| Artikel

Produktansvarsklausul, Produktansvarsfördelning

Hur krav härrörande från tredje person riktade mot parterna skall hanteras och fördelas.

Syfte och användning

I de flesta länder finns numera en stark lagstiftning som reglerar slutanvändares rätt att vända sig mot tillverkare långt tillbaka i leverantörsleden med avseende på krav som uppkommit därför att den köpta produkten vållat person- eller egendomsskador. I Sverige kallas lagen produktansvarslagen och den reglerar just möjligheten att ställa krav mot underleverantörer. Det här viktigt att skilja på ansvar för fel i produkten och produktansvar. Det finns i väldigt många avtal ett behov av att reglera hur krav från tredje man ska hanteras och regleras mellan parterna. I OEM-avtalen bygger ofta Beställaren in Leverantörens produkt i sin egen produkt och där blir dessa skrivningar väldigt viktiga.

Exempel

Leverantören skall skydda och hålla Beställaren skadeslös från alla krav, anspråk eller rätts­åtgärder som härrör från personskador eller egendomsskador som tredje part lidit och som riktats mot Beställaren och som är framförda av fordrings- eller målsägaren och som härrör sig från fel eller brist i konstruktion, material eller tillverkning av Produkter levererade till Beställaren under detta Avtal.

Beställaren skall skydda och hålla Leverantören skadeslös från alla krav, anspråk eller rätts­åtgärder som härrör från personskador eller egendomsskador som tredje part lidit och som riktats mot Leverantören och som är framförda av fordrings- eller målsägaren och som härrör sig från fel eller brist i konstruktion, material eller tillverkning av Beställarens produkter som utgör delar av Beställarens integrerade slutprodukt eller av integreringen av Leverantörens produkt i Beställarens produkt.

Vardera parten skall underrätta den andra parten skriftligen samtliga krav, anspråk, stämningsansökningar, rättsåtgärder eller andra åtgärder under denna punkt.

Vid slutligt avgörande om orsaken till felet eller bristen i konstruktion, material eller tillverkning av endera partens Produkt, skall denna Part återbetala den andra Parten för tidigare erhållna gottgörelser i detta avseende.

Ingen part skall vara ansvarig under denna punkt för förluster eller skador orsakade av agerande eller försummelser av den andra parten om detta är orsakat avsiktligt eller av grov vårdslöshet. Parten förpliktigad att gottgöra under denna punkt skall inte ha någon skyldighet eller ansvar gentemot den parten som ska gottgöras från krav, anspråk eller rättsåtgärder om inte Parten som ska gottgöra underrättats inom femton (15) arbetsdagar med avseende på sådant krav, anspråk eller rättsåtgärd och också fått skälig rätt till att försvara sig.

Parternas förpliktelser enligt denna punkt skall fortsätta att gälla efter det att detta Avtal slutat att gälla.

EFFSO Tools artikel

Bonus eller vite?

| Blogginlägg

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…