| Artikel

ABK96

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

Detta är det vanligaste standardavtalet för upphandling av konsulttjänster inom Sverige, då tjänsterna innebär att konsulten har ett tydligt ansvar för konstruktionens riktighet. Används i synnerhet för bygg- och arkitektuppdrag, men fungerar för många situationer då köpet avser kompetenskonsulter. Vid upphandling av resurskonsulter brukas som regel enklare avtalsformer, som är mer att likna vid anställningsavtal. Det är dock i samtliga fall av konsulttjänster viktigt att kontrollera att konsulten har F-skattsedel, annars riskerar beställaren att få betala löneskatter och sociala avgifter.

 

Råd vid användning av ABK 96

§3 Beställaren brukar vilja ha följande skrivning angående organisation:

3.1 Sista meningen i första stycket bör utgå och ersätts av följande: Konsulten får ej ändra överenskommen projektorganisation utan Beställarens medgivande.

3.3 Sista meningen i denna punkt bör utgå.

3.5 Denna punkt bör utgå och ersätts av följande: En part har inte rätt att utan den andra partens medgivande överlåta avtalet på någon annan.

§4 Beställaren lägger med fördel till:

4.7 Konsulten får ej utan Beställarens samtycke – i vidare mån än som krävs för uppdragets riktiga genomförande – bringa till tredje mans kännedom information som tillhör Beställaren. Information som Beställaren har angivit vara konfidentiell får ej bringas till tredje mans kännedom utan Beställarens skriftliga samtycke. Detta åtagande gäller även muntlig information. Konsulten skall vidare handhava nämnd information på ett sådant sätt, att risk ej föreligger att tredje man får del av denna. Konsulten skall tillse att den personal hos honom som får tillgång till sådan information undertecknar en förbindelse i enlighet med av Beställaren tillhandahållet formulär samt överlämnar förbindelsen till Beställaren. Erhållna handlingar skall omedelbart efter uppdragets fullbordan återställas till Beställaren.

Med information som tillhör Beställaren avses information som Konsulten eller av Konsulten anlitad person får tillgång till i samband med uppdraget eller som Konsulten eller av Konsulten anlitad person utarbetar inom ramen för uppdraget, oavsett vilken form informationen har (t ex ritningar, dataprogram, specifikationer, beräkningar, prisuppgifter, modeller etc). Inga inskränkningar gäller dock beträffande sådan information som är allmänt känd.

Skyldighet enligt ovan skall även gälla efter avtalets upphörande och oavsett orsaken till att avtalet upphör att gälla.

§5 Beställaren ändrar med fördel till

5.2 Konsulten har rätt till tidsförlängning endast om Konsulten utan dröjsmål sedan han fått kännedom om nämnda förhållanden informerar Beställaren om dessa.

5.3 Andra stycket under denna punkt bör utgå.

§6 Beställaren ändrar med fördel följande:

6.1 Denna punkt utgår och ersättes av följande:

Konsulten ansvarar med nedan angivna undantag endast för skada som han vållat Beställaren genom vårdslöshet eller försummelse.

Konsulten är ansvarig för person- och egendomsskada som orsakas Beställaren av Konsulten, Konsultens anställda eller annan av Konsulten anlitad person vid uppdragets fullgörande eller till följd därav.

Konsulten är i förhållande till Beställaren ansvarig för skada som orsakas tredje man av Konsulten, anställd hos Konsulten eller annan av Konsulten anlitad person, och skall hålla Beställaren skadeslös för eventuella krav som riktas mot Beställaren avseende sådana skador.

§ 6.3 Konsultens skadeståndsskyldighet är begränsad till 120 basbelopp. Vid stora arbeten anses detta för litet, beställaren brukar då begränsa konsultens ansvar till 10% av värdet eller mer.

6.4 Denna punkt bör utgå.

§7 Beställaren har endast rätt att utnyttja ritningar, dokument mm för det specifika projektet. Många beställare brukar stryka detta och lägga till att man äger handlingar, resultat mm och får använda dem fritt:

7.1 – 7.3 samt 7.8 – 7.10 Dessa punkter bör utgå och ersätts av följande:

Resultatet av uppdraget (beräkningar, ritningar, dataprogram, manus, utkast, idéer, upphovsrätt, mönster, modeller, demonstrationsmaterial etc) tillkommer med oinskränkt äganderätt Beställaren och Konsulten har ej rätt att utan Beställarens skriftliga samtycke använda sådant resultat för andra ändamål än uppdraget eller delge resultat till tredje part.

Beställarens ovan angivna äganderätt innefattar bl a att Beställaren äger fritt vidareöverlåta sådant resultat, att Beställaren ej har utgivningsplikt och att Beställaren äger göra de ändringar i sådant resultat som Beställaren önskar.

Konsulten åtar sig att tillse att av Konsulten anlitade personer, oavsett om de är anställda av Konsulten eller ej, medverkar till att Beställaren tillförsäkras de rättigheter som angivits ovan.
Vad som angivits ovan i denna § 7 avser icke patenterbara uppfinningar (se § 8 nedan).

Originalhandlingarna eller motsvarande resultat av uppdraget skall av Konsulten överlämnas till Beställaren i enlighet med överenskommen tidsplan eller, om tidsplan icke överenskommits, då uppdraget avslutats eller eljest upphört.

7.4        Sista meningen i denna punkt bör utgå.

7.6        Denna punkt bör utgå.

§ 8 Beställaren gör med fördel följande ändringar:

8.1 – 8.3 Dessa punkter bör utgå och ersätts med följande:

8.1 Konsulten är skyldig att underrätta Beställaren om de eventuella uppfinningar som Konsulten eller av Konsulten anlitad person gör och som tillkommer inom ramen för eller i samband med uppdraget samt om de eventuella uppfinningar som Konsulten anser omfattas av 8.2 nedan.

Äganderätten till uppfinning som Konsulten eller av Konsulten anlitad person gör och som tillkommer inom ramen för eller i samband med uppdraget tillkommer Beställaren. Beställaren äger således fritt använda sig av sådana uppfinningar, vari även ingår rätt att söka patent. Konsulten saknar rätt att utan Beställarens skriftliga samtycke använda sådana uppfinningar för andra ändamål än uppdraget eller delge tredje man information om uppfinningen.

8.2 Annan uppfinning av Konsulten eller av Konsulten anlitad person, som ingår i resultatet av uppdraget eller som annorledes berör uppdraget har Beställaren rätt att kostnadsfritt nyttja i samband med utnyttjandet av resultatet samt i samband med upplåtelse av resultatet av uppdraget.

8.3 Beställaren skall i förhållande till Konsulten svara för den ersättning anställd är berättigad till enligt lag eller kollektivavtal avseende uppfinning till vilken Beställaren enligt ovan har äganderätten.

Med uppfinning avses i denna paragraf uppfinning som är patenterbar enligt svensk patentlagstiftning.

§9 Om det går att definiera en exakt leveransomfattning brukar parterna enas om en klumpsumma, därutöver timdebitering för tillägg och ändringar. Det brukar då tilläggas att även klumpsumman ska tidredovisas ihop med tilläggen, vid slutfakturan stämmer man av klumpsumman och tillägg. Det förekommer också att konsulten får bonus om byggkostnaderna understiger en viss summa, detta för att minska risken att konsulten gör alltför dyrbara lösningar för att skydda sitt anseende. Beställaren lägger med fördel till:

9.7 Personal tillhandahållen av Konsulten skall inte ur någon synpunkt betraktas som anställd hos Beställaren. Konsulten skall sålunda svara för löner, sociala avgifter, försäkringskostnader, traktaments- och resekostnader, skatter, offentliga avgifter och alla andra kostnader för den personal som tillhandahålles Beställaren.

9.8 Vid uppdrag där arvodet beräknas enligt punkt 9.2 a eller 9.4 skall Konsultens debitering kunna styrkas genom tidredovisning. Beställaren äger rätt att genom av honom utsedd auktoriserad revisor undersöka riktigheten av Konsultens fakturering. Om granskningen ger anledning till anmärkning som föranleder kreditering svarar Konsulten för granskningskostnaden intill ett belopp motsvarande det krediterade.

9.9 Konsulten har inte rätt till ersättning utöver vad som uttryckligen framgår av avtalshandlingarna.

§11 Beställaren gör med fördel följande ändringar

11.1 Denna punkt bör utgå och ersättas av följande:

Beställaren äger när som helst under uppdraget med två veckors varsel avbryta beställning, såvitt det avser inte genomförda delar, varvid ersättning skall utgå för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad som inte ersatts på annat sätt. Ersättningen till Konsulten utgår enligt i avtalshandlingarna fastställda principer. Därutöver skall ingen ersättning utgå till Konsulten.

11.2 Sista satsen i andra stycket bör utgå och ersättas med följande:

– utan medgivande från Beställaren överlåter avtalet på annan

11.3 Sista stycket i denna punkt bör utgå och ersättas med följande:

Ersättning skall härvid utgå för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad som inte ersätts på annat sätt. Därutöver skall ingen ersättning utgå till Konsulten.

§13 Beställaren gör med fördel följande ändringar:

Paragraf 13 utgår och ersätts med följande:

Tvister i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Skiljeförfarandet skall äga rum i [Staden X].

Den omständigheten att tvist föreligger mellan parterna berättigar inte Konsulten att avbryta sina avtalsenliga åtaganden. Inte heller äger Beställaren på sådan grund innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Svensk rätt skall äga tillämpning på rättsförhållandet mellan parterna i anledning av detta avtal.

EFFSO Tools artikel

Prismodeller

| Artikel

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har hos kunden, exempelvis genom kostnadsbesparingar eller värdet i nästa försäljningsled. Marknadsvärdet är det värde produkten har på marknaden och beror på tillgång och…

EFFSO Tools artikel

Leveransvillkor, leveransklausuler

| Artikel

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämner…