Inköpslexikon

EFFSOs inköpslexikon uppdateras ständigt med nya inköpsbegrepp och termer från inköpsområdet. I detta lexikon översätter vi inköpsbegrepp och nomenklatur mellan engelska, svenska och norska.

EnglishSvenskaNorsk
2 x 2 matrix fyrfältare 2x2-matrise
abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) akkord (ved konkurs)
ABC analysis volymvärdesanalys volumverdianalyse
ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga kapitalinnhentingsevne
absentee policy frånvaropolicy (för personal) fraværspolicy (for personale)
absorption cost självkostnad egenkostnad
absorption costing påläggskalkylering , självkostnadskalkylering påleggskalkulering, egenkostnadskalkulering
abstract of title gravationsbevis kopi av atkomstdokument
accede to an agreement ansluta sig till ett avtal tilslutte seg en avtale
accept attestera attestere
acceptance certificate övertagandecertifikat overtakelsessertifikat
acceptance sampling stickprovskontroll stikkprøvekontroll
accepting commission acceptprovision akseptprovisjon
accessibility tillgänglighet tilgjengelighet
accession treaty anslutningsavtal tilslutningsavtale
accessories tillbehör tilbehør
accompanying letter följebrev følgebrev
account day likviddag oppgjørsdato
account rendered ingående balans inngående balanse
accountability matrix ansvarighetsmatris ansvarligshetsmatrise
accounting bokföring, redovisning bokføring, regnskapsføring
accounting entry bokföringspost bokføringspost
accounting year bokföringsår bokføringsår
accounts ledger reskontra reskontro
accounts payable leverantörsskulder leverandørgjeld
accounts payable ledger leverantörsreskontra leverandørreskontro
accounts receivable kundfordringar kundefordringer
accounts receivable ledger kundreskontra kundereskontro
accumulation bin materialsats, monteringssats materialsats, monteringssats
accumulation store ackumuleringsplats akkumuleringssted
achieve uppnå oppnå
acknowledge attestera attestere
acknowledgement bekräftelse bekreftelse
acknowledgement of order orderbekräftelse ordrebekreftelse
acquire anskaffa anskaffe
acquisition anskaffning, förvärv anskaffelse, ervervelse
acquisition cost anskaffningskostnad anskaffelseskostnad
acquisition of assets and liabilities inkråmsförvärv eiendelservervelse
acquisition value anskaffningsvärde, nyanskaffningspris anskaffelsesverdi, nyanskaffelsespris
act as surety ställa borgen kausjonist
act of God befrielsegrund fritaksgrunn
act on public contracts lag om offentlig upphandling lov om offentlig innkjøp
action plan åtgärdsplan tiltaksplan
active inventory aktivt lager aktivt lager
actual job cost efterkalkyl etterkalkyle
adaptive control adaptiv styrning adaptiv styring
add-on option tillval tilvag
addendum bilaga bilag
additional assessment eftertaxering ettertaksering
additional charge eftertaxering ettertaksering
additional freight frakttillägg frakttillegg
additional order tilläggsbeställning tilleggsbestilling
additive tillsatsmedel tilsatsmiddel
addressable spend adresserbar spend, påverkbar spend adresserbart utlegg, påvirkbart utlegg
adduce anföra anfør
administrative closure administrativt avslut administrativ avslutning
adulterate förfalska forfalske
advance against collateral förskott mot säkerhet forskudd mot sikkerhet
advance booking förhandsbeställning forhåndsbestilling
advance invoice förskottsfaktura forskuddsfaktura
advance levy förtida betalning for tidlig betaling
advance order abonnemang abonnement
advance payment förskottsbetalning forskuddsbetaling
advance shipment note leveransavisering leveransevarsling
advance shipment notice föravisering forhåndsvarsling
advice of despatch leveransavi følgeseddel
advice of payment betalningsanvisning betalingsanvisning
advice of receipt mottagningsbevis mottaksbevis
advice of shipment avsändningsavi følgebrev
advising fee aviseringsavgift varslingsavgift
aesthetics estetik estetikk
affiliated company självständigt dotterbolag selvstendig datterselskap
affinity diagram släktskapsdiagram slektskapsdiagram
affirmative jakande bekreftende
affreighter befraktare speditør
affreightment befraktning transport
aged work utfört arbete (som ska efterskotteras) utført arbeid (som skal etterskuddsbetales)
agency agentur agentur
agency agreement agenturavtal agenturavtale
agency firm agenturfirma agenturfirma
agenda dagordning agenda
agent affärsombud foretaksombud
agent’s commission förmedlingsprovision formidlingsprovisjon
aggregate amount totalbelopp, totalsumma totalbeløp, totalsum
aggregate inventory aggregerat lager samlet beholdning
aggregate value totalvärde totalverdi
agility smidighet, totalflexibilitet smidighet, totalfleksibilitet
agio premie premie
agree accounts avstämma konton avstemme kontoer
agreed documents standardavtal standardavtale
agreement avtal avtale
agreement lapses on avtalet löper ut den avtalen utløper den
agreement to bond garantiutfästelse garantibevis
air bill of lading flygfraktsedel luftfraktseddel
air consignment note flygfraktsedel luftfraktseddel
air freight flygfrakt luftfrakt
air shipment flygtransport flytransport
air transportation bill luftkonossement luftkonossement
airway bill flygfraktsedel luftfraktseddel
alcatel letter (offentlig upphandling) tilldelningsbrev tildelingsbrev
alienable överlåtbar overførbar
alienate överlåta overføre
alienation överlåtelse overføring
alienor överlåtare overfører
all risk insurance allriskförsäkring fullrisikoforsikring
all risk policy allriskförsäkring fullrisikoforsikring
all risks policy allriskpolis fullrisikopolise
all-in price paketpris pakkepris
all-inclusive price paketpris pakkepris
all-time order slutorder sluttordre
allegation påstående påstand
alleged påstådd påstått
alliance management alliansledarskap allianselederskap
allocate contract tilldela kontrakt tildel kontrakt
allocation of costs kostnadsfördelning kostnadsfordeling
allotment tilldelning tildeling
allow a claim godkänna ett krav godkjenne et krav
allow a discount rabattera gi rabatt
allowance for damage skaderabatt skaderabatt
alteration of contract kontraktsändring kontraktsendring
amalgamation företagsfusion bedriftssammenslåing
amicable settlement uppgörelse i godo minnelig oppgjør
amicably i godo minnelighet
amount due fordran fordring
amount guaranteed borgenssumma garantibeløp
amount in arrears resterande belopp restansebeløp
amount of bond borgenssumma garantibeløp
amount payable förfallet belopp beløpet som har forfalt
amount unpaid obetalt belopp ubetalt beløp
anchorage dues ankringsavgift ankringsavgift
ancillary provision tilläggsbestämmelse tilleggsbestemmelse
annual depreciation charge årlig avskrivning årlig avskrivning
annual general meeting bolagsstämma generalforsamling
annual profit årsvinst årsresultat
annual statement årsberättelse årsberetning
antedate antedatera tilbakedatere
anticipation inventory säsonglager, kampanjlager sesonglager, kampanjelager
appeal överklaga appell
appendix bilaga bilag
application for credit kreditansökan kredittsøknad
application for review ansökan om överprövning begjæring om overprøving
apply äska forespørre
appointment utnämning utnevnelse
apportion fördela fordele
appraise värdera taksere
appraiser värderingsman takstmann
appreciation värdestegring verdiøkning
appreciative inquiry uppskattande undersökning verdsettingsundersøkelse
appropriation anslag bevilgning
approximate price cirkapris omtrentlig pris
apron attesttalong fakturagjenpart
arbitrate skiljedomsavgöra avgjøre ved voldgift
arbitration skiljedom voldgift
arbitration award skiljedomsavgörande voldgiftsdom
arbitrator skiljedomare voldgiftsdommer
arrangement avtal avtale
arrangement with creditors ackordsavtal akkordavtale
arrearage obetalt saldo ubetalt saldo
arrears efterskott, skuldbelopp etterskudd, skyldig beløp
arrears of interest upplupen ränta påløpt rente
arrival date ankomstdatum ankomstdato
arrive at an arrangement nå en överenskommelse komme frem til en avtale
arrow diagramming method pilnätmetoden pildiagrammetode
article of commerce handelsvara handelsvare
article of consumption förbrukningsartikel forbruksartikkel
articles of association bolagsordning selskapsvedtekter
as is befintligt skick som forevist
assemble sammansätta sette sammen
assemble to order montera mot order, montering mot kundorder montere på bestilling, montering mot kundeordre
assembling montering montering
assembly hopsättning sammensetting
assembly line löpande band løpende bånd
assent samtycke samtykke
assert göra gällande gjøre gjeldende
assertive tvärsäker skråsikker
assessment bedömning vurdering
asset tillgång eiendel
asset specificity specifika tillgångar, resurser knutna till objekt som är föremål för outsourcing spesifikke aktiva, ressurser knyttet til objekt som er gjenstand for outsourcing
asset turn over ratio kapitalomsättningshastighet kapitalomsetningshastighet
assets kapitaltillgångar anleggsmidler
assets and liabilities inkråm inventar
assign tilldela tildele
assignable överlåtbar overførbar
assignation överlåtelse overføring
assignee befullmäktigad autorisert person
assignee in bankruptcy konkursförvaltare bobestyrer ved konkurs
assignor överlåtare overfører
associate delägare deleier
assortment sortiment sortiment
assurance assurans assuranse
assurer assuradör assurandør
at sight avista, vid uppvisandet ved forevisning
at will efter eget gottfinnande etter eget forgodtbefinnende
attachment bilaga bilag
attain ernå oppnå
attest attestera, vitsorda attestere
attestation attestering attestasjon
attorney fullmaktsinnehavare fullmektig
audit granskning, revision granskning, revisjon
audit evidence revisionsbelägg revisjonsbevis
audit findings revisionsiakttagelser revisjonsfunn
audit recovery återvinning av kapitalläckage gjenvinning av kapitallekkasje
auditee organisation som revideras organisasjon som skal revideres
auditor revisor, revisionsledare revisor
authenticate legalisera legalisere
authorise bemyndiga bemyndige
authorised signatory firmatecknare signaturberettiget
authority befogenhet, mandat myndighet, mandata
authority to pay betalningsfullmakt betalingsfullmakt
authorization fullmakt, befogenhet fullmakt, myndighet
authorization of payment betalningsuppdrag betalingsoppdrag
authorized befullmäktigad autorisert person
authorized agent befullmäktigat ombud autorisert ombud
automatic replenishment automatisk lagerpåfyllnad automatisk lagerpåfylling
availability tillgänglighet tilgjengelighet
available goods locovaror tilgjengelige varer
available-to-promise disponibelt saldo disponibel saldo
average adjuster dispaschör, haveriutredare dispasjør, havariutreder
award criteria (vid upphandling) utvärderingskriterium, tilldelningskriterie vurderingskriterium, tildelingskriterier
award notice tilldelningsbekräftelse tildelingsbekreftelse
award procedure upphandlingsförfarande anbudsprosedyre
back a bill avalera en växel garantere en veksel
back order restnotera restnotere
back order list restorderlista restordreliste
back pay retroaktiv betalning etterbetaling
back-to-back-contract transparent avtal transparent avtale
backcasting backcasting backcasting
backdate antedatera tilbakedatere
backdated retroaktiv retroaktiv
backer avalist garantist
backflushing automatisk lageravräkning, baklängesnedbrytning automatisk lageravregning, tilbakestrømning
backhaul returtransport returtransport
backing aval garanti
backlog orderstock utestående ordre
backward integration bakåtintegration, integration i tidigare led baklengs integrasjon, integrasjon i tidligere ledd
backward scheduling bakåtplanering bakoverplanlegging
bad debt oindrivbar fordran uinndrivbar gjeld
balance sheet balansräkning balanse
balanced scorecard balanserat styrkort balansert styringskort
bank draft postväxel bankremisse
bankrupcy estate konkursbo konkursbo
bankrupt’s assets konkursbo konkursbo
bar chart stapeldiagram stolpediagram
bar code streckkod strekkode
bareboat charter totalbefraktning totalbefraktning
bargain pruta, köpslå prute, kjøpslå
bargain sale gottköpsförsäljning billigsalg
bargaining agent förhandlingsmotpart forhandlingsmotpart
bargaining offer förhandlingsbud forhandlingstilbud
barge liktare, pråm lekter, pram
barter byteshandel byttehandel
barter agreement bytesavtal bytteavtale
barter transaction bytesaffär byttetransaksjon
base for awarad of contract tilldelningsgrund tildelingsårsak
basic agreement basavtal baseavtale
basic charge grundavgift grunavgift
basic commodity råvara råvare
basic price riktpris veil. pris
basis of evaluation utvärderingsgrund evalueringsårsak
batch parti, sats parti, sats
batch number partinummer partinummer
batch processing partivis tillverkning partivis produksjon
batch size partistorlek partistørrelse
batch sizing partiformning partidimensjonering
bath tub curve badkarskurva badekarskurve
batna (best alternative to negotiated agreement) batef Batfa (beste alternativ til fremforhandlet avtale)
battle of forms kolliderande avtalsförhållande kolliderende avtaleforhold
beat down the price pruta prute
become due förfalla forfalle
become effective träda i kraft tre i kraft
become valid vinna laga kraft bli gyldig
beginning inventory ingående lagersaldo inngående lagersaldo
below cost price underpris under kostpris
benchmarking jämförelse sammenligning
beneficial interest nyttjanderätt bruksrett
beneficial owner nyttjanderättsägare bruksrettseier
beneficial right nyttjanderätt bruksrett
beneficiary förmånstagare begunstiget
benefit of a fall in price clause prisfallsgaranti prisfallsgaranti
berth förtöjningsplats fortøyningsplass
bias partisk, systematisk avvikelse partisk, systematisk avvikelse
bid offert, anbud tilbud, anbud
bid bond anbudsgaranti, offertgaranti anbudsgaranti, tilbudsgaranti
bid depositary system anbudshanteringssystem, upphandlingssystem anbudshåndteringssystem, innkjøpssystem
bid pricing offertprissättning tilbudsprising
bidder anbudsgivare anbudsgiver
bidding cartel anbudskartell anbudskartell
bill räkning regning
bill after sight avisoväxel ettersiktsveksel
bill at sight avistaväxel avistaveksel
bill of capacity kapacitetsbehovsstruktur kapasitetsbehovsstruktur
bill of distribution distributionsstruktur distribusjonsstruktur
bill of entry införseldeklaration innførseldeklarasjon
bill of labour personalbehovsstruktur personalbehovsstruktur
bill of lading konossement konnossement
bill of lading against acceptance konossement mot accept konnossement mot aksept
bill of lading issued by forwarding agents speditörskonossement speditørskonossement
bill of lading to bearer konossement till innehavaren konnossement til innehaveren
bill of lading to order orderkonossement ordrekonossement
bill of material stycklista , produktsstruktur stykkliste, produktstruktur
bill of measurement mätbrev målebrev
bill of resources resursbehovsstruktur ressursbehovsstruktur
bill of tonnage mätbrev målebrev
billing fakturering fakturering
bin binge beholder
bin reserve system bingesystem eskesystem
binding judgement lagakraftvunnen dom rettskraftig dom
binding offer bindande anbud, bindande offert bindende anbud, bindende tilbud
blank power of attorney fullmakt in blanko blankofullmakt
blank signature underskrift in blanko blankosignatur
blanket order blankoavtal blankoavtale
blanket release avropsorder avropsordre
blend formula recept blandingsformel
block order blockorderavtal blokkordreavtale
block order release blockorderavrop blockordreavrop
blue collar industriarbetare industriarbeider
board of directors ledningsgrupp ledelsesgruppe
board of governors bolagsstyrelse forstanderskap
bona fide i god tro i god tro
bonded store tullager tollager
bonded warehouse tullager tollager
bonify gottskriva, bonifiera godskrive
bonus gratifikation bonus
bonus pay bonuslön bonuslønn
book residual value bokfört restvärde bokført restverdi
book value bokfört värde bokført verdi
booklet broschyr brosjyre
bottleneck flaskhals, trång sektion flaskehals, trang seksjon
bottleneck products flaskhalsprodukter flaskehalsprodukter
bottom line vinst gevinst
bottom of the range instegsmodell innstegsmodell
bracket price stafflat pris gradert pris
bracket pricing prisstaffling prisgradering
brainstorm idéstorm brainstorm
brainstorming idéstormning brainstorming
brand name varumärke varemerke
branded goods märkesvaror merkevarer
breach of agreement bryta ett avtal bryte en avtale
breach of contract avtalsbrott, kontraktsbrott avtalebrudd, kontraktsbrudd
break bulk lossa losse
breakdown driftavbrott driftsavbrudd
breaking up of the ice islossning isbryting
briefing information informasjon
brochure broschyr brosjyre
broker mellanhand mellommann
bucket shop inofficiell börs uoffisiell børs
bucketed system hinksystem, periodsummerat materialplaneringssystem bøttesystem, periodesummert materialplanleggingssystem
bucketless system behovsorienterat materialplaneringssystem behovsorientert materialplanleggingssystem
budget at completion efterkalkyl etterkalkyle
budget constraint budgetrestriktion budsjettrestriksjon
buffer buffert buffer
building contractor byggnadsentreprenör byggentreprenør
bulk buyer volymköpare bulkkjøper
bulk buying partiuppköp partioppkjøp
bulk cargo bulklastare bulklaster
bulk commodity bulkvara bulkvare
bulk order kvantitetsorder bulkordre
bulky skrymmande omfangsrik
bullion omyntat guld umyntet gull
bullwhip effect pisksnärteffekt piskeslagseffekt
bulwark reling bolverk
bundle auction kombinatorisk auktion kombinatorisk auksjon
bundling sammanslagning, ihopslagning, kombinationköp, kumulativt köp sammenslåing, sammenslagning, kombinasjonskjøp, kumulativt kjøp
burden indirekta kostnader indirekte kostnader
burden rate omkostnad omkostning
burdensome betungande tyngende
business blueprint verksamhetskartläggning virksomhetskartlegging
business case affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi forretningsplan, forretningsnytte, forretningsstrategi
business cycle konjukturcykel konjunkturnøkkel
business impact effektmål effektmål
business integrity affärsmässighet forretningsmessighet
business logistics affärslogistik forretningslogistikk
business mission affärsidé forretningsidé
business objective effektmål effektmål
business on joint account metaaffär metaforretning
business practice kutym, affärssed kutyme, forretningsskikk
business process re-engineering affärsprocessutveckling forretningsprosessutvikling
buy spot köpa loco kjøpe spot
buyer köpare kjøper
buyer’s market monopson monopson
buying association inköpskooperativ innkjøpskooperativ
buying club inköpscentral innkjøpssentral
buying house inköpsagent innkjøpsagent
by instalments avbetalningsvis på avbetaling
by proxy genom fullmakt gjennom fullmakt
cable telegram telegram
calculated stock on hand teoretiskt lagersaldo teoretisk lagersaldo
calendar unit kalenderenhet kalenderenhet
call fordran, avrop, anfordran krav, forespørsel, invitasjon
call for bids/tenders anbudsbegäran anbudsinvitasjon
call for competition konkurrensutsätta konkurranseutsette
call off avrop forespørsel
camp’s formula wilsonformeln kvadratrotsformelen
can-ordering gruppbeställning gruppebestilling
cancel an order avbeställa avbestille
cancellation annulering avbestilling
cancellation charges annuleringskostnader avbestillingskostnader
cancellation clause annulleringsklausul avbestillingsklausul
cancellation of agreement uppsägning av avtal oppsigelse av avtale
candidate anbudssökande anbudssøker
cap begränsa (vite), begränsning begrense, begrensning
capacity availability check kapacitetsklarering kapasitetsklarering
capacity planning using overall factors beläggningsfördelning kapasitetsplanlegging ved hjelp av generelle faktorer
capacity purchasing kapacitetsköp kapasitetskjøp
capacity requirement kapacitetsbehov kapasitetsbehov
capacity requirements planning kapacitetsbehovsplanering kapasitetsbehovsplanlegging
capital budget investeringskalkyl investeringskalkyle
capital expenditure (CAPEX) investeringskostnad investeringskostnad
capitalised word versal begynnelsebokstav stor forbokstav
captive market företagsintern marknad, konkurrensskyddad marknad, skyddad marknad bedriftsinternt marked, konkurrensebeskyttet marked, beskyttet marked
captive use företagsintern användning bedriftsintern bruk
cargo last last
cargo ship fraktfartyg fraktfartøy
cargo terminal godsterminal godsterminal
carousels karusellager karusellager
carriage forward frakten obetald frakten ubetalt
carrier transportör, fraktförare transportør, speditør
carrier’s lien fraktförarens panträtt speditørens panterett
carry interest löpa med ränta løpe med rente
cartage körpengar fraktutgifter
carte blanche blankofullmakt blankofullmakt
cartel kartell kartell
cartel agreement kartellavtal kartellavtale
carton pappkartong pappkartong
cartooned kartongförpackad pakket i kartong
cash against documents dokumentinkasso, kontant mot dokument dokumentinkasso, kontant mot dokumenter
cash allowance utlägg (i entreprenad, för vilket extra entreprenörsarvode ej får debiteras) utlegg (i byggekontrakt, som det ikke kan debiteres ekstra entreprenøravgift på)
cash asset kassatillgång kontanttilgang
cash before delivery kontant betalning före leverans kontant betaling før levering
cash discount kassarabatt kontantrabatt
cash flow kassaflöde, likviditetsflöde kontantstrøm, likviditetsstrøm
cash on delivery betalning vid leverans, postförskott betaling ved leveranse, mot oppkrav
cash on delivery consignment efterkravsförsändelse forsendelse mot postoppkrav
cash price kontantpris kontantpris
cash purchase kontantköp kontantkjøp
cash slip kontantnota kontantnota
cash with order betalning i förskott, betalning vid order betaling på forskudd, betaling ved ordre
cask fat fat
casting shop gjuteri støperi
category lead kategorichef kategorisjef
category management kategoristyrning kategoristyring
category manager kategoriansvarig kategorisjef
category sourcing kategoristyrning kategoristyring
category tree kategoriträd kategoritre
causal link orsakssamband årsakssammenheng
causal reaction kausalitet kausalitet
causality kausalitet kausalitet
causation orsakssamband årsakssammenheng
cause and effect diagram orsak-verkan-diagram årsak/virkning-diagram
caveat protest protest
ceding company cederande bolag avgivende selskap
ceiling price pristak pristak
cell layout flödesgrupplayout flytgruppelayout
cellular manufacturing flödesgrupptillverkning flytgruppeproduksjon
central purchasing body inköpscentral innkjøpssentral
centre of gravity method tyngdpunktsmetoden tyngdepunktmetoden
certificate attest, intyg attest, sertifikat
certificate of conformity överensstämmelseintyg samsvarssertifikat
certificate of delivery leveransintyg leveringssertifikat
certificate of inspection besiktningsbevis inspeksjonssertifikat
certificate of manufacture fabriksintyg produksjonssertifikat
certificate of origin ursprungsbevis, ursprungsintyg opprinnelsessertifikat, opprinnelsesbevis
certified by notary public bestyrkt av notarius publicus sertifisert av notarius publicus
certified to be a true copy vidimeras attestert riktig kopi
certify vitsorda attestere
chain stores kedjebutiker kjedebutikker
change control board styrgrupp för ändringshantering styringsgruppe for endringshåndtering
change costs förändringskostnader endringskostnader
change management förändringsledarskap endringsledelse
channel partner distributionspartner distribusjonspartner
charachter reference vitsord bevitnelse
charge off avskriva avskrive
chart of accounts kontoplan kontoplan
charter befrakta, avtal, bemyndigande befrakte, avtale, autorisering
charter cargo space kontrahera lastrum kontrahere lasterom
charter party certeparti certeparti
charterer befraktare speditør
chartering agent befraktningsagent befraktningsagent
chase strategy anpassningsstrategi, nollagersstrategi tilpasningsstrategi, nullagerstrategi
chattel lösöre løsøre
chech sheet strecktablå telleskjema
cherry picking russinplockning finsikting
chief procurement officer inköpsdirektör innkjøpsdirektør
circumvention kringgående omgåelse
civil contract byggkontrakt byggekontrakt
claim anfordran, fordran, reklamation, krav krav, fordring, reklamasjon, krav
claim for compensation ersättningsanspråk erstatningskrav
claim for damages skadeersättningsanspråk, skadeståndstalan erstatningskrav, kravhandling
claim for indemnification ersättningsanspråk erstatningskrav
claim for refund återbetalningskrav refusjonskrav
claim for restitution återbetalningskrav refusjonskrav
claimant fordringsägare, person som gör anspråk fordringshaver, person som gjør krav
class diagram klassdiagram klassediagram
clause bestämmelse klausul
clause-by-clause-commentary punkt-för-punkt-kommentering, kommenteringslista punkt-for-punkt-kommentering, kommenteringsliste
clean acceptance villkorslös accept vilkårsløs aksept
clean bill of lading rent konossement rent konnossement
clearance avräkning, tullbehandling avregning, tollbehandling
clearance sale utförsäljning utsalg
cleared inwards inklarerad innklarert
cleared outwards utklarerad utklarert
close corporation fåmansbolag sluttet selskap
closing stock utgående lager utgående lager
co insure samförsäkra samforsikre
co-design gemensam konstruktion, gemensam produktutveckling, samordnad design felles konstruksjon, felles produktutvikling, samordnet design
co-managed inventory samarbetsstyrda lager samarbeidsstyrta lagre
co-production samproduktion samproduksjon
co-signer medundertecknare medunderskriver
coasting vessel kustfartyg kystfartøy
COD parcel efterkravsförsändelse forsendelse mot postoppkrav
code kontera kontere
code of conduct uppförandekod, social policy, förhållningspolicy retningslinjer for oppførsel
coerce påtvinga, tvinga påtvinge, tvinge
coercive measure tvångsåtgärd tvangsmiddel
coercive measures exekutivt förfarande tvangsmidler
cogent law tvingande lag tvingende lov
coinsurance clause samförsäkringsklausul samforsikringsklausul
collaboration samverkan samarbeid
collaborative planning, forecasting and replensishment samverkande planering, prognostisering och påfyllnad samarbeidende planlegging , prognostisering og påfylling
collateral säkerhet, borgensåtagande, pantsäkerhet sikkerhet, kausjonsforpliktelse, pantesikkerhet
collation kollationering kollatering
collectable indrivningsbar inndrivbar
collection advance agreement inkassoförbindelse inkassoforbindelse
collection charge hämtningsavgift henteavgift
collection letter björnbrev , kravbrev inkassorbrev, kravbrev
collection measure indrivningsåtgärd innkassotiltak
collective bargaining agreement kollektivavtal tariffavtale
collective bill of lading samkonossement samkonossement
collective consignment samkörning samkjøring
collective shipment samkörning samkjøring
colloquial language talspråk dagligspråk
collusion maskopi maskepi
combinatorial auction kombinatorisk auktion kombinatorisk auksjon
combinatorial purchasing kombinatoriskt inköp kombinatorisk innkjøp
come into force träda i kraft, ikraftträdande trå i kraft, ikrafttredelse
commence börja påbegynne
commerce cloud molntjänster skytjenester
commercial agent handelsagent handelsagent
commercial agreement handelsavtal handelsavtale
commercial code handelsbalk handelskode
commercial custom handelsbruk handelsbruk
commercial invoice handelsfaktura handelsfaktura
commercial letter of credit remburs remburs
commercials of the shelf hyllvaror (kommersiella) hyllevarer (kommersielle)
commission agency kommissionsaffär kommisjonsbyrå
commission agent handelskommissionär kommisjonær
commission of freight kaplake kommisjon av frakt
commissioned work uppdragsverksamhet bestillingsverk
commitment förpliktelse, åtagande, löfte forpliktelse, undertakelse, løfte
commodities handelsvaror handelsvarer
commodities broker varubörsmäklare varebørsmegler
commodities exchange varubörs varebørs
commodity sortiment sortiment
commodity agreement råvaruavtal råvareavtale
commodity exchange råvarubörs råvarebørs
commodity price index varuprisindex råvareprisindeks
commodity strategy sortimentsstrategi sortimentstrategi
commodity team sortimentsteam sortimentteam
common expense samkostnad samkostnad
common law sedvanerätt sedvanerett
commonality kommonalitet, tväranvändning alminnelighet
company financial year bolagsår selskapsår
company in commendam kommanditbolag kommandittselskap
company wide företagsomspännande selskapsomspennende
competition konkurrens konkurranse
competition clause konkurrensklausul konkurranseklausul
competitive advantage konkurrensfördel konkurransefortrinn
competitive benchmarking konkurrentjämförelse konkurransesammenligning
competitive bidding konkurrensutsättning, upphandling konkurranseutsetting
competitive dialogue konkurrenspräglad dialog konkurransepreget dialog
competitive edge konkurrensfördel konkurransefortrinn
competitive pricing konkurrenssatt prissättning konkurransedyktige priser
competitive sealed proposal upphandlingsförfarande i USA likt konkurrenspräglad dialog konkurransedyktig anbudsforslag i USA
competitive strategy konkurrensstrategi konkurransestrategi
competitive tendering anbudstävlan, konkurrensutsatt upphandling konkurranseutsetting
competitiveness konkurrenskraft konkurranseevne
competitor konkurrent konkurrent
complain reklamera klage
complainant klagande (subst) klager
complaint reklamation klage
completion certificate övertagandecertifikat overtakelsessertifikat
completion of delivery slutleverans ferdigstillelse av leveransen
compliance management efterlevnadskontroll, efterlevnadshantering samsvarshåndtering
compliance matrix överensstämmelselista samsvarsmatrise
comply with provision efterleva bestämmelse i samsvar med bestemmelse
composition agreement ackordsavtal akkordavtale
comprehensive insuranceallriskförsäkring fullrisikoforsikring
comprise inkludera inkludere
compromise avtal avtale
comptroler controller controller
compulsory cession tvångsöverlåtelse tvungen avståelse
computer aided ordering datorstödd orderläggning dataassistert bestilling
concede bevilja medgi
concession leveransdispens, oktroj, beviljande prisavslag
conciliation förlikning forlik
conciliation agreement förlikningsavtal forliksavtale
conciliator förlikningsman forliksmann
concludent act konkludent handlande konkluderende handling
conclusive bindande avgjørende
concurrent engineering integrerad produktframtagning sammenvirkende teknikk
condition betingelse betingelse
conditional acceptance (of bid) oren accept (av anbud) betinget aksept (av bud)
conditional clause villkorsklausul betingelsesklausul
conditions of contract kontraktsvillkor kontraktsvilkår
conditions of delivery leveransvillkor leveringsvilkår
conditions of payment betalningsvillkor betalingsvilkår
conditions of sale försäljningsvillkor salgsbetingelse
conduct utföra, bedriva, vandel (subst.) utføre, forvalte
configuration management konfigurationshantering konfigurasjonsstyring
configure to order konfigurera mot order konfigurert etter bestilling
confirm by oath beediga bekrefte ved ed
confirmed documentary credit bekräftad remburs bekreftet remburs
confirmed letter of credit bekräftad remburs bekreftet remburs
confiscation sekvester konfiskering
conflicting demands motstridiga behov motstridende krav
conformance överensstämmelse overensstemmelse
conformity likformigt konformitet
conglomerate purchasing inköpskooperativ, inköpsförening, inköpskonglomerat innkjøpskooperativ
conjoint analysis conjoint-undersökning conjoint-analyse
consecutive days sammanhängande dagar påfølgende dager
consecutive numbers löpnummer påfølgende tall
consent samtycke samtykke
consequential loss insurance avbrottsförsäkring følgeskadeforsikring
consign konsignera innlevere
consigned goods konsignationsvaror innleverte varer
consignee godsmottagare, konsignationsvarumottagare mottaker
consignment försändelse, konsignation, sändning, varuförsändelse forsendelse
consignment invoice konsignationsfaktura forsendelsesfaktura
consignment note fraktsedel fraktbrev
consignment stock contract konsignationsavtal fraktlagerkontrakt
consignor varuavsändare, avsändare, konsignationsvaruleverantör avsender
consistent sammanhängande konsistent
consortium konsortium konsortium
consortium agreement konsortialavtal konsortieavtale
constitute utgör utgjøre
constraint bivillkor, restriktion begrensning
construction contract utförandeentreprenad anleggskontrakt
consultation samråd konsultasjon
consumer durables kapitalvaror varige forbruksgoder
consumer goods konsumtionsvaror forbruksvarer
container bill of lading containerkonossement beholderkonnossement
contest bestrida bestride
context diagram kontextdiagram kontekstdiagram
contingency eventualitet, oförutsedd utgift eventualitet
contingency planning beredskapsplanering kriseberedskap
contingency reserve beredskapsreserv sikkerhetsavsetning
contingent oviss uviss
contingent liability ansvarsförbindelse ansvarsforbindelse
continuation clause förlängningsklausul videreføringsklausul
continuous improvement ständig förbättring kontinuerlig forbedring
continuous operation helårsdrift kontinuerlig operasjon
contraband smugglare smuglervare
contract award kontraktstilldelning kontraktstildeling
contract award decision tilldelningsbeslut avgjørelse om kontraktstildeling
contract award notice efterannonsering varsling om kontraktstildeling
contract blank kontraktsformulär kontraktsskjema
contract close-out kontraktsavslut kontraktsavslutning
contract compliance avtalsefterlevnad kontraktsetterlevelse
contract compliance rate avtalstäckning, avtalstrohet kontraktsetterlevelsesnivå
contract form kontraktsformulär kontraktsform
contract fulfilment kontraktsfullgörande kontraktsoppfyllelse
contract manager avtalsansvarig, avtalsförvaltare, kontraktsansvarig kontraktsansvarlig
contract mark up avtal med ändringsmarkeringar kontrakt med endringsmarkeringer
contract of affreightment fraktkontrakt fraktavtale
contract of guarantee borgensförbindelse garantiavtale
contract period kontraktstid kontraktsperiode
contract price kontraktspris kontraktspris
contract stipulation kontraktsbestämmelse kontraktsbestemmelse
contract with options optionsavtal kontrakt med opsjoner
contract work entreprenadarbete kontraktsarbeid
contracted price leveranspris leveransepris
contracting authority upphandlande myndighet oppdragsmyndighet
contracting entity upphandlande enhet oppdragsgiver
contracting party kontrahent kontraktspart
contractor entreprenör entreprenør
contractor’s fee entreprenörsarvode entreprenørens honorar
contractual kontraktsenlig kontraktsmessig
contractual penalty kontraktsvite kontraktsstraff
contractual provisions avtalsbestämmelser kontraktsbestemmelser
contrary to contract avtalsstridig, avtalsvidrig i strid med kontrakt
contribution cost pricing bidragsprissättning bidragsprissetting
contribution marging täckningsbidrag dekningsbidrag
controller controller controller
controlling company moderbolag kontrollerende selskap
convenience goods dagligvaror dagligvarer
convention avtal avtale
conveyance överlåtelsehandling, transport, överlåtelse overdragelse
conveyor transportband transportør
convince övertyga overbevise
cooperation agreement samarbetsavtal samarbeidsavtale
core business kärnverksamhet kjernevirksomhet
corporate body juridisk person juridisk person
corporate buyer koncerninköpare selskapsinnkjøper
corporate governance bolagsstyrning selskapsstyring
corporate procurement officer inköpsdirektör innkjøpsdirektør
corporate social responsibility företagens sociala ansvar selskapets samfunnsansvar
corrective action korrigerande åtgärd korrigerende tiltak
corrective maintenance felavhjälpande underhåll, korrigerande underhåll korrektivt vedlikehold
cost kostnad kostnad
cost account efterkalkyl etterkalkyle
cost accounting efterkalkylering kostnadsregnskap
cost allocation kostnadsfördelning kostnadsfordeling
cost and freight fraktfritt kostnad og frakt
cost apportionment kostnadsfördelning kostnadsfordeling
cost avoidance kostnadsundvikande kostnadsunnvikelse
cost based pricing kostnadsbaserad prissättning kostnadsbasert prissetting
cost baseline kostnadsbaslinje kostnads​​basislinje
cost ceiling kostnadsram kostnadstak
cost centre kostnadsställe kostnadssted
cost containment begränsning av kostnader (genom aktivt arbete), kostnadskontroll kostnadskontroll
cost contract löpande räkning løpende regning
cost driver kostnadsdrivare kostnadsdriver
cost effective indräktig kostnadseffektiv
cost estimate kostnadskalkyl kostnadsoverslag
cost insurance freight frakt- och assuransfritt kostnadsforsikringsfrakt
cost leadership kostnadsledarskap kostnadslederskap
cost of an order ordersärkostnad ordrekostnad
cost of capital kapitalkostnad kapitalkostnad
cost of interest räntekostnad rentekostnad
cost of liquidation avvecklingskostnad avviklingskostnad
cost of living allowance dyrortstillägg levekostnadstillegg
cost of loading lastningskostnader lastekostnad
cost of maintenance underhållskostnader vedlikeholdskostnad
cost of operation driftskostnad driftskostnad
cost of solicitation upphandlingskostnad anbudskostnad
cost of tendering upphandlingskostnad anbudskostnad
cost of underage bristkostnad mangelkostnad
cost oriented pricing kostnadsprissättning kostnadsbasert prissetting
cost overrun kalkylöverskridning kostnadsoverskridelse
cost performance index kostnadskvot kostindeks
cost plus contract självkostnadskontrakt selvkostnadskontrakt
cost plus contract (OBS Den svenska termen löpande räkning kan definieras på olika sätt) löpande räkning løpende regning
cost plus price faktorpris (i avtalssammanhang) faktorpris (i avtalesammenheng)
cost plus pricing faktorprissättning faktorprising
cost price självkostnadspris kostpris
cost reimbursable contract löpande räkning, självkostnadskontrakt løpende regning, selvkostnadskontrakt
cost value method parivärdemetod pariverdimetode
cost variance kostnadsavvikelse kostnadsavvik
cost-benefit-analysis lönsamhetsanalys kost/nytte-analyse
COTS hyllvaror (kommersiella) hyllevarer (kommersielle)
counter-claim genfordran, motkrav, genkäromål motkrav
counterfeit förfalska, oäkta forfalsket
counterfoil talong gjenpart
countermand avbeställa avbestille
countervailing duty utjämningstull utligningstoll
counting frequency inventeringsfrekvens tellefrekvens
counting request inventeringsanmodan telleforespørsel
country of destination bestämmelseland destinasjonsland
country of origin ursprungsland opprinnelsesland
coupled inventories kopplade lager koblede lagre
courtesy artighet høflighet
cover letter missiv følgebrev
covering letter följebrev følgebrev
crainage kranhyra kranleie
crane lyftkran kran
crashing forcering forsering
credit fordran fordring
credit advice kreditnota kreditnota
credit agreement kreditavtal kredittavtale
credit note kreditfaktura kreditnota
credit rating kreditvärdighet kredittverdighet
credit reporting agency kreditupplysningsbyrå kredittrapporteringsbyrå
creditor borgenär kreditor
crew besättning, manskap besetning, mannskap
cross docking genomflöde, genomflödesdistribution gjennomstrømning, gjennomstrømningsdistribusjon
cross rule travers travers
cross tabulation korstabeller krysstabell
cross-business företagsöverskridande selskapsoverskridende
cross-functional team tvärfunktionell grupp tverrfunksjonell gruppe
cross-tower tvärfunktionell tverrfunksjonell
cumulative lead time ackumulerad ledtid akkumulert ledetid
currency valuta valuta
currency basket valutakorg valutakurv
currency clause valutaklausul valutaklausul
currency restriction valutarestriktion valutarestriksjon
currency risk management valutariskhantering valutarisikohåndtering
current assets omsättningstillgångar omløpsmidler
current budget driftsbudget driftsbudsjett
current exchange rate dagskurs dagskurs
current ratio balanslikviditet (beskrivet som nyckeltal) likviditetsgrad
curriculum vitae (br) meritförteckning curriculum vitae (br)
curtail inskränka innskrenke
curtailment driftsinskränkning driftsinnskrenkning
custodian depositarie, förvaltare, depåförvaltare forvalter, formynder
custody bill of lading förvaringskonossement forvaringskonnossement
custody charge depåavgift depotavgift
custom clearance receipt tullkvittens fortollingskvittering
custom-house receipt tullkvittens tollkvittering
customable tullpliktig tollpliktig
customary tare usotara sedvane-tarafradrag
customer of choice prioriterad kund prioritert kunde
customer order decoupling point kundorderpunkt kundeordrepunkt
customer value proposition kundlöfte kundeløfte
customization kundanpassning kundetilpasning
customs agent tullagent toller
customs bill of entry införseltillstånd innførselstillatelse
customs clearance förtullning, tullavgift fortolling, tollavgift
customs nomenclature tullnomenklatur tollnomenklatur
customs reimbursement tullrestitution tollrefusjon
customs warehouse tullager, packhus tollager
cutback nedskärning nedskjæring
cycle counting rullande inventering rullerende telling
cycle stock omloppslager, omsättninglager omløpslager
cycle time genomloppstid gjennomløpstid
daily allowance traktamente dagpenger
damage estimate skadeberäkning skadeestimat
damage in transit transportskada skade under transport
damage liability skadeersättningsskyldig skadeansvar
damage notification skadeanmälan skadevarsling
damages clause bötesklausul skadeklausul
data date avstämningsdatum avstemningsdato
date of arrival ankomstdatum ankomstdato
date of postmark poststämpelns datum poststemplingsdato
day book diarium dagbok
day rates contract timräkning timeregning
day-book number diarienummer dagboknummer
days in payables dagar i leverantörsreskontran gjennomsnittlig kortsiktig gjeld
days inventory held (DIH) genomsnittlig lagringstid gjennomsnittlig lagringstid
days payables outstanding (DPO) mätetal för antal dagar genomsnittlig betalningstid gjennomsnittlig betalingstid
dead freight fautefrakt dødfrakt
dead on arrival defekt vid ankomst defekt ved ankomst
dead weight dödvikt dødvekt
deadline fatatalietid tidsfrist
dealer’s price återförsäljarpris forhandlerpris
debentured goods tullrestitutionsgods tollrefusjonsgods
debriefing debriefing debriefing
debt collection agency inkassobyrå inkassobyrå
debt due fordran fordring
debtor gäldenär debitor
decision tree beslutsträd beslutningstre
deck cargo däckslast dekkslast
declaration of conformity försäkran om överensstämmelse samsvarserklæring
decline förkasta anbud eller förfrågan forkaste, avslå
decline an offer avböja ett anbud avslå et tilbud
decoupling inventory frikopplingslager frikoblingslager
decoy bulvan lokkedue
deduct avräkna avregne
deductible avdragsgill egenandel
deduction avdrag, avräkning fradrag
deed avtal, handling kontrakt, avtale
deed of transfer överlåtelsehandling skjøte
deemed anses ansett
deep stacking djupstapling dypstabling
default betalningsförsummelse standard
default of payment utebliven betalning mislighold av betaling
defeasance annullering annullering
defeasible annullerbar annullerbar
defect felaktig defekt
defect (om fel) brist defekt (om feil)
defective goods felaktiga varor defekte varer
defer dröja utsette
deferral uppskov utsettelse
deferred charges förutbetalda kostnader utsatte kostnader
deferred discount uppskjuten rabatt utsatt rabatt
defray bestrida bestride
defrayal bestridande bestridelse
delay försening forsinkelse
delegate befullmäktigad autorisert person
deliverables leverabler leveranser
delivered free franko levert gratis
delivered free at your warehouse fritt ert magasin gratis levert på lageret
delivery capability leveransberedskap leveringsevne
delivery capacity leveransförmåga leveringskapasitet
delivery condition leveransvillkor leveringstilstand
delivery confirmation leveransbekräftelse leveringsbekreftelse
delivery control leveranskontroll leveringskontroll
delivery date leveransdatum leveringsdato
delivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhet leveringspålitelighet
delivery follow-up leveransuppföljning leveringsoppfølging
delivery note följesedel følgeseddel
delivery notice leveransbesked leveringsvarsel
delivery reliability leveransprecision leveringssikkerhet
delivery reminder leveranspåminnelse leveringspåminnelse
delivery schedule leveransplan leveringsplan
delivery service leveransförmåga leveringsservice
demand fordran fordring
demand chain efterfrågekedja etterspørselskjede
demand chain management styrning av behovskedjan styring av etterspørselskjede
demand payment björna betalingskrav
demand time fence kundordertidsgräns, efterfrågetidsgräns kundeordretidsgrense, etterspørselstidsgrense
demijohn damejeanne damejeanne
demise charter totalbefraktning totalbefraktning
demur invända innvende
demurrage överliggedagsersättning demurrage
depletion värdeminskning verdireduksjon
depreciable assets avskrivningsbara tillgångar avskrivbare eiendeler
depreciation avskrivning avskrivning
derived demand härledd efterfrågan avledet etterspørsel
descision-making unit beslutsgrupp beslutningsgruppe
design and build contract totalentreprenad totalentreprise
design contest projekttävling designkonkurranse
design-to-cost-tendering upphandling med fast takpris anbud med fast takpris
design-to-order konstruera mot order produksjon på bestilling
designate namnge utpeke
desourced supplier icke godkänd leverantör, underkänd leverantör ikke godkjent leverandør, underkjent leverandør
detaining sekvester beslaglegging
deterioration förfall, försämring forverring, forfall
develop utveckla utvikle
deviation avvikelse avvik
diary dagbok dagbok
direct award direktupphandling direkteanbud
direct single sourcing aktivt enleverantörsval aktivt eneleverandørvalg
dirty bill of lading konossement med förbehåll konnossement med forbehold
disaggregation disaggregering oppløsning
disagio disagio disagio
disburse utbetalning utbetale
discharge lossa losse
discharge a ship lossa ett fartyg losse et fartøy
discharge afloat flytande lossning flytende lossing
discharging expense lossningskostnad lossekostnad
disclaimer friskrivningsklausul ansvarsfraskrivelse
disclosure edition fremleggelse
disclosure rights rätt att ta del av uppgifter rett til å få ta del i opplysninger
discount rabatt rabatt
discount against cash kassarabatt kontantrabatt
discount schedule rabattbrev rabattbrev
discounted cash flow kassaflödesvärdering kontantstrømmens nåverdi
discovery edition oppdagelse
discretionary fakultativ skjønnsmessig
disembark landsättning landsetting
disintermediation mellanhandsreducering direkte overføring
dismantling nedmontering demontering
dismiss entlediga avskjedige
dispatch avsända utsende
dispatch department avsändningsavdelning utsendingsavdeling
dispatch goods ilgods ilgods
dispatch money tidsvinstersättning fremskyndingspenger
dispatch note avsändningsavi følgebrev
dispatcher varuavsändare vareavsender
disposal time disponibel tid disponibel tid
dispositive law dispositiv lag/rätt dispositiv lov
dispute tvista tvist
dispute management tvisthantering tvisthåndtering
disruption avbrott avbrudd
distraint utmätning utpantning
divest överlåta, divestera overlate, divestere
dividend aktieutdelning utbytte
divisable delbar delbar
divulge delge avsløre
dock company frihamnsbolag havneselskap
dock receipt hamnkvitto havnekvittering
dockage pris för utnyttjande av hamnplats dokkavgift
doctrine of frustration fullgörelsehinder force majeure
documentary credit remburs remburs
documentary remittance dokumentremissa dokumentremisse
domestic articles hushållsartiklar husholdningsartikler
domestic sourcin köp på inhemsk marknad, inhemska inköp innenlandske kjøp, kjøp på innenlands marked
double order-point system dubbel beställningspunkt dobbelt bestillingspunkt
down payment handpenning forskuddsbetaling
downtime stilleståndstid nedetid
dp handpenning forskuddsbetaling
draft tratta utkast
draft agreement avtalsutkast utkast til avtale
draft contract kontraktsförslag utkast til kontrakt
draft settlement förlikningsförslag utkast til oppgjør
drawee trassat trassat
drawer trassent trassent
drayage hemtransportkostnader hjemtransportkostnader
drop shipment direktleverans (utan mellanhänder) direkteleveranse (uten mellomledd)
drop shipping direktleverans (utan mellanhänder) direkteleveranse (uten mellomledd)
drop size discount volymrabatt volumrabatt
drop size incentive volymrabatt volumrabatt
dual sourcing parallellförsörjning parallellforsyning
due date förfallodag, färdigdatum forfallsdato, ferdigdato
due diligence förvärvsutredning, skälig försiktighet, köprättslig undersökning aktsomhetskrav
due professional care yrkesmässig noggrannhet yrkesmessig grundighet
duly vederbörligen behørig
duly substantiated välgrundad behørig begrunnet
dummy activity blindaktivitet blindaktivitet
dun björna, björnbrev purre
dunning letter björnbrev purrebrev
duopoly duopol duopol
duplicate receipt system paragonsystem paragonsystem
durability varaktighet holdbarhet
durable goods kapitalvaror kapitalvarer
duration varaktighet varighet
duration of agreement avtalstid avtaletid
dutiable tullpliktig tollpliktig
duty drawback tullrestitution tollrestitusjon
duty free tullfri tollfritt
dynamic discount dynamisk rabatt dynamisk rabatt
dynamic lot sizing dynamisk partiformning dynamisk partiforming
earliest due date tidigaste färdigdatum tidligste forfallsdato, ferdigdato
early material authorisation / concession materialbemyndigande materialbemyndigende
early payment förskottsbetalning forskuddsbetaling
early purchasing involvement tidig inköpsinvolvering tidlig innkjøpsinvolvering
early start agreement avtal för tidiga aktiviteter avtale for tidlige aktiviteter
early supplier involvement tidig leverantörsinvolvering tidlig leverandørinvolvering
early supply management involvement tidig inköpsinvolvering tidlig innkjøpsinvolvering
earning inkomst inntjening
earning capacity avkastningsförmåga inntjeningsevne
earning power avkastningsförmåga inntjeningsevne
economic lot size ekonomisk partistorlek økonomisk partistørrelse
economic order quantity ekonomisk orderstorlek økonomisk bestillingsantall
economies of scope kombinationsfördelar breddefordel
economy of scale skalekonomi, skalfördelar, stordriftsfördel, mängdrabatt stordriftsfordel
effectiveness resultateffektivitet, verkställighetsförmåga, yttre effektivitet effektivitet
efficiency resurseffektivitet, inre effektivitet, systemeffektivitet effektivitet
efficient consumer response effektiv kundrespons effektiv forbrukerrespons
elevator pitch hissversion heisversjon
elicitation elicitering, identifiering, kravinsamling identifisering, kravinnsamling
emphasise framhålla understreke
employer uppdragsgivare, arbetsgivare oppdragsgiver, arbeidsgiver
employer’s contribution arbetsgivaravgift arbeidsgiveravgift
empower bemyndiga bemyndige
empowered befullmäktigad autorisert person
empowerment befogenhet fullmakt
enclosure bilaga bilag
end of life product utgången produkt, utgången artikel utgått artikkel, utgått produkt
ending inventory utgående lagersaldo utgående lagersaldo
endogenous endogen endogen
endorsable endossabel, fungibel kan støttes
endorse attestera attestere
endorsee endossat endossatar
endorsement endossement, endosso, ikraftsättning endossement
endorser endossent, växelcedent endossent
endurance test uthållighetsprov utholdenhetsprøve
enforce a claim göra ett anspråk gällande håndheve et krav
enforceable exigibel eksigibel
enforced sale tvångsauktion tvangssalg
engineer-to-order konstruera mot order konstruer på bestilling
engineering change order konstruktionsändringsorder, ändringsorder konstruksjonsendringsordre
engineering change proposal ändringsförslag konstruksjonsendringsforslag
engineering change request ändringsbegäran konstruksjonsendringsanmodning
enquiry anbudsförfrågan anbudsforespørsel
ensure tillse sikre
enter a contract kontrahera kontrahere
enter into force träda i kraft, ikraftträdande trå i kraft, ikrafttredelse
entitled to berättigad till berettiget til
entity in charge of maintenance underhållsansvarig enhet foretak som har ansvar for vedlikehold
entrepot packhus pakkhus
entrust anförtro betro
entry barrier inträdeshinder etableringshinder
entry level version instegsmodell innstegsmodell
entry of goods varuinförsel vareinnførsel
equal run-out time likvärdig täcktid lik utløpstid
equity eget kapital egenkapital
escalation clause eskaleringsklausul vid tvist eskaleringsklausul ved tvist
escalator clause indexklausul indeksklausul
escape clause hävningsrättsklausul hevingsrettsklausul
estimate of cost kostnadsförslag kostnadsoverslag
estimate to complete kalkyl för resterande arbeten kalkyle for resterende arbeid
estimator kostnadsberäknare kostnadsberegner
even-handed opartisk upartisk
event list händelselista hendelsesliste
event-driven process chain händelsestyrd processkedja hendelsesdrevet prosesskjede
evergreen contract tillsvidareavtal evigvarende kontrakt
everyday commodities dagligvaror dagligvarer
evict avhysa kaste ut
eviction vräkning utkastelse
evidentiary bevisbörda bevisbyrde
ex gratia payment ersättning utan juridisk förpliktelse billighetserstatning
ex warehouse fritt lager fra lager
ex works fritt fabrik fra fabrikk
ex-house i annans regi i en annens regi
excavation works markentreprenad gravearbeider
excepted perils clause friskrivningsklausul fraskrivingsklausul
exception statement avvikelseförteckning (i anbud), differenslista (i anbud) avviksfortegnelse (ved anbud), differanseliste (ved anbud)
excess capacity överkapacitet overkapasitet
excessive oskälig overdreven
exchange application valuta ansökan valutaapplikasjon
exchange rate växelkurs vekslingskurs
excise tillverkningsskatt forbruksskatt
excise duty tillverkningsskatt, punktskatt forbruksavgift
excise tax tillverkningsskatt forbruksskatt
exclusion criteria uteslutningskriteria eksklusjonskriterier
exclusive agency generalagentur generalagentur
exclusive agent generalagent generalagent
exclusive right prerogativ enerett
exclusive right ensamrätt enerett
executable genomförbar gjennomførbar
execute utföra utfør
execution utförande, utmätning utførelse
execution code utsökningsbalken utførelseskode
execution date tidpunkt för ikraftträdande utførelsesdato
executor tillställare fullbyrder
executory sale tvångsauktion tvangsauksjon
exercise utnyttja utøvelse
exhibit bilaga bilag
exit clause hävningsrättsklausul hevingsrettsklausul
exogenous exogen eksogen
exoneration clause friskrivningsklausul fritaksklausul
exorbitant price ockerpris ublu pris
expected utility value förväntat nyttovärde forventet nytteverdi
expediter leveransbevakare leveranseovervåker
expediting forcering av order, leveransbevakning forsering av ordre, leveranseovervåkning
expenditure utgift utgifter
expenditure estimate utgiftsplan utgiftsplan
expense utgift utgift
expiration date sista giltighetsdatum utløpsdato
export agent exportagent eksportagent
export commodities exportvaror eksportvarer
export compliance exportöverensstämmelse eksportoverensstemmelse
export declaration utförseldeklaration utførselsdeklarasjon
expose to competition konkurrensutsätta konkurranseutsette
express delivery ilbefordran ekspressleveranse
express goods ilgods ilgods
express reference uttrycklig ekspressreferanse
expressive bidding kombinatorisk upphandling, kombinationsanbud kombinatorisk innkjøp, kombinasjonsanbud
expressly uttryckligen uttrykkelig
extinct debt preklusion preklusjon
extortion ocker utpressing
extortionate price ockerpris ågerpris
extortioner ockrare utpresser
extra work order beställning av tilläggsarbete bestilling av tilleggsarbeid
extra work order cost containment begränsning av kostnader för tilläggskostnader begrensning av kostnader for tilleggskostnader
extrinsic forecast betingad prognos betinget prognose
face value nominellt värde nominell verdi
facility anläggning anlegg
factory in the factory fabrik i fabriken fabrikk i fabrikken
fail underlåta, uraktlåta neglisjere
fail to arrive utebli utebli
fail to notice förbise unngå å se
failsafe säker, idiotsäker idiotsikker, feilsikker
failure driftavbrott, fel driftsavbrudd, feil
failure modes effects analysis feleffektanalys feileffektanalyse
fair average quality genomsnittskvalitet gjennomsnittskvalitet
fair comparison rättvis jämförelse rettferdig sammenligning
fair presentation opartisk rapportering dekkende framstilling
fall back scenario reservplan reserveplan
fall-back option reservutväg, reträttalternativ retrettalternativ, reserveutvei
faulty delivery felaktig leverans feilaktig leveranse
feasibility study förstudie forstudie
feedback återkoppling tilbakekobling
feign work maska fiktivt arbeid
feigned fiktiv fiktiv
fictitious fiktiv fiktivt
fictive fiktiv fiktiv
field expediting fältbevakning feltovervåkning
field purchaser fältinköpare feltinnkjøper
file maintenance registervård filvedlikehold
filing arkivering arkivering
filing clerk arkivarie arkivar
fill rate fyllnadsgrad fyllingsgrad
final account slutavräkning sluttavregning
final arrangement slutuppgörelse sluttoppgjør
final payment slutbetalning sluttbetaling
financial pekuniär finansiell
financial statement finansiell rapport finansregnskap
finish to order färdigställ-mot-kundorder ferdigstill mot kundeordre
finished goods färdigvaror, helfabrikat ferdigvarer
finished goods inventory färdigvarulager ferdigvarelager
finite capacity planning takplanering kapasitetsplanlegging
firm offer fast anbud fast anbud
firm planned order fryst order fryst ordre
first article inspection utfallsprov utfallsprøve
first come first served först till kvarn førstemann til mølla
first cost självkostnad egenkostnad
first of class installation pilotinstallation pilotinstallasjon
first open water första isfria vatten første isfrie vann
first out sist in sist inn
first refusal förtursrätt, förköpsrätt forkjøpsrett
first right förtursrätt førsterett
first tier sourcing förstaledssourcing førsteleddssourcing
first-price auction förstaprisauktion førsteprisauksjon
first-tier supplier förstaledsleverantör førsteleddsleverandør
fiscal year budgetår, räkenskapsår regnskapsår, budsjettår
fishbone chart fiskbensdiagram fiskebeindiagram
fit for purpose ändamålsenlig formålstjenlig
fitness for use användbarhet anvendbarhet
fixed asset anläggningstillgång anleggsmiddel
fixed assets fasta tillgångar anleggsmidler
fixed interval order system periodbeställningssystem periodebestillingssystem
fixed order quantity fast orderkvantitet fast ordrekvantitet
fixed period requirement fast behovstäckningstid fast behovsdekningstid
fixed-price contract fastpriskontrakt fastpriskontrakt
flat price enhetspris enhetspris
flat rate enhetstaxa enhetstakst
flexible tariff stafflad tariff fleksibel tariff
float buffert, omsättningslager, glapp buffert, omsetningslager, flyt
floating location storage flytande lagerplats flytende lagerplass
floating order point flytande beställningspunkt flytende bestillingspunkt
floor stock öppet lager åpent lager
flow chart flödesdiagram flytdiagram
focus group fokusgrupp, referensgrupp fokusgruppe, referansegruppe
follow-on contracts fortsatta beställningar fortsatte bestillinger
force påtvinga, tvinga påtvinge, tvinge
force field analysis kraftfältsanalys kraftfeltsanalyse
forced cession tvångsöverlåtelse tvangsoverdragelse
forecast prognos prognose
forecasting prognostisering prognostisering
forfeit förverka forspille
forfeiture of debt preklusion preklusjon
fork lift truck gaffeltruck gaffeltruck
form of payment betalningssätt betalingsmåte
forward auction säljarkontrollerad auktion, säljarstyrd auktion, traditionell auktion selgerkontrollert auksjon, selgerstyrt auksjon, tradisjonell auksjon
forward buying prognosköp prognosekjøp
forward charges efterkrav map betalning etterkravsbetaling
forward contract terminskontrakt terminkontrakt
forward deal terminsaffär terminhandel
forward delivery terminsleverans terminleveranse
forward payment förskottsbetalning forskuddsbetaling
forward trade terminsaffär terminhandel
forwarder transportör transportør
forwarding spedition spedisjon
forwarding agent speditör, speditionsfirma speditør, spedisjonsfirma
forwarding commission speditionsprovision spedisjonsprovisjon
forwarding department speditionsavdelning spedisjonsavdeling
forwarding firm speditionsfirma spedisjonsfirma
foul bill of lading konossement med förbehåll konnossement med forbehold
foundation works markentreprenad grunnarbeider
four wall inventory fabrikslagring fabrikklagring
fragile ömtålig ømtålig
frame agreement ramavtal rammeavtale
framework agreement ramavtal rammeavtale
fraudulent invoice bluff-faktura bedragersk faktura
free alongside fritt fartygssida, fritt vid fartygssida fas
free average franchise franchise
free from defects felfri feilfri
free from fault felfri feilfri
free goods tullfria varor tollfrie varer
free harbour tullfri hamn tollfri havn
free of all average fritt från alla anspråk vid haveri fri for alle krav ved havari
free of charge avgiftsfri avgiftsfri
free of cost kostnadsfri kostnadsfri
free on board bordfritt fob
free on car/wagon banfritt fot
free stacking fristapling fri stabling
free trade area frihandelsområde frihandelsområde
free trade association frihandelssammanslutning frihandelsforbund
free-issue material tillhandahållande av material levere materiale
freight frakt frakt
freight account frakträkning fraktregning
freight advance fraktförskott fraktforskudd
freight agent befraktningsagent befraktningsagent
freight agreement fraktavtal fraktavtale
freight bill frakträkning fraktregning
freight collect mottagarfrakt mottakerfrakt
freight contract befraktningskontrakt befraktningskontrakt
freight deposit godsbangård godsterminal
freight depot godsbangård godsterminal
freight document frakthandling fraktdokument
freight forwarder speditör speditør
freight home returfrakt returfrakt
freight insurance fraktförsäkring fraktforsikring
freight yard godsbangård godsterminal
freightage fraktavgift fraktavgift
freightliner godsexpresståg godsekspresstog
freshness date bäst före datum best før-dato
fringe benefit löneförmån frynsegode
front man bulvan frontfigur
fully paid till fullo betald betalt til fulle
fungible goods fungibla varor genusvarer
futures terminer terminer
futures contract terminsaffär terminhandel
gap analysis skillnadsanalys, deltaanalys forskjellsanalyse, deltaanalyse
gazump trissa upp pris i efterhand høyne prisen i etterkant
general agency generalagentur generalagentur
general agent generalagent generalagent
general agreement generalavtal generalavtale
giro payment girobetalning girobetaling
global amount totalbelopp totalbeløp
global sourcing team globalt inköpsteam globalt innkjøpsteam
glut the market dumpa på marknaden dumpe på markedet
go surety ställa borgen kausjonist
going rate pricing konkurrentbaserad prissättning konkurrentbasert prissetting
good faith god tro god tro
goods department godsmottagning godsmottak
goods grouping samkörning samkjøring
goods in bond tullnederlagsgods varer på frilager
goods liable to excise duty accisbelagda varor forbruksavgiftbelagte varer
government agency statligt verkt offentlig etat
government authority statligt verkt offentlig myndighet
grace anstånd henstand
grace period moratorium moratorium
grace period on payment betalningsanstånd betalingshenstand
grade kvalitetsklass kvalitetsklasse
graded tariff stafflad tariff gradert tariff
graduated tariff stafflad tariff progressiv tariff
granter of credit borgenär garantist
gross amount bruttobelopp bruttobeløp
gross price list bruttoprislista bruttoprisliste
gross weight bruttovikt bruttovekt
group incentive gruppackord gruppeakkord
groupage service samlastningstrafik samlastingstrafikk
grouping agent samlastningsföretag samlastingsforetak
growth tillväxt vekst
guarantor borgenär garantist
haggle pruta prute
half-pallet halvpall halvpall
hand over överlämna overlevere
hand-made handgjord håndlaget
handling costs hanteringskostnader håndteringskostnader
hat money kaplake kommisjon av frakt
haul flytta flytte
haulage transport transport
haulage contractor åkeri speditør
haulage costs kostnader för vägtransport av gods kostnader for veitransport av gods
hauler transportör transportør
heads of agreement avtalets väsentligaste delar, avtalsprinciper, avtalsrubriker prinsippavtale
heads of terms avtalets väsentligaste delar avtalens mest vesentlige deler
hedge hedge sikre
hedge inventory garderingslager sikringslager
hedging contract hedgingavtal sikringsavtale
hereinafter nedan i det følgende
hire purchase agreement avbetalningskontrakt avbetalingskontrakt
hire purchase sale avbetalningsförsäljning avbetalingssalg
hire-purchase avbetalningsköp avbetalingskjøp
hit rate träffsäkerhet (i försäljning) treffsikkerhet (i salg)
hoard hamstra hamstre
hold cargo rumslast romlast
holiday allowance semesterlön feriepenger
homeward freight returfrakt returfrakt
homologation typgodkännande, homologering homolegering, typegodkjenning
horse-trading kohandel hestehandel
hoshin planner hoshinplanering hoshin-planlegger
hourly wage timlön timelønn
hub knutpunkt nav
hub and spoke navdistribution navdistribusjon
idle time stilleståndstid tomgangstid
illegal direct award of contract otillåten direktupphandling ikke tillatt direkte kontraktstildeling
imminent change nära förestående förändring snarlig endring
impede förhindra, hindra forhindre, hindre
implement implementera implementere
implied condition underförstått villkor underforstått vilkår
import agent importagent importagent
import commodities importvaror importvarer
import embargo importförbud importforbud
import licence införseltillstånd importlisens
import quota införselkontingent innførselskvote
impose påtvinga påtvinge
impound betalningssäkra ta i forvaring
imprest förskott forskudd
imputable tillskrivningsbar som kan tilskrives
in due form formenlig i behørig form
in force giltig i kraft, gyldig
in good faith i god tro i god tro
in kind i natura in natura
in specie kontant kontant
in the event of non-delivery i händelse av obeställbarhet i tilfelle av uteblitt leveranse
in-house egen regi egen regi
in-house project internprojekt internprosjekt
inbound logistics inleveranslogistik innleveranselogistikk
incapacity clause lytesklausul inhabilitetsklausul
incentive incitament stimulus
incentive ackord, sporre, incitament insentiv, spore
incentive wage ackordslön akkordtillegg
income intäkt inntekt
incoming inspection ankomstkontroll ankomstkontroll
inconsistent terms motstridiga villkor motstridende vilkår
incorporate bolagisera, införliva innlemme, inkorporere
incorporated company aktiebolag aksjeselskap
increased cost of living benefit dyrortstillägg levekostnadstillegg
incremental cost särkostnad, marginalkostnad særkostnad, marginalkostnad
incumbent to ankommer påhviler
incur ådraga sig pådra seg
indemnification gottgörelse skadeserstatning
indemnified party skadeståndsberättigad part skadelidende part
indemnify bonifiera, hålla skadeslös holde skadesløs
indemnity skadestånd, utgäld skadesløsholdelse
indemnity clause skadeståndsklausul skadeløsholdelsesklausul
indented bill of material nivåvis produktstruktur nivåvis produktstruktur
index clause indexklausul indeksklausul
indirect cost indirekta kostnader indirekte kostnader
industrial branch branschförgrening bransjeforgrening
industrial column branschpelare bransjekolonne
ineffectiveness of contract ogiltighet av avtal ugyldighet av avtale
inexpensive billig billig
inferior undermålig mindreverdig
inferior goods underhaltiga varor mindreverdige varer
informal procedure direktupphandling direkteinnkjøp
infringement intrång overtredelse
inherent vice befintlig brist iboende mangel
inhousing inhousing, hyra in personal som utför uppgifter inne på företaget inhousing, leie inn personell som utfører oppgaver inne i bedriften
initial sample test utfallsprov resultatprøve
injunction föreläggande forføyning
inland duty tillverkningsskatt produksjonsskatt
inordinate price ockerpris ublu pris
input insatsvara innsatsvare
input material insatsmaterial innsatsmateriale
inquiry enkät enkét
insofar såvitt i den grad
insourcing insourcing, ta in tjänster som köps och utföra dem i egen regi insourcing, ta inn tjenester som kjøpes og utføre dem i egen regi
inspection avsyning inspeksjon
inspection certificate besiktningsbevis inspeksjonssertifikat
installment rat rate
instalment avbetalning avdrag
instalment contract avbetalningskontrakt avbetalingskontrakt
instalment plan avbetalningsplan avdragsordning
instruction föreskrift instruksjon
insurance assurans, försäkring forsikring, assuranse
insurance agent försäkringsagent forsikringsagent
insurance policy försäkringsbrev forsikringsbrev
insure försäkra forsikre
insurer assuradör assurandør
intangible assets immateriella tillgångar immaterielle eiendeler
integrity codes affärsetiska riktlinjer forretningsetiske retningslinjer
intelectual property rights immateriella rättigheter åndsverkrettigheter
intelligence upplysningar opplysninger
inter-modal transportation intermodala transporter intermodale transporter
interchangeability utbytbarhet utbyttbarhet
interest ränta rente
interest on arrears dröjsmålsränta ubetalt gjeldsrente
interest on overdue payment dröjsmålsränta forsinkelsesrente
intermediary mellanhand mellommann
intermediate product halvfabrikat halvfabrikata
intermittent production partivis tillverkning partivis produksjon
interoperability driftskompatibilitet driftskompatibilitet
interruption driftavbrott driftsavbrudd
into the bargain på köpet på kjøpet
inundate the market dumpa på marknaden dumpe på markedet
invention on demand uppdragsinnovation oppdragsinnovasjon
inventory lager lager
inventory accounting lagerbokföring, lagerredovisning beholdningsregnskap
inventory carrying charge lagerränta lagerrente
inventory management lagerstyrning lagerstyring
inventory on hand lagersaldo lagersaldo
inventory position lagerposition lagerposisjon
inventory provision lagernedskrivning lagernedskrivning
inventory shrinkage lagerinkurans lagerforeldelse
inventory statistics lagerhistorik lagerhistorikk
inventory turnover rate lageromsättningshastighet lageromløpshastighet
inventory turns lageromsättningshastighet lageromløpshastighet
inventory write-down lagernedskrivning lagernedskrivning
investment appraisal investeringsbedömning investeringsvurdering
invitation to apply to tender ansökningsinbjudan anbudsutlysning
invitation to tender anbudsbegäran, anbudsinbjudan anbudsinnbydelse, anbudsinvitasjon
invite tenders for infordra anbud innhente anbud
invoice räkning, faktura faktura, regning
invoice scam bluff-faktura fakturasvindel
invoicing charge faktureringsavgift faktureringsavgift
irregularity oegentlighet uregelmessighet
irrevocable oåterkallelig ugjenkallelig
iso-profit curve isoräntabilitetsdiagram iso-rentabilitetsdiagram
issue lageruttag lageruttak
item master file artikelregister artikkelregister
itemize specificera spesifiser
itemized invoice specificerad faktura spesifisert faktura
job description befattningsbeskrivning stillingsbeskrivelse
job evaluation befattningsbeskrivning arbeidsvurdering
job-order manufacturing tillverka mot order produsere mot ordre
joint and several en för alla och alla för en solidaransvar
joint and several liability gemensam ansvarighet solidaransvar
joint cargo samkörning samkjøring
joint consultation samråd samråd
joint loading samkörning, samlastning samlasting, samkjøring
joint operation samkörning samkjøring
joint order samlingsorder samlingsordre
joint ordering sambeställning sambestilling
joint party medkontrahent medkontrahent
joint picking samplockning samplukking
joint production samproduktion samproduksjon
joint production price samproduktionspris samproduksjonspris
joint replenishment sambeordring felles etterfylling
joint stock company aktiebolag, handelsbolag aksjeselskap
joint venture samarbetsbolag, metaaffär samforetak
jointly and severally responsible solidariskt ansvar solidarisk ansvarlig
journal voucher bokföringsorder bokføringsordre
juridisk rådgivare jurist juridisk rådgiver
just-in-time rättidighet rettidig
kanban card kanbankort kanban-kort
kanban purchase order kanbanbeställning kanban-bestilling
keep minutes protokollföra protokollføre
keg kagge fat
key commodity manager strategisk inköpare innkjøper
key job nyckelbefattning nøkkeljobb
key performance indicator nyckeltal, nyckelprestationsindikatorer nøkkelindikator
kick-back muta, bakbonus returkommisjon
kick-off meeting startmöte oppstartsmøte
kick-out meeting slutmöte sluttmøte
kitting satsplockning satsplukking
kraljic portfolio kraljicportfölj kraljic-portefølje
labour only contract arbetskraftskontrakt arbeidskraftskontrakt
laden fullastad fullastet
lag försening, fördröjning etterslep, forsinkelse
lag strategy följastrategi etterslepsstrategi
lagging indicator eftersläpande indikator etterslepende indikator
landed cost hemtagningskostnad inntakskost
lap phasing överlappning overlapping
larceny usurpering tyveri
last call förköpsrätt, förtursrätt forkjøpsrett
last in sist in sist i
last mile sista milen siste mil
last mile logistics sista milen logistik, findistribution siste mil-logistikk, findistribusjon
last time buy sistagångsköp sistegangskjøp
last time buy/order slutorder sluttordre
last time supply sistagångsleverans sistegangsleveranse
lasting nature bestående karaktär varig natur
law on public procurement lag om offentlig upphandling lov om offentlig innkjøp
lawyer jurist advokat
lay day liggedag, väntedag liggedag
layoff permittering (av anställda) permittering (av ansatte)
lead auditor revisionsledare revisjonsleder
lead buyer inköpare i ledande befattning ledende innkjøper
lead time ledtid ledetid
lead time inventory ledtidslager ledetidslager
leader bait lockvara lokkevare
lean production resurssnål produktion ressursgjerrig produksjon
learning curve inlärningskurva læringskurve
lease leasa lease
leasing hyresköp leasing
least period cost method lägsta periodkostnadsmetoden laveste periodekostmetoden
least unit cost method lägsta enhetskostnadsmetoden laveste enhetskostnadsmetode
least-cost point lägsta kostnadspunkt laveste kostnadspunkt
legal claim rättsanspråk rettslig krav
legal counsel bolagsjurist juridisk bistand
legal entity juridisk person juridisk enhet
legal tender lagligt betalningsmedel lovlig betalingsmiddel
legalize lagligen bekräfta legalisere
legally binding rättsligt bindande juridisk bindende
leniency överseende overbærenhet
less than truck load styckegods, mindre än enhetslast stykkgods, mindre enn enhetslast
less than unit load mindre än enhetslast mindre enn enhetslast
lessons learned erfarenhetsåterföring erfaringslærdom
let out under subcontract legotillverka sette bort (til underkontrakt)
letter of allotment tilldelningsbeslut, tilldelningsbekräftelse tildelingsbrev
letter of attorney fullmakt fullmakt
letter of credit remburs remburs
letter of credit agreement rembursförbindelse rembursavtale
letter of intent viljeförklaringsbrev, avsiktsförklaring intensjonsavtale
level loading beläggningsutjämning lastutjevning
leverage hävstång gjeldsgrad
leverage products hävstångsprodukter fremheve produkter
leveraging spend insatsspend innsatsutlegg
liabilities skulder gjeld
liability under a guarantee borgensansvar ansvar under en garanti
liable for its own acts or omissions såsom för egen skuld ansvarlig for sine egne handlinger eller unnlatelser
licence oktroj lisens
lien panträtt panterett
lien clause panträttsklausul panterettsklausul
life cycle cost livscykelkostnad, livslängdskostnad livssykluskostnad, livslengdekostnad
life of type contract livstidskontrakt livstidskontrakt
life time contract livstidskontrakt livstidskontrakt
lighter liktare lighter
lighterage pråmavgift lekteravgift
limited liability company aktiebolag aksjeselskap
limited partner kommanditdelägare kommandittist
limited partnership company kommanditbolag kommandittselskap
line item orderradsartikel ordreradartikkel
line item purchasing russinplockning finsikting
line-haul linjetrafik linjetrafikk
liner traffic linjefart linjefart
liquid assets likvida medel likvide midler
liquidated damages leveransvite konvensjonalbot
liquidation konkurs konkurs
liquidator konkursförvaltare bobestyrer ved konkurs
liquidity likviditet likviditet
list of compliance överensstämmelselista samsvarsliste
list of delivery limits leveransgränslista liste over leveransegrense
list price listpris listepris
litigate processa proseder
litigation (jur.) process rettssak
litigious bestridd, omtvistad bestridt
load lasta, stuffa (en container) laste
load carrier lastbärare lastbærer
load levelling beläggningsutjämning lastutjevning
load profile beläggningsnyckel,kapacitetsbehovsnyckel belegningsnøkkel, kapasitetsbehovsnøkkel
loading lastning lasting
loading berth lastningsplats lasteplass
loading charge lastningskostnader lastekostnader
loan shark ockrare lånehai
local agent platsagent stedsagent
loco spot spot
locution lokution, uttryck (i avtal) lokusjon, uttrykk (i avtale)
lodge a claim reklamera reklamere
lodge a protest protestera protestere
lodge complaints klaga klage
lodging allowance inackorderingstillägg botillegg
long list långlista langliste
long term agreement långtidsavtal langsiktig avtale
long term maintenance agreement långtidsunderhållsavtal langsiktig vedlikeholdsavtale
long term supply agreement långtidsleveransavtal langsiktig leveranseavtale
long-term långfristig langsiktig
long-term contract långtidsavtal langsiktig kontrakt
longshoreman stuveriarbetare havnearbeider
look ahead/look back framåt-bakåt-kontroll fremover/bakover-kontroll
loss leader lockvara tapsleder
loss of profits insurance avbrottsförsäkring avbruddsforsikring
loss on exchange disagio, agioförlust disagio
loss-payee clause direktskadelidandeklausul direkte skadelidende-klausul
lot parti , sats, rat part, sats
lot number partinummer partinummer
lot sizing partiformning partidimensjonering
lot splitting partiklyvning partideling
low cost country lågkostnadsland lavkostland
lowball bid inkilningspris lavt bud
lower of cost or market lägsta värdets princip laveste verdi-prinsipp
lull lågsäsong lavsesong
lump sum contract klumpsummekontrakt engangsbeløpkontrakt
lumpy demand ojämna behov,klumpade behov klumpete etterspørsel
machine-hour cost maskintimkostnad ujevne behov
machine-made maskintillverkad maskinlaget
mail order company postorderföretag postordreselskap
main carriage paid huvudfrakten betald hovedfrakten betalt
main carriage unpaid huvudfrakten obetald hovedfrakten ubetalt
maintainability underhållbarhet, underhållsmässighet vedlikeholdbarhet
maintenance agreement / contract underhållsavtal vedlikeholdsavtale/-kontrakt
maintenance backlog eftersläpande underhåll etterslep på vedlikehold
maintenance bond underhållsgaranti vedlikeholdsgaranti
make a contract kontraktera kontrahere
make an appeal to anföra besvär hos fremme en anke til
make-to-order kundorderproduktion, tillverka mot order kundeordreproduksjon, produsere mot ordre
make-to-stock lagerproduktion, lagerorderproduktion,tillverka mot lager lagerproduksjon, lagerordreproduksjon, produsere mot lager
making good gottgörelse godtgjørelse
mala fide mot bättre vetande mot bedre vitende
malfunction driftavbrott driftsavbrudd
man of straw bulvan stråmann
management information beslutsunderlag, beslutsstöd beslutningsunderlag, beslutningsstøtte
managerial level ledningsnivå ledernivå
managerial requirements ansvarskrav, ansvarsbestämmelser ansvarskrav, ansvarsbestemmelser
managing clerk prokurist prokurist
mandate befogenhet mandat
mandatory obligatoriskt obligatorisk
manufacturability producerbarhet produserbarhet
manufactured goods industriprodukter industrivarer
manufacturing tillverkning produksjon
manufacturing bill tillverkningsstruktur produksjonsstruktur
manufacturing cell tillverkningscell produksjonscelle
manufacturing order tillverkningsorder produksjonsordre
manufacturing process tillverkningsprocess produksjonsprosess
mapping kartläggning kartlegging
mark-up pålägg påslag
mark-up pricing påläggsprissättning, självkostnadsprissättning påslagsprising, selvkostprising
market appraisal marknadsbedömning markedsvurdering
market survey marknadsundersökning markedsundersøkelse
markup påslag påslag
marry up ihopgifte, ihopsättning, ihopmontage sammensetting, sammenmontering
master agreement ramavtal rammeavtale
master agreement huvudavtal hovedavtale
master production schedule produktsprogram, tillverkningsprogram produktprogram, produksjonsprogram
master sample likare hovedmal
master schedule huvudplan, huvudtidsplan hovedplan, hovedtidsplan
master schedule item huvudplaneartikel hovedplanartikkel
master scheduler huvudplanerare hovedplanlegger
master scheduling huvudplanering hovedplanlegging
material breach of contract väsentligt avtalsbrott vesentlig kontraktmislighold
material requirements plan materialbehovsplan materialbehovsplan
materials management materialadministration, materialstyrning materialadministrasjon, materialstyring
materials requirements planning materialbehovsplanering, nettobehovsplanering materialbehovsplanlegging, nettobehovsplanlegging
mate’s receipt lastkvitto, styrmanskvitto lastkvittering, styrmannskvittering
maturity date förfallodag forfallsdato
maverick buy vilt köp vilt kjøp
maverick purchasing vilda köp ville innkjøp
means of conveyance transportsätt fremkomstmidler
means of production produktionsmedel produksjonsmidler
means tested maintenance behovsprövat underhåll behovsprøvd vedlikehold
measured work ackordsarbete akkordarbeid
measurement cargo skrymmande last uhåndterlig last
measurement freight frakt efter volym frakt etter volum
measurement rules mängdregler mengderegler
mediate medla megle
merchandise varor varer
merchant fleet handelsflotta handelsflåte
merchant market försäkringsmarknad forsikringsmarked
merchant ship handelsfartyg handelsskip
merger clause integrationsklausul fusjonsklausul
method of payment betalningssätt betalingsmåte
method statement metodbeskrivning metodebeskrivelse
middleman mellanhand mellommann
mileage allowance milersättning kjøregodtgjørelse
milestone hålpunkt milepæl
milk run mjölkrunda, slingbil, turbil melkerunde, turbil
mintage myntsystem myntsystem
minutes of meeting mötesprotokoll møteprotokoll
misappropriate förskingra underslå
mission uppdrag oppdrag
mission affärsidé forretningsidé
mission statement affärsidé forretningsidé
mistake proofing felförebyggande feilforebyggende
mitigate lindra, mildra avdempe
mitigation mildrande avdemping
mitigation lindring avdemping
mixed cargo groupage styckegods stykkgods
mode of delivery leveranssätt leveransemåte
mode of transportation transportsätt transportmiddel
monetary pekuniär monetær
monitoring uppföljning oppfølging
monitory letter björnbrev inkassobrev
monthly account månadsavräkning månedsavregning
moonlighting extraknäck svart arbeid
moor förtöja fortøye
moratorium betalningsanstånd, moratorium, förlängning av betalningsfrist betalingshenstand, moratorium, forlengelse av betalingsfrist
mortgage pantförskrivning pantelån
most economically advantageous tender mest ekonomiskt fördelaktiga anbud økonomisk mest fordelaktig tilbud
movable assets lösöre løsøre
move ticket transportrekvisition transportrekvisisjon
movement certificate varucertifikat varesertifikat
multi- level bill of material flernivåstruktur flernivåstruktur
multi- level master schedule flernivåers huvudplan hovedplan med flere nivåer
multi-item auction kombinatorisk auktion kombinatorisk auksjon
multi-modal transportation multimodala transporter multimodale transporter
multiple effect dominoeffekt dominoeffekt
multiple purchase agreement avropsavtal anropsavtale
multiple sourcing flerleverantörsval flerleverandørsvalg
mutual ömsesidig gjensidig
mutually binding ömsesidigt bindande gjensidig forpliktende
neglect försummma, oaktsamhet, vårdslöshet, underlåta, uraktlåta forsømme, uaktsomhet, unnlate, tilsidesette
negligence försumlighet, oaktsamhet, vårdslöshet, underlåtenhet uaktsomhet, forsømmelighet
negligence clause friskrivningsklausul forsømmelighetsklausul
negotatiable fungibel forhandlingsbar
negotiable överlåtbar, endossabel omsettelig, forhandlingsbar
negotiable bill of lading överlåtbart konossement omsettelig konnossement
negotiable letter of credit negocieringsremburs omsettelig remburs
negotiated procedure förhandlat förfarande forhandlet prosedyre
negotiation förhandling forhandling
net amount nettobelopp nettobeløp
net change material requirements planning partiell materialbehovsplanering partiell materialbehovsplanlegging
net present value nuvärde netto nåverdi
new acquisition nyanskaffning nyanskaffelse
newsvendor lösnummersäljare avisselger
niche market nischmarknad nisjemarked
no-touch exchange of die omställning utan bemanning omstilling uten bemanning
nominal value basis parivärdemetod pariverdimetode
nominate namnge navngi
non-addressable spend icke adresserbar spend, icke påverkbar spend ikke-adresserbar utgift ikke-påvirkelig utgift
non-captive market öppna marknaden, konkurrensutsatt marknad, fria marknaden åpent marked, konkurranseutsatt marked, fritt marked
non-conformance avvikelse avvik
non-conformance report avvikelserapport avviksrapport
non-delivery utebliven leverans uteblitt leveranse
non-exempt tullpliktig tollpliktig
non-liability clause friskrivningsklausul fraskrivelsesklausul
non-negotiable bill of lading rektakonossement ikke-omsettelig konnossement
non-payment bristande betalning manglende betaling
non-recurring cost engångskostnad, icke återkommande kostnad engangskostnad, ikke gjentagende kostnad
non-recurring costs extraordinära kostnader engangskostnader
non-recurring purchase engångsköp engangskjøp
non-terminable contract ouppsägbart kontrakt uoppsigelig kontrakt
non-traditional spend icke traditionell spend utradisjonelle utgifter
notary public notarius publicus notarius publicus
notice of arrival ankomstavi ankomstvarsel
notice of payment betalningsanvisning betalingsanvisning
notice of termination uppsägning oppsigelse
notice of termination of contract uppsägning av kontrakt oppsigelse av kontrakt
notice to deliver avropsorder avropsordre
notice to proceed avrop forespørsel
notification delgivning, avisering varsling
notification of loss transportskadeanmälan transportskademelding
notification schedule avropsplan varslingsplan
notified body anmält organ varslet organ
notify delge varsle
nullity ogiltighet ugyldighet
oath ed ed
objection gensaga innvending
oblige påtvinga, tvinga påtvinge, tvinge
obsolescence inkurans, obsolescens foreldelse
obsolescence allowance inkuransavdrag foreldelsesgodtgjørelse
obsolescence deduction inkuransavdrag foreldelsesfradrag
obsolete inkurant ukurant
obsolete stock inkurant lager ukurant lager
obstacle hinder hindring
obtain anskaffa anskaffe
offer offert tilbud
offer sample offertprov tilbudsprøve
offeree anbudstagare anbudsmottaker
offeror anbudsgivare anbudsgiver
official receiver konkursförvaltare bobestyrer ved konkurs
offload lasta av avlaste
offset agreement motköpsavtal gjenkjøpsavtale
offsetting rights kvittningsrätt motregningsrett
ombudsman befullmäktigat ombud autorisert ombud
omission underlåtenhet utelatelse
omit utelämna, underlåta utelate
on account i avräkning i avregning
on board bill of lading ombordkonossement ombordkonnossement
on consignment i konsignation ved oversendelse
on contract på entreprenad i kontrakt
on deferred terms på avbetalning på avbetaling
on demand vid anfordran, på anfordran på oppfordring
on easy terms på avbetalning på avbetaling
on hand balance fysiskt lagersaldo fysisk lagersaldo
on maturity på förfallodagen på forfallsdato
on order uteliggande order utestående ordre
on-time delivery leveransrättidighet punktlig levering
one off pricing projektbaserad prissättning prosjektbasert prising
one piece flow enstycksflöde ettstykkeflyt
one-of-a-kind production enstyckstillverkning enkeltvis produksjon
one-touch exchange of die omställning med enkelt handgrepp omstilling med et enkelt håndgrep
one-year agreement ettårsavtal ettårsavtale
onus of proof bevisningsskyldighet bevisbyrde
open bill of material öppen produktstruktur åpen produktstruktur
open books öppna böcker åpne bøker
open costing öppna böcker åpne bøker
open indents öppen rekvisition åpen rekvisisjon
open order utsläpt order, pågående order, uteliggande order pågående ordre, utestående ordre
open outcry utropsförfarande åpent ramaskrik
open procedure öppet förfarande åpen prosedyre
open-end contract kontrakt utan slutgiltigt fastställda villkor kontrakt uten fastsatte vilkår
opening inventory initiallager initiallager
operating budget driftsbudget driftsbudsjett
operating margin rörelsemarginal driftsmargin
operation verksamhet virksomhet
operations management verksamhetsstyrning virksomhetsstyring
operations strategy verksamhetsstyrning virksomhetsstyring
opportunity cost alternativkostnad alternativkostnad
opt föredra foretrekke
option and renewal of contract options- och förlängningsklausul opsjons- og forlengelsesklausul
option to purchase förköpsrätt forkjøpsrett
optional fakultativ valgfritt
oral consultation muntligt samråd muntlig samråd
order acknowledgement orderbekräftelse, ordererkännande ordrebekreftelse, ordre-erkjennelse
order confirmation orderbekräftelse ordrebekreftelse
order of magnitude överslagsmässig størrelsesorden
order penetration point kundorderpunkt kundeordrepunkt
order picking orderplockning ordreplukking
order point system beställningspunktsystem bestillingspunktsystem
order quantity orderkvantitet bestillingsantall
order release orderutsläpp ordreutslipp
order-up-to-level återfyllnadsnivå gjenfyllingsnivå
ordering cost ordersärkostnad bestillingskostnad
ordering date beordringstidpunkt bestillingsdato
organisation breadown structure nedbruten organisationsstruktur nedbrutt organisasjonsstruktur
original bill of lading originalkonossement opprinnelig konnossement
out-of-date föråldrad foreldet
outbid överbjuda overby
outbound stock point utgående lagerställe utgående lagersted
outlier utstickare utstikker
outstanding ogulden utestående
outturn sample utfallsprov utfallsprøve
overdraw övertrassera overtrekke
overdue försenad, förfallen till betalning, obetald, eftersläp forfalt til betaling, ubetalt, etterslep
overhaul översyn (underhåll) overhaling (vedlikehold)
overhead omkostnad omkostning
overissue överuttag overuttak
overlap överlappning overlapping
overriding clause hävningsrättsklausul hevingsrettsklausul
overriding reasons synnerliga skäl spesielle årsaker
overspecifying överspecifiering overspesifisering
overstate överdriva overdrive
overtime övertid overtid
ownership äganderätt eierskap
package emballage, kolli emballasje, kolli
package deal kombinationsaffär pakkeløsning, samlet overenskomst
package freight styckegods stykkgods
package-to-order packa mot order pakke mot ordre
packing förpackning innpakning
packing slip packsedel pakkseddel
pallet lastbärare, lastpall pall
pallet crate pallåda pallekasse
pallet flow rack rullfackslager pallflytreol
palletising palletering palletering
palletized goods palleterat gods palletert gods
pamphlet broschyr brosjyre
parcel goods paketgods pakkegods
parent company moderbolag morselskap
parent company bond moderbolagsgaranti morselskapsgaranti
paretos law åttio-tjugo-regeln 80/20-regelen
part delivery delleverans dellevering
part payment rat delbetaling
partial delivery delleverans dellevering
partial payment delbetalning delbetaling
partial shipment delskeppning delvis forsendelse
parts list stycklista deleliste
past due order försenad order forsinket ordre
patchwork fuskverk lappeteppe
patent agency patentbyrå patentbyrå
paternoster storage paternosterverk paternosterlagring
pay back restituera tilbakebetaling
pay in arrears betala i efterskott, efterskottera betalning betale på etterskudd, etterskuddsvis betaling
pay-for-performance prestationsbetalningar prestasjonsbetalinger
pay-off återbetalningstid tilbakebetalingstid
payables turnover ratio leverantörsskuldernas omsättningshastighet leverandørgjeldens omsetningshastighet
payback återbetalning tilbakebetaling
payee betalningsmottagare, remittent, växelmottagare betalingsmottaker, remittent
payment on account förskott forskudd
payroll tax arbetsgivaravgift arbeidsgiveravgift
peddler nasare, väskdängare kremmer
pedlar nasare kremmer
peer review referentgranskning, kollegial granskning, refereegranskning kollegial granskning
peg to an index indexreglera indeksregulere
pegged prices prisstopp prisstopp
pegged requirements adresserade behov adresserte behov
pegging behovsadressering, behovshärledning behovsadressering
penalties leveransböter leveransebøter
penalty clause bötesklausul, vitesklausul straffebestemmelse
perceived value pricing prissättning efter upplevt kundvärde prising etter opplevd kundeverdi
perfect order orderperfektion ordreperfeksjon
perfect order metric perfekt order-mätetal perfekt ordre-måletall
perform utföra utføre
performance agreement resultatavtal resultatavtale
performance bond fullgörandegaranti fullføringsgaranti
performance criterion utvärderingskriterium ytelseskriterium
performance guarantee fullgörandegaranti fullføringsgaranti
performance indicator prestationsmått prestasjonsmål
performance measure prestationsmått prestasjonsmål
performance measurement prestationsmätning prestasjonsmåling
performance requirement prestandakrav prestasjonskrav
peril risk risiko
period of grace respittid henstandstid
period of limitation preskriptionstid foreldelsesfrist
periodic review system periodbeställningssystem periodebestillingssystem
peripherals kringutrustning periferiutstyr
perishable ömtålig ømtålige
perishables lagerkänsliga varor ferskvarer
perjury mened mened
perk fringis frynsegode
perpetual inventory lagerbokföring,löpande inventering lagerbokføring, løpende lagertelling
pertain tillhöra tilhøre
perusal granskning granskning
petition skrivelse, hemställan, ansökan, begäran underskriftskampanje, anmodning, begjæring
petition for bankruptcy begära i konkurs begjære konkurs
petty cash handkassa kontantkasse
petty larceny snatteri nasking
phantom item fiktiv artikel fiktiv artikkel
phony invoice luftfaktura falsk faktura
physical inventory inventering fysisk varelager
physical inventory discrepancy inventeringsdifferens lagertellingsdifferanse
pick sequencing plocksekvensering plukkesekvens
pick-up upphämtning henting
picking list plocklista plukkliste
picking stock plocklager plukklager
piece rate ackordslön, ackord, ackordspris akkordlønn, akkord, akkordpris
piece-work pay ackordslön akkordlønn
piecework ackordsarbete akkordarbeid
piecework contract beting akkordkontrakt
piecework man ackordsarbetare akkordarbeider
piecework rate ackordspris akkordpris
pieceworker ackordsarbetare akkordarbeider
pilferage snatteri nasking
pilotage lotslega losing
pipeline inventory lager i transportsystem lager i transportsystem
pitting suppliers spela ut leverantörer spille ut leverandører
place of delivery leveransort leveringssted
plaintiff målsägare saksøker
plan of redemption amorteringsplan amorteringsplan
planned time anslagen tid planlagt tid
pledge säkerhet, pant sikkerhet, pant
pledgee panthavare panthaver
plummet rasa stupe
point of sale försäljningspunkt salgspunkt
policy of insurance försäkringspolis forsikringspolise
port of arrival ankomsthamn ankomsthavn
portfolio portfölj portefølje
portfolio company investmentbolag investeringsselskap
positive evidence faktisk bevisning faktiske bevis
possessory title besittningsrätt eiendomsrett
post free portofri portofri
post-deduct inventory transaction automatisk lageravräkning automatisk lageravregning
posting kontering kontering
postponement framflyttning, senareläggning fremflytting, utsettelse
power of attorney befogenhet, fullmakt fullmakt, bemyndigelse
pre-assessment förrevision forrevisjon
pre-award före tilldelning før tildeling
pre-eminence obestridligt ubestridelig
pre-emption right förköpsrätt forkjøpsrett
pre-tender meeting anbudsgivarmöte anbudsgivermøte
preadvice föravisering forhåndsvarsling
precede föregå gå forut for
precedence prerogativ forrang
precedence diagramming method blocknätmetoden blokknettmetoden
preceding föregående foregående
predate antedatera tilbakedatere
predecessor föregångare forgjenger
preferred supplier prioriterad leverantör foretrukket leverandør
premature förtida prematur
preproduction förserie førproduksjon
prequalification förkvalificering prekvalifisering
prerequisite betingelse, förutsättning, förbehåll forutsetning, betingelse, forbehold
prevailing market conditions rådande marknadsvillkor rådende markedsforhold
preventive maintenance förebyggande underhåll, preventivt underhåll forebyggende vedlikehold
price agreement prisavtal prisavtale
price benchmark prisjämförelse prissammenligning
price bracket prisklass, prisintervall prisklasse, prisintervall
price club inköpscentral innkjøpssentral
price cut prisminskning priskutt
price depression prisnedgång prisnedgang
price floor minimipris minimumspris
price freeze prisstopp prisstopp
price index clause prisindexklausul prisindeksklausul
price markup prishöjning prisheving
price range prisband prisområde
price schedule prisförteckning prisfortegnelse
price suppression förhindra prisökning forhindre prisøkning
price underselling målprisunderskridande målprisunderskridelse
price variance prisvarians prisavvik
pricing prissättning prising
primage kaplake kommisjon av frakt
primary commodity råvara råvare
prime cost självkostnad egenkostnad
prime cost principle självkostnadsprincip selvkostprinsipp
prime cost principle pricing påläggsprissättning påleggsprising
principal uppdragsgivare oppdragsgiver
principal agreement huvudavtal hovedavtale
principal condition huvudvillkor hovedvilkår
principle of equal treatment likabehandlingsprincipen likebehandlingsprinsipp
principle of publicity offentlighetsprincip offentlighetsprinsipp
prior information notice förhandsannonsering forhåndsannonsering
priority prerogativ prioritet
priority control körplanering transportplanlegging
pro forma invoice provisorisk faktura proformafaktura
probalistic demand stokastisk efterfrågan stokastisk etterspørsel
procard inköpskort innkjøpskort
proceeding förfarande fremgangsmåte
process process prosess
process audit processrevision prosessrevisjon
process planning beredning prosessplanlegging
procuration holder prokurist prokurist
procurement inköp, kommersiell anskaffning innkjøp, kommersiell anskaffelse
procurement card inköpskort innkjøpskort
procurement engineer inköpare innkjøper
procurement fine upphandlingsskadeavgift innkjøpsskadeavgift
procurement officer offentlig upphandlare offentlig innkjøper
product audit produktrevision produktrevisjon
product benchmark produktjämförelse produktsammenligning
product breakdown structure nedbruten produktstruktur nedbrutt produktstruktur
product liability produktansvar produktansvar
product range variantflora produktspekter
product recall produktåterkallelse tilbakekalling av produkt
production tillverkning produksjon
production drawing arbetsritning produksjonstegning
production part approval test utfallsprov utfallsprøve
production rate produktionstakt produksjonstakt
production release produktionsbeordring produksjonsbeordring
production yield produktionsavkastning produksjonsavkastning
professional character fackmannamässighet, fackmässighet fagmessighet
professionalism fackmannamässighet, fackmässighet fagmessig
profit vinst gevinst
profit and loss account resultaträkning resultatregnskap
profit contribution täckningsbidrag dekningsbidrag
profit margin vinstmarginal fortjenestemargin
profit margin chart lönsamhetsdiagram lønnsomhetsdiagram
profit sharing vinstdelning overskuddsdeling
profitability lönsamhet lønnsomhet
profitable indräktig lønnsomt
progress framdrift fremdrift
progress payments prestationsbetalningar prestasjonsbetalinger
progress report statusrapport statusrapport
project charter projektdirektiv, projektledaravtal, projektplan prosjektdirektiv, prosjektlederavtale, prosjektplan
proliferation spridning spredning
prolongation förlängning forlengelse
promotion kampanj kampanje
promotional discount kampanjrabatt kampanjerabatt
proof of concept konceptvalidering konseptvalidering
proof of delivery leveransbevis leveringsbevis
proposal anbud anbud
proprietary äganderätt eiendomsrett
proprietary right besittningsrätt eiendomsrett
proprietors capital eget kapital egenkapital
provision betingelse, föreskrift betingelse, forskrift
provision of contract kontraktsbestämmelse kontraktsbestemmelse
provisional invoice proformafaktura proformafaktura
provisional sums provisoriska summor provisoriske summer
provisions of an agreement avtalsbestämmelser avtalebestemmelser
proximity närhet nærhet
proxy befogenhet, fullmakt fullmakt
public company aktiemarknadsbolag offentlig aksjeselskap
public procurement (som verksamhet) offentlig upphandling offentlig anskaffelse
public tendering (som aktivitet) offentlig upphandling offentlig anbud
pull behovssug behovssug
pull date bäst före datum best før-dato
pull system avropssystem avropssystem
punch list restpunktlista restpunktliste
punctuality leveransprecision leveringssikkerhet
purchase anskaffa, köpa kjøpe, anskaffe
purchase agreement köpeavtal kjøpsavtale
purchase back order log inköpsorderstock innkjøpsordrelager
purchase contract köpekontrakt kjøpskontrakt
purchase day book inköpsjournal innkjøpsjournal
purchase for settlement köpa på termin kjøpe på termin
purchase forward köpa på termin kjøpe på termin
purchase ledger leverantörsreskontra leverandørreskontro
purchase money köpeskilling kjøpesum
purchase option förköpsrätt forkjøpsrett
purchase order inköpsorder, beställning innkjøpsordre, bestilling
purchase sample köpprov kjøpsprøve
purchaser beställare, avnämare, inköpare kjøper, bestiller
purchasing agent inköpsagent innkjøpsagent
purchasing audit inköpsrevision innkjøpsrevisjon
purchasing centre inköpscentral innkjøpssentral
purchasing clerk inköpare innkjøper
purchasing cooperative inköpskooperativ innkjøpskooperativ
purchasing council inköpsråd innkjøpsråd
purchasing decision inköpsbeslut innkjøpsbeslutning
purchasing engineer inköpsingenjör innkjøpsingeniør
purchasing engineering tekniskt inköp teknisk innkjøp
purchasing executive inköpschef innkjøpssjef
purchasing kanban inköpskanban innkjøps-kanban
purchasing manager inköpschef innkjøpssjef
purchasing office inköpskontor innkjøpskontor
purchasing price variance inköpsprisvarians innkjøpsprisavvik
pure competition perfekt konkurrens ren konkurranse
pursuant enligt ifølge
pursuant to the agreement clause enligt avtalsklausul i henhold til avtaleklausul
purveyor proviantleverantör, säljare proviantleverandør, selger
put away inlagring sette bort
put out to tender infordra anbud sette ut på anbud
quadrant analysis kvadrantanalys kvadrantanalyse
qualified acceptance (of bid) oren accept (av anbud) kvalifisert aksept (av bud)
quality assurance kvalitetssäkring kvalitetssikring
quality audit kvalitetsrevision kvalitetsrevisjon
quality deficiency cost kvalitetsbristkostnad kvalitetsmangelkostnad
quality management kvalitetsledning kvalitetsstyring
quantity contract mängdkontrakt kvantumskontrakt
quantity discount kvantitetsrabatt kvantumsrabatt
quarantine karantän karantene
quick ratio kassalikviditet (beskrivet som nyckeltal) kassalikviditet (beskrevet som nøkkeltall)
quick reference guide lathund hurtigveiledning
quorum kvorum beslutningsdyktig
quota of imports importkontingent importkontingent
quotation anbud, offert anbud, tilbud
quoted company aktiemarknadsbolag børsnotert selskap
rack pallställ, ställage stativ, pallestativ
rack bin ställagefack stativrom
rack stacking häckstapling stativstabling
rack storage hyllfackslagring, ställagelagring stativlagring, hyllelagring
ract stacking fristapling fristabling
ramp up taktökning taktøkning
random stickprovsvis stikkprøvevis
random stock location flytande lagerplats flytende lagerplass
rate takt takt
rate based taktbaserad taktbasert
rate of commission provision provisjon
ratify bekräfta, ratificera ratifisere, bekrefte
rationale anledning, logisk grund (för ett beslut), motivering grunn, årsak, motivasjon
raw material insatsmaterial, råmaterial råstoff
re-deliver återleverera gjenlevere
re-engineering omstrukturering omstrukturering
re-offer omofferera, återigen erbjuda tilby på nytt, gi nytt tilbud
re-shipment vidarebefordran videreforsendelse
reach truck skjutstativtruck reach-truck
rebate rabatt, avdrag rabatt
rebuy omköp, återanskaffning omkjøp, gjenanskaffelse
recall återkallelse (av sålda varor) tilbakekalling (av solgte varer)
receipt kvitto, allegat, inleverans kvittering
receivables turnover ratio kundfordringarnas omsättningshastighet kundefordringenes omsetningshastighet
receiving inspection ankomstkontroll ankomstkontroll
reciprocal contract reciprokt avtal gjensidig avtale
reciprocal purchase reciproka köp gjensidig kjøp
reckless vårdslös uvøren
reconciliation avstämning avstemming
reconciliation arrangement förlikning forsoningsavtale
records bokföring bokføring
recourse regress, rekurs regress
recovery audit återvinning av kapitalläckage gjenvinning av kapitallekkasje
recovery of costs kostnadstäckning kostnadsdekning
rectify korrigera, åtgärda utbedre, korrigere
recur återuppstå gjenta seg
recurring costs repetitiva kostnader, återkommande kostnader gjentagende kostnader, repeterende kostnader
recurring review upprepad granskning gjentatt gjennomgang
recycle återanvända resirkuler
red team granskningsgrupp (som utmanar organisationen att utveckla sin verkställighetsförmåga) granskningsgruppe (som utfordrer organisasjonen på å utvikle sin gjennomføringsevne)
red-tape byråkratism byråkrati
redeem återköpa innløse
redeemable återlösbar innløses
redemption inlösen, återköp innløsning
redemption bottle pantflaska pantflaske
redline a contract ändringsmarkera ett avtal endringsmarkere en avtale
redundancy redundans, övertalighet redundans, overtallighet
redundant friställd overflødig
reference sample varuprov vareprøve
refill återfyllnad påfylling
refund bonifiera, utgäld refusjon, godtgjøring
refund of freight fraktrestitution tilbakebetaling av frakt
refundable återbetalbar refunderbar
refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift refunderbart depositum
refusal to deliver leveransvägran leveransevegring
refuse vägra nekte
regression test regressionstest regresjonstest
regulation föreskrift forskrift
regulatory tillsyn tilsyn
regulatory authority tillsynsmyndighet tilsynsmyndighet
regulatory body tillsynsmyndighet tilsynsorgan
reimburse gottskriva, gottgöra, återbetala refundere, godskrive, tilbakebetale
reimbursement återbetalning av gjorda utbetalningar tilbakebetaling av utførte betalinger
reinsurance återförsäkring, retrocedession gjenforsikring, reassuranse
reinsure retrocedera gjenforsikre
reject förkasta forkaste
release planning utgåveplanering utgaveplanlegging
released order frisläppt order, utsläpt order frisluppet ordre
reliability growth tillförlitlighetstillväxt pålitelighetsvekst
relinquish överlåta overføre
relocate omlokalisera omlokalisere
remanufacturing återtillverkning gjenproduksjon
remedy gottgörelse, avhjälpa godtgjøre, avhjelpe
remind björna påminne
remittance charge överföringskostnad overføringskostnad
remittance in cash kontantöverföring kontantoverføring
remnant stock restlager restlager
remunerate ersätta, bonifiera erstatte, godtgjøre
remuneration ersättning godtgjørelse
remunerative indräktig innbringende
rendering of accounts avräkning avregning
renegotiate omförhandla reforhandle
renewal förlängning forlengelse
renounce avstå från avstå far
renounce a claim avstå ett anspråk gi avkall på et krav
rental agreement hyreskontrakt leiekontrakt
repairable reparabel reparerbar
repeat an order efterbeställa etterbestille
repeated tender skiljebud gjentatt anbud
replacement cost återanskaffningsvärde gjenanskaffelseskost
replenish påfylla påfylle
replenishment påfyllnad, återfyllnad, återanskaffning påfylling, gjenanskaffelse
replenishment lead time återanskaffningstid gjenanskaffelsestid
replenishment level återfyllnadsnivå påfyllingsnivå
replenishment period beställningsperiod bestillingsperiode
replenishment time återanskaffningshastighet gjenanskaffelseshastighet
representation agreement agenturavtal agenturavtale
representative befullmäktigat ombud autorisert ombud
repurchase återköpa tilbakekjøpe
repurchase clause återköpsklausul gjenkjøpsklausul
request anfordran, äska, anmoda forespørre, anmode
request for discovery/disclosure editionsföreläggande stevningsforespørsel
request for information informationsförfrågan informasjonsforespørsel
request for proposal förslagsförfrågan forslagsforespørsel
request for purchase order inköpsanmodan innkjøpsforespørsel
request for quotation/ bid/ tender/ proposal anbudsförfrågan anbudsforespørsel
request to participate anbudsansökan anbudssøknad
require erfordra kreve
required return avkastningskrav avkastningskrav
requirement behov, krav, önskemål krav, behov, ønskemål
requirements analyst kravanalytiker, kravingenjör kravanalytiker, kravingeniør
requirements breakdown behovsnedbrytning behovsnedbryting
requirements engineering kravhantering, kravteknik, kravprocess kravhåndtering, kravteknikk, kravprosess
requirements explosion behovsnedbrytning behovsnedbryting
requirements management kravförvaltning, kravhantering kravforvaltning, kravhåndtering
requirements planning behovsplanering behovsplanlegging
requisition anmodan anmodning
resale price återförsäljarpris videresalgspris
rescheduling omplanering omplanlegging
rescind häva heve
rescission hävning, uppsägning (av avtal) heving, oppsigelse (av avtale)
reserve price pristak, minimipris (auktion) pristak, minstepris (auksjon)
residential engineering inackorderade ingenjörer, kundinternerad konstruktion innleide ingeniører (kost og losji), kundeinternert konstruksjon
resource levelling resursutjämning ressursutjevning
response time svarstid responstid
responsibility matrix ansvarsmatris ansvarsmatrise
restore instaurera gjenopprette
restricted equity bundet eget kapital bunden egenkapital
restricted procedure selektivt förfarande begrenset prosedyre
restriction bivillkor restriksjon
retail business detaljhandel detaljhandelsvirksomhet
retail price detaljhandelspris utsalgspris
retailer återförsäljare forhandler
retainage innehållet belopp tilbakeholdt beløp
retaining pay väntetidsersättning ventetidserstatning
retaliation repressalier gjengjeldelse
retention självbehåll, innehållna medel retensjon, tilbakeholdte midler
retention bond slutbetalningsgaranti sluttbetalingsgaranti
retention payment slutbetalning, retentionsbetalning sluttbetaling, retensjonsbetaling
retricede retrocedera gjenforsikre
retrocession retrocedession gjenforsikring
return cargo returlast returlast
return on capital employed avkastning på arbetande kapital avkastning på arbeidende kapital
return on equity avkastning på eget kapital egenkapitalavkastning
return on investment annuitetskvot, avkastning på investering avkastning på investeringen
return on net assets avkastning på eget kapital avkastning på egenkapital
return on total assets avkastning på totala tillgångar avkastning på totalkapitalen
return on total capital avkastning på totalt kapital avkastning på totalkapitalen
revenue intäkt inntekt
revenue management intäktsoptimering inntektsoptimalisering
revenue sharing intäktsdelning inntektsdeling
reverse auction omvänd auktion omvendt auksjon
reverse engineering omvänd konstruktion omvendt konstruksjon
reverse logistics omvänd logistik, returlogistik omvendt logistikk, returlogistikk
reverse marketing omvänd marknadsföring omvendt markedsføring
reversible purchase uppsägningsbart köp oppsigelig kjøp
review granskning, genomgång gjennomgang, granskning
review body överprövningsinstans overprøvingsinstans
review investigation period översynsperiod oversynsperiode
review procedure överprövning overprøving
revocable återkallelig,återkallningsbar gjenkallelig
revocation of bid återkallande av anbud gjenkalling av anbud
revoke an order avbeställa avbestille
revolving letter of credit revolverande remburs rullerende remburs
rework omarbeta omarbeide
rework order omarbetningsorder omarbeidingsordre
ridership genomsnittlig beläggning i ett transportsystem (statistiskt mått) gjennomsnittlig belegg i et transportsystem (statistisk målt)
right of appeal besvärsrätt appellrett
right of option förhandsrätt forhåndsrett
right of possession besittningsrätt råderett
right of recourse regressrätt regressrett
right of recovery vindikationsrätt vindikasjonsrett
right of repurchase clause återköpsklausul gjenkjøpsklausul
right of restitution vindikationsrätt vindikasjonsrett
right of retention retentionsrätt tilbakeholdingsrett
right of set-off kvittningsrätt rett til motregning
right-of-access principle offentlighetsprincip offentlighetsprinsipp
risc risk risk
risk assessment riskbedömning risikovurdering
risk aversion riskaversion risikoaversjon
risk breakdown structure risknedbrytningsstruktur risikonedbrytningstruktur
road haulage vägtransport veitransport
road transport vägtransport veitransport
rock-bottom price bottenpris, lägsta pris bunnpris, laveste pris
rocket science spjutspetsteknologi høyteknologi
rogue purchasing vilda köp, vilt köp ville kjøp, vilt kjøp
root cause analysis rotorsaksanalys årsaksanalyse
rough draft utkast utkast
route scheduling ruttplanering ruteplanlegging
route sheet operationslista operasjonsliste
routine maintenance periodiskt underhåll periodisk vedlikehold
routing operationsföljd produksjonsplanlegging
routing file operationsregister operasjonsregister
royalty royalty royalty
rule föreskrift forskrift
run-out list täcktidslista dekketidliste
run-out time täcktid dekketid
rush order forcerad order, snabborder hurtigordre
résumé (am) meritförteckning levnetsbeskrivelse
sack säck sekk
safe säker sikker
safe system approach nollvisionsfilosofin nullvisjonsfilosofien
safe-keeping charge depåavgift oppbevaringsavgift
safety integrity level riskreduceringsnivå, säkerhetsintegritetsnivå risikoreduseringsnivå, sikkerhetsintegritetsnivå
safety stock säkerhetslager sikkerhetslager
salary lön lønn
sale on commission kommisionsförsäljning provisjonssalg
sale on trial försäljning mot prov salg på prøve
sales ledger kundreskontra kundereskontro
sales pitch säljargument salgsargument
salutation hälsning hilsen
salvage value restvärde restverdi
sample stickprov, etalong stikkprøve
sampling provtagning prøvetaking
scaffolding works ställningsentreprenad stillasarbeider
scam svindleri svindleri
scarcity brist knapphet
scheduling tidsplanering tidsplanlegging
scope creep kravkrypning kravkryping
scope drift kravglidning kravglidning
scope of supply leveransomfattning leveranseomfang
score card poängkort, betygskort, styrkort poengkort, styringskort
scorecard styrkort styringskort
scrap kassation kassering
sea freight sjöfrakt sjøfrakt
seasonal fluctuation säsongsvariation sesongvariasjon
seasonal inventory säsongslager sesonglager
seaworthy sjövärdig sjødyktig
second competition förnyad konkurrensutsättning, andra konkurrensutsättning fornyet konkurranseutsetting, andre konkurranseutsetting
second tier sourcing andraledssourcing andreleddssourcing
second-tier supplier andraledsleverantör andreleddsleverandør
secure säker sikker
secured advance förskott mot säkerhet forskudd mot sikkerhet
seesaw sourcing vippbrädesmetoden vippebrettmetoden
seizure utmätning, sekvester konfiskering
selective procedure urvalsupphandling, urvalsförfarande utvalgsinnkjøp, utvalgsprosedyre
self assessment egenbedömning egenvurdering
self billing självfakturering selvfakturering
semi-finished halvfabrikat halvfabrikata
semi-manufacture halvfabrikat halvfabrikat
send-ahead överlappning overlapping
senior purchaser inköpare i ledande befattning seniorinnkjøper
sensory evaluation sensorisk utvärdering sensorisk evaluering
separate cost särkostnad særkostnad
sequence turordning rekkefølge
sequence diagram sekvensdiagram sekvensdiagram
sequester kvarstadsbelägga beslaglegge
service advice felanmälan feilvarsling
service level servicenivå servicenivå
service level agreement servicenivåavtal servicenivåavtale
service of a writ delgivning av stämning stevningsforkynnelse
service of notice delgivning forkynnelse
servitude servitut servitutt
set of bills of lading konossementsats konnossementsats
set up cost fast kostnad fast kostnad
settlement förlikning, ackord (vid konkurs), uppgörelse, utgäld oppgjør, akkord, forlik
settlement (of accounts) avräkning avregning
settlement of claim skadereglering skadeoppgjør
setup cost omställningskostnad, ställkostnad omstillingskostnad
setup time omställningstid, ställtid omstillingstid
severability clause severabilityklausul tilsidesettelsesklausul
severe allvarlig alvorlig
shadow price skuggpris skyggepris
sham contract skenavtal proforma-kontrakt
shelf life hylltid hylletid
shift price brytpris skiftpris
shiftworking skiftgående skiftgående
ship chandler skeppsfurnare skipshandler
ship-owner’s agent rederiombud skipseiers agent
shipbroker skeppsklarerare, skeppsmäklare skipsmegler
shipment varuparti vareparti
shipment on consignment konsignationssändning konsigneringssending
shipping agent speditör, skeppsklarerare speditør, befrakter
shipping discount exportrabatt eksportrabatt
shipping note leveransnota leveransenota
ship’s agent befraktningsagent befraktningsagent
ship’s hull kasko skrog
ship’s rail skeppsreling skipsrekke
shoddy workmanship hafsverk fuskehåndverk
shop calendar fabrikskalender, verkstadskalender fabrikkskalender, verkstedskalender
shop floor stock golvlager gulvlager
shop packet arbetsordersats, ordersats arbeidsordresats, ordresats
shop planning körplanering kjøreplanlegging
shop traveler följekort følgekort
short delivery underleverans underleveranse
short list kortlista kortliste
short sale contract försträckningsavtal short sale-avtale
shortage brist mangel
shortage chaser leveransbevakare leveranseovervåker
shortage cost bristkostnad mangelkostnad
shortcoming leveransbrist leveransemangel
shorthand stenografi stenografi
should cost analysis skuggkalkyl, borde-kosta-analys skyggekalkyle, burde-koste-analyse
shrinkage svinn, inkurans svinn
sight collection avistainkassering avistainkassering
sight letter of credit avistaremburs avistaremburs
signatory signatär signatar
signing clerk prokurist prokurist
silent agreement tyst accept stille aksept
simplified procedure förenklad upphandling, förenklat förfarande forenklet prosedyre, forenklet innkjøp
single failure enkelfel enkeltfeil
single fault enkelfel enkeltfeil
single item auction enkelbudsauktion enkeltbudsauksjon
single smoothing enkel utjämning enkel utjevning
single sourcing enleverantörsval enkeltleverandørsvalg
single-factor productivity enfaktorsproduktivitet enkeltfaktorproduktivitet
site purchaser fältinköpare feltinnkjøper
situation assessment nulägesanalys situasjonsvurdering
skeleton agreement ramavtal rammeavtale
skimming snatteri naskeri
slack glapp, handlingsutrymme handlingsrom, glipp
slack time rule minsta orderslack minste ordreslakt
slip allegat slipp
slow mover hyllvärmare hyllevarmer
slow moving item lågrörlig artikl saktegående artikkel
slow moving stock clause restlagerklausul restlagerklausul
small print finstilta liten skrift
smoothing utjämning utjevning
snag list restpunktlista restpunktliste
sole agency generalagentur generalagentur
sole convenience eget gottfinnande, gottfinnande (eget) eget forgodtbefinnende
sole proprietorship enskild firma enkeltpersonforetak
sole right ensamrätt enerett
sole trader enskild firma enkeltpersonforetak
solicitation upphandling, anbudsannonsering, anbudsbegäran, anbudsinfordran anbudsinnbydelse, anbudsinvitasjon, anbudsannonsering
solicitor jurist advokat
solvency soliditet solvens
sound out competition sondera konkurrenssituationen sondere konkurransesituasjonen
source källa, lokalisera leverantörer kilde, lokalisere leverandører
source material råvara råvare
source selection val av leverantör valg av leverandør
sourceable spend inköpsspend innkjøpsutlegg
sourcing area manager sourcingansvarig sourcingansvarlig
sourcing spend coverage inköps spendtäckning innkjøpsutleggsdekning
space management utrymmesplanering romplanlegging
spare capacity reservkapacitet reservekapasitet
spare time stilleståndstid nedetid
specimen etalong, förlaga, varuprov vareprøve
specimen signature provexemplarsanteckning prøveeksemplarsignatur
spend analysis spendanalys utleggsanalyse
spend concentration leverantörstäthet, spendkoncentration leverandørtetthet, utleggskonsentrasjon
spend tail spendsvans utleggshale
spend tree spendträd utleggstre
spend under management spendstyrning utleggsstyring
spend visibilty spendens synlighet utleggenes synlighet
spin-out avknoppning nyetablering
split delivery delleverans delleveranse
spot business kassaaffär kontanthandel
spot goods locovaror tilgjengelige varer
spot trade lokoköp spothandel
square root formula kvadratrotsformeln kvadratrotformel
stage gate model milstolpsmodell milstolpemodell
stage-gate-model fas-grind-modell,steg-grind-modell fase-port-modell
staging fysisk materialklarering fysisk materialklarering
stakeholder intressent interessent
standard contract standardkontrakt standardkontrakt
standard form contract standardformulärkontrakt standardskjemakontrakt
standard measure likare, etalong standardmål
standard-setting normbildning normdannende
standing order stående order stående ordre
standstill period avtalsspärr avtalesperre
staple commodity stapelvara stapelvare
staple goods stapelvara stapelvare
state of the art bästa tillgängliga, bästa möjliga teknik beste tilgjengelig, høyteknologisk
state the average verkställa dispasch utføre dispasje
state utility statligt verk statlig selskap
statement of discounts rabattbrev rabattbrev
statement of work uppdragsbeskrivning, arbetsbeskrivning oppdragsbeskrivelse, arbeidsbeskrivelse
station picking stationsplockning stasjonsplukking
stationary order stående order stående ordre
statistical process control statistisk processtyrning statisk prosesstyring
statutory lagstadgad lovbestemt
steering committee styrgrupp styringsgruppe
stevedore stuva,stuveriarbetare sjauer, havnearbeider
stevedoring costs stuvningskostnader sjauekostnader
stimulus incitament stimulus
stipulation föreskrift, beting betingelse, vilkår
stochastic demand stokastisk efterfrågan stokastisk etterspørsel
stock varulager varelager
stock account lagerkonto lagerkonto
stock article lagervara lagervare
stock availability servicenivå,lagertillgänglighet lagerbeholdning, servicenivå
stock control lagerstyrning lagerstyring
stock keeping unit produktidentitet, lagerplatsenhet produktidentitet, lagerplassenhet
stock location lagerposition lagerplassering
stock lot lagerparti lagerparti
stock on hand lagersaldo lagersaldo
stock order lagerorder lagerordre
stock point lagerställe lagersted
stockist lagerhållare,återförsäljare forhandler
stockless production lagerlös produktion lagerløs produksjon
stockout lagerbrist lagermangel
stockout (om lagerbrist) brist mangel
storage charge lagerhyra lagerleie
stow stuva stow
stowability stuvbarhet, stapelbarhet stuebarhet
stowage costs stuvningskostnader stuekostnader
stowage factor stuvningsfaktor stuingsfaktor
straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar kran som skrever over en container og flytter
straight bill of lading rektakonossement rektakonnossement
strategic sourcing manager strategisk inköpare strategisk innkjøper
strip a container lossa en container losse en container
stub talong talong
stuff a container lasta en container laste en container
sub-contract legotillverka fremkontrahere
sub-contractor underentreprenör,legotillverkare underleverandør
sub-tier supplier underledsleverantör, underleverantör underleddsleverandør, underleverandør
sub-total delsaldo delsaldo
subcontracting legotillverkning, utlego fremkontrahering
subject to previous delivery förbehåll för mellanleverans forbehold om mellomleveranse
subject to prior sale förbehåll för mellanförsäljning forbehold om mellomsalg
sublet hyra ut i andra hand fremleie
suborder avropsorder avropsordre
subrogation insättning av ersättare subrogasjon
subscribe to an agreement ansluta sig till ett avtal tilslutte seg en avtale
subscription abonnemang abonnement
subsequent delivery efterleverans etterleveranse
subsidiary dotterbolag datterselskap
subsidiary agreement tilläggsavtal tilleggsavtale
subsidy subvention subsidie
successive delivery successiv leverans suksessiv leveranse
successor efterföljare etterfølger
sue and labor clause klausul för mildringskostnader klausul for lindringskostnader
sunk cost tagen kostnad, påtvingade kostnader påtvungne kostnader
superflush totalavräkning totalavregning
superior överordnad overordnet
supervising authority tillsynsmyndighet tilsynsmyndighet
supervision tillsyn tilsyn
supervisor förman formann
supervisory board bolagsstyrelse forstanderskap
supplementary agreement tilläggsavtal tilleggsavtale
supplier leverantör leverandør
supplier academy leverantörsakademi leverandørakademi
supplier assessment leverantörsbedömning leverandørvurdering
supplier balanced scorecard leverantörsbalanserade styrkort leverandørbalansert styringskort
supplier conditioning leverantörsformning leverandørkondisjonering
supplier diversity leverantörsmångfald leverandørmangfold
supplier evaluation leverantörsutvärdering leverandørevaluering
supplier footprint optimization (strategisk) optimering av leverantörernas geografiska spridning (strategisk) optimalisering av leverandørenes geografiske spredning
supplier kanban leverantörskanban leverandørs-kanban
supplier managed inventory leverantörsstyrt lager leverandørstyrt lager
supplier management leverantörsstyrning leverandørstyring
supplier market intelligence kunskap om leverantörsmarknaden kunnskap om leverandørmarkedet
supplier market research leverantörsmarknadsundersökning leverandørmarkedsundersøkelse
supplier park leverantörspark leverandørpark
supplier quality assurance leverantörskvalitetssäkring, leverantörsstyrning leverandørkvalitetssikring, leverandørstyring
supplier quality index leverantörskvalitetsindex, kvalitetsleverantörsindex leverandørkvalitetsindeks
supplier ranking leverantörsvärdering leverandørrangering
supplier rating leverantörsvärdering leverandørrangering
supplier satisfaction form nöjd-leverantörsenkät, leverantörsenkät fornøyd leverandør-spørreskjema
supplier satisfaction survey nöjd-leverantörsundersökning fornøyd leverandør-undersøkelse
supplier scheduler leverantörsplanerare leverandørplanlegger
supply leverera, utbud, försörjning forsyning, levere, forsyne
supply agreement leveransavtal leveranseavtale
supply association branschförening, branschorganisation bransjeorganisasjon, bransjeforening
supply chain försörjningskedja forsyningskjede
supply chain management styrning av försörjningskedjan, ledning av försörjningskedjan styring av forsyningskjeden, ledelse av forsyningskjeden
supply commitment leveransåtagande forsyningsforpliktelse
supply contract försörjningsavtal forsyningsavtale
supply management inköpsledarskap, inköpsledning innkjøpsledelse
supply manager inköpare innkjøper
supply market leverantörsmarknad leverandørsmarked
supply policy leveranspolicy forsyningspolitikk
supply strategy försörjningsstrategi forsyningsstrategi
surcharge extraavgift tilleggsavgift
surety borgen kausjon
surety bond borgensförbindelse kausjonsforpliktelse
surplus överskott overskudd
surplus capacity överskottskapacitet overskuddskapasitet
surplus material överskottsmaterial overskuddsmateriale
surrender avträda overgi
surveillance tillsyn tilsyn
survey enkät, besiktning undersøkelse, enkét
suspend upphöra med opphøre med
suspension förlängd avtalsspärr forlenget avtalesperre
sustain lida lide, pådra seg
sweatshop svältlönearbete sultelønnsarbeid
synchro delivery sekvensleverans sekvensleveranse
system integration systemtransport systemtransport
tacit underförstådd underforstått
tacit agreement tyst överenskommelse stilltiende overenskomst
tacit demands dolda behov skjulte behov
tact time takttid takttid
tag etikett etikett
take delivery godmottaga ta imot
take in isolation beakta separat ta hensyn til separat
take in tow bogsera buksere
taken in isolation separatbetraktelse isolert sett
taking over övertagande overtakelse
taking over certificate övertagandecertifikat overtakelsessertifikat
tally godsräkning godsregning
tally out packsedel pakkseddel
tally trade avbetalningshandel avbetalingshandel
tantiéme tantiem tantiéme
tardiness dröjsmål forsinkelse
target completion date mål för färdigställandedatum mål for ferdigstillelsesdato
target cost contract with variable fee incitamentsavtal incitamentsavtale
target inventory level återfyllnadsnivå gjenfyllingsgrad
target price målpris målpris
tariff nomenclature tullnomenklatur tollnomenklatur
task uppgift oppgave
task force insatsstyrka innsatsstyrke
task programmability uppdragets specifikationsgrad oppdragets spesifikasjonsgrad
task wage ackordslön akkordlønn
team charter gruppkontrakt, projektgruppavtal gruppekontrakt, prosjektgruppeavtale
tenancy agreement hyreskontrakt leiekontrakt
tenant hyresgäst leietaker
tender offert, förfrågan anbud, tilbud
tender (används även för förfrågan) anbud anbud
tender bond offertgaranti anbudsgaranti
tender clarification anbudsnollställning, nollställning av anbud anbudsnullstilling, nullstilling av anbud
tender documents förfrågningsunderlag anbudsdokumenter
tender guarantee anbudsgaranti anbudsgaranti
tender procedure upphandlingsförfarande anbudsprosedyre
tenderer anbudsgivare anbudsgiver
tendering (procedure) upphandling anbud
tenor letter of credit tidsremburs tidsremburs
tentative preliminär preliminær
tenure besittningsrätt besittelsesrett
term bestämmelse klausul
term of agreement avtalstid avtaletid
term of delivery leveranstermin leveransetermin
term of notice uppsägningstid oppsigelsestid
term of payment betalningstid betalingstid
terminability uppsägbarhet oppsigelighet
termination at will uppsägning efter eget gottfinnande, förtida uppsägning oppsigelse etter eget forgodtbefinnende
termination clause hävningsklausul, uppsägningsklausul hevingsklausul, oppsigelsesklausul
termination of agreement uppsägning av avtal oppsigelse av avtale
terms of agreement avtalsvillkor avtalevilkår
terms of contract kontraktsvillkor kontraktsvilkår
terms of delivery leveransvillkor leveringsvilkår
terms of payment betalningsvillkor betalingsvilkår
terms of prolongation förlängningsvillkor forlengelsesvilkår
tertiary sector servicesektorn servicesektoren
testify vitsorda attestere
testimonial attest, vitsord attest, vitnemål
testimony yttrande utsagn
tests of significance signifikanstest signifikanstest
the principle of equal treatment principen om likabehandling prinsippet om likebehandling
the principle of mutual recognition principen om ömsesidigt erkännande prinsippet om gjensidig anerkjennelse
the principle of non-discrimination principen om icke-diskriminering prinsippet om ikke-diskriminering
the principle of proportionality proportionalitetsprincipen forholdsmessighetsprinsippet
the principle of transparency transparensprincipen prinsippet om åpenhet
theory of constraints begränsningsteori begrensningsteori
third party (liability) insurance ansvarsförsäkring ansvarsforsikring
third party indemnity insurance ansvarsförsäkring ansvarsforsikring
third party logistics tredjepartslogistik tredjepartslogistikk
three-way matching trevägskontroll treveiskontroll
threshold clause indexklausul indeksklausul
thrift sparsamhet sparsommelighet
through bill of lading genomgångskonossement, transitkonossement, transitokonossement gjennomgangskonnossement, transittkonossement
throughput produktionstakt, genomflöde gjennomstrømming, produksjonstakt
throughput time genomloppstid gjennomløpstid
tie to an indexindexreglera indeksregulere
tied up capital chart kapitalbindningsdiagram kapitalbindingdiagram
time based competition tidskonkurrens tidskonkurranse
time between orders beställningsintervall bestillingsintervall
time charter tidsbefraktning, tidscerteparti tidscerteparti, tidsbefraktning
time fence tidsgräns tidsgrense
time for appeal besvärstid anketid
time limit fatatalietid tidsgrense, tidsfrist
time of arrival ankomsttid ankomsttid
time of maturity förfallotid forfallstid
time period coverage täcktid dekningstid
time planning tidsplanering tidsplanlegging
time series analysis tidsserieanalys tidsserieanalyse
time sheet contract timräkning timeregning
time study tidsstudie tidsstudie
time to market tid till marknad tid til marked
time-phased order point tidsberoende beställningspunkt tidsavhengig bestillingstidspunkt
title deed åtkomsthandling, äganderättshandling atkomstdokument, skjøte
title to äganderätt eiendomsrett
to initial parafera parafere
tollgate kontrollpunkt kontrollstasjon
tool availability check verktygsklarering verktøysklarering
tool order verktygsorder verktøysordre
tooling agreement verktygsavtal verktøysavtale
top line intäkt inntekt
top notch högkvalitativ høykvalitets
tortious liability utomobligatoriskt ansvar, ansvar utanför avtalsförhållandet ansvar utenfor kontrakt, ikke-kontraktsmessig ansvar
total cost of ownership total ägandekostnad total eierkostnad
total quality control total kvalitetsstyrning total kvalitetsstyring
total quality management total kvalitetsledning total kvalitetsledelse
tow bogsera buksere
traceability spårbarhet sporbarhet
tracking signal prognosuppföljningsindikator prognoseoppfølgingsindikator
tracking signal limit prognosuppföljningsgräns prognoseoppfølgingsgrense
trade allowance handelsrabatt handelsrabatt
trade association branschorganisation bransjeorganisasjonen
trade level handelsled handelsledd
trade term handelsterm, leveransklausul handelsterm, leveranseklausul
trade-off avvägning, balansering, förhandlingseftergift, kompromiss avveining, balansering, kompromiss
trading prohibition näringsförbud næringsforbud
trainee lärling lærling
transaction cost approach transaktionskostnadsstrategi transaksjonskostnadsstrategi
transfer överlåta overføre
transfer price transferpris transferpris
transferable överlåtbar, endossabel, fungibel overførbar, omsettelig
transferor endossent overdrager, avhender
transit goods transitgods transittgods
transport damage transportskada transportskade
transshipment charge omlastningskostnad omlastingskostnad
transshipment goods omlastningsgods omlastingsgods
travel allowance resekostnadsersättning reisegodtgjørelse
treaty avtal avtale
trial order försöksorder forsøksordre
trial purchase provköp prøvekjøp
trim a cargo lämpa last tilpasse last
tripartite agreement triangelavtal, trepartsavtal trepartsavtale, triangelavtale
triple bottom line företagets tredelade resultatrad selskapets tredelte resultatrad
true copy likalydande avskrift likelydende avskrift
trust company förvaltningsbolag forvaltningsselskap
trustee förvaltare forvalter
turn-key plant nyckelfärdig anläggning nøkkelferdig anlegg
turnkey outsourcing integrerad outsourcing integrert outsourcing
turnover omsättning omsetning
turnpike vägtull bomstasjon
two bin system tvåbingesystem to-eske-system
two envelope system två-kuvert-system to-konvolutt-system
tying kopplingsförbehåll, knytning, koppling, bindning binding, tilknytning
type approval typgodkännande, homologering typegodkjenning
unamity enighet enighet
unbiased opartisk upartisk
unchartered obefraktad ubefraktet
unconditional ovillkorlig ubetinget
unconditional acceptance (of bid) ren accept (av anbud) ren aksept (av bud)
undertake förplikta sig forplikte seg
undertaking förpliktelse, åtagande forpliktelse
underwriter assuradör assurandør
undischarged olossad ulosset
undisputed obestridd ubestridt
undue influence ocker utilbørlig påvirkning
unequivocal acceptance (of bid) ren accept (av anbud) ren aksept (av bud)
unexamined for customs oförtullad ufortollet
ungraded osorterad usortert
union contract kollektivavtal tariffavtale
unit cost styckkostnad enhetskostnad
unit price styckpris, á pris stykkpris
unit price contract á pris kontrakt á pris kontrakt
unit sourcing råvaruinköp, sourcing av insatsmaterial råvareinnkjøp, sourcing av innsatsmateriale
unit sourcing manager råvaruinköpare, inköpsansvarig för insatsmaterial råvareinnkjøper, innkjøpsansvarlig for innsatsmateriale
unitisation enhetskonsolidering enhetskonsolidering
unlimited power of attorney blankofullmakt blankofullmakt
unload lossa, lasta av, strippa (en container) losse, laste av, strippe (en container)
unloaded olossad ulosset
unloading avlastning avlastning
unloading charge lossningskostnad lossekostnad
unpaid ogulden ubetalt
unplanned issue oplanerat uttag uplanlagt sak
unplanned receipt orderlös inleverans ordreløs innleveranse
unrestricted shareholders’ equity fritt eget kapital fri egenkapital
unsaleability inkurans ukuranthet
unsaleable inkurant ukurant
unsettled ogulden uoppgjort
untied equity fritt eget kapital ubunden egenkapital
untransferable oöverlåtlig ikke overdragbar
upstream uppströms oppstrøms
upsurge konjukturuppgång, uppsving oppsving, konjunkturoppgang
upswing konjukturuppgång konjunkturoppgang
uptime tillgänglig tid tilgjengelig tid
upturn konjukturuppgång konjunkturoppgang
usability användbarhet anvendelighet
usage praxis benyttelse
usage variance förbrukningsdifferens forbruksdifferanse
usance bill usoväxel ettersiktsveksel
usance draft usoväxel ettersiktsveksel
usufruct nyttjanderätt bruksrett
usufructuary right nyttjanderätt bruksrett
usurer ockrare ågerkarl
usurious interest ockerränta ågerrente
usurious price ockerpris ågerpris
usury ocker åger
utilisation rate utnyttjandegrad utnyttelsesgrad
utilise utnyttja utnytte
utility value bruksvärde bruksverdi
valid giltig gyldig
validity giltighet gyldighet
validity of tender anbudets giltighetstid anbudets gyldighetstid
validity period of quotation anbudets giltighetstid anbudets gyldighetstid
value added förädlingsvärde foredlingsverdi
value adding lead time produktiv ledtid produktiv ledetid
value analysis funktionskostnadsanalys, värdeanalys verdianalyse, funksjonskostnadsanalyse
value at cost anskaffningsvärde anskaffelsesverdi
value chain värdekedja verdikjede
value engineering värdekonstruktion verdikonstruksjon
value pricing värdeprissättning verdiprising
value proposition kunderbjudande, kundlöfte kundeløfte, kundetilbud
value stream mapping värdeflödesanalys verdistrømanalyse
variable cost rörlig kostnad variabel kostnad
variable costing täckningsbidragskalkylering dekningsbidragskalkulering
variants alternativa anbud alternative anbud
variations ändrings- och tilläggsarbeten endrings- og tilleggsarbeid
variety reduction sortimentsbegränsning sortimentsbegrensning
vendee köpare kjøper
vendor leverantör, säljare leverandør, selger
vendor managed inventory leverantörsstyrt lager leverandørstyrt lager
verbal agreement muntligt avtal muntlig avtale
verification allegat verifikasjon
vetting förhandsgranskning, bakgrundskontroll forhåndsgranskning, bakgrunnskontroll
violation överträdelse overtredelse
visual management visuell ledning visuell styring
vocation yrke yrke
voice of the customer kundpreferens kundepreferanse
volatile prices instabila priser ustabile priser
volatility instabilitet ustabilitet
volume discount volymrabatt volumrabatt
voluntary ex ante transparency frivillig förhandsinsyn frivillig forhåndsinnsyn
voucher verifikation, kvitto, talong, allegat kupong, kvittering, talong
wage lön lønn
wait time väntetid ventetid
waive avstå från avstå fra
waive a right avstå en rätt frafalle en rett
waiver leveransdispens, avstående från rättigheter frafallelse av rettigheter
waiver clause avsägelseklausul fraskrivelsesklausul
warehouse lager, lagerställe lager, lagersted
warehouse certificate lagerbevis lagerbevis
warehouse charge lagringskostnad lagerkostnad
warehouse clerk lagerbokhållare lagerbokholder
warehouse company frihamnsbolag frihavnselskap
warehouse receipt lagerbevis lagerbevis
warehousing lagerhantering lagerhåndtering
warehousing cost lagerhållningskostnad, lagringskostnad (förenkling) lagringskostnad (forenkling)
warrant of attorney fullmakt fullmakt
warranty garanti med avseende på felfrihet garanti med tanke på feilfrihet
warranty bond underhållsgaranti vedlikeholdsgaranti
warranty claim garantianmälan garantikrav
wastage svinn svinn
waste loss svinn svinn
waybill frakthandling, fraktsedel fraktbrev, fraktseddel
weak incentive degressivt ackord degressiv akkord
weigher’s certificate vägarattest veierattest
weighted average viktat medelvärde vektet gjennomsnitt
wharfage kajavgift kaiavgift
wharfingers receipt dockningskvitto dokkingskvittering
what-if analysis konsekvensanalys konsekvensanalyse
whereas enär mens
whereupon varvid hvorpå
white collar tjänsteman funksjonær
wholesale business grossist grossist
wholesale merchant grossist grossist
wholesaler grossist grossist
wilson formula wilsonformeln kvadratrotsformelen
withdrawal uttag, annulering annullering, uttak
withdrawal kanban uttagskanban uttaks-kanban
withdrawal of the invitation to tender avbrytande av upphandling tilbaketrekking av anbudsinvitasjon
withhold vägra holde tilbake
without cargo olastad ulastet
without notice utan uppsägning uten oppsigelse
wood pallet lastpall av trä trepall
work authorisation produktionsbeordring produksjonsbeordring
work breakdown structure nedbruten aktivitetsstruktur, nedbruten arbetsstruktur nedbrutt aktivitetsstruktur, nedbrutt arbeidsstruktur
work centre produktionsgrupp produksjonsgruppe
work in process produkter i arbete produkter i arbeid
work sampling frekvensstudier, stickprovstagning frekvensstudier, stikkprøvetaking
workaround oförberedd åtgärd uforberedt tiltak
workmanship yrkesskicklighet yrkesmessighet
works fabrik fabrikk
workshop verkstad, arbetsmöte verksted, arbeidsmøtet
workshop drawing arbetsritning arbeidstegning
wrap förpacka pakke inn
wrap rate timkostnad, internt timpris timekostnad, intern timepris
write off against equity direktavskrivning direkteavskriving
yield avkastning, direktavkastning, utbyte avkastning, direkteavkastning, utbytte
yield curve avkastningskurva avkastningskurve
zero-inventory cycle counting nollpunktsinventering nullpunktstelling
zone picking zonplockning soneplukking
Följ oss här för de senaste nyheterna:

Facebook Twitter LinkedIn