Värdet av en inköpsorganisation

Inköp, inget självändamål

Två kvinnor har ett arbetsmöte, bakom dem ser man en skärm med statistik.

Privat och offentlig sektor

Inom företag ligger värdet ofta i att bidra till företagets konkurrenskraft och lönsamhet. För att bestämma vad som är värde måste man därför i första hand se till företagets affärsstrategier. Handlar affärsstrategierna om att ha billiga produkter, tekniskt avancerade prylar, sista skriket eller en hög servicenivå? Beroende på vilken affärsstrategi man lägger fram kan man sätta mål för inköpsverksamheten och vad den som mest kan bidra med.

Inom offentliga organisationer eller föreningar handlar värdet snarare om att utnyttja de tilldelade medlen på ett så effektivt sätt som möjligt och enligt de värdegrunder som intressenterna finner viktiga. Man kan säga att värdegrunderna motsvarar företagandets affärsstrategier. Man kan också uttrycka det som att skapa största möjliga värde för pengarna.

Värde på olika nivåer

Affärsstrategier och värdegrunder omsätts till mål och inköpsstrategier, först på en övergripande nivå, därefter per inköpskategori. Inköpsstrategierna ger processer, metoder och arbetssätt. De i sin tur talar om vad det är i det dagliga inköpsarbetet som skapar värde på olika nivåer inom organisationen.

För att utveckla ett värdeskapande inköp behöver man arbeta med ett flertal områden som på olika sätt bidrar till inköpsorganisationen framgång. Läs mer om EFFSOs matris för utveckling av inköp.

Det är också värt att här nämna den inköpsprocess som vi arbetar efter. En värdeskapande inköpsorganisation utgår från kundens behov och arbetar aktivt inom alla delar. Genom att arbeta över hela spektrumet kan en inköpsorganisation skapa mer värde och väsentligt bidra till företagets lönsamhet och konkurrenskraft.