Leveransvillkor, leveransklausuler

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämns ibland leveranssätt (MOD, Mode of Delivery) eller handelsterm (eng. Trade term) eller leveransvillkor.

Generellt sett är det viktigt att vara tydlig med tolkningen av leverans-klausulen, eftersom vissa villkor, exempelvis FOB eller ’ex works’ har olika tolkningar. Om man exempelvis skriver  ”DDP (INCOTERMS 2010)”, syftar detta på att termen DDP ska tolkas enligt standardavtalet INCOTERMS, utgåva 2010.

När en leveranstid anges i ett avtal, brukar det som regel innebära att tidpunkten för förväntad leverans refererar till angiven leveransklausul. Ett vanligt misstag är att köparen förväntar sig att ha godset hemma den dag som angivits som leveransdag vid beställning, men i beställningen är kanske leveransklausulen ’ex works’, eftersom transporten sker genom så kallad mottagarfrakt. Därmed kan köparen få uppleva en väsentlig försening. Är avståndet stort blir det extra viktigt att beakta detta vid avtalsskrivning.

De flesta leveransklausuler beskrivs i särskilda standardavtal, exempelvis Incoterms. Det ska dock understrykas att standardavtal för leveransklausuler inte är några heltäckande leveransavtal utan endast täcker överlämnande, införtullning och transporter. Frågor som fel i produkt, viten etc måste avtalas separat.

INCOTERMS 2010, International Commercial Terms

Dessa är de vanligast förekommande leveransklausulerna inom Europa. De består av fyra huvudgrupper, de så kallade E, F, C och D-termerna (även benämnda villkor eller klausuler). De olika termerna är inte alltid tydliga med hur godset skall förpackas, som regel anges bara att förpackning skall ingå (läs punkt A9). I grupperna E, F, C blir det därför synnerligen viktigt att kontrollera att godset förpackas rätt, eftersom godset sedan ska skeppas vidare.

Incoterms anger vem som ska utföra av- och pålastningen och det är viktigt att kontrollera att detta överensstämmer med den egna viljan. Särskilt vanligt är det att glömma bort att köparen är ansvarig för avlastning i termen DDP, vilket får stor betydelse om det är gods som måste lossas med lyftkran, truck etc.

Grafisk representation av Incoterms

Grupp E, Departure, ’Utleverans’

 • Ex Works, EXW Namngiven plats

Denna term innebär ett minimum av skyldigheter för säljaren, i princip behöver säljaren bara göra godset tillgängligt på sin lastkaj. EXW är inte lämpligt att använda tillsammans med remburser (L/C) eller dokumentinkasson. EXW används ofta för att ange ett grundpris i ett anbud eller ett avtal, därefter byggs avtalet på med ytterligare leveransklausuler.

Grupp F, Main carriage unpaid, ’Huvudfrakten obetald’

 • Free Carrier, FCA namngiven plats
 • Free Alongside Ship, FAS namngiven skeppningshamn
 • Free On Board, FOB namngiven skeppningshamn

Dessa termer innebär att godset ska överlämnas till köparens fraktförare, antingen på en plats eller i en hamn nära säljaren. FCA är många gånger att föredra framför EXW, eftersom det förpliktigar säljaren att lyfta upp godset på fraktförarens fordon, annars riskerar köparen att själv få lyfta upp godset på ankommande lastbil. Ett annat argument är att vid köp EXW, och när betalning sker vid EXW, så finns det en risk att köparen förlorar rätten till godset om säljaren gör konkurs, medan skyldigheten att betala fakturan kvarstår.

FAS och FOB är endast för sjöfrakt. Dessa är kanske att föredra när säljaren har ett bättre fraktavtal på landtransporten, medan köparen bedömer att man kan göra sjötransporten billigare eller enklare.

Då godset ska stuffas i container brukar detta anges, samt containerns fyllnadsgrad. F-termerna är inte att rekommendera med remburser (L/C) eller dokumentinkasson.

Ett par specialtermer som förekommer är FOBs, FOBt och FOBst, dvs FOB stowed, FOB trimmed och FOB stowed and trimmed.

Grupp C, Main carriage paid, ’Huvudfrakten betald’

 • Cost and Freight, CFR namngiven destinationshamn
 • Cost, Insurance and Freight, CIF namngiven destinationshamn
 • Carriage Paid To, CPT namngiven destinationsort.
 • Carriage and Insurance Paid To, CIP namngiven destinationsort.

I dessa termer har säljaren transporterat godset till en hamn eller plats nära köparen men köparen anser sig kanske kunna sköta införtullning och slutlig transport på ett billigare eller enklare sätt. C-villkoren fungerar utmärkt för remburser (L/C). CIF och CIP är bra vid dokumentinkasson.

Grupp D, Arrival, ’Ankomst’

 • Delivered At Terminal, DAT namngiven destinationshamn
 • Delivered At Place, DAP namngiven plats
 • Delivered Duty Paid, DDP, Namngiven destinationsplats

Dessa termer innebär i princip att säljaren arrangerat transport hela vägen fram till köparen. Vissa skillnader förekommer dock med avseende på ansvaret att införtulla godset. Dessa termer är kanske ur ett köparperspektiv de bekvämaste, men risken är att köparen får betala mer än nödvändigt, eftersom säljarens fraktavtal kan vara dåligt, vidare lägger förmodligen säljaren vinst och försäljningspålägg på fraktdelen. Det ska understrykas att DDP inte förpliktigar säljaren att lyfta av godset från ankommande fordon, köparen måste alltså hålla med truck, hjullastare eller kran, såvida inget annat avtalas. D-termerna fungerar utmärkt vid remburs och dokumentinkasso.

Klausulen ”fritt levererat namngiven plats”

Den svenska klausulen ”fritt levererat namngiven plats”, är hämtad ur Köplagen 7§3st och anses ungefär motsvara en D-term enligt Incoterms. Notera att ’fritt levererat’ inte ger skyldighet att försäkra, men risken vilar på säljaren. Det förekommer vissa variationer såsom ’fritt monterat’, ’fritt avlastat’, ’fritt på lastbil’, ’banfritt’, ’fritt banvagn’, ’fritt järnväg’, dessa torde ha likartad betydelse, men bör användas med försiktighet, eftersom det lätt kan bli tvist om tolkningen.

Viktigt att påpeka med leveransklausulen ’fritt’ är att ur köplagens betydelse anger klausulen inte vilken part som skall lasta på eller av godset. Lagstiftaren har medvetet låtit bli att definiera detta, istället är det upp till sedvänja, branschpraxis eller avtal att bestämma.

På engelska brukar ’fritt levererat’ kallas ’free domicile’, ’free delivered’, på tyska ’frei haus’, men kan i andra länder ha annan innebörd än den svenska termen. Används klausulen ’fritt’ i internationella köp torde skyldighet att import- och exportklarera kunna bli oklar, Incoterms är tydligare. Det vill säga ett par goda skäl att alltid använda Incoterms vid internationella köp.

Leveransklausuler för byggbranschen

Byggbranschen har tagit fram ett antal leveransklausuler främst att avsedda att användas ihop med ABM92, men som kan tillämpas i många andra sammanhang. Dessa klasuler fångar på ett mycket bra sätt upp problematiken med lastning och lossning, mycket bättre än Incoterms och klauslen ’fritt’. Observera att dessa ska användas för leverans av varor och får inte blandas in i entreprenadkontrakten. Följande klausuler definieras i standardavtalet:

 • HOS, Hämtat Olastat hos Säljaren
 • HLS, Hämtat Lastat hos Säljaren
 • LOK, Levererat Olossat Köparen
 • LLK, Levererat Lossat Köparen
 • LIK, Levererat Inburet Köparen

Äldre klausuler

I 1905 års köplag (1905:38) förekom en rad leveransklausuler som inte finns med i dagens köplag, trots sin ålder är dessa fortfarande vanliga. Dessa äldre klausuler bör undvikas, eftersom det kan bli tvist om tolkningen. Det kan dock vara nyttigt att känna till dessas innebörd.

’Fraktfritt’ från 1905 års köplag (63§) anses ungefär motsvara en C-term i Incoterms (CFR eller CPT) och var huvudsakligen avsedd för sjöfrakt. Klausulen fraktfritt har dock blivit utbredd och används än idag, tyvärr många gånger i fel sammanhang och med felaktig betydelse, det figurerar felaktiga tolkningar som spänner från E-term till D-term. Fraktfritt får inte under några omständigheter förväxlas med dagens ’fritt levererad’ som ligger närmare en D-term. På engelska benämns fraktfritt ofta ’freight paid to’

’Fritt ombord’ fanns i gamla köplagen (62§) och har likheter med FOB enligt Incoterms, men den moderna tolkningen bör alltid användas.

Internationella klausuler

Andra i Europa förekommande klausuler

En variant som förekommer såsom den vore definierad i Incoterms är FOT, Free on Truck, denna är inte vedertagen, men används ändå. Likaså finns FOR, Free on Rail. Dessa torde betyda samma som FOB, men så länge betydelsen inte är fastlagd i något standardavtal eller liknande bör de inte tillämpas. En annan variant som ibland höres är FOQ, Free on Quay, men inte heller denna är reglerad. FÅV första öppet vatten (eng. FOW First open water), är en gammeldags benämning som används för att beteckna den dag hamnen är isfri, med dagens isbrytare har den liten betydelse, men hamnar i Sibirien tillämpar den fortfarande. FAQ Free Alongside Quay torde ha en betydelse liknande FAS. Ex warehouse, dvs fritt lager borde kunna betyda ungefär EXW lager.

I Frankrike finns en använd synonym till CIF, kallad CAF, ”Coût, assurance, fret”. I Tyskland förekommer termen ’Ab Werk’ som lär motsvara EXW.

I Sverige finns ett komplement till INCOTERMS som kallas Combiterms. Combiterms är ingen självständig regelsamling utan bygger på INCOTERMS. Combiterms anger genom att lägga till sifferrubriker hur kostnader ska fördelas mellan köpare och säljare. Trebokstavskombinationen i INCOTERMS motsvaras av ett tresiffrigt nummer i Combiterms, därefter läggs en siffra till för att reglera avvikelsen från INCOTERMS.

RAFTA, Revised American Foreign Trade Definitions

Dessa klausuler används ibland vid utrikeshandel med amerikanska företag. Vissa termer har en slående likhet med INCOTERMS, exempelvis FOB. Men en FOB(RAFTA) har i själva verket en annan betydelse.

UCC, Uniform Commercial Code

Dessa klausuler används ibland vid handel mellan amerikanska företag. Vissa klausuler liknar INCOTERMS, exempelvis FOB. UCC, skiljer lite mellan delstaterna, men med undantag från Louisiana är de tämligen lika.

Warzaw Terms

Används vid handel i det forna östblocket.

Ramavtal med multipla leveransklausuler

I en del fall tecknas ramavtal under villka varor fraktas till en rad olika destinationer. Det är då lämpligt att avtala om priser med fler olika leveransklausuler. Ofta börjar prislistan med ett grundpris ’EXW Leverantörens hemort’. Prislistan kan därefter byggas ut till en matris med priser till en rad olika destinationer. Vanligt är också att förenkla prislistan genom att ange procentuella påslag för frakt till valda destinationer. Procentuellt påslag är dock inte lika ekonomiskt optimalt, men kan fungera väl i mindre ramavtal. Exempelvis är det vanligt med ett procentuellt påslag på 3-4% för frakt av smågods till valfri ort inom Sverige.

Leveransklausuler i komplexa kontrakt

I större kontrakt med flera mellanled och logistisk hantering räcker inte vanliga standardavtal såsom Incoterms eller Combiterms, i dessa fall måste kontraktet specialbyggas. Ett sådant bygge börjar ofta med att ett flödesschema för varor ritas upp, i vilket alla parter ingår. Därefter specificeras parternas ansvarsroller upp och ur dessa konstrueras leveransklausulerna. Ofta behövs det ett flertal leveransklausuler, eftersom varor ska byta händer många gånger. En möjlighet är att använda sig av exempelvis Incoterms och sedan anpassa detta efter det specifika fallet.

Leveransklausuler i entreprenadkontrakt

I rena entreprenadkontrakt bör försiktighet iaktas med inblandning av standardavtal som Incoterms. Risken finns att det skapas avtalskollisioner med de avtalsbestämmelser som finns i entreprenadkontraktets allmänna villkor. Entreprenadkontrakten bygger ofta på att risker och ansvar övergår vid övertagande och inte när godset finns på plats, att då ange exempelvis ”DDP montageplatsen” är en direkt avtalskollision. I utförandeentrepander eller projekt med komplicerad införtullning kan det bli nödvändigt att göra undantag från denna regel, men det ska göras med stor försiktighet. Dock kan kontrakterad byggentreprenör köpa in byggmaterial med vanliga leveransklausuler såsom exempelvis Incoterms eller byggbranschens leveransklausuler.

Läs mer om Entreprenad


Läs mer om leveransvillkor


Läs mer om villkor


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency