförhandlingen”. Observera att det inte alltid är till fördel att infoga en integrationsklausul, ofta har man kanske inte hunnit få med allting i huvudavtalet, då kan korrespondens vara nog så viktig.

Integrationsklausulen härstammar från anglosaxisk rätt där den är en s.k. ’boilerplate’-klausul. Det är dock mycket omtvistat om den fungerar i svensk avtalsrätt som bygger på helt andra grundprinciper än den anglosaxiska.

Exempel 1
Fullständigt Avtal

Detta Kontrakt utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga uppgörelser, förslag eller annan kommunikation gjorda av parterna.

Exempel 2
Fullständigt Avtal och Ändring av Kontrakt

Kontraktet omfattar hela överenskommelsen mellan parterna med avseende på innehållet, och ersätter alla tidigare överenskommelser, korrespondens eller andra åtaganden relaterade till detta. Kontraktet kan endast ändras eller utökas genom skriftligt avtal mellan parterna .

Exempel 3
Fullständig reglering

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått Avtalets undertecknande.

Läs mer om avtalsklausul


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency