Rättigheternas övergång

Syfte och användning

Vid de flesta köp som omfattar fast eller lös egendom eller tjänster som leder till att någon form av immateriel egenedom övergår, kan det, för tydlighetens skull, vara viktigt att avtala vilka rättigheter som skall övergå (eller inte övergå), samt när övergång skall ske.

Exempel

Följande rättigheter övergår från köpare till säljare:

Besittningsrätt
Nyttjanderätt (för tester)
Nyttjanderätt (kommersiellt bruk)
Äganderätt
Upphovsrättigheter
Publiceringsrättigheter
Rätt mångfaldiga för eget bruk
Rätt att nyttja i offerter gentemot tredje part.
Patenträttigheter
Annan rättighet…………….

Nämnda rättigheterna

Övergår vid avtalsskrivning
Övergår vid första betalning
Övergår vid full betalning
Övergår vid överlämnande
Övergår efter driftstart
Övergår efter provdrift
Vid slutbesiktning
Övergår vid godkänt övertagande

Säljaren har rätt att genom skriftligt meddelande återta följande rättigheter:

__________________, i det fall följande villkor inte uppfylls: __________________.

Bonus eller vite?

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…

Städsegröna avtal – Bra eller dåligt?

Att hamna i ett avtalslöst tillstånd kan vara en rysare, särskilt om det rör en affärskritisk produkt. Plötsligt så står man där utan leveransåtagande – utan någon som är tvingad att leverera, eftersom man hade glömt att avtalstiden löpt ut. Men det här är ett problem som de flesta inköpare förebygger – man tecknar städsegröna…