Att bemöta begäran om stora prisökningar från leverantörer

Som inköpare är vi vana vid att hantera situationen när leverantörer kommer med önskemål om normala prisökningar vid definierade tillfällen inom ramen för ett avtal. Det hanterar vi med hjälp av index och/eller förhandling. Men vad gör vi när leverantören kontaktar oss och begär mycket stora prisökningar på grund av extraordinära händelser?

Vi är vana att hantera situationen när leverantörer kommer med önskemål om normala prisökningar. Det sker ofta vid definierade tillfällen inom ramen för ett avtal. Det blir betydligt svårare när leverantören kontaktar oss och begär mycket stora prisökningar på grund av extraordinära situationer som råvarubrist, politiska konflikter och/eller snabbt ökande inflation.

Det finns ett värde i att ha ett tydligt och konsistent budskap till leverantörsmarknaden. Därför är det bra om man i organisationen har ett gemensamt förhållningssätt i sådana här lägen. Risken blir annars att man hamnar i särbehandling baserat på individuella aspekter. Speciellt eftersom det ofta finns känslomässiga element med i sådana här extraordinära situationer.

Jag ska försöka ge några tips om hur man som inköpare kan förhålla sig på ett konstruktivt sätt. Gemensamt för de här tipsen är att agerandet bör vara baserat på faktabaserad analys och ett strategiskt perspektiv.

Säg inte ja till prisökningar

Acceptera aldrig en begäran om prishöjningar utan diskussion. Det gäller även om höjningen upplevs som motiverad och skälig. (Möjligtvis kan du säga okej om det handlar om små ökningar och små inköpsvolymer.)

Säg inte heller nej

Säg inte nej utan att först ha hört leverantörens resonemang. Ett nej utan att känna till bakgrunden kan leverantören uppleva som okunnigt eller oseriöst. Det kan skada det fortsatta samarbetet.

Hela kedjan ska bära kostnadsökningarna

Var tydlig med att leverantören inte kan vidareföra hela sina kostnadsökningar. Argumentera för att varje del i kedjan behöver ta en del av den totala kostnadsökningen.

Jämför med andra

Jämför med prisnivå och prisökningar från andra leverantörer på samma leverantörsmarknad. Både de som levererar till den egna organisationen och andra. Använd branschinformation, egna nätverk och öppet tillgänglig information (t ex offentliga upphandlingar) för att skaffa kunskap.

Basera på fakta

Be leverantören att presentera underlaget för den begärda prisökningen, om möjligt nedbruten på segment, tjänst eller produkt. Be om transparens kring vilka faktorer som vägts in, i vilken utsträckning och för vilka segment, tjänster eller produkter.

Gör en kostnadsnedbrytning

Gör en egen analys av hur stor del av leverantörens pris som egentligen påverkas av leverantörens inprisökning, t ex hur stor del av en produkt som påverkas av en viss råvarukostnad. Detta är bra för att ha en egen utgångspunkt i diskussionen med leverantören.

Differentiera prisökningen

Undvik att gå med på generella prisökningar, utan försök istället att definiera olika prisökningar på olika segment, tjänster och produkter – även med hänsyn till vad vi köper mest av.

Behåll ett strategiskt perspektiv

Det slutliga beslutet påverkas av leverantörens strategiska betydelse – tänk Kraljics matris med lönsamhetspåverkan och risk/utbytbarhet. (En leverantör som vi är helt beroende av behöver vi förhålla oss annorlunda till jämfört med en leverantör som vi lätt kan byta ut.)

De här råden gäller generellt för prisförhandlingar, men de är speciellt viktiga i extraordinära situationer. Det handlar om att förstå varandras utgångsläge och att skapa ekonomisk hållbarhet över tid.

Per-Arne Jonsson, seniorkonsult på EFFSO

Prismodeller

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har hos kunden, exempelvis genom kostnadsbesparingar eller värdet i nästa försäljningsled. Marknadsvärdet är det värde produkten har på marknaden och beror på tillgång och…

Vägen till engagerade och lojala leverantörer

Inköp är allt annat än standardiserat arbetssätt. När jag träffar olika inköpare hör jag ord som differentiera, segmentera, stratifiera, klassificera etc. Orden syftar till att dela upp produkter, leverantörer, frågeställningar mm. i olika kategorier, vilka sedan ges olika angreppssätt. Men i de allra flesta fall handlar det om en företagsintern analys och inte något som…

Leverantörsinnovationer – lärdomar från IKEA

Även om förbättringar skapas av och med leverantörer inom områden såsom produkt-, material- eller teknikutveckling, är de ofta begränsade av det industriella sammanhanget och en kostsam infrastruktur. Det är inte ovanligt att de största innovationerna skapas av människor som inte är belastade av traditionellt branschtänkande. Jag inleder den här artikeln med två exempel på hur…