Medarbetare

Medarbetarna är inköpsavdelningens viktigaste produktionsresurs. Även om det går att standardisera och automatisera en del arbete med syfte att reducera personalstyrkan kommer det alltid att behövas personal. De flesta inköpsavdelningar skapar resurser genom egen anställd personal eller inhyrda konsulter. Konsulterna är ofta av typen kompetenskonsulter som stiger in för ett specifikt projekt eller resurskonsulter som i princip arbetar som den egna personalen med den enda skillnaden att arvodesformen är annorlunda.

Rekrytering av egen personal

En del inköpsorganisationer arbetar konventionellt med annonsering, ansökningstid, intervjuer, tester och urval. En stark trend är att anlita rekryteringskonsulter. Rekryteringskonsulterna använder de konventionella metoderna men kan tillföra fler kandidater genom kontaktnät genom vilka de uppmanar personer att söka en tjänst som de kanske inte annars hade sökt.  Bristen på inköpare har gjort att rekryteringskonsulter idag används i vida kretsar. En typisk kostnad för ett rekryteringsuppdrag brukar ligga på ungefär en tredjedel av den rekryterade personens årslön. Vanligt är att kombinera egen rekrytering med arbete från rekryteringsfirmor. Rekryteringsfirmorna är aktiva i nätverk såsom Linkedin och Shortcut, dessa nätverk är dock öppna för alla att leta personal i. Oavsett rekryteringskanal är det viktigt att lägga fast en specifikation för tjänsten, det vill säga en befattningsbeskrivning. Förslag till befattningar finns under sidan inköparkategorier.

Nedanstående diagram visar ungefär vilka lönenivåer som kan förväntas för olika inköparkategorier:

Lönespridning för inköpare

Notera härvid att lönesättningen skall beakta parametrar såsom övertids-ersättning, semesterdagar, arbetstid, arbetstidsförkortning, jour, förmåner, resultatbonus eller typ av tjänstepension. Sammantaget kan dessa parametrar förskjuta månadslönen väsentligt både uppåt och nedåt. Vidare är det förekommande att tjänster är felaktigt benämnda, exempelvis är det vanligt att tjänster titulerade strategiska inköpare endast innehåller taktiskt inköp och har lön därefter. Inköpschefer uppvisar en stor lönespridning, beroende av bransch, organisationsstorlek, inköpsvolym eller organisationsnivå.

Konsulter

Inköpsverksamhet tenderar att ha varierande resursbehov. Det är därför oekonomiskt att sitta med en stor stab som bara rullar tummarna i väntan på nästa stora sourcingprojekt eller liknande. Därför väljer många inköpsavdelningar idag istället konsulter och urvalet har däför kommit att bli stort. Kostnaden kan uppskattas utifrån löner enligt ovan och en konsultkostnadskalkyl.

Centraliserat vs. decentraliserat inköp

Centraliserad eller decentraliserad inköpsfunktion är en fråga som ofta dyker upp i diskussioner kring hur en inköpsfunktion bör byggas upp. I praktiken är det sällan möjligt att beskriva en organisation enbart med hjälp av begreppen centraliserat eller decentraliserat inköp. De flesta organisationer har någon typ av hybridstruktur med inslag av både centraliserat och decentraliserat inköp….

Vad gör en kategoriledare?

Vad gör en kategoriledare i en etablerad inköpsorganisation och vad gör hen inte? Om man vill förstå det behöver man ha en övergripande bild av inköpsorganisationen, en insikt i vilka andra inköpsroller där finns samt hur de förhåller sig till varandra. Givetvis behöver det även finnas en väl definierad inköpsprocess. Vår gästskribent, Fredrik Azmani, har…