| Artikel

Överföring av geoteknisk risk

Ansvar för massbalans.

Syfte och användning

Vi markentreprenader utgör jordförhållandena en risk i och med att jorden endast undersöks i vissa enstaka provhål. Resultatet kan bli att det blir väldigt stort överskott av jordmassor som måste fraktas bort, eller alternativt jordmassor måste köpas in för att fylla ut. I många markentreprenader överlåter man därför på entreprenader att handlägga massbalansen och stå för eventuella extrakostnader för att frakta och deponera jordmassor.

Exempel

Entreprenören skall överta ansvaret för eget arbete, riktighet av beställaren utförd och tillhandahållen geoteknisk undersökning. Entreprenören har, före kontraktets ikraftträdande, beretts tillfälle att kontrollera dessa handlingar samt efter eget val och egen omfattning göra kompletteringar han anser var nödvändigt för att övertaga ansvaret för desamma. Konstateras fel och brist i övertagna geotekniska handlingar äger entreprenören på sådan grund ej rätt till tilläggsersättning eller tidsförlängning.

EFFSO Tools artikel

Leveransvillkor, leveransklausuler

| Artikel

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämner…