Lexikon

EFFSOs inköpslexikon innehåller över 2000 inköpsbegrepp och termer från inköpsområdet.

English Svenska Norsk
zero-inventory cycle counting nollpunktsinventering nullpunktstelling
zone picking zonplockning soneplukking
write off against equity direktavskrivning direkteavskriving
yield avkastning, direktavkastning, utbyte avkastning, direkteavkastning, utbytte
yield curve avkastningskurva avkastningskurve
workshop drawing arbetsritning arbeidstegning
wrap förpacka pakke inn
wrap rate timkostnad, internt timpris timekostnad, intern timepris
workmanship yrkesskicklighet yrkesmessighet
works fabrik fabrikk
workshop verkstad, arbetsmöte verksted, arbeidsmøtet
work in process produkter i arbete produkter i arbeid
work sampling frekvensstudier, stickprovstagning frekvensstudier, stikkprøvetaking
workaround oförberedd åtgärd uforberedt tiltak
work authorisation produktionsbeordring produksjonsbeordring
work breakdown structure nedbruten aktivitetsstruktur, nedbruten arbetsstruktur nedbrutt aktivitetsstruktur, nedbrutt arbeidsstruktur
work centre produktionsgrupp produksjonsgruppe
without cargo olastad ulastet
without notice utan uppsägning uten oppsigelse
wood pallet lastpall av trä trepall
withdrawal kanban uttagskanban uttaks-kanban
withdrawal of the invitation to tender avbrytande av upphandling tilbaketrekking av anbudsinvitasjon
withhold vägra holde tilbake
wholesaler grossist grossist
wilson formula wilsonformeln kvadratrotsformelen
withdrawal uttag, annulering annullering, uttak
white collar tjänsteman funksjonær
wholesale business grossist grossist
wholesale merchant grossist grossist
what-if analysis konsekvensanalys konsekvensanalyse
whereas enär mens
whereupon varvid hvorpå
weighted average viktat medelvärde vektet gjennomsnitt
wharfage kajavgift kaiavgift
wharfingers receipt dockningskvitto dokkingskvittering
waybill frakthandling, fraktsedel fraktbrev, fraktseddel
weak incentive degressivt ackord degressiv akkord
weigher’s certificate vägarattest veierattest
warranty claim garantianmälan garantikrav
wastage svinn svinn
waste loss svinn svinn
warrant of attorney fullmakt fullmakt
warranty garanti med avseende på felfrihet garanti med tanke på feilfrihet
warranty bond underhållsgaranti vedlikeholdsgaranti
warehouse receipt lagerbevis lagerbevis
warehousing lagerhantering lagerhåndtering
warehousing cost lagerhållningskostnad, lagringskostnad (förenkling) lagringskostnad (forenkling)
warehouse charge lagringskostnad lagerkostnad
warehouse clerk lagerbokhållare lagerbokholder
warehouse company frihamnsbolag frihavnselskap
waiver clause avsägelseklausul fraskrivelsesklausul
warehouse lager, lagerställe lager, lagersted
warehouse certificate lagerbevis lagerbevis
waive avstå från avstå fra
waive a right avstå en rätt avstå en rätt
waiver leveransdispens, avstående från rättigheter frafallelse av rettigheter
voucher verifikation, kvitto, talong, allegat kupong, kvittering, talong
wage lön lønn
wait time väntetid ventetid
volatility instabilitet ustabilitet
volume discount volymrabatt volumrabatt
voluntary ex ante transparency frivillig förhandsinsyn frivillig forhåndsinnsyn
vocation yrke yrke
voice of the customer kundpreferens kundepreferanse
volatile prices instabila priser ustabile priser
vetting förhandsgranskning, bakgrundskontroll forhåndsgranskning, bakgrunnskontroll
violation överträdelse overtredelse
visual management visuell ledning visuell styring
vendor managed inventory leverantörsstyrt lager leverandørstyrt lager
verbal agreement muntligt avtal muntlig avtale
verification allegat verifikasjon
variety reduction sortimentsbegränsning sortimentsbegrensning
vendee köpare kjøper
vendor leverantör, säljare leverandør, selger
variable costing täckningsbidragskalkylering dekningsbidragskalkulering
variants alternativa anbud alternative anbud
variations ändrings- och tilläggsarbeten endrings- og tilleggsarbeid
value proposition kunderbjudande, kundlöfte kundeløfte, kundetilbud
value stream mapping värdeflödesanalys verdistrømanalyse
variable cost rörlig kostnad variabel kostnad
value chain värdekedja verdikjede
value engineering värdekonstruktion verdikonstruksjon
value pricing värdeprissättning verdiprising
value adding lead time produktiv ledtid produktiv ledetid
value analysis funktionskostnadsanalys, värdeanalys verdianalyse, funksjonskostnadsanalyse
value at cost anskaffningsvärde anskaffelsesverdi
validity of tender anbudets giltighetstid anbudets gyldighetstid
validity period of quotation anbudets giltighetstid anbudets gyldighetstid
value added förädlingsvärde foredlingsverdi
utility value bruksvärde bruksverdi
valid giltig gyldig
validity giltighet gyldighet
usury ocker åger
utilisation rate utnyttjandegrad utnyttelsesgrad
utilise utnyttja utnytte
usurer ockrare ågerkarl
usurious interest ockerränta ågerrente
usurious price ockerpris ågerpris
usance draft usoväxel ettersiktsveksel
usufruct nyttjanderätt bruksrett
usufructuary right nyttjanderätt bruksrett
usage praxis benyttelse
usage variance förbrukningsdifferens forbruksdifferanse
usance bill usoväxel ettersiktsveksel
uptime tillgänglig tid tilgjengelig tid
upturn konjukturuppgång konjunkturoppgang
usability användbarhet anvendelighet
upsurge konjukturuppgång, uppsving oppsving, konjunkturoppgang
upswing konjukturuppgång konjunkturoppgang
uptime tillgänglig tid tilgjengelig tid
untied equity fritt eget kapital ubunden egenkapital
untransferable oöverlåtlig ikke overdragbar
upstream uppströms oppstrøms
unsaleability inkurans ukuranthet
unsaleable inkurant ukurant
unsettled ogulden uoppgjort
unplanned issue oplanerat uttag uplanlagt sak
unplanned receipt orderlös inleverans ordreløs innleveranse
unrestricted shareholders’ equity fritt eget kapital fri egenkapital
unloading avlastning avlastning
unloading charge lossningskostnad lossekostnad
unpaid ogulden ubetalt
unlimited power of attorney blankofullmakt blankofullmakt
unload lossa, lasta av, strippa (en container) losse, laste av, strippe (en container)
unloaded olossad ulosset
unit sourcing råvaruinköp, sourcing av insatsmaterial råvareinnkjøp, sourcing av innsatsmateriale
unit sourcing manager råvaruinköpare, inköpsansvarig för insatsmaterial råvareinnkjøper, innkjøpsansvarlig for innsatsmateriale
unitisation enhetskonsolidering enhetskonsolidering
unit cost styckkostnad enhetskostnad
unit price styckpris, á pris stykkpris
unit price contract à pris kontrakt à pris kontrakt
unexamined for customs oförtullad ufortollet
ungraded osorterad usortert
union contract kollektivavtal tariffavtale
undisputed obestridd ubestridt
undue influence ocker utilbørlig påvirkning
unequivocal acceptance (of bid) ren accept (av anbud) ren aksept (av bud)
undertaking förpliktelse, åtagande forpliktelse
underwriter assuradör assurandør
undischarged olossad ulosset
unconditional ovillkorlig ubetinget
unconditional acceptance (of bid) ren accept (av anbud) ren aksept (av bud)
undertake förplikta sig forplikte seg
unanimity enighet enighet
unbiased opartisk upartisk
unchartered obefraktad ubefraktet
tying kopplingsförbehåll, knytning, koppling, bindning binding, tilknytning
type approval typgodkännande, homologering typegodkjenning
turnpike vägtull bomstasjon
two bin system tvåbingesystem to-eske-system
two envelope system två-kuvert-system to-konvolutt-system
turn-key plant nyckelfärdig anläggning nøkkelferdig anlegg
turnkey outsourcing integrerad outsourcing integrert outsourcing
turnover omsättning omsetning
true copy likalydande avskrift likelydende avskrift
trust company förvaltningsbolag forvaltningsselskap
trustee förvaltare forvalter
trim a cargo lämpa last tilpasse last
tripartite agreement triangelavtal, trepartsavtal trepartsavtale, triangelavtale
triple bottom line företagets tredelade resultatrad selskapets tredelte resultatrad
treaty avtal avtale
trial order försöksorder forsøksordre
trial purchase provköp prøvekjøp
transshipment charge omlastningskostnad omlastingskostnad
transshipment goods omlastningsgods omlastingsgods
travel allowance resekostnadsersättning reisegodtgjørelse
transferor endossent overdrager, avhender
transit goods transitgods transittgods
transport damage transportskada transportskade
transfer överlåta overføre
transfer price transferpris transferpris
transferable överlåtbar, endossabel, fungibel overførbar, omsettelig
trading prohibition näringsförbud næringsforbud
trainee lärling lærling
transaction cost approach transaktionskostnadsstrategi transaksjonskostnadsstrategi
trade level handelsled handelsledd
trade term handelsterm, leveransklausul handelsterm, leveranseklausul
trade-off avvägning, balansering, förhandlingseftergift, kompromiss avveining, balansering, kompromiss
tracking signal limit prognosuppföljningsgräns prognoseoppfølgingsgrense
trade allowance handelsrabatt handelsrabatt
trade association branschorganisation bransjeorganisasjonen
traceability spårbarhet sporbarhet
tracking signal prognosuppföljningsindikator prognoseoppfølgingsindikator
tow bogsera buksere
TCO, total cost of ownership total ägandekostnad total eierkostnad
total quality control total kvalitetsstyrning total kvalitetsstyring
total quality management total kvalitetsledning total kvalitetsledelse
top line intäkt inntekt
top notch högkvalitativ høykvalitets
tortious liability utomobligatoriskt ansvar, ansvar utanför avtalsförhållandet ansvar utenfor kontrakt, ikke-kontraktsmessig ansvar
tool availability check verktygsklarering verktøysklarering
tool order verktygsorder verktøysordre
tooling agreement verktygsavtal verktøysavtale
title to äganderätt eiendomsrett
to initial parafera parafere
tollgate kontrollpunkt kontrollstasjon
time to market tid till marknad tid til marked
time-phased order point tidsberoende beställningspunkt tidsavhengig bestillingstidspunkt
title deed åtkomsthandling, äganderättshandling atkomstdokument, skjøte
time series analysis tidsserieanalys tidsserieanalyse
time sheet contract timräkning timeregning
time study tidsstudie tidsstudie
time of maturity förfallotid forfallstid
time period coverage täcktid dekningstid
time planning tidsplanering tidsplanlegging
time for appeal besvärstid anketid
time limit fatatalietid tidsgrense, tidsfrist
time of arrival ankomsttid ankomsttid
time between orders beställningsintervall bestillingsintervall
time charter tidsbefraktning, tidscerteparti tidscerteparti, tidsbefraktning
time fence tidsgräns tidsgrense
tie to an index indexreglera indeksregulere
tied up capital chart kapitalbindningsdiagram kapitalbindingdiagram
time based competition tidskonkurrens tidskonkurranse
through bill of lading genomgångskonossement, transitkonossement, transitokonossement gjennomgangskonnossement, transittkonossement
throughput produktionstakt, genomflöde gjennomstrømming, produksjonstakt
throughput time genomloppstid gjennomløpstid
three-way matching trevägskontroll treveiskontroll
threshold clause indexklausul indeksklausul
thrift sparsamhet sparsommelighet
third party (liability) insurance ansvarsförsäkring ansvarsforsikring
third party indemnity insurance ansvarsförsäkring ansvarsforsikring
third party logistics tredjepartslogistik tredjepartslogistikk
the principle of proportionality proportionalitetsprincipen forholdsmessighetsprinsippet
the principle of transparency transparensprincipen prinsippet om åpenhet
theory of constraints begränsningsteori begrensningsteori
the principle of equal treatment principen om likabehandling prinsippet om likebehandling
the principle of mutual recognition principen om ömsesidigt erkännande prinsippet om gjensidig anerkjennelse
the principle of non-discrimination principen om icke-diskriminering prinsippet om ikke-diskriminering
testimonial attest, vitsord attest, vitnemål
testimony yttrande utsagn
tests of significance signifikanstest signifikanstest
tertiary sector servicesektorn servicesektoren
testify vitsorda attestere
testimonial attest, vitsord attest, vitnemål
terms of delivery leveransvillkor leveringsvilkår
terms of payment betalningsvillkor betalingsvilkår
terms of prolongation förlängningsvillkor forlengelsesvilkår
termination of agreement uppsägning av avtal oppsigelse av avtale
terms of agreement avtalsvillkor avtalevilkår
terms of contract kontraktsvillkor kontraktsvilkår
tenure besittningsrätt besittelsesrett
term bestämmelse klausul
term of agreement avtalstid avtaletid
tendering (procedure) upphandling anbud
tenor letter of credit tidsremburs tidsremburs
tentative preliminär preliminær
tender guarantee anbudsgaranti anbudsgaranti
tender procedure upphandlingsförfarande anbudsprosedyre
tenderer anbudsgivare anbudsgiver
tender bond offertgaranti anbudsgaranti
tender clarification anbudsnollställning, nollställning av anbud anbudsnullstilling, nullstilling av anbud
tender documents förfrågningsunderlag anbudsdokumenter
tenant hyresgäst leietaker
tender offert, förfrågan anbud, tilbud
tender (används även för förfrågan) anbud anbud
task wage ackordslön akkordlønn
team charter gruppkontrakt, projektgruppavtal gruppekontrakt, prosjektgruppeavtale
tenancy agreement hyreskontrakt leiekontrakt
task uppgift oppgave
task force insatsstyrka innsatsstyrke
task programmability uppdragets specifikationsgrad oppdragets spesifikasjonsgrad
target inventory level återfyllnadsnivå gjenfyllingsgrad
target price målpris målpris
tariff nomenclature tullnomenklatur tollnomenklatur
tardiness dröjsmål forsinkelse
target completion date mål för färdigställandedatum mål for ferdigstillelsesdato
target cost contract with variable fee incitamentsavtal incitamentsavtale
tally out packsedel pakkseddel
tally trade avbetalningshandel avbetalingshandel
tantiéme tantiem tantiéme
taking over övertagande overtakelse
taking over certificate övertagandecertifikat overtakelsessertifikat
tally godsräkning godsregning
take in isolation beakta separat ta hensyn til separat
take in tow bogsera buksere
taken in isolation separatbetraktelse isolert sett
tact time takttid takttid
tag etikett etikett
take delivery godmottaga ta imot
tacit underförstådd underforstått
tacit agreement tyst överenskommelse stilltiende overenskomst
tacit demands dolda behov skjulte behov
system integration systemtransport systemtransport
sustain lida lide, pådra seg
sweatshop svältlönearbete sultelønnsarbeid
synchro delivery sekvensleverans sekvensleveranse
survey enkät, besiktning undersøkelse, enkét
suspend upphöra med opphøre med
suspension förlängd avtalsspärr forlenget avtalesperre
surplus material överskottsmaterial overskuddsmateriale
surrender avträda overgi
surveillance tillsyn tilsyn
surety bond borgensförbindelse kausjonsforpliktelse
surplus överskott overskudd
surplus capacity överskottskapacitet overskuddskapasitet
supply strategy försörjningsstrategi forsyningsstrategi
surcharge extraavgift tilleggsavgift
surety borgen kausjon
supply manager inköpare innkjøper
supply market leverantörsmarknad leverandørsmarked
supply policy leveranspolicy forsyningspolitikk
supply commitment leveransåtagande forsyningsforpliktelse
supply contract försörjningsavtal forsyningsavtale
supply management inköpsledarskap, inköpsledning innkjøpsledelse
supply association branschförening, branschorganisation bransjeorganisasjon, bransjeforening
supply chain försörjningskedja forsyningskjede
supply chain management styrning av försörjningskedjan, ledning av försörjningskedjan styring av forsyningskjeden, ledelse av forsyningskjeden
supplier scheduler leverantörsplanerare leverandørplanlegger
supply leverera, utbud, försörjning forsyning, levere, forsyne
supply agreement leveransavtal leveranseavtale
supplier rating leverantörsvärdering leverandørrangering
supplier satisfaction form nöjd-leverantörsenkät, leverantörsenkät fornøyd leverandør-spørreskjema
supplier satisfaction survey nöjd-leverantörsundersökning fornøyd leverandør-undersøkelse
supplier quality assurance leverantörskvalitetssäkring, leverantörsstyrning leverandørkvalitetssikring, leverandørstyring
supplier quality index leverantörskvalitetsindex, kvalitetsleverantörsindex leverandørkvalitetsindeks
supplier ranking leverantörsvärdering leverandørrangering
supplier market intelligence kunskap om leverantörsmarknaden kunnskap om leverandørmarkedet
supplier market research leverantörsmarknadsundersökning leverandørmarkedsundersøkelse
suplier park leverantörspark leverandørpark
supplier kanban leverantörskanban leverandørs-kanban
supplier managed inventory leverantörsstyrt lager leverandørstyrt lager
supplier management leverantörsstyrning leverandørstyring
supplier diversity leverantörsmångfald leverandørmangfold
supplier evaluation leverantörsutvärdering leverandørevaluering
supplier footprint optimization strategisk optimering av leverantörernas geografiska spridning strategisk optimalisering av leverandørenes geografiske spredning
supplier assessment leverantörsbedömning leverandørvurdering
supplier balanced scorecard leverantörsbalanserade styrkort leverandørbalansert styringskort
supplier conditioning leverantörsformning leverandørkondisjonering
supplementary agreement tilläggsavtal tilleggsavtale
supplier leverantör leverandør
supplier academy leverantörsakademi leverandørakademi
supervision tillsyn tilsyn
supervisor förman formann
supervisory board bolagsstyrelse forstanderskap
superflush totalavräkning totalavregning
superior överordnad overordnet
supervising authority tillsynsmyndighet tilsynsmyndighet
successor efterföljare etterfølger
sue and labor clause klausul för mildringskostnader klausul for lindringskostnader
sunk cost tagen kostnad, påtvingade kostnader påtvungne kostnader
subsidiary agreement tilläggsavtal tilleggsavtale
subsidy subvention subsidie
successive delivery successiv leverans suksessiv leveranse
subscription abonnemang abonnement
subsequent delivery efterleverans etterleveranse
subsidiary dotterbolag datterselskap
suborder avropsorder avropsordre
subrogation insättning av ersättare subrogasjon
subscribe to an agreement ansluta sig till ett avtal tilslutte seg en avtale
subject to previous delivery förbehåll för mellanleverans forbehold om mellomleveranse
subject to prior sale förbehåll för mellanförsäljning forbehold om mellomsalg
sublet hyra ut i andra hand fremleie
sub-tier supplier underledsleverantör, underleverantör underleddsleverandør, underleverandør
sub-total delsaldo delsaldo
subcontracting legotillverkning, utlego fremkontrahering
stuff a container lasta en container laste en container
sub-contract legotillverka fremkontrahere
sub-contractor underentreprenör,legotillverkare underleverandør
strategic sourcing manager strategisk inköpare strategisk innkjøper
strip a container lossa en container losse en container
stub talong talong
stowage factor stuvningsfaktor stuingsfaktor
straddle carrier kran som gränslar en container och flyttar kran som skrever over en container og flytter
straight bill of lading rektakonossement rektakonnossement
stockout lagerbrist lagermangel
stockout (om lagerbrist) brist mangel
storage charge lagerhyra lagerleie
stock point lagerställe lagersted
stockist lagerhållare,återförsäljare forhandler
stockless production lagerlös produktion lagerløs produksjon
stock lot lagerparti lagerparti
stock on hand lagersaldo lagersaldo
stock order lagerorder lagerorder
stock control lagerstyrning lagerstyring
stock keeping unit produktidentitet, lagerplatsenhet produktidentitet, lagerplassenhet
stock location lagerposition lagerplassering
stock account lagerkonto lagerkonto
stock article lagervara lagervare
stock availability servicenivå,lagertillgänglighet lagerbeholdning, servicenivå
stipulation föreskrift, beting betingelse, vilkår
stochastic demand stokastisk efterfrågan stokastisk etterspørsel
stock varulager varelager
stevedore stuva,stuveriarbetare sjauer, havnearbeider
stevedoring costs stuvningskostnader sjauekostnader
stimulus incitament stimulus
statistical process control statistisk processtyrning statistisk prosesstyring
statutory lagstadgad lovbestemt
steering committee styrgrupp styringsgruppe
statement of work uppdragsbeskrivning, arbetsbeskrivning oppdragsbeskrivelse, arbeidsbeskrivelse
station picking stationsplockning stasjonsplukking
stationary order stående order stående ordre
state the average verkställa dispasch utføre dispasje
state utility statligt verk statlig selskap
statement of discounts rabattbrev rabattbrev
staple commodity stapelvara stapelvare
staple goods stapelvara stapelvare
state of the art bästa tillgängliga, bästa möjliga teknik beste tilgjengelig, høyteknologisk
standard-setting normbildning normdannende
standing order stående order stående ordre
standstill period avtalsspärr avtalesperre
standard contract standardkontrakt standardkontrakt
standard form contract standardformulärkontrakt standardskjemakontrakt
standard measure likare, etalong standardmål
stage-gate model fas-grind-modell,steg-grind-modell fase-port-modell
staging fysisk materialklarering fysisk materialklarering
stakeholder interessent interessent
spot trade lokoköp spothandel
square root formula kvadratrotsformeln kvadratrotformel
stage gate model milstolpsmodell milstolpemodell
split delivery delleverans delleveranse
spot business kassaaffär kontanthandel
spot goods locovaror tilgjengelige varer
spin-out avknoppning nyetablering
spend under management spendstyrning utleggsstyring
spend visibility spendens synlighet utleggenes synlighet
spend concentration leverantörstäthet, spendkoncentration leverandørtetthet, utleggskonsentrasjon
spend tail spendsvans utleggshale
spend tree spendträd utleggstre
specimen etalong, förlaga, varuprov vareprøve
specimen signature provexemplarsanteckning prøveeksemplarsignatur
spend analysis spendanalys utleggsanalyse
spare time stilleståndstid nedetid
sourcing spend coverage inköps spendtäckning innkjøpsutleggsdekning
space management utrymmesplanering romplanlegging
spare capacity reservkapacitet reservekapasitet
source selection val av leverantör valg av leverandør
sourceable spend inköpsspend innkjøpsutlegg
sourcing area manager sourcingansvarig sourcingansvarlig
solicitation upphandling, anbudsannonsering, anbudsbegäran, anbudsinfordran anbudsinnbydelse, anbudsinvitasjon, anbudsannonsering
solicitor jursit advokat
solvency soliditet solvens
sole proprietorship enskild firma eget gottfinnande, gottfinnande (eget)
sole right ensamrätt enerett
sole trader enskild firma enkeltpersonforetak
snag list restpunktliste restpunktliste
sole agency generalagentur generalagentur
sole convenience eget gottfinnande, gottfinnande (eget) eget forgodtbefinnende
slow moving stock clause restlagerklausul restlagerklausul
small print finstilta liten skrift
smoothing utjämning utjevning
slip allegat slipp
slow mover hyllvärmare hyllevarmer
slow moving item lågrörlig artikl saktegående artikkel
skimming snatteri naskeri
slack glapp, handlingsutrymme handlingsrom, glipp
slack time rule minsta orderslack minste ordreslakt
site purchaser fältinköpare feltinnkjøper
situation assessment nulägesanalys situasjonsvurdering
skeleton agreement ramavtal rammeavtale
single smoothing enkel utjämning enkel utjevning
single sourcing enleverantörsval enkeltleverandørsvalg
single-factor productivity enfaktorsproduktivitet enkeltfaktorproduktivitet
single failure enkelfel enkeltfeil
single fault enkelfel enkeltfeil
single item auction enkelbudsauktion enkeltbudsauksjon
signing clerk prokurist prokurist
silent agreement tyst accept stille aksept
simplified procedure förenklad upphandling, förenklat förfarande forenklet prosedyre, forenklet innkjøp
sight collection avistainkassering avistainkassering
sight letter of credit avistaremburs avistaremburs
signatory signatär signatar
shorthand stenografi stenografi
should cost analysis skuggkalkyl, borde-kosta-analys skyggekalkyle, burde-koste-analyse
shrinkage svinn, inkurand svinn
shortcoming leveransbrist leveransemangel
shortage brist mangel
shortage chaser leveransbevakare leveranseovervåker
shortage cost bristkostnad mangelkostnad
short delivery underleverans underleveranse
short list kortlista kortliste
short sale contract försträckningsavtal short sale-avtale
shop packet arbetsordersats, ordersats arbeidsordresats, ordresats
shop planning körplanering kjøreplanlegging
shop traveler följekort følgekort
shoddy workmanship hafsverk fuskehåndverk
shop calendar fabrikskalender, verkstadskalender fabrikkskalender, verkstedskalender
shop floor stock golvlager gulvlager
ship’s agent befraktningsagent befraktningsagent
ship’s hull kasko skrog
ship’s rail skeppsreling skipsrekke
shipbroker skeppsklarerare, skeppsmäklare skipsmegler
shipment varuparti vareparti
shipment on consignment konsignationssändning konsigneringssending
shiftworking skiftgående skiftgående
ship chandler skeppsfurnare skipshandler
ship-owner’s agent rederiombud skipseiers agent
sham contract skenavtal proforma-kontrakt
shelf life hylltid hylletid
shift price brytpris skiftpris
severability clause severabilityklausul tilsidesettelsesklausul
severe allvarlig alvorlig
shadow price skuggpris skyggepris
settlement of claim skadereglering skadeoppgjør
setup cost omställningskostnad, ställkostnad omstillingskostnad
setup time omställningstid, ställtid omstillingstid
set up cost fast kostnad fast kostnad
settlement förlikning, ackord (vid konkurs), uppgörelse, utgäld oppgjør, akkord, forlik
settlement (of accounts) avräkning avregning
service of notice delgivning forkynnelse
servitude servitut servitutt
set of bills of lading konossementsats konnossementsats
service level servicenivå servicenivå
service level agreement servicenivåavtal servicenivåavtale
service of a writ delgivning av stämning stevningsforkynnelse
sequence diagram sekvensdiagram sekvensdiagram
sequester kvarstadsbelägga beslaglegge
service advice felanmälan feilvarsling
sensory evaluation sensorisk utvärdering sensorisk evaluering
separate cost särkostnad særkostnad
sequence turordning rekkefølge
semi-manufacture halvfabrikat halvfabrikat
send-ahead överlappning overlapping
senior purchaser inköpare i ledande befattning seniorinnkjøper
self assessment egenbedömning egenvurdering
self billing självfakturering selvfakturering
semi-finished halvfabrikat halvfabrikata
seesaw sourcing vippbrädesmetoden vippebrettmetoden
seizure utmätning, sekvester konfiskering
selective procedure urvalsupphandling, urvalsförfarande utvalgsinnkjøp, utvalgsprosedyre
second tier supplier andraledsleverantör andreleddsleverandør
secure säker sikker
secured advance förskott mot säkerhet forskudd mot sikkerhet
seaworthy sjövärdig sjødyktig
second competition förnyad konkurrensutsättning, andra konkurrensutsättning fornyet konkurranseutsetting, andre konkurranseutsetting
second tier sourcing andraledssourcing andreleddssourcing
sea freight sjöfrakt sjøfrakt
seasonal fluctuation säsongsvariation sesongvariasjon
seasonal inventory säsongslager sesonglager
scrap kassation kassering
scope of supply leveransomfattning leveranseomfang
score card poängkort, betygskort, styrkort poengkort, styringskort
scorecard styrkort styringskort
scheduling tidsplanering tidsplanlegging
scope creep kravkrypning kravkryping
scope drift kravglidning kravglidning
scaffolding works ställningsentreprenad stillasarbeider
scam svindleri svindleri
scarcity brist knapphet
salvage value restvärde restverdi
sample stickprov, etalong stikkprøve
sampling provtagning prøvetaking
sales ledger kundreskontra kundereskontro
sales pitch säljargument salgsargument
salutation hälsning hilsen
salary lön lønn
sale on commission kommisionsförsäljning provisjonssalg
sale on trial försäljning mot prov salg på prøve
safe-keeping charge depåavgift oppbevaringsavgift
safety integrity level riskreduceringsnivå, säkerhetsintegritetsnivå risikoreduseringsnivå, sikkerhetsintegritetsnivå
safety stock säkerhetslager sikkerhetslager
sack säck sekk
safe säker sikker
safe system approach nollvisionsfilosofin nullvisjonsfilosofien
run-out time täcktid dekketid
rush order forcerad order, snabborder hurtigordre
résumé (am) meritförteckning levnetsbeskrivelse
royalty royalty royalty
rule föreskrift forskrift
run-out list täcktidslista dekketidliste
routine maintenance periodiskt underhåll periodisk vedlikehold
routing operationsföljd produksjonsplanlegging
routing file operationsregister operasjonsregister
rough draft utkast utkast
route scheduling ruttplanering ruteplanlegging
route sheet operationslista operasjonsliste
rocket science spjutspetsteknologi høyteknologi
rogue purchasing vilda köp, vilt köp ville kjøp, vilt kjøp
root cause analysis rotorsaksanalys årsaksanalyse
road haulage vägtransport veitransport
road transport vägtransport veitransport
rock-bottom price bottenpris, lägsta pris bunnpris, laveste pris
risk assessment riskbedömning risikovurdering
risk aversion riskaversion risikoaversjon
risk breakdown structure risknedbrytningsstruktur risikonedbrytningstruktur
right of set-off kvittningsrätt rett til motregning
right-of-access principle offentlighetsprincip offentlighetsprinsipp
risk risk risk
right of repurchase clause återköpsklausul gjenkjøpsklausul
right of restitution vindikationsrätt vindikasjonsrett
right of retention retentionsrätt tilbakeholdingsrett
right of possession besittningsrätt råderett
right of recourse regressrätt regressrett
right of recovery vindikationsrätt vindikasjonsrett
ridership genomsnittlig beläggning i ett transportsystem (statistiskt mått) gjennomsnittlig belegg i et transportsystem (statistisk målt)
right of appeal besvärsrätt appellrett
right of option förhandsrätt forhåndsrett
revolving letter of credit revolverande remburs rullerende remburs
rework omarbeta omarbeide
rework order omarbetningsorder omarbeidingsordre
review procedure överprövning overprøving
revocable återkallelig,återkallningsbar gjenkallelig
revocation of bid återkallande av anbud gjenkalling av anbud
revoke an order avbestille avbeställa
review granskning, genomgång gjennomgang, granskning
review body överprövningsinstans overprøvingsinstans
review investigation period översynsperiod oversynsperiode
reverse logistics omvänd logistik, returlogistik omvendt logistikk, returlogistikk
reverse marketing omvänd marknadsföring omvendt markedsføring
reversible purchase uppsägningsbart köp oppsigelig kjøp
revenue sharing intäktsdelning inntektsdeling
reverse auction omvänd auktion omvendt auksjon
reverse engineering omvänd auktion omvendt konstruksjon
return on total capital avkastning på totalt kapital avkastning på totalkapitalen
revenue intäkt inntekt
revenue management intäktsoptimering inntektsoptimalisering
return on investment annuitetskvot, avkastning på investering avkastning på investeringen
return on net assets avkastning på eget kapital avkastning på egenkapital
return on total assets avkastning på totala tillgångar avkastning på totalkapitalen
return cargo returlast returlast
return on capital employed avkastning på arbetande kapital avkastning på arbeidende kapital
return on equity avkastning på eget kapital egenkapitalavkastning
retention payment slutbetaling, retentionsbetalning sluttbetaling, retensjonsbetaling
retricede retrocedera gjenforsikre
retrocession retrocedession gjenforsikring
retaliation repressalier gjengjeldelse
retention självbehåll, innehållna medel retensjon, tilbakeholdte midler
retention bond slutbetalningsgaranti sluttbetalingsgaranti
retailer återförsäljare forhandler
retainage innehållet belopp tilbakeholdt beløp
retaining pay väntetidsersättning ventetidserstatning
restriction bivillkor restriksjon
retail business detaljhandel detaljhandelsvirksomhet
retail price detaljhandelspris utsalgspris
restore instaurera gjenopprette
restricted equity bundet eget kapital bunden egenkapital
restricted procedure selektivt förfarande begrenset prosedyre
resource levelling resursutjämning ressursutjevning
response time svarstid responstid
responsibility matrix ansvarsmatris ansvarsmatrise
rescission hävning, uppsägning (av avtal) heving, oppsigelse (av avtale)
reserve price pristak, minimipris (auktion) pristak, minstepris (auksjon)
residential engineering inackorderade ingenjörer, kundinternerad konstruktion innleide ingeniører (kost og losji), kundeinternert konstruksjon
resale price återförsäljarpris videresalgspris
rescheduling omplanering omplanlegging
rescind häva heve
requirements management kravförvaltning, kravhantering kravforvaltning, kravhåndtering
requirements planning behovsplanering behovsplanlegging
requisition anmodan anmodning
requirements breakdown behovsnedbrytning behovsnedbryting
requirements engineering kravhantering, kravteknik, kravprocess kravhåndtering, kravteknikk, kravprosess
requirements explosion behovsnedbrytning behovsnedbryting
required return avkastningskrav avkastningskrav
requirement behov, krav, önskemål krav, behov, ønskemål
requirements analyst kravanalytiker, kravingenjör kravanalytiker, kravingeniør
request for quotation/ bid/ tender/ proposal anbudsförfrågan anbudsforespørsel
request to participate anbudsansökan anbudssøknad
require erfordra kreve
request for information informationsförfrågan informasjonsforespørsel
request for proposal förslagsförfrågan forslagsforespørsel
request for purchase order inköpsanmodan innkjøpsforespørsel
repurchase clause återköpsklausul gjenkjøpsklausul
request anfordran, äska, anmoda forespørre, anmode
request for doscovery/ disclosure editionsföreläggande stevningsforespørsel
representation agreement agenturavtal agenturavtale
representative befullmäktigat ombud autorisert ombud
repurchase återköpa tilbakekjøpe
replenishment level återfyllnadsnivå påfyllingsnivå
replenishment period beställningsperiod bestillingsperiode
replenishment time återanskaffningshastighet gjenanskaffelseshastighet
replenishment påfyllnad, återfyllnad, återanskaffning påfylling, gjenanskaffelse
replenishment lead time återanskaffningstid gjenanskaffelsestid
repeated tender skijlebud gjentatt anbud
replacement cost återanskaffningsvärde gjenanskaffelseskost
replenish påfylla påfylle
rental agreement hyreskontrakt leiekontrakt
repairable reparabel reparerbar
repeat an order efterbeställa etterbestille
renewal förlängning forlengelse
renounce avstå från avstå fra
renounce a claim avstå ett anspråk gi avkall på et krav
remunerative indräktig innbringende
rendering of accounts avräkning avregning
renegotiate omförhandla reforhandle
remnant stock restlager restlager
remunerate ersätta, bonifiera erstatte, godtgjøre
remuneration ersättning godtgjørelse
remind påminna påminne
remittance charge överföringskostnad overføringskostnad
remittance in cash kontantöverföring kontantoverføring
relocate omlokalisera omlokalisere
remanufacturing återtillverkning gjenproduksjon
remedy gottgörelse, avhjälpa godtgjøre, avhjelpe
released order frisläppt order, utsläpt order frisluppet ordre
reliability growth tillförlitlighetstillväxt pålitelighetsvekst
relinquish överlåta overføre
reinsure retrocedera gjenforsikre
reject förkasta forkaste
release planning utgåveplanering utgaveplanlegging
reimburse gottskriva, gottgöra, återbetala refundere, godskrive, tilbakebetale
reimbursement återbetalning av gjorda utbetalningar tilbakebetaling av utførte betalinger
reinsurance återförsäkring, retrocedession gjenforsikring, reassuranse
regulatory tillsyn tilsyn
regulatory authority tillsynsmyndighet tilsynsmyndighet
regulatory body tillsynsmyndighet tilsynsorgan
regulation föreskrift forskrift
refusal to deliver leveransvägran leveransevegring
refuse vägra nekte
regression test regressionstest regresjonstest
refund of freight fraktrestitution tilbakebetaling av frakt
refundable återbetalbar refunderbar
refundable deposit återbetalningsbar depositionsavgift refunderbart depositum
reference sample varuprov vareprøve
refill återfyllnad påfylling
refund bonifiera, utgäld refusjon, godtgjøring
redline a contract ändringsmarkera ett avtal endringsmarkere en avtale
redundancy redundans, övertalighet redundans, overtallighet
redundant friställd overflødig
redeemable återlösbar innløses
redemption inlösen, återköp innløsning
redemption bottle pantflaska pantflaske
red team granskningsgrupp (som utmanar organisationen att utveckla sin verkställighetsförmåga) granskningsgruppe (som utfordrer organisasjonen på å utvikle sin gjennomføringsevne)
red-tape byråkratism byråkrati
redeem återköpa innløse
recurring costs repetitiva kostnader, återkommande kostnader gjentagende kostnader, repeterende kostnader
recurring review upprepad granskning gjentatt gjennomgang
recycle återanvända resirkuler
recovery of costs kostnadstäckning kostnadsdekning
rectify korrigera, åtgärda utbedre, korrigere
recur återuppstå gjenta seg
records bokföring bokføring
recourse regress, rekurs regress
recovery audit återvinning av kapitalläckage gjenvinning av kapitallekkasje
reckless vårdslös uvøren
reconciliation avstämning avstemming
reconciliation arrangement förlikning forsoningsavtale
receiving inspection ankomstkontroll ankomstkontroll
reciprocal contract reciprokt avtal gjensidig avtale
reciprocal purchase reciproka köp gjensidig kjøp
recall återkallelse (av sålda varor) tilbakekalling (av solgte varer)
receipt kvitto, allegat, inleverans kvittering
receivables turnover ratio kundfordringarnas omsättningshastighet kundefordringenes omsetningshastighet
reach truck skjutstativtruck reach-truck
rebate rabatt, avdrag rabatt
rebuy omköp, återanskaffning omkjøp, gjenanskaffelse
re-engineering omstrukturering omstrukturering
re-offer omofferera, återigen erbjuda tilby på nytt, gi nytt tilbud
re-shipment vidarebefordran videreforsendelse
rationale anledning, logisk grund (för ett beslut), motivering grunn, årsak, motivasjon
raw material insatsmaterial, råmaterial råstoff
re-deliver återleverera gjenlevere
rate based taktbaserad taktbasert
rate of commission provision provisjon
ratify bekräfta, ratificera ratifisere, bekrefte
random stickprovsvis stikkprøvevis
random stock location flytande lagerplats flytende lagerplass
rate takt takt
rack storage hyllfackslagring, ställagelagring stativlagring, hyllelagring
ract stacking fristapling fristabling
ramp up taktökning taktøkning
rack pallställ, ställage stativ, pallestativ
rack bin ställagefack stativrom
rack stacking häckstapling stativstabling
quota of imports importkontingent importkontingent
quotation anbud, offert anbud, tilbud
quoted company aktiemarknadsbolag børsnotert selskap
quick ratio kassalikviditet (beskrivet som nyckeltal) kassalikviditet (beskrevet som nøkkeltall)
quick reference guide lathund hurtigveiledning
quorum kvorum beslutningsdyktig
quantity contract mängdkontrakt kvantumskontrakt
quantity discount kvantitetsrabatt kvantumsrabatt
quarantine karantän karantene
quality audit kvalitetsrevision kvalitetsrevisjon
quality deficiency cost kvalitetsbristkostnad kvalitetsmangelkostnad
quality management kvalitetsledning kvalitetsstyring
quadrant analysis kvadrantanalys kvadrantanalyse
qualified acceptance (of bid) oren accept (av anbud) kvalifisert aksept (av bud)
quality assurance kvalitetssäkring kvalitetssikring
purveyor proviantleverantör, säljare proviantleverandør, selger
put away inlagring sette bort
put out to tender infordra anbud sette ut på anbud
pursuant to the agreement clause enligt avtalsklausul i henhold til avtaleklausul
purchasing price variance inköpsprisvarians innkjøpsprisavvik
pure competition perfekt konkurrens ren konkurranse
pursuant enligt ifølge
purchasing kanban inköpskanban innkjøps-kanban
purchasing manager inköpschef innkjøpssjef
purchasing office inköpskontor innkjøpskontor
purchasing engineer inköpsingenjör innkjøpsingeniør
purchasing engineering tekniskt inköp teknisk innkjøp
purchasing executive inköpschef innkjøpssjef
purchasing cooperative inköpskooperativ innkjøpskooperativ
purchasing council innköpsråd innkjøpsråd
purchasing decision inköpsbeslut innkjøpsbeslutning
purchasing audit inköpsrevision innkjøpsrevisjon
purchasing centre inköpscentral innkjøpssentral
purchasing clerk inköpare innkjøper
purchase sample köpprov kjøpsprøve
purchaser beställare, avnämare, inköpare kjøper, bestiller
purchasing agent inköpsagent innkjøpsagent
purchase money köpeskilling kjøpesum
purchase option forköpsrätt forkjøpsrett
purchase order inköpsorder, beställning innkjøpsordre, bestilling
purchase day book inköpsjournal innkjøpsjournal
purchase for settlement köpa på termin kjøpe på termin
purchase forward köpa på termin kjøpe på termin
purchase ledger leverantörsreskontra leverandørreskontro
purchase agreement köpeavtal kjøpsavtale
purchase back order log inköpsorderstock innkjøpsordrelager
purchase contract köpekontrakt kjøpskontrakt
punch list restpunktlista restpunktliste
punctuality leveransprecision leveringssikkerhet
purchase anskaffa, köpa kjøpe, anskaffe
pull behovssug behovssug
pull date bäst före datum best før-dato
pull system avropssystem avropssystem
public company aktiemarknadsbolag offentlig aksjeselskap
public procurement (som verksamhet) offentlig upphandling offentlig anskaffelse
public tendering (som aktivitet) offentlig upphandling offentlig anbud
provisions of an agreement avtalsbestämmelser avtalsbestemmelser
proximity närhet nærhet
proxy befogenhet, fullmakt fullmakt
provision of contract kontraktsbestämmelse kontraktsbestemmelse
provisional invoice proformafaktura proformafaktura
provisional sums provisoriska summor provisoriske summer
proprietary right besittningsrätt eiendomsrett
proprietors capital eget kapital egenkapital
provision betingelse, föreskrift betingelse, forskrift
proof of delivery leveransbevis leveringsbevis
proposal anbud anbud
proprietary äganderätt eiendomsrett
promotion kampanj kampanje
promotional discount kampanjrabatt kampanjerabatt
proof of concept konceptvalidering konseptvalidering
project charter projektdirektiv, projektledaravtal, projektplan prosjektdirektiv, prosjektlederavtale, prosjektplan
proliferation spridning spredning
prolongation förlängning forlengelse
progress framdrift fremdrift
progress payments prestationsbetalningar prestasjonsbetalinger
progress report statusrapport statusrapport
profit sharing vinstdelning overskuddsdeling
profitability lönsamhet lønnsomhet
profitable lönsam lønnsomt
profit margin chart lönsamhetsdiagram lønnsomhetsdiagram
profit and loss account resultaträkning resultatregnskap
profit contribution täckningsbidrag dekningsbidrag
profit margin vinstmarginal fortjenestemargin
professional character fackmannamässighet, fackmässighet fagmessighet
professionalism fackmannamässighet, fackmässighet fagmessig
profit vinst gevinst
production rate produktionstakt produksjonstakt
production release produktionsbeordring produksjonsbeordring
production yield produktionsavkastning produksjonsavkastning
production tillverkning produksjon
production drawing arbetsritning produksjonstegning
production part approval test utfallsprov utfallsprøve
product liability produktansvar produktansvar
product range variantflora produktspekter
product recall produktåterkallelse tilbakekalling av produkt
product audit produktrevision produktrevisjon
product benchmark produktjämförelse produktsammenligning
product breakdown structure nedbruten produktstruktur nedbrutt produktstruktur
procurement officer offentlig upphandlare offentlig innkjøper
procurement engineer inköpare innkjøper
procurement fine upphandlingsskadeavgift innkjøpsskadeavgift
procuration holder prokurist prokurist
procurement inköp, kommersiell anskaffning innkjøp, kommersiell anskaffelse
procurement card inköpskort innkjøpskort
process process prosess
process audit processrevision prosessrevisjon
process planning beredning prosessplanlegging
probalistic demand stokastisk efterfrågan stokastisk etterspørsel
procard inköpskort innkjøpskort
proceeding förfarande fremgangsmåte
priority prerogativ prioritet
priority control körplanering transportplanlegging
pro forma invoice provisorisk faktura proformafaktura
principle of equal treatment likabehandlingsprincipen likebehandlingsprinsipp
principle of publicity offentlighetsprincip offentlighetsprinsipp
prior information notice förhandsannonsering forhåndsannonsering
principal uppdragsgivare oppdragsgiver
principal agreement huvudavtal hovedavtale
principal condition huvudvillkor hovedvilkår
prime cost självkostnad egenkostnad
prime cost principle självkostnadsprincip selvkostprinsipp
prime cost principle pricing påläggsprissättning påleggsprising
pricing prissättning prising
primage kaplake kommisjon av frakt
primary commodity råvara råvare
price suppression förhindra prisökning forhindre prisøkning
price underselling målprisunderskridande målprisunderskridelse
price variance prisvarians prisavvik
price markup prishöjning prisheving
price range prisband prisområde
price schedule prisförteckning prisfortegnelse
price floor minimipris minimumspris
price freeze prisstopp prisstopp
price index clause prisindexklausul prisindeksklausul
price depression prisnedgång prisnedgang
price benchmark prisjämförelse prissammenligning
price bracket prisklass, prisintervall prisklasse, prisintervall
price club inköpscentral innkjøpssentral
price cut prisminskning priskutt
price agreement prisavtal prisavtale
prerequisite betingelse, förutsättning, förbehåll forutsetning, betingelse, forbehold
prevailing market conditions rådande marknadsvillkor rådende markedsforhold
preventive maintenance förebyggande underhåll, preventivt underhåll forebyggende vedlikehold
premature förtida prematur
preproduction förserie førproduksjon
prequalification förkvalificering prekvalifisering
predate antedatera tilbakedatere
predecessor föregångare forgjenger
preferred supplier prioriterad leverantör foretrukket leverandør
precedence prerogativ forrang
precedence diagramming method blocknätmetoden blokknettmetoden
preceding föregående foregående
pre-tender meeting anbudsgivarmöte anbudsgivermøte
preadvice föravisering forhåndsvarsling
precede föregå gå forut for
pre-award före tilldelning før tildeling
pre-eminence obestridligt ubestridelig
pre-emption right förköpsrätt forkjøpsrett
postponement framflyttning, senareläggning fremflytting, utsettelse
power of attorney befogenhet, fullmakt fullmakt, bemyndigelse
pre-assessment förrevision forrevisjon
post free portofri portofri
post-deduct inventory transaction automatisk lageravräkning automatisk lageravregning
posting kontering kontering
portfolio company investmentbolag investeringsselskap
positive evidence faktisk bevisning faktiske bevis
possessory title besittningsrätt eiendomsrett
policy of insurance försäkringspolicy forsikringspolicy
port of arrival ankomsthamn ankomsthamn
portfolio portfölj portefølje
pledgee panthavare panthaver
plummet rasa stupe
point of sale försäljningspunkt salgspunkt
plan of redemption amorteringsplan amorteringsplan
planned time anslagen tid planlagt tid
pledge säkerhet, pant sikkerhet, pant
pitting suppliers spela ut leverantörer spille ut leverandører
place of delivery leveransort leveringssted
plaintiff målsägare saksøker
pilferage snatteri nasking
pilotage lotslega losing
pipeline inventory lager i transportsystem lager i transportsystem
piecework man ackordsarbetare akkordarbeider
piecework rate ackordspris akkordpris
pieceworker ackordsarbetare akkordarbeider
piece-work pay ackordslön akkordlønn
piecework ackordsarbete akkordarbeid
piecework contract beting akkordkontrakt
picking list plocklista plukkliste
picking stock plocklager plukklager
piece rate ackordslön, ackord, ackordspris akkordlønn, akkord, akkordpris
physical inventory discrepancy inventeringsdifferens lagertellingsdifferanse
pick sequencing plocksekvensering plukkesekvens
pick-up upphämtning henting
phantom item fiktiv artikel fiktiv artikkel
phony invoice luftfaktura falsk faktura
physical inventory inventering fysisk varelager
petition for bankruptcy begära i konkurs begjære konkurs
petty cash handkassa kontantkasse
petty larceny snatteri nasking
pertain tillhöra tilhøre
perusal granskning granskning
petition skrivelse, hemställan, ansökan, begäran underskriftskampanje, anmodning, begjæring
perjury mened mened
perk fringis frynsegode
perpetual inventory lagerbokföring,löpande inventering lagerbokføring, løpende lagertelling
peripherals kringutrustning periferiutstyr
perishable ömtålig ømtålige
perishables lagerkänsliga varor ferskvarer
period of grace respittid henstandstid
period of limitation preskriptionstid foreldelsesfrist
periodic review system periodbeställningssystem periodebestillingssystem
performance measurement prestationsmätning prestasjonsmåling
performance requirement prestandakrav prestasjonskrav
peril risk risiko
performance guarantee fullgörandegaranti fullføringsgaranti
performance indicator prestationsmått prestasjonsmål
performance measure prestationsmått prestasjonsmål
performance agreement resultatavtal resultatavtale
performance bond fullgörandegaranti fullføringsgaranti
performance criterion utvärderingskriterium ytelseskriterium
perfect order orderperfektion ordreperfeksjon
perfect order metric perfekt order-mätetal perfekt ordre-måletall
perform utföra utføre
penalties leveransböter leveransebøter
penalty clause bötesklausul, vitesklausul straffbestemmelse
perceived value pricing prissättning efter upplevt kundvärde prising etter opplevd kundeverdi
pegged prices prisstopp prisstopp
pegged requirements adresserade behov adresserte behov
pegging behovsadressering, behovshärledning behovsadressering
pedlar nasare kremmer
peer review referentgranskning, kollegial granskning, refereegranskning kollegial granskning
peg to an index indexreglera indeksregulere
förskott payment on account forskudd
payroll tax arbetsgivaravgift arbeidsgiveravgift
peddler nasare, väskdängare kremmer
payables turnover ratio leverantörsskuldernas omsättningshastighet leverandørgjeldens omsetningshastighet
payback återbetalning tilbakebetaling
payee betalningsmottagare, remittent, växelmottagare betalingsmottaker, remittent
pay in arrears betala i efterskott, efterskottera betalning betale på etterskudd, etterskuddsvis betaling
pay-for-performance prestationsbetalningar prestasjonsbetalinger
pay-off återbetalningstid tilbakebetalingstid
patent agency patentbyrå patentbyrå
paternoster storage paternosterverk paternosterlagring
pay back restituera tilbakebetaling
parts list stycklista deleliste
past due order försenad order forsinket ordre
patchwork fuskverk lappeteppe
partial delivery delleverans dellevering
partial payment delbetalning delbetaling
partial shipment delskeppning delvis forsendelse
paretos law åttio-tjugo-regeln 80/20-regelen
part delivery delleverans dellevering
part payment delbetalning delbetaling
parcel goods paketgods pakkegods
parent company moderbolag morselskap
parent company bond moderbolagsgaranti morselskapsgaranti
palletising palletering palletering
palletized goods palleterat gods palletert gods
pamphlet broschyr brosjyre
pallet lastbärare, lastpall pall
pallet crate pallåda pallekasse
pallet flow rack rullfackslager pallflytreol
package-to-order packa mot order pakke mot ordre
packing förpackning innpakning
packing slip packsedel pakkesedel
package emballage, kolli emballasje, kolli
package deal kombinationsaffär pakkeløsning, samlet overenskomst
package freight styckegods stykkgods
overstate överdriva overdrive
overtime övertid overtid
ownership äganderätt eierskap
overriding clause hävningsrättsklausul hevingsrettsklausul
overriding reasons synnerliga skäl spesielle årsaker
overspecifying överspecificering overspesifisering
overhead omkostnad omkostning
overissue överuttag overuttak
overlap överlappning overlapping
overdraw övertrassera overtrekke
overdue försenad, förfallen till betalning, obetald, eftersläp forfalt til betaling, ubetalt, etterslep
overhaul översyn (underhåll) overhaling (vedlikehold)
outlier utstickare utstikker
outstanding ogulden utestående
outturn sample utfallsprov utfallsprøve
ordering date beordringstidpunkt bestillingsdato
organisation breadown structure nedbruten organisationsstruktur nedbrutt organisasjonsstruktur
original bill of lading originalkonossement opprinnelig konnossement
order quantity orderkvantitet bestillingsantall
order release orderutsläpp orderutslipp
order-up-to-level återfyllnadsnivå gjenfyllingsnivå
ordering cost ordersärkostnad bestillingskostnad
order penetration point kundorderpunkt kundeordrepunkt
order picking orderplockning ordreplukking
order point system beställningspunktsystem bestillingspunktsystem
order acknowledgement orderbekräftelse, ordererkännande ordrebekreftelse, ordre-erkjennelse
order confirmation orderbekräftelse ordrebekreftelse
order of magnitude överslagsmässig størrelsesorden
opportunity cost alternativkostnad alternativkostnad
opt föredra foretrekke
option and renewal of contract options- och förlängningsklausul opsjons- og forlengelsesklausul
operation verksamhet virksomhet
operations management verksamhetsstyrning virksomhetsstyring
operations strategy verksamhetsstyrning virksomhetsstyring
opening inventory initiallager initiallager
operating budget driftsbudget driftsbudsjett
operating margin rörelsemarginal driftsmargin
open outcry utropsförfarande åpent ramaskrik
open procedure öppet förfarande åpen prosedyre
open-end contract kontrakt utan slutgiltigt fastställda villkor kontrakt uten fastsatte vilkår
open costing öppna böcker åpne bøker
open indents öppen rekvisition åpen rekvisisjon
open order utsläppt order, pågående order, uteliggande order pågående ordre, utestående ordre
onus of proof bevisningsskyldighet bevisbyrde
open bill of material öppen produktstruktur åpen produktstruktur
open books öppna böcker åpne bøker
one-of-a-kind-production enstyckstillverkning enkeltvis produksjon
one-touch exchange of die omställning med enkelt handgrepp omstilling med et enkelt håndgrep
one-year agreement ettårsavtal ettårsavtale
on-time delivery leveransrättidighet punktlig levering
one off pricing projektbaserad prissättning prosjektbasert prising
one piece flow enstycksflöde ettstykkeflyt
on hand balance fysiskt lagersaldo fysisk lagersaldo
on maturity på förfallodagen på forfallsdato
on order uteliggande order utestående ordre
on deferred terms på avbetalning på avbetaling
on demand vid anfordran, på anfordran på oppfordring
on easy terms på avbetalning på avbetaling
omit utelämna, underlåta utelate
on account i avräkning i avregning
ombudsman befullmäktigat ombud autorisert ombud
omission underlåtenhet utelatelse
offload lasta av avlaste
offset agreement motköpsavtal gjenkjøpsavtale
offsetting rights kvittningsrätt motregningsrett
offeree anbudstagare anbudsmottaker
offeror anbudsgivare anbudsgiver
official receiver konkursförvaltare bobestyrer ved konkurs
obtain anskaffa anskaffe
offer offert tilbud
offer sample offertprov tilbudsprøve
obsolete inkurant ukurant
obsolete stock inkurant lager ukurant lager
obstacle hinder hindring
obsolescence inkurans, obsolescens foreldelse
obsolescence allowance inkuransavdrag foreldelsesgodtgjørelse
obsolescence deduction inkuransavdrag foreldelsefradrag
oath ed ed
objection gensaga innvending
oblige påtvinga, tvinga påtvinge, tvinge
nullity ogiltighet ugyldighet
notification schedule avropsplan varslingsplan
notified body anmält organ varslet organ
notify delge varsle
notice to proceed avrop forespørsel
notification delgivning, avisering varsling
notification of loss transportskadeanmälan transportskademelding
notice of termination uppsägning oppsigelse
notice of termination of contract uppsägning av kontrakt oppsigelse av kontrakt
notice to deliver avropsorder avropsordre
notary public notarius publicus notarius publicus
notice of arrival ankomstavi ankomstvarsel
notice of payment betalningsanvisning betalingsanvisning
non-recurring purchase engångsköp engangskjøp
non-terminable contract ouppsägbart kontrakt uoppsigelig kontrakt
non-traditional spend icke traditionell spend utradisjonelle utgifter
non-payment bristande betalning manglende betaling
non-recurring cost engångskostnad, icke återkommande kostnad engangskostnad, ikke gjentagende kostnad
non-recurring costs extraordinära kostnader engangskostnader
non-exempt tullpliktig tollpliktig
non-liability clause friskrivningsklausul fraskrivelsesklausul
non-negotiable bill of lading rektakonossement ikke-omsettelig konnossement
non-conformance report avvikelserapport avviksrapport
non-delivery utebliven leverans uteblitt leveranse
non-addressable spend icke adresserbar spend, icke påverkbar spend ikke-adresserbar utgift ikke-påvirkelig utgift
non-captive market öppna marknaden, konkurrensutsatt marknad, fria marknaden åpent marked, konkurranseutsatt marked, fritt marked
non-conformance avvikelse avvik
no-touch exchange of die omställning utan bemanning omstilling uten bemanning
nominal value basis parivärdemetod pariverdimetode
nominate namnge navngi
new acquisition nyanskaffning nyanskaffelse
news vendor lösnummersäljare avisselger
niche market nischmarknad nisjemarked
net amount nettobelopp nettobeløp
net change material requirements planning partiell materialbehovsplanering partiell materialbehovsplanlegging
net present value nuvärde netto nåverdi
negotiable letter of credit negocieringsremburs omsettelig remburs
negotiated procedure förhandlat förfarande forhandlet prosedyre
negotiation förhandling forhandling
negotatiable fungibel forhandlingsbar
negotiable överlåtbar, endossabel omsettelig, forhandlingsbar
negotiable bill of lading överlåtbart konossement omsettelig konnossement
neglect försummma, oaktsamhet, vårdslöshet, underlåta, uraktlåta forsømme, uaktsomhet, unnlate, tilsidesette
negligence försumlighet, oaktsamhet, vårdslöshet, underlåtenhet uaktsomhet, forsømmelighet
negligence clause friskrivningsklausul forsømmelighetsklausul
mutual ömsesidig gjensidig
mutually binding ömsesidigt bindande gjensidig forpliktende
multiple effect dominoeffekt dominoeffekt
multiple purchase agreement avropsavtal avropsavtale
multiple sourcing flerleverantörsval flerleverandørsvalg
multi- level master schedule flernivåers huvudplan hovedplan med flere nivåer
multi-item auction kombinatorisk auktion kombinatorisk auksjon
multi-modal transportation multimodala transporter multimodale transporter
move ticket transportrekvisition transportrekvisisjon
movement certificate varucertifikat varesertifikat
multi- level bill of material flernivåstruktur flernivåstruktur
mortgage pantförskrivning pantelån
most economically advantageous tender mest ekonomiskt fördelaktiga anbud økonomisk mest fordelaktig tilbud
movable assets lösöre løsøre
moonlighting extraknäck svart arbeid
moor förtöja fortøye
moratorium betalningsanstånd, moratorium, förlängning av betalningsfrist betalingshenstand, moratorium, forlengelse av betalingsfrist
monitoring uppföljning oppfølging
monitory letter björnbrev inkassobrev
monthly account månadsavräkning månadsavregning
mode of delivery leveranssätt leveransemåte
mode of transportation transportsätt transportmiddel
monetary pekuniär monetær
mitigation mildrande avdemping
mitigation lindring avdemping
mixed cargo groupage styckegods stykkgods
mission statement affärsidé forretningsidé
mistake proofing felförebyggande feilforebyggende
mitigate lindra, mildra avdempe
misappropriate förskingra underslå
mission uppdrag oppdrag
mission affärsidé forretningsidé
milk run mjölkrunda, slingbil, turbil melkerunde, turbil
mintage myntsystem myntsystem
minutes of meeting mötesprotokoll møteprotokoll
middleman mellanhand mellommann
mileage allowance milersättning kjøregodtgjørelse
milestone hålpunkt milepæl
merger claue integrationsklausul fusjonsklausul
method of payment betalningssätt betalingsmåte
method statement metodbeskrivning metodbeskrivelse
merchant fleet handelsflotta handelsflåte
merchant market försäkringsmarknad forsikringsmarked
merchant ship handelsfartyg handelsskip
measurement rules mängdregler mengderegler
mediate medla megle
merchandise varor varer
measured work ackordsarbete akkordarbeid
measurement cargo skrymmande last uhåndterlig last
measurement freight frakt efter volym frakt etter volum
means of conveyance transportsätt fremkomstmidler
means of production produktionsmedel produksjonsmidler
means tested maintenance behovsprövat underhåll behovsprøvd vedlikehold
maturity date förfallodag forfallsdato
maverick buy vilt köp vilt kjøp
maverick purchasing vilda köp ville innkjøp
materials management materialadministration, materialstyrning materialadministrasjon, materialstyring
materials requirements planning materialbehovsplanering, nettobehovsplanering materialbehovsplanlegging, nettobehovsplanlegging
mate’s receipt lastkvitto, styrmanskvitto lastkvittering, styrmannskvittering
master scheduling huvudplanering hovedplanlegging
material breach of contract väsentligt avtalsbrott vesentlig kontraktmislighold
material requirements plan materialbehovsplan materialbehovsplan
master schedule huvudplan, huvudtidsplan hovedplan, hovedtidsplan
master schedule item huvudplaneartikel hovedplanartikkel
master scheduler huvudplanerare hovedplanlegger
master agreement huvudavtal hovedavtale
master production schedule produktsprogram, tillverkningsprogram produktprogram, produksjonsprogram
master sample likare hovedmal
markup påslag påslag
marry up ihopgifte, ihopsättning, ihopmontage sammensetting, sammenmontering
master agreement ramavtal rammeavtale
mark-up pricing påläggsprissättning, självkostnadsprissättning påslagsprising, selvkostprising
market appraisal marknadsbedömning markedsvurdering
market survey marknadsundersökning markedsundersøkelse
manufacturing process tillverkningsprocess produksjonsprosess
mapping kartläggning kartlegging
mark-up pålägg påslag
manufacturing bill tillverkningsstruktur produksjonsstruktur
manufacturing cell tillverkningscell produksjonscelle
manufacturing order tillverkningsorder produksjonsordre
manufacturability producerbarhet produserbarhet
manufactured goods industriprodukter industrivarer
manufacturing tillverkning produksjon
managing clerk prokurist prokurist
mandate befogenhet mandat
mandatory obligatoriskt obligatorisk
management information beslutsunderlag, beslutsstöd beslutningsunderlag, beslutningsstøtte
managerial level ledningsnivå ledernivå
managerial requirements ansvarskrav, ansvarsbestämmelser ansvarskrav, ansvarsbestemmelser
mala fide mot bättre vetande mot bedre vitende
malfunction driftavbrott driftsavbrudd
man of straw bulvan stråmann
make-to-order kundorderproduktion, tillverka mot order kundeordreproduksjon, produsere mot ordre
make-to-stock lagerproduktion, lagerorderproduktion,tillverka mot lager lagerproduksjon, lagerordreproduksjon, produsere mot lager
making good gottgörelse godtgjørelse
maintenance bond underhållsgaranti vedlikeholdsgaranti
make a contract kontraktera kontrahere
make an appeal to anföra besvär hos fremme en anke til
maintainability underhållbarhet, underhållsmässighet vedlikeholdbarhet
maintenance agreement / contract underhållsavtal vedlikeholdsavtale/-kontrakt
maintenance backlog eftersläpande underhåll etterslep på vedlikehold
mail order company postorderföretag postordreselskap
main carriage paid huvudfrakten betald hovedfrakten betalt
main carriage unpaid huvudfrakten obetald hovedfrakten ubetalt
lumpy demand ojämna behov,klumpade behov klumpete etterspørsel
machine-hour cost maskintimkostnad ujevne behov
machine-made maskintillverkad maskinlaget
lower of cost or market lägsta värdets princip laveste verdi-prinsipp
lull lågsäsong lavesong
lump sum contract klumpsummekontrakt engangsbeløpkontrakt
lot splitting partiklyvning partideling
low cost country lågkostnadsland lavkostland
lowball bid inkilningspris lavt bud
lot parti, sats, rat part, sats
lot number partinummer partinummer
lot sizing partiformning partidimensjonering
loss of profits insurance avbrottsförsäkring avbruddsforsikring
loss on exchange disagio, agioförlust disagio
loss-payee clause direktskadelidandeklausul direkte skadelidende-klausul
longshoreman stuveriarbetare havnearbeider
look ahead/look back framåt-bakåt-kontroll fremover/bakover-kontroll
loss leader lockvara tapsleder
long term supply agreement långtidsleveransavtal langsiktig leveranseavtale
long-term långfristig langsiktig
long-term contract långtidsavtal langsiktig kontrakt
long list långlista langliste
long term agreement långtidsavtal langsiktig avtale
long term maintenance agreement långtidsunderhållsavtal langsiktig vedlikeholdsavtale
lodge a protest protestera protestere
lodge complaints klaga klage
lodging allowance inackorderingstillägg botillegg
loading charge lastningskostnader lastekostnader
loan shark ockrare lånehai
local agent platsagent stedsagent
load profile beläggningsnyckel,kapacitetsbehovsnyckel belegningsnøkkel, kapasitetsbehovsnøkkel
loading lastning lasting
loading berth lastningsplats lasteplass
load lasta, stuffa (en container) laste
load carrier lastbärare lastbærer
load levelling beläggningsutjämning lastutjevning
litigate processa proseder
litigation (jur.) process rettssak
litigious bestridd, omtvistad bestridt
list of compliance överensstämmelselista samsvarsliste
list of delivery limits leveransgränslista liste over leveransegrense
list price listpris listepris
liquidation konkurs konkurs
liquidator konkursförvaltare bobestyrer ved konkurs
liquidity likviditet likviditet
liner traffic linjefart linjefart
liquid assets likvida medel likvide midler
liquidated damages leveransvite konvensjonalbot
line item orderradsartikel ordreradartikkel
line item purchasing russinplockning finsikting
line-haul linjetrafik linjetrafikk
limited liability company aktiebolaglimited partnership company aksjeselskap
limited partner kommanditdelägare kommandittist
limited partnership company kommanditbolag kommandittselskap
life time contract livstidskontrakt livstidskontrakt
lighter liktare lighter
lighterage pråmavgift lekteravgift
lien clause panträttsklausul panterettsklausul
life cycle cost livscykelkostnad, livslängdskostnad livssykluskostnad, livslengdekostnad
life of type contract livstidskontrakt livstidskontrakt
liable for its own acts or omissions såsom för egen skuld ansvarlig for sine egne handlinger eller unnlatelser
licence oktroj lisens
lien panträtt panterett
leveraging spend insatsspend innsatsutlegg
liabilities skulder gjeld
liability under a guarantee borgensansvar ansvar under en garanti
level loading beläggningsutjämning lastutjevning
leverage hävstång gjeldsgrad
leverage products hävstångsprodukter fremheve produkter
letter of credit remburs remburs
letter of credit agreement rembursförbindelse rembursavtale
letter of intent viljeförklaringsbrev, avsiktsförklaring intensjonsavtale
let out under subcontract legotillverka sette bort (til underkontrakt)
letter of allotment tilldelningsbeslut, tilldelningsbekräftelse tildelingsbrev
letter of attorney fullmakt fullmakt
less than truck load styckegods, mindre än enhetslast stykkgods, mindre enn enhetslast
less than unit load mindre än enhetslast mindre enn enhetslast
lessons learned erfarenhetsåterföring erfaringslærdom
legalize lagligen bekräfta legalisere
legally binding rättsligt bindande juridisk bindende
leniency överseende overbærenhet
legal counsel bolagsjurist juridisk bistand
legal entity juridisk person juridisk enhet
legal tender lagligt betalningsmedel lovlig betalingsmiddel
least unit cost method lägsta enhetskostnadsmetoden laveste enhetskostnadsmetode
least-cost point lägsta kostnadspunkt laveste kostnadspunkt
legal claim rättsanspråk rettslig krav
lease leasa lease
leasing hyresköp leasing
least period cost method lägsta periodkostnadsmetoden laveste periodekostmetoden
leader bait lockvara lokkevare
lean production resurssnål produktion ressursgjerrig produksjon
learning curve inlärningskurva læringskurve
lead buyer inköpare i ledande befattning ledende innkjøper
lead time ledtid ledetid
lead time inventory ledtidslager ledetidslager
lay day liggedag, väntedag liggedag
layoff permittering (av anställda) permittering (av ansatte)
lead auditor revisionsledare revisjonsleder
lasting nature bestående karaktär varig natur
law on public procurement lag om offentlig upphandling lov om offentlig innkjøp
lawyer jurist advokat
last time buy sistagångsköp sistegangskjøp
last time buy/order slutorder sluttordre
last time supply sistagångsleverans sistegangsleveranse
last in sist in sist i
last mile sista milen siste mil
last mile logistics sista milen logistik, findistribution siste mil-logistikk, findistribusjon
lap phasing överlappning overlapping
larceny usurpering tyveri
last call förköpsrätt, förtursrätt forkjøpsrett
lag strategy följastrategi etterslepsstrategi
lagging indicator eftersläpande indikator ettersleppende indikator
landed cost hemtagningskostnad inntakskost
lag försening, fördröjning etterslep, forsinkelse
laden fullastad fullastet
labour only contract arbetskraftskontrakt arbeidskraftskontrakt
kitting satsplockning satsplukking
kraljic portfolio kraljicportfölj kraljic-portefølje
kick-off meeting startmöte oppstartsmøte
kick-out meeting slutmöte sluttmøte
key job nyckelbefattning nøkkeljobb
key performance indicator nyckeltal, nyckelprestationsindikatorer nøkkelindikator
kick-back muta, bakbonus returkommisjon
keg kagge fat
key commodity manager strategisk inköpare innkjøper
kanban card kanbankort kanban-kort
kanban purchase order kanbanbeställning kanban-bestilling
keep minutes protokollföra protokollføre
journal voucher bokföringsorder bokføringsordre
just-in-time rättidighet rettidig
joint stock company aktiebolag, handelsbolag aksjeselskap
joint venture samarbetsbolag, metaaffär samforetak
jointly and severally responsible solidariskt ansvarig solidarisk ansvarlig
joint production price samproduktionspris samproduksjonspris
joint replenishment sambeordring felles etterfylling
joint picking samplockning samplukking
joint production samproduktion samproduksjon
joint order samlingsorder samlingsordre
joint ordering sambeställning sambestilling
joint party medkontrahent medkontrahent
joint loading samkörning, samlastning samlasting, samkjøring
joint operation samkörning samkjøring
joint and several liability gemensam ansvarighet solidaransvar
joint cargo samkörning samkjøring
joint consultation samråd samråd
job-order manufacturing tillverka mot order produsere mot ordre
joint and several en för alla och alla för en solidaransvar
itemized invoice specificerad faktura spesifisert faktura
job description befattningsbeskrivning stillingsbeskrivelse
job evaluation befattningsbeskrivning arbeidsvurdering
item master file artikelregister artikkelregister
itemize specificera spesifiser
irrevocable oåterkallelig ugjenkallelig
iso-profit curve isoräntabilitetsdiagram iso-rentabilitetsdiagram
issue lageruttag lageruttak
invoicing charge faktureringsavgift faktureringsavgift
irregularity oegentlighet uregelmessighet
invite tenders for infordra anbud innhente anbud
invoice faktura, räkning faktura, regning
invoice scam bluff-faktura fakturasvindel
invitation to apply to tender ansökningsinbjudan anbudsutlysning
invitation to tender anbudsbegäran, anbudsinbjudan anbudsinnbydelse, anbudsinvitasjon
inventory turns lageromsättningshastighet lageromløpshastighet
inventory write-down lagernedskrivning lagernedskrivning
investment appraisal investeringsbedömning investeringsvurdering
inventory statistics lagerhistorik lagerhistorikk
inventory turnover rate lageromsättningshastighet lageromløpshastighet
inventory position lagerposition lagerposisjon
inventory provision lagernedskrivning lagernedskrivning
inventory shrinkage lagerinkurans lagerforeldelse
inventory management lagerstyrning lagerstyring
inventory on hand lagersaldo lagersaldo
inventory lager lager
inventory accounting lagerbokföring, lagerredovisning beholdningsregnskap
inventory carrying charge lagerränta lagerrente
inundate the market dumpa på marknaden dumpe på markedet
invention on demand uppdragsinnovation oppdragsinnovasjon
interoperability driftskompatibilitet driftskompatibilitet
interruption driftavbrott driftsavbrudd
into the bargain på köpet på kjøpet
intermediate product halvfabrikat halvfabrikata
intermittent production partivis tillverkning partivis produksjon
interest on arrears dröjsmålsränta ubetalt gjeldsrente
interest on overdue payment dröjsmålsränta forsinkelsesrente
intermediary mellanhand mellommann
interchangeability utbytbarhet utbyttbarhet
interest ränta rente
intellectual property rights immateriella rättigheter åndsverkrettigheter
intelligence upplysningar opplysninger
inter-modal transportation intermodala transporter intermodale transporter
intangible assets immateriella tillgångar immaterielle eiendeler
integrity codes affärsetiska riktlinjer forretningsetiske retningslinjer
insurance policy försäkringsbrev forsikringsbrev
insure försäkra forsikre
insurer assuradör assurandør
insurance försäkring, assurans forsikring, assuranse
insurance agent försäkringsagent forsikringsagent
instalment contract avbetalningskontrakt avbetalingskontrakt
instalment plan avbetalningsplan avdragsordning
instruction föreskrift instruksjon
installment rat rate
instalment avbetalning avdrag
insofar såvitt i den grad
insourcing insourcing, ta in tjänster som köps och utföra dem i egen regi insourcing, ta inn tjenester som kjøpes og utføre dem i egen regi
inspection avsyning inspeksjon
inspection certificate besiktningsbevis inspeksjonssertifikat
inquiry enkät enkét
inland duty tillverkningsskatt produksjonsskatt
inordinate price ockerpris ublu pris
input insatsvara insatsvare
input material insatsmaterial innsatsmateriale
initial sample test utfallsprov resultatprøve
injunction föreläggande forføyning
infringement intrång overtredelse
inherent vice befintlig brist iboende mangel
inhousing inhousing, hyra in personal som utför uppgifter inne på företaget inhousing, leie inn personell som utfører oppgaver inne i bedriften
inferior goods underhaltiga varor mindreverdige varer
informal procedure direktupphandling direkteinnkjøp
ineffectiveness of contract ogiltighet av avtal ugyldighet av avtale
inexpensive billig billig
inferior undermålig mindreverdig
industrial branch branschförgrening bransjeforgrening
industrial column branschpelare bransjekolonne
indented bill of material nivåvis produktstruktur nivåvis produktstruktur
index clause indexklausul indeksklausul
indirect cost indirekta kostnader indirekte kostnader
indemnity skadestånd, utgäld skadesløsholdelse
indemnity clause skadeståndsklausul skadeløsholdelsesklausul
indemnification gottgörelse skadeserstatning
indemnified party skadeståndsberättigad part skadelidende part
indemnify bonifiera, hålla skadeslös holde skadesløs
incumbent to ankommer påhviler
incur ådraga sig pådra seg
incorporated company aktiebolag aksjeselskap
increased cost of living benefit dyrortstillägg levekostnadstillegg
incremental cost särkostnad, marginalkostnad særkostnad, marginalkostnad
inconsistent terms motstridiga villkor motstridende vilkår
incorporate bolagisera, införliva innlemme, inkorporere
income intäkt inntekt
incoming inspection ankomstkontroll ankomstkontroll
incentive incitament stimulus
incentive ackord, sporre, incitament insentiv, spore
incentive wage ackordslön akkordtillegg
inbound logistics inleveranslogistik innleveranselogistikk
incapacity clause lytesklausul inhabilitetsklausul
in the event of non-delivery i händelse av obeställbarhet i tilfelle av uteblitt leveranse
in-house egen regi egen regi
in-house project internprojekt internprosjekt
in kind i natura in natura
in specie kontant kontant
in due form formenlig i behørig form
in force giltig i kraft, gyldig
in good faith i god tro i god tro
imprest förskott forskudd
imputable tillskrivningsbar som kan tilskrives
import quota införselkontingent innførselskvote
impose påtvinga påtvinge
impound betalningssäkra ta i forvaring
import embargo importförbud importforbud
import license införseltillstånd importlisens
import agent importagent importagent
import commodities importvaror importvarer
impede förhindra, hindra forhindre, hindre
implement implementera implementere
implied condition underförstått villkor underforstått vilkår
idle time stilleståndstid tomgangstid
illegal direct award of contract otillåten direktupphandling ikke tillatt direkte kontraktstildeling
imminent change nära förestående förändring snarlig endring
hub and spoke navdistribution navdistribusjon
hub knutpunkt nav
hoshin planner hoshin planering hoshin-planlegger
hourly wage timlön timelønn
homeward freight returfrakt returfrakt
homologation typgodkännande, homologering homolegering, typegodkjenning
horse-trading kohandel hestehandel
hold cargo rumslast romlast
holiday allowance semesterlön feriepenger
hire-purchase avbetalningsköp avbetalingskjøp
hit rate träffsäkerhet (i försäljning) treffsikkerhet (i salg)
hoard hamstra hamstre
hire purchase agreement avbetalningskontrakt avbetalingskontrakt
hire purchase sale avbetalningsförsäljning avbetalingssalg
hedge inventory garderingslager sikringslager
hedging contract hedgingavtal sikringsavtale
hereinafter nedan i det følgende
head of terms avtalets väsentligaste delar avtalens mest vesentlige deler
hedge hedge sikre
haulage costs kostnader för vägtransport av gods kostnader for veitransport av gods
hauler transportör transportør
heads of agreement prinsippavtale avtalets väsentligaste delar, avtalsprinciper, avtalsrubriker
haul flytta flytte
haulage transport transport
haulage contractor åkeri speditør
handling costs hanteringskostnader håndteringskostnader
hat money kaplake kommisjon av frakt
hand over överlämna overlevere
hand-made handgjord håndlaget
guarantor borgenär garantist
haggle pruta prute
half-pallet halvpall halvpall
grouping agent samlastningsföretag samlastingsforetak
growth tillväxt vekst
group incentive gruppackord gruppeakkord
groupage service samlastningstrafik samlastingstrafikk
gross amount bruttobelopp bruttobeløp
gross price list bruttoprislista bruttoprisliste
gross weight bruttovikt bruttovekt
graduated tariff stafflad tariff progressiv tariff
granter of credit borgenär garantist
grace period on payment betalningsanstånd betalingshenstand
grade kvalitetsklass kvalitetsklasse
graded tariff stafflad tariff gradert tariff
grace anstånd henstand
grace period moratorium moratorium
goods liable to excise duty accisbelagda varor forbruksavgiftbelagte varer
government agency statligt verk offentlig etat
government authority statligt verk offentlig myndighet
goods grouping samkörning samkjøring
goods in bond tullnederlagsgods varer på frilager
going rate pricing konkurrentbaserad prissättning konkurrentbasert prissetting
good faith god tro god tro
goods department godsmottagning godsmottak
global sourcing team globalt inköpsteam globalt innkjøpsteam
gut the market dumpa på marknaden dumpe på markedet
go surety ställa borgen kausjonist
general agreement generalavtal generalavtale
giro payment girobetalning girobetaling
global amount totalbelopp totalbeløp
gap analysis skillnadsanalys, deltaanalys forskjellsanalyse, deltaanalyse
gazump trissa upp pris i efterhand høyne prisen i etterkant
general agency generalagentur generalagentur
futures contract terminsaffär terminhandel
futures terminer terminer
fungible goods fungibla varor genusvarer
fringe benefit löneförmån frynsegode
front man bulvan frontfigur
fully paid till fullo betald betalt til fulle
freshness date bäst-före datum best før-dato
freightage fraktavgift fraktavgift
freightliner godsexpresståg godsekspresstog
freight home returfrakt returfrakt
freight insurance fraktförsäkring fraktforsikring
freight yard godsbangård godsterminal
freight depot godsbangård godsterminal
freight document frakthandling fraktdokument
freight forwarder speditör speditør
freight deposit godsbangård godsterminal
freight bill frakträkning fraktregning
freight collect mottagarfrakt mottakerfrakt
freight contract befraktningskontrakt befraktningskontrakt
freight advance fraktförskott fraktforskudd
freight agent befraktningsagent befraktningsagent
freight agreement fraktavtal fraktavtale
free-issue material tillhandahållande av material levere materiale
freight frakt frakt
freight account frakträkning fraktregning
free stacking fristapling fri stabling
free trade area frihandelsområde frihandelsområde
free trade association frihandelssammanslutning frihandelsforbund
free of cost kostnadsfri kostnadsfri
free on board bordfritt fob
free on car/wagon banfritt fot
free harbour tullfri hamn tollfri havn
free of all average fritt från alla anspråk vid haveri fri for alle krav ved havari
free of charge avgiftsfri avgiftsfri
free from defects felfri feilfri
free from fault felfri feilfri
free goods tullfria varor tollfrie varer
fraudulent invoice bluff-faktura bedragersk faktura
free alongside fritt fartygssida, fritt vid fartygssida fas
free average franchise franchise
framework agreement ramavtal rammeavtale
four wall inventory fabrikslagring fabrikklagring
fragile ömtålig ømtålig
frame agreement ramavtal rammeavtale
forwarding firm speditionsfirma spedisjonsfirma
foul bill of lading konossement med förbehåll konnossement med forbehold
foundation works markentreprenad grunnarbeider
forwarding agent speditör, speditionsfirma speditør, spedisjonsfirma
forwarding commission speditionsprovision spedisjonsprovisjon
forwarding department speditionsavdelning spedisjonsavdeling
forward trade terminsaffär terminhandel
forwarder transportör transportør
forwarding spedition spedisjon
forward deal terminsaffär terminhandel
forward delivery terminsleverans terminleveranse
forward payment förskottsbetalning forskuddsbetaling
forward buying prognosköp prognosekjøp
forward charges efterkrav map betalning etterkravsbetaling
forward contract terminskontrakt terminkontrakt
fork lift truck gaffeltruck gaffeltruck
form of payment betalningssätt betalingsmåte
forward auction säljarkontrollerad auktion, säljarstyrd auktion, traditionell auktion selgerkontrollert auksjon, selgerstyrt auksjon, tradisjonell auksjon
forecasting prognostisering prognostisering
forfeit förverka forspille
forfeiture of debt preklusion preklusjon
force field analysis kraftfältsanalys kraftfeltsanalyse
forced cession tvångsöverlåtelse tvangsoverdragelse
forecast prognos prognose
focus group fokusgrupp, referensgrupp fokusgruppe, referansegruppe
follow-on contracts fortsatta beställningar fortsatte bestillinger
force påtvinga, tvinga påtvinge, tvinge
floating order point flytande beställningspunkt flytende bestillingspunkt
floor stock öppet lager åpent lager
flow chart flödesdiagram flytdiagram
flexible tariff stafflad tariff fleksibel tariff
float buffert, omsättningslager, glapp buffert, omsetningslager, flyt
floating location storage flytande lagerplats flytende lagerplass
fixed period requirement fast behovstäckningstid fast behovsdekningstid
fixed price contract fastpriskontrakt fastpriskontrakt
flat rate enhetstaxa enhetstakst
fixed assets fasta tillgångar anleggsmidler
fixed interval order system periodbeställningssystem periodebestillingssystem
fixed order quantity fast orderkvantitet fast ordrekvantitet
fit to purpose ändamålsenlig formålstjenlig
fitness for use användbarhet anvendbarhet
fixed asset anläggningstillgång anleggsmiddel
first-tier supplier förstaledsleverantör førsteleddsleverandør
fiscal year budgetår, räkenskapsår regnskapsår, budsjettår
fishbone chart fiskbensdiagram fiskebeindiagram
first right förtursrätt førsterett
first tier sourcing förstaledssourcing førsteleddssourcing
first-price auction förstaprisauktion førsteprisauksjon
first out sist in sist inn
first refusal förtursrätt, förköpsrätt forkjøpsrett
first cost självkostnad egenkostnad
first of class installation pilotinstallation pilotinstallasjon
first open water första isfria vatten første isfrie vann
first article inspection utfallsprov utfallsprøve
first come first served först till kvarn førstemann til mølla
finite capacity planning takplanering kapasitetsplanlegging
firm offer fast anbud fast anbud
firm planned order fryst order fryst ordre
finished goods färdigvaror, helfabrikat ferdigvarer
finished goods inventory färdigvarulager ferdigvarelager
financial pekuniär finansiell
financial statement finansiell rapport finansregnskap
finish to order färdigställ-mot-kundorder ferdigstill mot kundeordre
final arrangement slutuppgörelse sluttoppgjør
final payment slutbetalning sluttbetaling
filing clerk arkivarie arkivar
fill rate fyllnadsgrad fyllingsgrad
final account slutavräkning sluttavregning
file maintenance registervård filvedlikehold
filing arkivering arkivering
fictive fiktiv fiktiv
field expediting fältbevakning feltovervåkning
field purchaser fältinköpare feltinnkjøper
feigned fiktiv fiktiv
fictitious fiktivt fiktivt
feasibility study förstudie forstudie
feedback återkoppling tilbakekobling
feign work maska fiktivt arbeid
fall back option reservutväg, reträttalternativ retrettalternativ, reserveutvei
faulty delivery felaktig leverans feilaktig leveranse
fair comparison rättvis jämförelse rettferdig sammenligning
fair presentation opartisk rapportering dekkende framstilling
fall back scenario reservplan reserveplan
failure modes effects analysis feleffektanalys feileffektanalyse
fail average quality genomsnittskvalitet gjennomsnittskvalitet
fail to notice förbise unngå å se
failsafe säker, idiotsäker idiotsikker, feilsikker
failure driftavbrott, fel driftsavbrudd, feil
fail underlåta, uraktlåta neglisjere
fail to arrive utebli utebli
face value nominellt värde nominell verdi
facility anläggning anlegg
factory in the factory fabrik i fabriken fabrikk i fabrikken
extra work order beställning av tilläggsarbete bestilling av tilleggsarbeid
extra work order cost containment begränsning av kostnader för tilläggskostnader begrensning av kostnader for tilleggskostnader
extrinsic forecast betingad prognos betinget prognose
extortionate price ockerpris ågerpris
extortioner ockrare utpresser
expressly uttryckligen uttrykkelig
extinct debt preklusion preklusjon
extortion ocker utpressing
express reference uttrycklig ekspressreferanse
expressive bidding kombinatorisk upphandling, kombinationsanbud kombinatorisk innkjøp, kombinasjonsanbud
expose to competition konkurrenstutsätta konkurranseutsette
express delivery ilbefordran ekspressleveranse
express goods ilgods ilgods
export compliance exportöverensstämmelse eksportoverensstemmelse
export declaration utförseldeklaration utførselsdeklarasjon
expiration date sista giltighetsdatum utløpsdato
export agent exportagent eksportagent
export commodities exportvaror eksportvarer
expenditure estimate utgiftsplan utgiftsplan
expense utgift utgift
expediter leveransbevakare leveranseovervåker
expediting forcering av order, leveransbevakning forsering av ordre, leveranseovervåkning
expenditure utgift utgifter
exorbitant price ockerpris ublu pris
expected utility value förväntat nyttovärde forventet nytteverdi
exit clause hävningsrättsklausul hevingsrettsklausul
exogenous exogen eksogen
exoneration clause friskrivningsklausul fritaksklausul
exercise utnyttja utøvelse
exhibit bilaga bilag
execution date tidpunkt för ikraftträdande utførelsesdato
executor tillställare fullbyrder
executory sale tvångsauktion tvangsauksjon
execute utförs utfør
execution utförande, utmätning utførelse
execution code utsökningsbalken utførelse
exclusive right prerogativ enerett
exclusive right ensamrätt enerett
executable genomförbar gjennomførbar
exclusion criteria uteslutningskriteria eksklusjonskriterier
exclusive agency generalagentur generalagentur
exclusive agent generalagent generalagent
excise tillverkningsskatt forbruksskatt
excise duty tillverkningsskatt, punktskatt forbruksavgift
exercise tax tillverkningsskatt forbruksskatt
excessive oskälig overdreven
exchange application valuta ansökan valutaapplikasjon
exchange rate växelkurs vekslingskurs
exception statement avvikelseförteckning (i anbud), differenslista (i anbud) avviksfortegnelse (ved anbud), differanseliste (ved anbud)
excess capacity överkapacitet overkapasitet
ex works fritt fabrik fra fabrikk
ex-house i annans regi i en annens regi
excavation works markentreprenad gravearbeider
excepted perils clause friskrivningsklausul fraskrivingsklausul
ex warehouse fritt lager fra lager
evidentiary bevisbörda bevisbyrde
ex gratia payment ersättning utan juridisk förpliktelse billighetserstatning
everyday commodities dagligvaror dagligvarer
evict avhysa kaste ut
eviction vräkning utkastelse
event-driven process chain händelsestyrd processkedja hendelsesdrevet prosesskjede
evergreen contract tillsvidareavtal evigvarende kontrakt
estimator kostnadsberäknare kostnadsberegner
even-handed opartisk upartisk
event list händelselista hendelsesliste
estimate of cost kostnadsförslag kostnadsoverslag
estimate to complete kalkyl för resterande arbeten kalkyle for resterende arbeid
escalation clause eskaleringsklausul vid tvist eskaleringsklausul ved tvist
escalator clause indexklausul indeksklausul
escape clause hävningsrättsklausul hevingsrettsklausul
equal run-out time likvärdig täcktid lik utløpstid
equity eget kapital egenkapital
entry barrier inträdeshinder etableringshinder
entry level version instegsmodell innstegsmodell
entry of goods varuinförsel vareinnførsel
entrepot packhus pakkhus
entrust anförtro betro
enter into force träda i kraft, ikraftträdande trå i kraft, ikrafttredelse
entitled to berättigad till berettiget til
entity in charge of maintenance underhållsansvarig enhet foretak som har ansvar for vedlikehold
ensure tillse sikre
enter a contract kontrahera kontrahere
enquiry anbudsförfrågan anbudsforespørsel
engineering change order konstruktionsändringsorder, ändringsorder konstruksjonsendringsordre
engineering change proposal ändringsförslag konstruksjonsendringsforslag
engineering change request ändringsbegäran konstruksjonsendringsanmodning
enforced sale tvångsauktion tvangssalg
engineer-to-order konstruera mot order konstruer på bestilling
endurance test uthållighetsprov utholdenhetsprøve
enforce a claim göra ett anspråk gällande håndheve et krav
enforceable exigibel eksigibel
endorsement endossement, endosso, ikraftsättning endossement
endorser endossent, växelcedent endossent
endorsable endossabel, fungibel kan støttes
endorse attestera attestere
endorsee endossat endossatar
ending inventory utgående lagersaldo utgående lagersaldo
endogenous endogen endogen
empowerment befogenhet fullmakt
enclosure bilaga bilag
end of life product utgången produkt, utgången artikel utgått artikkel, utgått produkt
empower bemyndiga bemyndige
empowered befullmäktigad autorisert person
emphasise framhålla understreke
employer uppdragsgivare, arbetsgivare oppdragsgiver, arbeidsgiver
employer’s contribution arbetsgivaravgift arbeidsgiveravgift
elevator pitch hisspitch heisversjon
elicitation elicitering, identifiering, kravinsamling identifisering, kravinnsamling
effectiveness resultateffektivitet, verkställighetsförmåga, yttre effektivitet effektivitet
efficiency resurseffektivitet, inre effektivitet, systemeffektivitet effektivitet
efficient consumer response effektiv kundrespons effektiv forbrukerrespons
economies of scope kombinationsfördelar breddefordel
economy of scale skalekonomi, skalfördelar, stordriftsfördel, mängdrabatt stordriftsfordel
economic lot size ekonomisk partistorlek økonomisk partistørrelse
economic order quantity ekonomisk orderstorlek økonomisk bestillingsantall
earning power avkastningsförmåga inntjeningsevne
earning inkomst inntjening
earning capacity avkastningsförmåga inntjeningsevne
early supplier involvement tidig leverantörsinvolvering tidlig leverandørinvolvering
early supply management involvement tidig inköpsinvolvering tidlig innkjøpsinvolvering
early payment förskottsbetalning forskuddsbetaling
early purchasing involvement tidig inköpsinvolvering tidlig innkjøpsinvolvering
early start agreement avtal för tidiga aktiviteter avtale for tidlige aktiviteter
earliest due date tidigaste färdigdatum tidligste forfallsdato, ferdigdato
early material authorisation / concession materialbemyndigande materialbemyndigende
duty free tullfri tollfri
dynamic discount dynamisk rabatt dynamisk rabatt
dynamic lot sizing dynamisk partiformning dynamisk partiforming
dutiable tullpliktig tollpliktig
duty drawback tullrestitution tollrestitusjon
durable goods kapitalvaror kapitalvarer
duration varaktighet varighet
duration of agreement avtalstid avtaletid
duplicate receipt system paragonsystem paragonsystem
durability varaktighet holdbarhet
dun björna, björnbrev purre
dunning letter björnbrev purrebrev
duopoly duopol duopol
duly vederbörligen behørig
duly substantiated välgrundad behørig begrunnet
dummy activity blindaktivitet blindaktivitet
due diligence förvärvsutredning, skälig försiktighet, köprättslig undersökning aktsomhetskrav
due professional care yrkesmässig noggrannhet yrkesmessig grundighet
due date förfallodag, färdigdatum forfallsdato, ferdigdato
drop size discount volymrabatt volumrabatt
drop size incentive volymrabatt volumrabatt
dual sourcing parallellförsörjning parallellforsyning
drayage hemtransportkostnader hjemtransportkostnader
drop shipment direktleverans (utan mellanhänder) direkteleveranse (uten mellomledd)
dropshipping direktleverans (utan mellanhänder) direkteleveranse (uten mellomledd)
drawee trassat trassat
drawer trassent trassent
draft agreement avtalsutkast utkast til avtale
draft contract kontraktsförslag utkast til kontrakt
draft settlement förlikningsförslag utkast til oppgjør
draft tratta utkast
down payment handpenning forskuddsbetaling
downtime stilleståndstid nedetid
dp handpenning forskuddsbetaling
domestic sourcing köp på inhemsk marknad, inhemska inköp innenlandske kjøp, kjøp på innenlands marked
double order-point system dubbel beställningspunkt dobbelt bestillingspunkt
documentary credit remburs remburs
documentary remittance dokumentremissa dokumentremisse
domestic articles hushållsartiklar husholdningsartikler
dock receipt hamnkvitto havnekvittering
dockage pris för utnyttjande av hamnplats dokkavgift
doctrine of frustration fullgörelsehinder force majeure
divisable delbar delbar
divulge delge avsløre
dock company frihamnsbolag havneselskap
distraint utmätning utpantning
divest överlåta, divestera overlate, divestere
dividend aktieutdelning utbytte
dispute tvista tvist
dispute management tvisthantering tvisthåndtering
disruption avbrott avbrudd
dispatcher varuavsändare vareavsender
disposal time disponibel tid disponibel tid
dispositive law dispositiv lag/rätt dispositiv lov
dispatch goods ilgods ilgods
dispatch money tidsvinstersättning fremskyndingspenger
dispatch note avsändningsavi følgebrev
dismiss entlediga avskjedige
dispatch avsända utsende
dispatch department avsändningsavdelning utsendingsavdeling
disembark landsättning landsetting
disintermediation mellanhandsreducering direkte overføring
dismantling nedmontering demontering
discounted cash flow kassaflödesvärdering kontantstrømmens nåverdi
discovery edition oppdagelse
discretionary fakultativ skjønnsmessig
discount rabatt rabatt
discount against cash kassarabatt kontantrabatt
discount schedule rabattbrev rabattbrev
disclaimer friskrivningsklausul ansvarsfraskrivelse
disclosure edition fremleggelse
disclosure rights rätt att ta del av uppgifter rett til å få ta del i opplysninger
discharge a ship lossa ett fartyg losse et fartøy
discharge afloat flytande lossning flytende lossing
discharging expense lossningskostnad lossekostnad
disagio disagio disagio
disburse utbetalning utbetale
discharge lossa losse
direct single sourcing aktivt enleverantörsval aktivt eneleverandørvalg
dirty bill of lading konossement med förbehåll konnossement med forbehold
disaggregation disaggregering oppløsning
deviation avvikelse avvik
diary dagbok dagbok
direct award direktupphandling direkteanbud
deterioration förfall, försämring forverring, forfall
develop utveckla utvikle
designate namnge utpeke
desourced supplier icke godkänd leverantör, underkänd leverantör ikke godkjent leverandør, underkjent leverandør
detaining sekvester beslaglegging
design and build contract totalentreprenad totalentreprise
design contest projekttävling designkonkurranse
design-to-cost-tendering upphandling med fast takpris anbud med fast takpris
design-to-order konstruera mot order produksjon på bestilling
depreciable assets avskrivningsbara tillgångar avskrivbare eiendeler
depreciation avskrivning avskrivning
derived demand härledd efterfrågan avledet etterspørsel
decision-making unit beslutsgrupp beslutningsgruppe
demise charter totalbefraktning totalbefraktning
demur invända innvende
demurrage överliggedagsersättning överliggedagsersättning
depletion värdeminskning verdireduksjon
demand chain management styrning av behovskedjan styring av etterspørselskjede
demand payment betalningskrav betalingskrav
demand time fence kundordertidsgräns, efterfrågetidsgräns kundeordretidsgrense, etterspørselstidsgrense
demijohn damejeanne damejeanne
delivery schedule leveransplan leveringsplan
delivery service leveransförmåga leveringsservice
demand fordran fordring
demand chain efterfrågekedja etterspørselskjede
delivery note följesedel følgeseddel
delivery notice leveransbesked leveringsvarsel
delivery reliability leveransprecision leveringssikkerhet
delivery reminder leveranspåminnelse leveringspåminnelse
delivery date leveransdatum leveringsdato
delivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhet leveringspålitelighet
delivery follow-up leveransuppföljning leveringsoppfølging
delivery capacity leveransförmåga leveringskapasitet
delivery condition leveransvillkor leveringstilstand
delivery confirmation leveransbekräftelse leveringsbekreftelse
delivery control leveranskontroll leveringskontroll
deliverables leverabler leveranser
delivered free franko levert gratis
delivered free at your warehouse fritt ert magasin gratis levert på lageret
delivery capability leveransberedskap leveringsevne
defrayal bestridande bestridelse
delay försening forsinkelse
delegate befullmäktigad autorisert person
deferred charges förutbetalda kostnader utsatte kostnader
deferred discount uppskjuten rabatt utsatt rabatt
defray bestrida bestride
defective goods felaktiga varor defekte varer
defer dröja utsette
deferral uppskov utsettelse
defeasible annullerbar annullerbar
defect felaktig defekt
defect (om fel) brist defekt (om feil)
default betalningsförsummelse standard
default of payment utebliven betalning mislighold av betaling
defeasance annullering annullering
deed of transfer överlåtelsehandling skjøte
deemed anses ansett
deep stacking djupstapling dypstabling
deductible avdragsgill egenandel
deduction avdrag, avräkning fradrag
deed avtal, handling kontrakt, avtale
decoupling inventory frikopplingslager frikoblingslager
decoy bulvan lokkedue
deduct avräkna avregne
declaration of conformity försäkran om överensstämmelse samsvarserklæring
decline förkasta anbud eller förfrågan forkaste, avslå
decline an offer avböja ett anbud avslå et tilbud
deck cargo däckslast dekkslast
debt due fordran fordring
debtor gäldenär debitor
decision tree beslutsträd beslutningstre
debentured goods tullrestitutionsgods tollrefusjonsgods
debriefing debriefing debriefing
debt collection agency inkassobyrå inkassobyrå
dead weight dödvikt dødvekt
deadline fatalietid tidsfrist
dealer's price återförsäljarpris forhandlerpris
days payables outstanding (DPO) mätetal för antal dagar genomsnittlig betalningstid gjennomsnittlig betalingstid
dead freight fautefrakt dødfrakt
dead on arrival defekt vid ankomst defekt ved ankomst
day-book number diarienummer dagboknummer
days in payables dagar i leverantörsreskontran gjennomsnittlig kortsiktig gjeld
days inventory held (DIH) genomsnittlig lagringstid gjennomsnittlig lagringstid
date of postmark poststämpelns datum poststemplingsdato
day book diarium dagbok
day rates contract timräkning timeregning
damages clause bötesklausul skadeklausul
data date avstämningsdatum avstemningsdato
date of arrival ankomstdatum ankomstdato
damage in transit transportskada skade under transport
damage liability skadeersättningsskyldig skadeansvar
damage notification skadeanmälan skadevarsling
cycle time genomloppstid gjennomløpstid
daily allowance traktamente dagpenger
damage estimate skadeberäkning skadeestimat
cutback nedskärning nedskjæring
cycle counting rullande inventering rullerende telling
cycle stock omloppslager, omsättninglager omløpslager
customs nomenclature tullnomenklatur tullnomenklatur
customs reimbursement tullrestitution tollrefusjon
customs warehouse tullager, packhus tollager
customs agent tullagent toller
customs bill of entry införseltillstånd innførselstillatelse
customs clearance förtullning, tullavgift fortolling, tollavgift
customer order decoupling point kundorderpunkt kundeordrepunkt
customer value proposition kundlöfte kundeløfte
customization kundanpassning kundetilpasning
customable tullpliktig tollpliktig
customary tare usotara sedvane-tarafradrag
customer of choice prioriterad kund prioritert kunde
custody charge depåavgift depotavgift
custom clearance receipt tullkvittens fortollingskvittering
custom-house receipt tullkvittens tollkvittering
curtailment driftsinskränkning driftsinnskrenkning
custodian depositarie, förvaltare, depåförvaltare forvalter, formynder
custody bill of lading förvaringskonossement forvaringskonnossement
current ratio balanslikviditet (beskrivet som nyckeltal) likviditetsgrad
curriculum vitae (br) meritförteckning curriculum vitae
curtail inskränka innskrenke
current assets omsättningstillgångar omløpsmidler
current budget driftsbudget driftsbudsjett
current exchange rate dagskurs dagskurs
currency clause valutaklausul valutaklausul
currency restriction valutarestriktion valutarestriksjon
currency risk management valutaiskhantering valutarisikohåndtering
cumulative lead time ackumulerad ledtid akkumulert ledetid
currency valuta valuta
currency basket valutakorg valutakurv
cross-business företagsöverskridande selskapsoverskridende
cross-functional team tvärfunktionell grupp tverrfunksjonell gruppe
cross-tower tvärfunktionell tverrfunksjonell
cross docking genomflöde, genomflödesdistribution gjennomstrømning, gjennomstrømningsdistribusjon
cross rule travers travers
cross tabulation korstabeller krysstabell
credit reporting agency kreditupplysningsbyrå kredittrapporteringsbyrå
creditor borgenär kreditor
crew besättning, manskap besetning, mannskap
credit agreement kreditavtal kredittavtale
credit note kreditfaktura kreditnota
credit rating kreditvärdighet kredittverdighet
crashing forcering forsering
credit fordran fordring
credit advice kreditnota kreditnota
cover letter missiv følgebrev
crainage kranhyra kranleie
crane lyftkran kran
coupled inventories kopplade lager koblede lagre
courtesy artighet høflighet
covering letter följebrev følgebrev
counting request inventeringsanmodan telleforespørsel
country of destination bestämmelseland destinasjonsland
country of origin ursprungsland opprinnelsesland
countermand avbeställa avbestille
countervailing duty utjämningstull utligningstoll
counting frequency inventeringsfrekvens tellefrekvens
counterfeit förfalska, oäkta forfalsket
counterfoil talong gjenpart
Cost benefit analysis lönsamhetsanalys kost/nytte-analyse
COTS hyllvaror (kommersiella) hyllevarer (kommersielle)
counter-claim genfordran, motkrav, genkäromål motkrav
cost reimbursable contract löpande räkning, självkostnadskontrakt løpende regning, selvkostnadskontrakt
cost value method parivärdemetod pariverdimetode
cost variance kostnadsavvikelse kostnadsavvik
cost plus price faktorpris (i avtalssammanhang) faktorpris (i avtalssammenheng)
cost plus pricing faktorprissättning faktorprising
cost price självkostnadspris kostpris
cost plus contract självkostnadskontrakt selvkostnadskontrakt
cost plus contract (detfinns flera definitioner på svenska) löpande räkning løpende regning
cost performance index kostnadskvot kostindeks
cost overrun kalkylöverskridning kostnadsoverskridelse
cost performance index kostnadskvot kostindeks
cost of underage bristkostnad mangelkostnad
cost oriented pricing kostnadsprissättning kostnadsbasert prissetting
cost of sollicitation upphandlingskostnad anbudskostnad
cost of tendering upphandlingskostnad anbudskostnad
cost of maintenance underhållskostnader vedlikeholdskostnad
cost of operation driftskostnad driftskostnad
cost of loading lastningskostnader lastekostnad
cost of interest räntekostnad rentekostnad
cost of liquidation avvecklingskostnad avviklingskostnad
cost of living allowance dyrortstillägg levekostnadstillegg
cost of capital kapitalkostnad kapitalkostnad
cost of an order ordersärkostnad ordrekostnad
cost leadership kostnadsledarskap kostnadslederskap
cost insurance freight frakt- och assuransfritt kostnadsforsikringsfrakt
cost estimate kostnadskalkyl kostnadsoverslag
cost effective indräktig kostnadseffektiv
cost contract löpande räkning løpende regning
cost containment begränsning av kostnader (genom aktivt arbete), kostnadskontroll kostnadskontroll
cost driver kostnadsdrivare kostnadsdriver
cost baseline kostnadsbaslinje kostnadsbasislinje
cost ceiling kostnadsram kostnadstak
cost centre kostnadsställe kostnadssted
cost apportionment kostnadsfördelning kostnadsfordeling
cost avoidance kostnadsundvikande kostnadsunnvikelse
cost based pricing kostnadsbaserad prissättning kostnadsbasert prissetting
cost and freight fraktfritt kostnad og frakt
cost allocation kostnadsfördelning kostnadsfordeling
cost account efterkalkyl etterkalkyle
cost accounting efterkalkylering kostnadsregnskap
corrective maintenance felavhjälpande underhåll, korrigerande underhåll korrektivt vedlikehold
cost kostnad kostnad
corporate social responsibility företagens sociala ansvar selskapets samfunnsansvar
corrective action korrigerande åtgärd korrigerende tiltak
corporate buyer koncerninköpare selskapsinnkjøper
corporate governance bolagsstyrning selskapsstyring
corporate procurement officer inköpsdirektör innkjøpsdirektør
convince övertyga overbevise
cooperation agreement samarbetsavtal samarbeidsavtale
core business kärnverksamhet kjernevirksomhet
corporate body juridisk person juridisk person
conveyance överlåtelsehandling, transport, överlåtelse overdragelse
conveyor transportband transportør
controlling company moderbolag kontrollerende selskap
convenience goods dagligvaror dagligvarer
convention avtal avtale
contribution cost pricing bidragsprissättning bidragsprissetting
contribution margin täckningsbidrag dekningsbidrag
controller controller controller
contractual provisions avtalsbestämmelser kontraktsbestemmelser
contrary to contract avtalsstridig, avtalsvidrig i strid med kontrakt
contractor entreprenör entreprenør
contractor's fee entreprenörsarvode entreprenørens honorar
contractual kontraktsenlig kontraktsmessig
contractual penalty kontraktsvite kontraktsstraff
contract work entreprenadarbete kontraktsarbeid
contracted price leveranspris leveransepris
contracting authority upphandlande enhet oppdragsgiver
contracting party kontrahent kontraktspart
contract with options optionsavtal kontrakt med opsjoner
contract stipulation kontraktsbestämmelse kontraktsbestemmelse
contract price kontraktspris kontraktspris
contract period kontraktstid kontraktsperiode
contract of guarantee borgensförbindelse garantiavtale
contract of affreightment fraktkontrakt fraktavtale
contract markup avtal med ändringsmarkeringar kontrakt med endringsmarkeringer
contract manager avtalsansvarig, avtalsförvaltare, kontraktsansvarig kontraktsansvarlig
contract fulfillment kontraktsfullgörande kontraktsoppfyllelse
contract form kontraktsformulär kontraktsform
contract compliance rate avtalstäckning, avtalstrohet kontraktsetterlevelsesnivå
contract compliance avtalsefterlevnad kontraktsetterlevelse
contract close-out kontraktsavslut kontraktsavslutning
contract blank kontraktsformulär kontraktsskjema
contract award notice efterannonsering varsling om kontraktstildeling
contract award decision tilldeningsbeslut avgjørelse om kontraktstildeling
contract award kontraktstilldelning kontraktstildeling
continuous operation helårsdrift kontinuerlig operasjon
contraband smugglare smuglervare
continuous improvement ständig förbättring kontinuerlig forbedring
contingent liability ansvarsförbindelse ansvarsforbindelse
continuation clause förlängningsklausul videreføringsklausul
contingency eventualitet, oförutsedd utgift eventualitet
contingency planning beredskapsplanering kriseberedskap
contingency reserve beredskapsreserv sikkerhetsavsetning
contingent oviss uviss
container bill of lading containerkonossement beholderkonnossement
contest bestrida bestride
context diagram kontextdiagram kontekstdiagram
constraint bivillkor, restriktion begrensning
construction contract utförandeentreprenad anleggskontrakt
consultation samråd konsultasjon
consumer durables kapitalvaror varige forbruksgoder
consumer goods konsumtionsvaror forbruksvarer
constitute utgör utgjøre
consortium agreement konsortialavtal konsortieavtale
consortium konsortium konsortium
consistent sammanhängande konsistent
consignor varuavsändare, avsändare, konsignationsvaruleverantör avsender
consignment stock contract konsignationsavtal fraktlagerkontrakt
consignee godsmottagare, konsignationsvarumottagare mottaker
consignment försändelse, konsignation, sändning, varuförsändelse forsendelse
consignment invoice konsignationsfaktura forsendelsesfaktura
consignment note fraktsedel fraktbrev
consign konsignera innlevere
consigned goods konsignationsvaror innleverte varer
consecutive numbers löpnummer påfølgende tall
consent samtycke samtykke
consequential loss insurance avbrottsförsäkring følgeskadeforsikring
consecutive days sammanhängande dagar påfølgende dager
conjoint analysis conjoint-undersökning conjoint-analyse
conglomerate purchasing inköpskooperativ, inköpsförening, inköpskonglomerat innkjøpskooperativ
conformity likformigt konformitet
conformance överensstämmelse overensstemmelse
conflicting demands motstridiga behov motstridende krav
confiscation sekvester konfiskering
configure to order konfigurera mot order konfigurert eter bestilling
confirm by oath beediga bekrefte ved ed
confirmed documentary credit bekräftad remburs bekreftet remburs
confirmed letter of credit bekräftad remburs bekreftet remburs
configuration management konfigurationshantering konfigurasjonsstyring
conditions of delivery leveransvillkor leveringsvilkår
conditions of payment betalningsvillkor betalingsvilkår
conditions of sale försäljningsvillkor salgsbetingelse
conduct utföra, bedriva, vandel (subst.) utføre, forvalte
conditions of contract kontraktsvillkor kontraktsvilkår
conditional clause villkorsklausul betingelsesklausul
conditional acceptance (of bid) oren accept (av anbud) betinget aksept (av bud)
condition betingelse betingelse
concurrent engineering integrerad produktframtagning sammenvirkende teknikk
conclusive bindande avgjørende
concludent act konkludent handlande konkluderende handling
conciliator förlikningsman forliksmann
conciliation agreement förlikningsavtal forliksavtale
conciliation förlikning controller
compromise avtal avtale
comprise inkludera inkludere
comprehensive insurance allriskförsäkring fullrisikoforsikring
composition agreement ackordsavtal akkordavtale
comply with provision efterleva bestämmelse i samsvar med bestemmelse
compliance matrix överensstämmelselista samsvarsmatrise
completion certificate övertagandecertifikat overtakelsessertifikat
completion of delivery slutleverans ferdigstillelse av leveransen
compliance management efterlevnadskontroll, efterlevnadshantering samsvarshåndtering
competitor konkurrent konkurrent
complain reklamera klage
complainant klagande (subst) klager
complaint reklamation klage
competitiveness konkurrenskraft konkurranseevne
competitive tendering anbudstävlan, konkurrensutsatt upphandling konkurranseutsetting
competitive sealed proposal upphandlingsförfarande i USA likt konkurrenspräglad dialog konkurransedyktig anbudsforslag i USA
competitive strategy konkurrensstrategi konkurransestrategi
competitive edge konkurrensfördel konkurransefortrinn
competitive pricing konkurrenssatt prissättning konkurransedyktige priser
competitive bidding konkurrensutsättning, upphandling konkurranseutsetting
competitive dialogue konkurrenspräglad dialog konkurransespreget dialog
competitive benchmarking konkurrentjämförelse konkurransesammenligning
competitive advantage konkurrensfördel konkurransefortrinn
competition clause konkurrensklausul konkurranseklausul
competition konkurrens konkurranse
company wide företagsomspännande selskapsomspennende
company in commendam kommanditbolag kommandittselskap
company financial year bolagsår selskapsår
commonality kommonalitet, tväranvändning alminnelighet
common law sedvanerätt sedvanerett
common expense samkostnad samkostnad
commodity team sortimentsteam sortimentteam
commodities broker varubörsmäklare varebørsmegler
commitment förpliktelse, åtagande, löfte forpliktelse, undertakelse, løfte
commission of freight kaplake kommisjon av frakt
commissioned work uppdragsverksamhet bestillingsverk
commission agent handelskommissionär kommisjonær
commission agency kommissionsaffär kommisjonsbyrå
commercials of the shelf hyllvaror (kommersiella) hyllevarer (kommersielle)
commercial letter of credit remburs remburs
commercial invoice handelsfaktura handelsfaktura
commercial custom handelsbruk handelsbruk
commercial code handelsbalk handelskode
commercial agreement handelsavtal handelsavtale
commercial agent handelsagent handelsagent
commerce cloud molntjänster skytjenester
commence påbörja påbegynne
come into force träda i kraft, ikraftträdande trå i kraft, ikrafttredelse
combinatorial purchasing kombinatorisk inköp kombinatorisk innkjøp
combinatorial auction kombinatorisk auktion kombinatorisk auksjon
collusion maskopi maskepi
colloquial language talspråk dagligspråk
collective shipment samkörning samkjøring
collective consignment samkörning samkjøring
collective bill of lading inkassoförbindelse inkassoforbindelse
collectable indrivningsbar inndrivbar
collation samverkan samarbeid
coercive measures exekutivt förfarande tvangsmidler
cogent law tvingande lag tvingende lov
coercive measure tvångsåtgärd tvangsmiddel
coerce påtvinga, tvinga påtvinge, tvinge
code of conduct uppförandekod, social policy, förhållningspolicy retningslinjer for oppførsel
coasting vessel kustfartyg kystfartøy
COD parcel efterkravsförsändelse forsendelse mot postoppkrav
code kontera kontere
co-design gemensam konstruktion, gemensam produktutveckling, samordnad design felles konstruksjon, felles produktutvikling, samordnet design
co-managed inventory samarbetsstyrda lager samarbeidsstyrta lagre
co-production samproduktion samproduksjon
co-signer medundertecknare medunderskriver
clearance inwards inklarerad innklarert
clearance outwards utklarerad utklarert
close corporation fåmansbolag sluttet selskap
closing stock utgående lager utgående lager
co-insure samförsäkra samforsikre
clean bill of lading rent konossement rent konnossement
clearance avräkning, tullbehandling avregning, tollbehandling
clearance sale fordringsägare, person som gör anspråk fordringshaver, person som gjør krav
class diagram klassdiagram klassediagram
claim for compensation ersättningsanspråk erstatningskrav
claim for damages skadeersättningsanspråk, skadeståndstalan erstatningskrav, kravhandling
claim for indemnification ersättningsanspråk erstatningskrav
claim for refund återbetalningskrav refusjonskrav
chattel lösöre løsøre
chech sheet strecktablå telleskjema
cherry picking russinplockning finsikting
chief procurement officer inköpsdirektör innkjøpsdirektør
circumvention kringgående omgåelse
civil contract byggkontrakt byggekontrakt
claim anfordran, fordran, reklamation, krav krav, fordring, reklamasjon, krav
charter party certeparti certeparti
charterer befraktare speditør
chartering agent befraktningsagent befraktningsagent
chase strategy anpassningsstrategi, nollagersstrategi tilpasningsstrategi, nullagerstrategi
charter cargo space kontrahera lastrum kontrahere lasterom
charter befrakta, avtal, bemyndigande befrakte, avtale, autorisering
charge off avskriva avskrive
chart of accounts kontoplan kontoplan
character reference vitsord bevitnelse
channel partner distributionspartner distribusjonspartner
change management förändringsledarskap endringsledelse
change costs förändringskostnader endringskostnader
change control board styrgrupp för ändringshantering styringsgruppe for endringshåndtering
chain stores kedjebutiker kjedebutikker
certify vitsorda attestere
certified to be a true copy vidimeras attestert riktig kopi
certificate by notary public bestyrkt av notarius publicus sertifisert av notarius publicus
certificate of origin ursprungsbevis, ursprungsintyg opprinnelsessertifikat, opprinnelsesbevis
certificate of manufacture fabriksintyg produksjonssertifikat
certificate of inspection besiktningsbevis inspeksjonssertifikat
certificate of delivery leveransintyg leveringssertifikat
certificate of conformity överensstämmelseintyg samsvarssertifikat
certificate attest, intyg attest, sertifikat
centre of gravity method tyngdpunktsmetoden pristak
cell layout flödesgrupplayout flytgruppelayout
causality kausalitet kausalitet
causal reaction kausalitet kausalitet
causal link orsakssamband årsakssammenheng
category tree kategoriträd kategoritre
category sourcing kategoristyrning kategoristyring
category manager kategoriansvarig kategorisjef
category management kategoristyrning kategoristyring
cash with order betalning i förskott, betalning vid order betaling på forskudd, betaling ved ordre
cask kassaflöde, likviditetsflöde kontantstrøm, likviditetsstrøm
cash on delivery betalning vid leverans, postförskott betaling ved leveranse, mot oppkrav
cash on delivery consignment efterkravsförsändelse forsendelse mot postoppkrav
cash price kontantpris kontantpris
cash discount kassarabatt kontantrabatt
cash before delivery kontant betalning före leverans kontant betaling før levering
cash asset kassatillgång kontanttilgang
cash allowance utlägg (i entreprenad, för vilket extra entreprenörsarvode ej får debiteras) utlegg (i byggekontrakt, som det ikke kan debiteres ekstra entreprenøravgift på)
fragile ömtålig ømtålige
economic lot size ekonomisk partistorlek økonomisk partistørrelse
most economically advantageous tender mest ekonomiskt fördelaktiga anbud økonomisk mest fordelaktig tilbud
economic order quantity ekonomisk orderstorlek økonomisk bestillingsantall
annual profit årsvinst årsresultat
annual statement årsberättelse årsberetning
causation orsakssamband årsakssammenheng
root cause analysis rotorsaksanalys årsaksanalyse
cause and effect diagram orsak-verkan-diagram årsak/virkning-diagram
annual depreciation charge årlig avskrivning årlig avskrivning
open costing öppna böcker åpne bøker
2x2 matrix fyrfältare 2x2-matrise
accede to an agreement ansluta sig till ett avtal tilslutte seg en avtale
accept attestera attestere
acceptance certificate övertagandecertifikat overtakelsessertifikat
acceptance sampling stickprovskontroll stikkprøvekontroll
accepting commission likviddag oppgjørsdato
account rendered ingående balans inngående balanse
accountability matrix ansvarighetsmatris ansvarligshetsmatrise
accounting bokföring, redovisning bokføring, regnskapsføring
accounting entry bokföringspost bokføringspost
accounting year bokföringsår bokføringsår
accounts ledger reskontra reskontro
accounts payable leverantörsskulder leverandørgjeld
accounts payable ledger leverantörsreskontra leverandørreskontro
accounts receivable kundfordringar kundefordringer
accounts receivable ledger kundreskontra kundereskontro
accumulation bin materialsats, monteringssats materialsats, monteringssats
accumulation store ackumuleringsplats akkumuleringssted
achieve uppnå oppnå
acknowledge attestera attestere
acknowledgement bekräftelse bekreftelse
acknowledgement of order orderbekräftelse orderbekreftelse
acquire anskaffa anskaffe
acquisition anskaffning, förvärv anskaffelse, ervervelse
acquisition cost anskaffningskostnad anskaffelseskostnad
acquisition of assets and liabilities inkråmsförvärv eiendelservervelse
acquisition value anskaffningsvärde, nyanskaffningspris anskaffelsesverdi, nyanskaffelsespris
act as surety ställa borgen kausjonist
act of God befrielsegrund fritaksgrunn
act on public contracts lag om offentlig upphandling lov om offentlig innkjøp
action plan åtgärdsplan tiltaksplan
active inventory aktivt lager aktivt lager
actual job cost efterkalkyl etterkalkyle
adaptive control adaptiv styrning adaptiv styrning
add-on option tillval tilvag
additive tillsatsmedel tilsatsmiddel
addressable spend adresserbar spend, påverkbar spend adresserbart utlegg, påvirkbart utlegg
adduce anföra anfør
administrative closure administrativt avslut administrativ avslutning
adulterate förfalska forfalske
advance against collateral förskott mot säkerhet forskudd mot sikkerhet
advance against collateral förskott mot säkerhet forskudd mot sikkerhet
advance booking förhandsbeställning forhåndsbestilling
advance invoice förskottsfaktura forskuddsfaktura
advance levy förtida betalning for tidlig betalning
advance order abonnemang abonnement
advance payment förskottsbetalning forskuddsbetaling
advance shipment note leveransavisering leveransvarsling
advance shipment notice föravisering forhåndsvarsling
advice of despatch avsändningsavi følgebrev
advising fee aviseringsavgift varslingsavgift
aesthetics estetik estetikk
affilited company självständigt dotterbolag selvstendig datterselskap
affinity diagram släktskapsdiagram slektskapsdiagram
affirmative jakande bekreftende
affreighter befraktare speditør
affreightment befraktning transport
aged word utfört arbete (som ska efterskotteras) utført arbeid (som skal etterskuddsbetales)
agency agentur agentur
agenda dagordning agenda
agent affärsombud foretaksombud
agent's commission förmedlingsprovision formidlingsprovisjon
aggregate amount totalbelopp, totalsumma totalbeløp, totalsum
aggregate inventory aggregerat lager samlet beholdning
aggregate value totalvärde totalverdi
agility smidighet, totalflexibilitet smidighet, totalfleksibilitet
agio premie premie
agree accounts avstämma konton avstemme kontoer
agreed documents standardavtal standardavtale
agreement avtal avtale
agreement lapses on avtalet löper ut den avtalen utløper den
agreement to bond garantiutfästelse garantibevis
air bill of landing flygfraktsedel luftfraktseddel
air consignment note flygfraktsedel luftfraktseddel
air freight flygfrakt luftfrakt
air shipment överlåta overføre
amount payable förfallet belopp tilleggsbestemmelse
annual general meeting bolagsstämma generalforsamling
antedate antedatera tilbakedatere
anticipation inventory säsonglager, kampanjlager utnevelse
apportion fördela fordele
appraise värdera taksere
appraiser värderingsman takstmann
appreciation värdestegring verdiøkning
appreciative inquiry uppskattande undersökning verdsettingsundersøkelse
arrow diagramming method pilnätmetoden pildiagrammetode
article of commerce handelsvara handelsvare
article of consumption förbrukningsartikel forbruksartikkel
articles of association bolagsordning selskapsvedtekter
as is befintligt skick som forevist
assemble sammansätta sette sammen
assemble to order montera mot order, montering mot kundorder montere på bestilling, montering mot kundeordre
assembling montering montering
assembly hopsättning sammensetting
assembly line löpande band løpende bånd
assent samtycke samtykke
assert göra gällande gjøre gjeldende
assertive tvärsäker skråsikker
assessment bedömning vurdering
asset tillgång eiendel
asset specificity specifika tillgångar, resurser knutna till objekt som är föremål för outsourcing spesifikke aktiva, ressurser knyttet til objekt som er gjenstand for outsourcing
asset turnover ratio kapitalomsättningshastighet kapitalomsetningshastighet
assets kapitaltillgångar anleggsmidler
assets and liabilities inkråm inventar
assign tilldela tildele
assignable överlåtbar overførbar
assignation överlåtelse overføring
assignee befullmäktigad autorisert person
assignee in bankruptcy konkursförvaltare bobestyrer ved konkurs
assignor överlåtare overfører
associate delägare deleier
assortment sortiment sortiment
assurance assurans assuranse
assurer assuradör assurandør
at sight a vista, vid uppvisandet attestasjon
attorney fullmaktsinnehavare fullmektig
audit granskning, revision granskning, revisjon
audit evidence revisionsbelägg revisjonsbevis
audit findings revisor, revisionsledare revisor
authenticate legalisera legalisere
authorise bemyndiga bemyndige
authorised signatory firmatecknare signaturberettiget
authority befogenhet, mandat myndighet, mandata
authority to pay betalningsfullmakt betalingsfullmakt
authorization fullmakt, befogenhet fulmakt, myndighet
authorization of payment betalningsuppdrag betalingsoppdrag
authorized befullmäktigad autorisert person
authorized agent befullmäktigat ombud autorisert ombud
automatic replenishment automatisk lagerpåfyllnad automatisk lagerpåfylling
availability tillgänglighet tilgjengelighet
available goods locovaror tilgjengelige varer
available-to-promise disponibelt saldo disponibel saldo
average adjuster dispaschör, haveriutredare dispasjør, havariutreder
award criteria (vid upphandling) utvärderingskriterium, tilldelningskriterie vurderingskriterium, tildelingskriterier
award notice tilldelningsbekräftelse tildelingsbekreftelse
award procedure upphandlingsförfarande anbudsprosedyre
back a bill avalera en växel garantere en veksel
back order restnotera restnotere
back order list restorderlista rerstordreliste
back pay retroaktiv betalning etterbetaling
back-to-back-contract transparent avtal transparent avtale
backcasting backcasting backcasting
backdate antedatera tilbakedatere
backdated retroaktiv retroaktiv
backer avalist garantist
backflushing automatisk lageravräkning, baklängesnedbrytning automatisk lageravregning, tilbakestrømning
backhaul returtransport returtransport
backing aval garanti
backlog orderstock utestående ordre
bareboat charter totalbefraktning totalbefraktning
bargain pruta, köpslå prute, kjøpslå
bargain sale gottköpsförsäljning billigsalg
bargaining agent förhandlingsmotpart forhandlingsmotpart
bargaining offer förhandlingsbud forhandlingstilbud
barge liktare, pråm lekter, pram
barter byteshandel byttehandel
barter agreement bytesavtal bytteavtale
barter transaction bytesaffär byttetransaksjon
base for award of contract tilldelningsgrund tildelingsårsak
basic agreement basavtal baseavtale
basic charge grundavgift grunavgift
basic commodity råvara råvare
basic price riktpris veil. pris
basis of evaluation utvärderingsgrund evalueringsårsak
batch parti, sats parti, sats
batch number partinummer partinummer
batch processing partivis tillverkning partivis produksjon
batch size partistorlek partistørrelse
batch sizing partiformning partidimensjonering
bath tub curve badkarskurva badekarskurve
batna (best alternative to negotiated agreement) batef batfa (beste alternativ til fremforhandlet avtale)
battle of forms kolliderande avtalsförhållanden kolliderende avtaleforhold
beat down the price pruta prute
become due förfalla forfalle
become effective träda i kraft tre i kraft
become valid vinna laga kraft bli gyldig
beginning inventory ingående lagersaldo inngående lagersaldo
below cost price underpris under kostpris
benchmarking jämförelse sammenligning
beneficial interest nyttjanderätt bruksrett
beneficial owner nyttjanderättsägare bruksrettseier
beneficial right nyttjanderätt bruksrett
beneficiary förmånstagare begunstiget
benefit of all in price clause prisfallsgaranti prisfallsgaranti
berth förtöjningsplats fortøyningsplass
bias partisk, systematisk avvikelse partisk, systematisk avvikelse
bid offert, anbud tilbud, anbud
bid bond anbudsgaranti, offertgaranti anbudsgaranti, tilbudsgaranti
bid depositary system anbudshanteringssystem, upphandlingssystem anbudshåndteringssystem, innkjøpssystem
bid pricing offertprissättning tilbudsprising
bill of resources resursbehovsstruktur ressursbehovsstruktur
bill of tonnage mätbrev målebrev
billing fakturering fakturering
bin binge beholder
bin reserve system bingesystem eskesystem
binding judgement lagakraftvunnen dom rettskraftig dom
binding offer bindande anbud, bindande offert industriarbeider
board of directors ledningsgrupp ledelsesgruppe
board of governors bolagsstyrelse forstanderskap
bona fide instegsmodell innstegsmodell
bracket price stafflat pris gradert pris
bracket pricing prisstaffling prisgradering
brainstorm idéstorm brainstorm
brainstorming idéstorming brainstorming
brand name varumärke varemerke
bucket shop inofficiell börs uoffisiell børs
branded goods märkesvaror merkevarer
breach of agreement bryta ett avtal bryte en avtale
breach of contract avtalsbrott, kontraktsbrott avtalebrudd, kontraktsbrudd
break bulk lossa losse
breakdown driftavbrott driftsavbrudd
breaking up of the ice islossning isbryting
briefing information informasjon
brochure broschyr brosjyre
broker mellanhand mellommann
bucketed system hinksystem, periodsummerat materialplaneringssystem bulkordre
bulky skrymmande omfangsrik
bullion omyntat guld umyntet gull
bullwhip effect pisksnärteffekt piskeslagseffekt
bulwark reling bolverk
bundle auction indirekta kostnader indirekte kostnader
burden rate omkostnad omkostning
burdensome betungande tyngende
business blueprint verksamhetskartläggning virksomhetskartlegging
business case affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi forretningsplan, forretningsnytte, forretningsstrategi
business cycle konjunkturcykel konjunkturnøkkel
business objective effektmål effektmål
business impact effektmål effektmål
business integrity affärsmässighet forretningsmessighet
business logistics affärslogistik forretningslogistikk
business mission affärsidé forretningsidé
business on joint account monopson monopson
buying association inköpskooperativ innkjøpskooperativ
buying club inköpscentral innkjøpssentral
buying house inköpsagent innkjøpsagent
by instalments avbetalningsvis på avbetaling
by proxy genom fullmakt gjennom fullmakt
cargo last last
cargo ship fraktfartyg fraktfartøy
call for competition konkurrensutsätta konkurranseutsette
call off avrop forespørsel
camp's formula wilsonformeln kvadratrotsformelen
can-ordering gruppbeställning gruppebestilling
cancel an order avbeställa avbestille
cancellation annullering avbestilling
cancellation charges annulleringskostnader avbestillingskostnader
cancellation clause annulleringsklausul avbestillingsklausul
cancellation of agreement uppsägning av avtal oppsigelse av avtale
candidate anbudssökande anbudssøker
cap begränsa (vite), begränsning begrense, begrensning
capacity availability check kapacitetsklarering kapasitetsklarering
capacity planning using overall factors beläggningsfördelning kapasitetsplanlegging ved hjelp av generelle faktorer
capacity purchasing kapacitetsköp kapasitetskjøp
capacity requirement kapacitetsbehov kapasitetsbehov
capacity requirements planning kapacitetsbehovsplanering kapasitetsbehovsplanlegging
capital budget investeringskalkyl investeringskalkyle
capital expenditure (CAPEX) investeringskostnad investeringskostnad
capitalised word versal begynnelsebokstav stor forbokstav
captive market företagsintern marknad, konkurrensskyddad marknad, skyddad marknad bedriftsinternt marked, konkurrensebeskyttet marked, beskyttet marked
captive use företagsintern användning bedriftsintern bruk
carrier transportör, fraktförare transportør, speditør
carrier's lien fraktförarens panträtt speditørens panterett
English Svenska Norsk

Har du frågor?

Vårt inköpslexikon innehåller över 2000 inköpsbegrepp och termer från inköpsområdet. Här hittar du inköpsbegrepp och termer från inköpsområdet översatta mellan engelska, svenska och norska.

Som alla ordlistor behöver den uppdateras då och då. Om du saknar något ord eller har andra åsikter om innehållet, hör av dig till oss på EFFSO!

Närbild på en kvinna i profil som bläddrar i en bok.

EFFSOs inköpslexikon är en riktig skatt, som jag använder då och då. Verkligen inspirerande och så generöst!

Ulrika Ajax, ägare och grundare av Divine Management AB