Inköpsbloggen

En inspirationskälla för professionella inköpare

Bloggarkiv 2013

Leverantörskvalitetsindex

Nästan alla inköpsorganisationer mäter prestanda hos sina strategiska leverantörer. Det som karakteriserar mätningarna är att man tar fram ett antal enskilda mätetal, utan någon särskild koppling till varandra. Exempelvis mäts leveransprecision, ledtid, reklamationsfrekvens, var och en för sig. Men de har egentligen koppling till varandra – längre ledtid kan ge bättre leveransprecision osv.

Det som också karakteriserar leverantörsmätningar är att man intresserar sig för mätetal som mäts i gränssnittet mellan köpare och leverantör. Det beror på att de är lätt tillgängliga. Man kan ofta hämta dem från det egna inköpssystemet.

Begreppet leverantörskvalitetsindex (LKI) har börjat sprida sig. Nu läggs i och för sig olika betydelse i ordet. En del menar att det är synonymt med de nämnda enkla mätetalen för leverantörsprestanda, medan andra har börjat utveckla begreppet till något betydligt mer avancerat och vidsträckt. Dels försöker man finna fler mätetal uppströms i förädlingskedjan och dels bygger man en viktad indexmodell, där olika mätetal läggs samman till ett viktat index. Detta är en utmaning. För att finna tidigare mätetal måste man ha en ganska samarbetsinriktad relation med den leverantör som ska indexeras. Den måste vara beredd att dela med sig av de uppgifterna, samtidigt som inköparen inte missbrukar dem i förhandlingssyfte. Att väga ihop mätetal i olika enhetssystem är också utmanande. Man måste ha bra modeller för omräkning.

Leverantörskvalitetsindex av avancerad sort får helt andra syften än de konventionella. De kan inte användas för att jämföra leverantörer utan enbart att jämföra varje leverantör med sig själv. Varje leverantör har ett unikt index. Syftet blir att skapa ett relationsunikt och komplext mätetal för leverantörsutveckling och -förbättring.

Här följer ett exempel på hur man kan ta fram ett komplext LKI för en leverantör av varutillverkande karaktär:

1. Skissa upp förädlingskedjan. Vilka är de viktigaste parterna i sammanhanget?

LKI_Sida_12. Tänk fram så många möjliga mätetal som möjligt. Klassificera dem efter de olika parterna eller gränssnitten?

LKI_Sida_23. Välj mätetal och viktning efter följande principer:

 • Ge större betydelse till kundnära mätetal.
 • Fråga leverantören vilka mätetal som den kan ge ifrån sig.
 • Balansera de olika mätetalsområdena.
 • Välj kvantitativa mätetal, framför kvalitativa.
 • Beakta datakällornas tillförlitlighet.
 • Tänk utanför ”boxen”.
 • Med färre mätetal blir arbetsinsatsen mer fokuserad.
 • Vikta intuitivt, i fokusgrupp eller med enkät.
 • Ta hjälp av preferensmatris eller AHP för att vikta.

4. Bestäm omvandlingsskalor genom att dels ta reda på vad som är rimliga ytterlägen på mätetalsskalan och dels vilka mål som finns på kort och lång sikt. I omvandlingsskalan är det lämpligt att sätta noll poäng på det mätvärde som kan betraktas som det lägsta acceptabla. Vid sjuttio procent av poängen ligger mätetalet som är mål på ett års sikt. 100% poäng läggas vid målen om två till tre år.

LKI_Sida_4

Sen är det bara att sjösätta: med en viss frekvens uppdateras styrkortet. Beroende på hur viktig relationen är så väljs frekvens månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

Powerpoint med mer material

Excel med beräkningsexemplet ovan

 

Leverantörsbasrationalisering

I dessa tider av kategoristyrning diskuteras ofta hur leverantörsbasen ska omformas. Av någon anledning verkar det finnas en tendens mot att minska leverantörsbasen. Kanske inte så konstigt – många företag har tusen, tiotusen, kanske hundratusen leverantörer. Att konsolidera spend är lätt att motivera. Vi minskar relationskostnader, ökar skalfördelar, allt blir bättre. Men detta är en förenklad sanning. Kanske lite bekväm – ty det är ju mindre arbete för inköpare att hantera färre leverantörer. Nej det finns andra leverantörsbasstrategier som kommer i skymundan. För olika leverantörsbaser kan man resonera på olika sätt:

Öka leverantörsnumerären framhävs ofta som en strategi för flaskhalsprodukter. Att skaffa lite andrahandsval istället för de monopolistiska stenansiktena, för att få bättre priser, högre kvalitet, lägre risk och högre kompetens. I en del fall kan det vara svårt. Men man kan börja med att se sig omkring bland leverantörer av grossistkaraktär, dvs tillhandahåller en bred mix produkter. Där finns det nästan alltid möjlighet att plocka russinen ur kakan.

Bibehåll leverantörsnumerären. Det finns alltid en kategori leverantörer som är bäst i sin klass, eller åtminstone nästan. Identifiera vilka de är och vårda dem ömt. Stå ut med att de inte vill växa till grossistklassen, utan satsar på sin egen kärnkompetens.

Bibehåll leverantörsnumerären men förändra sammansättningen. Det viktiga är ju inte antalet leverantörer utan vad de faktiskt presterar. Det är lätt att bara titta på numerären och inte vilken prestanda som finns i basen. Några kanske ska fasas ut, medan nya tas in.

Öka numerären för att sen minska den. Ibland innehåller inte basen tillräckligt bra leverantörer för att den ska kunna minskas. Då introducerar man först nya leverantörer, för att sen identifiera vilka som är bäst, för att i nästa steg minska basen. En lite vågad strategi som måste vara välkommunicerad internt.

Minska numerären för att sen öka den. Ibland saknar man kontroll över vad som egentligen köps. Det går inte på ett enkelt sätt att analysera spend och kategorisera. Då kan man införa grossistleverantörer som fångar upp massor av småbehov. Via grossistleverantörerna skaffar man kunskap om vad som köps. Därefter fasas grossisterna ut. Snålskjuts kallas det.

Köpet blev inte av…

 • Budgeten har bantats.
 • Förutsättningarna har ändrats.
 • Omprioritering.
 • Vi vann inte anbudsprojektet.
 • Vi behöver inte produkterna.

Listan över anledningar varför ett köp eller ramavtal inte blir av kan göras låg. Och de allra flesta inköpare får uppleva projekt där man lagt ner mycket möda och som sen bara rinner ut i sanden. Högst beklagligt och nåt man kanske bara får leva med. Eller?

Säljare lever med samma problem. Det är inte alla kunder som köper något och de som köper kanske köper av någon annan. Mängden besvikelser är sannolikt större än för inköpare. Vissa säljkontor sätter upp en slags rankningslista över förväntad träffsäkerhet (hitrate) och bedömer på detta sätt sannolikheten för varje möjlig order. De brukar ha två procenttal. Det första avser sannolikhet att kunden överhuvudtaget lägger en order. Det andra är sannolikheten att man själv tar ordern. Utfallet varierar väsentligt mellan olika branscher. Det finns företag som berättar om över 50%, medan andra är glada om de ens kommer upp i 10%.

Säljkontorens träffsäkerhetslistor är i första hand avsedda för att besluta om vilka anbudsprojekt som man ska lägga energi på. Men de kommer även att få en viss känslomässig effekt. Besvikelsen blir inte så stor när man tappar en order med 1% sannolikhet.

Varför inte ta över säljkontorens träffsäkerhetslistor? Ranka sourcingprojekt efter sannolikheten till att de leder till order. På det sättet kan man ju faktiskt prioritera var man ska lägga energin.

Det handlar inte bara om prioritering – det här är också en fråga om inköpsprocesser. Alltför många inköpsorganisationer lever efter principen ”one size fits all”, dvs alla inköp ska följa samma process. Mer framgångsrikt är att differentiera köpen, såväl strategiskt, som processuellt. Att ha olika grad av komplexitet beroende på den förväntade träffsäkerheten. Exempelvis kan köpet med osäker budget börja med en RFI, tills budgeten är lagd, medan en befintlig inköpskategori går direkt in i skarpt läge. Successivt kan man organisera sig, öka träffsäkerheten i skarpa inköpsprocesser och på det sättet minska besvikelserna i såväl köpar- som säljarled.

Mindre är mer

Powerpoint-respiratorn surrar och söver. Inköparen klickar fram slajd efter slajd – försöker slå rekord i bilder per tidsenhet. Sedan kommer nästa inköpare – de få slajdsen är som vetenskapliga artiklar i informationstäthet. Han högläser från bilderna. Jag ser läpparna röra sig, men förstår ingenting av budskapet som levereras oavbrutet i 180 km/h – i stället börjar jag fundera på vad som ska hända efter jobbet. Rekordet har den försvarsinköpare som presenterade sina inköpsprocesser (främmande fil öppnas i nytt fönster). Den inköparen överlåter helt och hållet till publiken att sovra, men de börjar snarare att sova. Berättelsen kan fortsätta, för det är tyvärr så här många inköparpresentationer ser ut, exempelvis kick-off, inköpspitch, projektmöte, förhandling eller beslutsmöte.

En bra presentation bygger inte på kvantiteten som kommer från presentatörens mun, utan kvaliteten som når mottagarens hjärna. Det är grunden för bra kommunikation. På det temat kan vi fortsätta:

Tänk ut budskapet. Vad vill du säga? Formulera det du vill säga för dig själv i en mycket kort fras, helst två till fem ord. Även om det är lockande att ha fler budskap så bör du undvika det. Tala hellre mycket om lite, än lite om mycket. Budskapet är den röda tråden.

Dialog framför monolog. En del vill gärna föreläsa eller undervisa med tysta åhörare. Bekvämt, men ju tystare gruppen är, desto mindre tar den in. Frågor och diskussion stimulerar hjärnorna – de förstår, kommer ihåg, låter sig påverkas. Ju mindre du talar och desto mer gruppen pratar, desto bättre.

Tala till bönder på bönders vis. Många inköpare har standardiserade presentationer för de vanligaste situationerna. Det är tidseffektivt. Men börja hellre dina förberedelser med ett vitt papper och inled med att besvara frågorna: för VEM, NÄR, VAR och VAD. Ägna sedan 5 minuter till att tänka ut något som appellerar till gruppen och att du verkligt tänkt på dem när du förberett dig.

Det där kommer jag till senare”, lyder svaret på en åhörarfråga. Istället för att fånga åhörarintresset bekämpas åhörarna. De kommer att börja fundera över varför du inte besvarar frågan. Som regel är det bästa att besvara åhörarfrågor.

Snåla med Powerpoint. Jovisst, det är jätteroligt att rita powerpoint, men ju fler du ritar,desto större är risken att ditt budskap drunknar i informationsmängden. Likaså om de innehåller för mycket text. Klipp därför inte textstycken från PM, avtal, lagstiftning, specar, verksamhetsbeskrivningar etc. Textmassorna kan du skicka ut efter mötet.

Operfekt är perfekt Ibland strävar presentatören efter perfektionism. Budskap, manus, argument – allt är förberett i minsta detalj. Inget får gå fel, men det är just det som det gör. Det blir svårt att hålla reda på alla trådar och man går bort sig. Om man ändå lyckas med perfektionismen så är det en ännu större fara – det blir för bra. Det kan låta motsägelsefullt, men framträdandet kan bli för informationstätt eller så blir det så rikligt utsmyckat att åhörarna bara njuter av att lyssna, utan att förstå eller ta till sig. I realiteten är den perfekta presentationen operfekt; trovärdigheten ökar om det finns skavanker; det framstår improviserat och som det kommer från hjärtat.

Hålla tiden är A och O i ett framförande. Har man sagt att man ska tala i 20 minuter, kommer åhörarnas koncentration att falla drastiskt vid 19 minuter. Blir man i stället klar ett par minuter före utsatt tid är mycket vunnet – slutklämmen kommer innan koncentrationsfallet.

En röd tråd i dessa tips är återhållsamhet, minimalism och att inte blomma ut i excesser. Det går faktiskt att säga mer med färre ord – ju färre, ju bättre. Den berömde funkisarkitekten Ludwig Mies van der Rohe sa:

”mindre är mer”

Och även om det här citatet är hämtat från en annan disciplin får det tjäna som minneslapp och förebild för inköpspresentationer.

När du lärt dig att behärska punkterna ovan kan du unna dig finesser. Fjärrkontroll för Powerpoint gör att publiken inte tappar i uppmärksamhet när du växlar mellan dina fåtal slajds. Köp exempelvis på Kjell för 299 kronor.

Grön sourcing

Lisa Ellram är bland annat känd för sina många vetenskapliga artiklar inom inköpsområdet. Nu har hon medverkat i ett par nyutgivna böcker, varav den ena handlar om grön sourcing. Det är en ganska vetenskaplig bok som ganska kortfattat sammanfattar de viktigaste slutsatserna inom detta område.

När man läser denna bok inser man att grön sourcing fortfarande för en aningen trevande tillvaro. Det påminner lite om 80/90-talet när kvalitetsmetoder skulle övergå från att bara vara kostsamma kontrollplaner och dyrbar testutrustning, till att bli värdeskapande metoder som verkligen ledde till förbättringar. Besiktningsmän och kvalitetsinspektorer skolade om sig till svarta bälten, leankoordinatorer, kaizengurus mm. Det är samma sak vi nu börjar se på miljöområdet. Hitintills har det handlat ganska mycket om att ställa upp dyrbara produktkrav, ibland pådyvlade av statsmakter. Men nu börjar man skönja strategier. Strategier som verkligen bidrar till att skapa värde och sparar pengar. Ett grönt tänkande kan faktiskt vara en besparingsstrategi.

Exempelvis tar Ellram upp nedanstående strategipyramid i sin bok. Andra författare har skissat upp liknande hierarkier. Enkelt – men här har vi faktiskt en alldeles utomordentlig strategivalsmetod som både kan bidra till en grönare värld och spara pengar.

Gron_sourcingVad kommer att hända härnäst? Sannolikt kommer vi att få se fler gröna strategivalsmetoder. Kanske en grön kvadrantanalys som slår ut Kraljic. Vi kommer förhoppningsvis att få se någon verksamhetsfilosofi i likhet med six-sigma – men nu med en ny betydelse för grönt bälte. Kanske får vi se en syntes mellan grön sourcing och lean. De har i vart fall den gemensamma nämnaren resurssnålhet. Framtiden får utvisa!

Lisa Ellrams bok Sourcing to Support the Green Initiative finns på Adlibris för 260 kr. Den är ganska kort (dvs resurssnål) och sammanfattar mest vad andra författare kommit fram till.

Powerpoint med bildmaterial

Preferensmatrisen – ett enkelt beslutsverktyg

Någon sa att inköp bara består av två saker: informationshantering och beslutsfattande. Och hur svårt kan det sistnämnda va? Varför går vissa beslut i långbänk, medan andra sker med blixtens hastighet?  Vissa inköpare fattar snabba beslut med magkänslorna, medan andra sitter i timmar och försöker räkna ut sanningen i enorma kalkylark. Vem gör rätt och vem gör fel? Finns det någon gyllene medelväg?

För några år sedan beskrevs Analytisk hierarkisk process (AHP) i detta forum. Det är en beslutsmetod som hör till de riktigt beräkningstunga – en metod för de riktiga siffernissarna och kanske mer av teoretiskt intresse än praktisk nytta. En annan metod som har likheter med AHP är preferensmatrisen, men den är betydligt mer användarvänlig.

I AHP ställs beslutsalternativen mot varandra två och två och kontrasten poängsätts enligt en given skala. Därefter sker en hel del beräkningstung normering innan beslutsresultatet kan räknas fram. I en preferensmatris ställs också valmöjligheterna mot varandra, men utan graderad poängsättning:

preferensmatris_Sida_1

Det alternativ som är bäst i respektive par får ett poäng. Om två par är lika bra får de ett halvt poäng var. Därefter räknas poängen ihop och det alternativ som får högst poäng borde logiskt sett vara bäst:

preferensmatris_Sida_2

Det här känns kanske för enkelt för att vara trovärdigt, och någon kommer säkert att säga att metoden går att manipulera, samt har stora brister. Kanske det. Men den ska inte nog inte ses som en exakt beräkningsmetod för att fatta beslut. Snarare bör man betrakta den som en diskussionsmetod. Beslutsgruppen kan genom den här metoden på ett systematiskt sätt diskutera varför olika alternativ är bättre eller sämre. Egentligen är det viktiga inte vilka poäng som räknats fram, utan den diskussion som till sist leder fram till någon slags konsensusbeslut. Men poängen lär väl glädja någon siffernisse.

Powerpoint med bildmaterial

Förhandlingar kring stora avtal

En del inköpare kanske ser avtalens ekonomiska storlek som en måttstock på karriär och inköpsmognad. De är emellertid inga mått på hur bra inköpare man är, snarare är de kanske statusmått. Men det är ändå ofrånkomligt att större avtal innehåller fler svårigheter än mindre – både vid avtalets ingående, som längs dess vidare resa. Och precis som i Postkodlotteriet börjar de flesta inköpare sin bana med små belopp och klättrar sen uppåt.

avtalstrappa

Små avtal innehåller precis samma delar som stora, men de stora har mer av av allt. De har större omfattning, mer risker, högre pris osv. Det handlar alltså om att ha mycket god koordineringsförmåga för att hantera de stora, jämfört med de små. Men det finns en sak som blir mer påtaglig i de stora än de små, och det är parternas känslor.

När orderstorleken kryper en bit över över tiomiljonersstrecket är det vanligt att nervositet uppstår i såväl köparled som säljarled. Kanske inte så mycket när det rör sig om standardvaror, utan mer när det rör sig om skräddarsydda produkter. Båda sidor vill genomlysa risker och diskutera olika eventualiteter. Detta är i och för sig en helt naturlig reaktion, men det får inte gå över styr. Målet är ju att parterna ska komma i mål, inte  fastna i en diskussionsklubb. Men hur hanterar man känslorna kring den nervositet som uppstår inför större avtal? Det är inte ovanligt att oron sprider sig från handläggare till företagsledning och ibland till ägare.

En förutsägbar förhandlingsprocess gör att parterna vet när de måste ta ställning till vad. Stora avtal bygger inte bara på den enkla principen: anbud + accept = avtal, utan det är en utdragen process där parterna utväxlar information som syftar till klarifiering, nollställning, förståelse av krav mm. Tydliga milstolpar och grindar gör att man vet vilken tidsram som finns tillgänglig för att ligga sömnlös och när beslut måste vara taget.

Att skapa och bibehålla rörelseenergi är väsentligt för att parterna ska känna att man rör sig mot målet. Om man själv stannar upp för utreda någonting så kommer motparten att göra detsamma. För all del måste risker mm analyseras och värderas, men leder det till ett större stopp så saktar projektet in – rörelseenergin avtar. Det skapas mer tid att känna, tänka och bli nervös. Parterna kanske börjar se mer risker än möjligheter och de hamnar i diskussionsklubbens fälla.

Stora kursändringar är ett riskmoment. Häromveckan belyste bloggen upphandlingsprocessen, med ett varningens finger om att inte ta in för mycket kreativitet i förhandlingsprocessen. Men detta gäller inte bara förändringar i köpeobjektet (varan eller tjänsten), utan det kan även gälla synen på risker och ansvar. Om man själv gör en stor kursändring kommer det som ett brev på posten att motparten gör detsamma – havet stormar upp i en känslostorm – allt man är överens om kan ändras.

Att förhandla med rätt person är väsentligt. Ibland kanske man inte kan välja, men när det kommer till stora avtal är det viktigt att nå så högt som möjligt i motpartens beslutshierarki. De flesta multinationella företag har numera styrprocesser (governance processes) som strikt styr allt kring anbud och avtal. Dessa kan vara tidskrävande och bromsar upp förhandlingar. Men ju högre man kan nå, desto bättre medel finns att snabba upp styrprocesserna. Här hjälper det också att ha en tydlig och definierad förhandlingsprocess.

Slutligen går det inte komma ifrån frågan om den egna personligheten. Att utstråla säkerhet, tveklöshet och målmedvetenhet. Att kunna gjuta olja på vågorna när motparten blir nervös. Att skapa en förtroendefull atmosfär. Det är förmågor som varje inköpare bör eftersträva. Men det är lättare sagt än gjort – det är mycket lättare att falla i nervositetens fälla.

Goda förhandlare föds inte – de fostras fram

Trots att det skrivits hyllmetrar om förhandling så var spänningen stor när Jonathan O’Brien släppte sin bok Negotiation for Purchasing Professionals för någon månad sen. Och visst – förväntningarna infriades – O’Brien lyckades igen – en ny succé. I sin bok lyckas han på ett populärvetenskapligt sätt att ringa ämnet så att det passar inköpare. Han spänner över strategiskt inköp, psykologi, kultur, kroppsspråk, spelteori, retorik mm. Han har omvandlat ganska avancerade teorier till verktyg som går att använda i praktiken. Hans tes är att goda förhandlare fostras fram – de föds inte. Alla kan alltså bli skickliga förhandlare.

Vem sa 3P? Planera – Planera – Planera, eller med andra ord man kan aldrig planera en förhandling för mycket. Men hur? Det är en av de viktigaste sakerna som O’Brien tar upp i den här boken. Hans metod kallas Den röda affischen, uppkallad efter den röda anslagstavla som förhandlingsteamet skapar för att anslå de olika förberedelseverktygen. De är fjorton stycken formulär* som ska anslås för att sen fyllas i av teamet. Angreppssättet är processorienterat, där huvudstegen benämns med akronymen STEP (Situation, Target, Event plan, Post event). Verktygen är en blandning av idégenering, faktainsamling, bedömning, instrumentbräda och allmänt komma ihåg. Något av dem känns igen från tidigare böcker, men här finns många nyheter. Exempelvis finns en Kraljic matris för förhandlare med orientering mot personlighet och stil.

Den röda affischen går även att se på YouTube.

Det råder ingen tvekan om att O’Briens metodik är synnerligen intressant. Hans bok kommer att bli given på var inköpares nattduksbord. Varje inköpsavdelning kommer att tapetsera rött med de fjorton verktygen.

Köp Negotation for Purchasing Professionals hos Adlibris för 297kr inkl. moms; det är en väl värd investering.

*Formulären finns (i svartvitt) som appendix med i boken, men de går även att köpa på www.redsheetonline.com i stickande röd färg.

Sekretessläge – av eller på?

För cirka 15 år sedan förvarades alla upphandlingsunderlag, offerter, avtal etc i tunga ringpärmar i ett låst plåtskåp inne på kontoret. Tjänstetelefonen hade förvisso lämnat bakelitstadiet, men var fortfarande trådbunden, vilket gjorde att samtalen utspelade sig på tjänsterummet. Förhandlingar understöddes av whiteboard, penna, block och overheadfilm.

Informationsteknologin har inneburit en revolution för alla som bedriver handel. Dokument är i hög grad elektroniska och kan bringas med vart som helst. I princip alla tjänstetelefoner är trådlösa. Förhandlingar understöds av dokument som visas på olika former av storbildsskärmar. Sammantaget innebär det att inköpare m.fl. handskas med känslig affärsinformation i det offentliga rummet. Vissa organisationer har insett detta och inrättat rigorösa policyer, medan andra anser att det är varje medarbetares eget ansvar. Oavsett vägval är det viktigt att föra en intern diskussion om vad som är okej eller inte. Några exempel:

Mobilsamtal i offentlig miljö är nästan omöjligt att undgå. Lyssna själv runt hur andra människor öppet pratar affärer på buss, tåg och flygplatser. Det verkar finnas många som inte alls bryr sig om att andra lyssnar. Men vad är OK? Är det OK att i telefon bara säga JA eller NEJ, eftersom omgivningen som regel inte kan höra den andra samtalsparten?

Att ta upp dokument på laptoppen när man är på resande fot är ett utomordentligt bra sätt att utnyttja tiden. Men vilka dokument kan man ta upp i det offentliga? Börjar man rannsaka sig kanske det inte blir någonting alls. Populärt är s.k. sekretessfilter som fästs på laptoppens skärm för att förhindra att andra kan läsa. Kanske inte ett 100%-igt, skydd, men det gör att man ända vågar arbeta med relativt mycket dokument i det offentliga.

Powerpoint på inköpspitchen är snarare regel än undantag när leverantörer ska påverkas i olika sammanhang. Men i samma dator som visar powerpoint finns dokument, mappar och outlook-popups, vilka av misstag kan visa känslig information. Att visa något från den egna laptoppen på storbild kräver god förberedelse i lokalt läge. Ett annat problem är att konferensrum ofta har fönster, och vem som helst kan se det som visas.

Ovan nämnda är några exempel på sekretesslägen som tål mer än ett övervägande, men det finns många fler, t.ex:

 • lagring av information i molnet
 • kopiering av information till flashminnen
 • användande av publika konferenstelefonnummer
 • felsökning i officedokument
 • geopositionering i sociala media
 • kollegiala samtal i det offentliga rummet.

Det går inte att ge några rättesnören kring sekretessläge i olika situationer. Men en sak kan vi vara säkra på och det är att i samma takt som informationsteknologin utvecklas behöver diskussionen kring sekretess öka. Varje verktyg, IT-produkt eller annat elektroniskt hjälpmedel har sin egen problematik. Den måste identifieras och diskuteras.

Den kreativa upphandlingsprocessen

Upphandling beskylls ofta för att vara stelbent, trångsynt och formalistiskt. Det stämmer om man i ordet lägger dess klassiska betydelse, dvs att det är en formell och väldefinierad förhandlingsprocess, som syftar till att nå fram till ett bindande avtal. Men om man vidgar begreppet till att vara en process för att lösa ett problem behöver det inte längre se ut så – vi kan faktiskt låta kreativiteten flöda.

Det har skrivits hyllmetrar om den formella upphandlingsprocessen, men för att studera dess kreativa förstadier är det desto mer tunnsått. Man får leta sig ut i litteratur långt utanför den klassiska inköps- och upphandlingslitteraturen. Det skulle nog inte skada med lite nytänkande inom den. Nåväl:

Vad är kreativitet? NE skriver ”förmåga till nyskapande”, men det är faktiskt bara en definition, det finns nog några tusen till. I en upphandling handlar det snarare om att samla ihop gammal kunskap och generera ny, för att på det sättet skapa en nytänkande kombination.

Nu börjar väl alla metodfascister leta i sina verktygslådor efter olika kreativa verktyg: fokusgrupper, voice of the customer, brainstorming etc etc. Visst, metoder är bra att ha, men det allra viktigaste är att kunna hantera grupprocessen, och det är lättare sagt än gjort. Men en av de största tjänsterna som man kan göra för gruppen är att definiera processen och upplysa om var man befinner sig.

Låt mig föreslå en kreativ upphandlingsprocess:

kreativ_upphandlingsprocess

Även om det inte är någon exakt vetenskap så är det faktiskt så här det kan se ut, dvs tre faser: divergerande idéfas, konvergerande idéfas och sen formell fas. Bara att förstå vilken man fas man befinner sig är mycket vunnet. Har man inte gjort det kan resultatet blir katastrofalt såväl kreativt som formellt. Om man till exempel kastar sig ut i den formella fasen så fort man har en idé finns risk att formalismen kväver all kreativitet. Om man istället börjar med alltför kreativa övningar under den formella fasen finns risken att projektet aldrig konvergerar till ett avtal.

Människor är olika. Vissa är idésprutor som älskar divergens, andra är målmedvetna och älskar konvergens. Var och en har sin tid. I början har idésprutorna en framträdande roll, men tids nog måste de träda tillbaka, annars finns risken att hela projektet bara blir en diskussionsklubb. Successivt träder målmedvetna ’doers’ fram i rampljuset. Slutligen tar inbitna byråkrater och pedanter vid.

Grupper har både bra och dåliga beteenden. Häromveckan ställde bloggen gruppbeslutet i kontrast till individbeslutet. Det belyser i viss mån upphandlingsteamets styrkor och svagheter. Men det finns fler intressanta gruppbeteenden. Flockbeteendet är ett sådant. Människor vill gå i samma riktning som andra människor. Fysiskt kan man se det på marknader och mässor. Om en liten grupp börjar samla sig så drar det till sig fler. Virtuellt är det samma beteende som genererar spekulativa prisbubblor. Risken med detta beteende är därför att gruppen springer i fel spår, bara för att man vill göra som alla andra. Svärmbeteendet, benämnt efter myrsamhällens förmåga att finna det kortaste avståndet till föda, är istället av godo. Samma sak kan människor göra. Se exempelvis Missing peoples förmåga att hitta försvunna människor. De sprider sig för att maximera sin förmåga. Så kan ett upphandlingsteam också göra, dvs de letar lösningar på olika ställen. Det söker idéer, kunskap, produkter, leverantörer på olika sätt.

Nu finns det väl någon olyckskorp som säger att den kreativa processen kan leda till vilda köp, inlåsningseffekter, överspecificering etc. Jovisst, de är potentiella undervattensgrynnor som måste pareras. Gruppkommunikationen blir ännu viktigare i en kreativ process, inte bara för att stimulera det kreativa tänkandet, utan även för att ha viss koll på färdriktningen. Finns det gruppmedlemmar som tidigt börjar ge sig in i den formella processen? Vilka beslut fattas och vilken konsekvens har de? Når vi någon konvergens?

Din egen upphandlingsprocess kommer kanske inte att se ut exakt som i det här inlägget, men en sak är säker; den kommer att innehålla både formalism och kreativitet. Frågan är bara hur du ska bemästra dem på bästa sätt, utan att undertrycka den ena eller andra. Med viss inspiration från det här inlägget kanske du kan rita en karta för ditt team. Det viktigaste är sen att alla gruppmedlemmar vet hur den ser ut och var ni befinner er.

Powerpoint med bildmaterial

 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency