| Artikel

Konsulttjänster och bemanning

Konsulter är ett relativt brett uttryck som spänner från rena bemanningstjänster, typ händer och fötter, som säljs per timma, till avancerad funktionsbaserade utvecklingsuppdrag. Nedan följer de viktigaste begreppen.

Enhetstaxa

Vid köp av konsulttjänster är det vanligt att ha olika timtaxor dagtid, kvällstid och helgtid. I en del fall avtalar dock parterna om att taxan skall vara enhetlig oavsett tidpunkt, så kallad enhetstaxa. Många menar att detta är ett incitament till att hålla ner övertiden men i praktiken brukar det bara innebära att köparen betalar överpris för tjänsterna, eftersom säljaren garderar sig för riskerna att få jobba på obekväm arbetstid. En bättre modell för kontrakt där mycket övertid befaras är att sätta priset per arbetsdag om tio arbetstimmar, denna modell är vanlig på utlandsuppdrag. Alternativt kan modellen vara pris per arbetsdag och att veckoarbetstiden skall vara 50 eller 60 timmar.

Kollektivavtal

Inom varje bransch tecknar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kollektivavtal som reglerar löner, arbetstider mm. Kollektivavtalets utformning får stor bäring på kostnader och därmed konsultpriser. Exempelvis kan två personer med exakt samma typ av arbetsuppgifter, samma lön, i samma företag ha helt olika kostnadsbild därför att de tillhör olika avtalsområden. I synnerhet vid köp av bemanningstjänster är det vanligt att diskutera avtalsområden och ibland även avtala vilket avtalsområde som den inhyrda personalen skall tillhöra. Detta beror på att uppdragsgivaren inte helt själv kan avgöra vilket avtalsområde som skall tillämpas, detta måste i en del fall vara godkänt av arbetstagarorganisationen. Ett minimum i ett avtal är att skriva in att säljaren ska tillse att ha gällande kollektivavtal för sina anställda. Ett företag utan kollektivavtal kan försättas i blockad, vilket resulterar i att leverans uteblir.

Kompetenskonsult

Konsult som anlitas för att tillföra kompetens som inte finns i den egna organisationen. Jämför med resurskonsult.

Konsultkostnadskalkyl

Vid långtidsinhyrning av konsult är det vanligt att göra en bedömning av prisets rimlighet. Denna bedömning kan sedan även nyttjas vid en eventuell prisförhandling. Bedömningen bygger på att konsultens lön uppskattas utifrån lönestatistik för yrkeskategorin, kollektivavtal och eventuellt inhämtande av taxeringsuppgifter för personen ifråga. Till lönen läggs kostnader för sociala avgifter, tjänstepension, försäkringar samt företagets administrations och försäljningsomkostnader. Slutsumman ger det förväntade priset.

Av erfarenhet brukar konsultpriset (exklusive moms) vid långtidsinhyrning ligga i intervallet 1.9 till 2.3 gånger konsultens timlön (före skatt). Bl.a. har det vid offentliga upphandlingar, där konkurrensen fungerat väl, fallit ut priser i just detta intervall. Variationen inom intervallet brukar mest bero på skillnader i tjänstepensionsavgifter, där framför allt ITP-systemet (ITP2) erbjuder stor variation, i synnerhet för löner över 7.5 inkomstbasbelopp. Dessutom kan det finnas variationer beroende på konjunkturläge och tillgång på en särskild kategori. Spetskompetenser kan säljas för långt mycket högre nyckeltal än intervallet 1.9-2.3. En annan osäkerhetsfaktor är sjukskrivningstal. Variationen i sjukskrivningstal börjar på tjänstemän med 2-3 % och går succesivt uppåt till tyngre arbeten som kan ligga över 10 %.

Många konsult och bemanningsföretag erbjuder uthyrning av personal enligt öppna böckernas princip, dvs priset bestäms utifrån konsultens lön de kostnader som tillkommer och en fördefinierad vinst.

Resurskonsult

Konsult som anlitas för att tillföra produktionsresurser som redan finns inom organisationen men som behöver förstärka denna. Ibland kallas resurskonsulter även volymkonsulter. Bemanningsföretag betecknas ofta resurskonsulter.

Standardavtal för bemanning

  • ABPU 04 Allmänna bestämmelser personaluthyrning, konsulttjänster, bemanningsföretag
  • ABR89 Allämnna bestämmelser för teknisk rådgivning och bistånd
  • ABRE04 Allmänna bestämmelser rekrytering
  • BSAB 03 Allmänna bestämmelser personaluthyrning, bemanning, konsulter
  • TPL01 Bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal i löpande räkning
  • TPF01 Bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal till fast pris

Standardavtal och kontraktsmallar för konsulttjänster

EFFSO Tools artikel

Förfrågan, anbudsbegäran, offertbegäran

| Artikel

En anbudsförfrågan är det officiella startskottet till en upphandlingsprocess, där syftet är att få in anbud som till sist kan leda fram till ett avtal. Det finns en mängd olika sätt att utforma en förfrågan. Innan en skarp förfrågan går ut kan upphandlaren sända ut en intresseförfrågan som syftar till att fånga upp intresserade leverantörer…

Containrar. Dropshipping.

Sourcing via dropshipping

| Blogginlägg

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…