| Artikel

Ändringshantering, ÄTA

Syfte och användning

Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i olika grupper, vilka kan vara:

  1. ÄTA på grund av förändring i lagstiftning eller standarder och normer
  2. Mängdjustering (eng. variations), förekommer endast i mängdkontrakt, mängdjustering betraktas inte som ÄTA.
  3. ÄTA som entreprenören upptäcker som nödvändigt, men som inte ingick i avtalet.
  4. Förbättringsförslag från entreprenören
  5. ÄTA begärda av Beställaren

Det finns olika grundprinciper, som olika avtal tillämpar, principerna kan kombineras, dessa är:

  1. Inga ÄTA tillåts
  2. Entreprenören är skyldig att utföra ÄTA enligt någon eller några av punkterna 1 till 5.
  3. Parterna måste träffa överenskommelse om villkoren för ÄTA innan dess arbetet påbörjas. Överenskommelser kan avse någon eller några av punkterna 1 till 5.
  4. Beställaren har själv rätt att utföra ÄTA alternativt nyttja andra annan entreprenör för ÄTA, för någon av punkterna 1 till 5.
  5. Entreprenören är skyldig att utföra ÄTA enligt någon eller några av punkterna 1 till 5 utan att överenskommelse om villkoren träffas, tvist om villkor får inte föranleda vägran att utföra arbete.

Villkoren avser oftast ändrat pris. Som regel vill en köpare förhandla ett villkor så sent som möjligt och en säljare så tidigt som möjligt, men inte alltid, om säljaren har svårt att bedöma konsekvenserna kan även säljaren vilja vänta.

Exempel

Beställaren har rätt att när som helst begära ändringar eller tillägg till kontraktsarbetet. Avvikelser från specifikationerna i Kontraktet får endast utföras efter skriftligt godkännande från Beställaren. Ändringar och/eller tillägg skall utföras i enlighet med detta Kontrakt. Alla ändringar och/eller tillägg skall bekräftas skriftligt av Beställaren. För fakturor, avseende arbeten som ej bekräftats skriftligen av Beställaren, kommer betalning ej att ske. Parterna skall snarast skriftligen överenskomma om ändringens eller tilläggets beskaffenhet samt den ökning eller minskning av kontraktspriset och den eventuella förändring av leveranstid, betalnings- och övriga villkor som blir en följd därav. Entreprenören skall redovisa sina kalkyler i sådan omfattning att Beställaren kan bedöma skälighet av begärd prisändring. Skulle parterna inte kunna enas om villkoren för ändringar eller tillägg skall Beställaren ha rätt att anlita annan entreprenör eller själv utföra ändringen eller tillägget.

EFFSO Tools artikel

Prismodeller

| Artikel

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har hos kunden, exempelvis genom kostnadsbesparingar eller värdet i nästa försäljningsled. Marknadsvärdet är det värde produkten har på marknaden och beror på tillgång och…

EFFSO Tools artikel

Leveransvillkor, leveransklausuler

| Artikel

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämner…

EFFSO Tools artikel

Köper stora företag alltid till bättre villkor än små?

| Blogginlägg

De allra flesta tar för givet att ett stort företag med sin skalfördel och förhandlingsposition alltid köper till bättre villkor än det mindre. Men ack så man kan bedra sig. Exempelvis är det många inköpare som efter företagsfusioner upptäckt att det mindre företaget faktiskt lyckats tillskanska sig bättre villkor, ibland till och med från samma leverantör. Man kan…