Överföring av geoteknisk risk

Ansvar för massbalans.

Syfte och användning

Vi markentreprenader utgör jordförhållandena en risk i och med att jorden endast undersöks i vissa enstaka provhål. Resultatet kan bli att det blir väldigt stort överskott av jordmassor som måste fraktas bort, eller alternativt jordmassor måste köpas in för att fylla ut. I många markentreprenader överlåter man därför på entreprenader att handlägga massbalansen och stå för eventuella extrakostnader för att frakta och deponera jordmassor.

Exempel

Entreprenören skall överta ansvaret för eget arbete, riktighet av beställaren utförd och tillhandahållen geoteknisk undersökning. Entreprenören har, före kontraktets ikraftträdande, beretts tillfälle att kontrollera dessa handlingar samt efter eget val och egen omfattning göra kompletteringar han anser var nödvändigt för att övertaga ansvaret för desamma. Konstateras fel och brist i övertagna geotekniska handlingar äger entreprenören på sådan grund ej rätt till tilläggsersättning eller tidsförlängning.

Bonus eller vite?

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…

Städsegröna avtal – Bra eller dåligt?

Att hamna i ett avtalslöst tillstånd kan vara en rysare, särskilt om det rör en affärskritisk produkt. Plötsligt så står man där utan leveransåtagande – utan någon som är tvingad att leverera, eftersom man hade glömt att avtalstiden löpt ut. Men det här är ett problem som de flesta inköpare förebygger – man tecknar städsegröna…