Vad är inköp?

Länge var inköp en kameral funktion som såg till att köp gjordes juridiskt korrekt. Idag är inköp något helt annat!

Vad är inköp?

I århundraden var inköpsavdelningen en kameral funktion som i huvudsak hade till uppgift att se till att köp blev verkställda på ett juridiskt korrekt sätt, men något större ansvar för företagets affärer fanns sällan. Denna inköpsfilosofi benämns numera traditionellt inköp.

De senaste årtiondenas globalisering och avreglering av marknader har inneburit ökad konkurrens och därmed pressade marginaler. Företagen har helt enkelt blivit tvungna att finna innovativa lösningar på sina lönsamhetsproblem och då har anskaffningskostnader visat sig vara en viktig nyckelkomponent, på så sätt är grundstenen för modernt inköp lagd.

Värdet av en inköpsorganisation

Inköp är inget självändamål. Det är en verksamhet som skapats för att tillföra värde till dess huvudorganisation som kan vara ett företag, en förening, en kommun eller en myndighet. Hur detta värde ska tillföras är inte heller självskrivet. Det kan likväl finnas värde i ett rent transaktionellt inköp som i framtagande av övergripande inköpsstrategier.

Inom företag ligger värdet i att bidra till företagets konkurrenskraft och lönsamhet. I den offentliga sektorn handlar värdet oftare om att utnyttja de tilldelade medlen så effektivt som möjligt och enligt de värdegrunder som intressenterna finner viktiga.

Affärsstrategier och värdegrunder omsätts till mål och inköpsstrategier. Först på en övergripande nivå, därefter per inköpskategori. Inköpsstrategierna ger processer, metoder och arbetssätt. De i sin tur talar om vad det är i det dagliga inköpsarbetet som skapar värde på olika nivåer inom organisationen.

Per Tjernberg, styrelseordförande EFFSO

Tools är en relevant och ändamålsenlig verktygslåda som EFFSO löpande utvecklar och tillhandahåller utan kostnad. Det är min övertygelse att den utvecklar såväl våra kunder som oss själva och faktiskt även våra branschkollegor i det dagliga inköpsarbetet.

Per Tjernberg, tidigare Inköpschef tillhörande koncernledningarna i Ericsson, Telia och Gyproc

Inköpets historia

Konsten att bedriva handel har vi människor utvecklat ända sedan vi lämnade grottlivet. Inledningsvis var avtalsparterna relativt likbördiga, eftersom det rörde sig om byteshandel, men successivt har vi delat upp parterna i köpare och säljare. I takt med att samhällen bildats så har också behovet av att reglera handeln ökat. Ta exempelvis Gutalagen från 1200-talet, som säger:

Caupir thu uxa tha royn hann vm thria daga …lastir fylgia hanum tueir. ann en hann ai dragr. annar en hann briautr

Eller som vi säger på modern svenska: Köper du oxe, pröva honom då i tre dagar. Två fel följa honom: det ena, om han ej drager, den andra, om han bryter hägnad.