Terminologi vid köp av entreprenader

Terminologi relaterat till entreprenader.

Ackordstidslistan ATL
Se elentreprenad.

Administrativa föreskrifter
Refererar som regel till AF AMA 98, en samling föreskrifter som fungerar som tillägg till de allmänna bestämmelser som används vid olika entreprenader. Köpare och säljare brukar enas om vilka delar ur AF AMA 98 som ska ingå i avtalet och hur dessa ska formuleras. Förkortningen står för ‘Administrativa föreskrifter Allmän material- och arbetsbeskrivning’.

Entreprenadgränslista (eng. division of work for temporary works)
I komplexa general- och totalentreprenader kan de aktörer som ingår i konstellationen behöva dela på olika resurser, exempelvis kanske A skall hålla elanslutning till B och C, medan B skall hålla manskapsbodar till A och C, men det kan också vara delar i kontraktsarbetet som skall avgränsas på ett tydligt sätt. En entreprenadgränslista blir då en matris, lik ABA99:s krysslista, där ansvar och kostnader fördelas på alla de ingående parterna. Kallas ibland även entreprenadgränsdragningslista.

Fast egendom, fastighet
I sällsynta fall komer inköparen i kontakt med förvärv av fast egendom. Köp av fast egendom följer helt egna spelregler genom framför allt Jordabalkens regler. Bland annat ställs stora krav på skriftligt avtal. Regler beskrivs utförligt i litteratur, domstolsverkets hemsida mm.

Första fyllning (eng. First fill)
I entreprenader där maskinutrustning ingår i leveransen fordras ofta oljor, smörjmedel, filter, kylvätskor, kemikalier och andra förbrukningsmedel för att kunna starta utrustningen. Det är viktigt att klargöra huruvida första fyllning ingår och till vilken grad. Betydelsen är förstås ekonomisk men ett ännu viktigare skäl är att inköpsorganisationen inte alltid hinner etablera kanaler för att köpa alla material inför idrifttagning, med reslutat att idriftagandet blir försenad. Ett avtal där ‘första fyllning’ ingår minskar risken för förseningar i entreprenaden.

Krysslista, krysstabell
Detta är en förenklad form av entreprenadgränslista där parterna genom kryss markerar parternas åligganden och vem som betalar för respektive åtgärd. I kontraktsmallen för ABA99 finns en sådan mall med, dock har denna mall givit upphov till tvister eftersom det uppstått tvist om vad som ligger inom kontraktssumman, prislisstor eller separat reglering. En bättre mall finns som tillbehör till ABFF 04 utgiven av BKK.

Leveransgränslista (eng. List of delivery limits)
I komplexa industri och maskinbyggen finns ett stort behov av att avtala hur de permanenta entreprenadarbetena gränsar mot varandra. I långa listor beskrivs xyz-koordinater, kraftöverföringar, belastningar, fotavtryck, värmeutvidgningar, tryck, flöden, elektriska anslutningar etc. Leveransgränslistan beskriver permanenta installationer i motsats till entreprenadgränslistan som i högre utsträckning beskriver tillfälliga arbeten under entreprenadtiden. Leveransgränslistan är ett mycket viktigt dokument i en komplex entreprenad, eftersom det visat sig att många skiljedomstvister berör just oklarheter i leveransgränser.

Metodbeskrivning (eng. Method Statement)
Vid entreprenader utgör metodbeskrivningen ett viktigt dokument, detta beskriver hur entreprenören tänker sig att gå till väga för att utföra ett visst arbete. Metodbeskrivningen brukar omfatta säkerhetsaspekter, kvalitetsaspekter, organisation, utrustning mm. Tunga och komplexa arbeten såsom lyft mm omfattas alltid av metodbeskrivning. I svenska entreprenader kan metodbeskrivningar vara delar av arbetsmiljö- och kvalitetsregler, i utländska entreprenader är de vanliga som självständiga dokument.

Mängdregler (eng. Measurement rules)
I ett mängdkontrakt är det mycket viktigt att definiera mängdregler. Det vill säga hur en mängd skall mätas och vad som ska ingå. Exempel, en entreprenör ska gräva en fyrkantig grop med givna mått, men eftersom jordmassorna kan rasa ner i gropen får han gräva en större grop, det är då viktigt att definiera om det är den angivna gropstorleken eller om sidorna ska antas ha en viss rasvinkel, det är också viktigt att tala om kringliggande arbeten såsom huruvida överskottsmassor skall fraktas bort eller om grundvatten ska pumpas bort. Det finns standarder för mängdning, exempelvis MR90 eller CESSM.

Preliminära prissummor (eng. Provisional sums)
I stora entreprenadavtal är det vanligt att vissa delar inte kan prissättas exakt vid avtalsskrivning, parterna vet att de kommer att ingå, men bara till ungefär hur stort beloppet kommer att bli. Priset för dessa delar kommer att bestämmas i detalj genom olika metoder, exempelvis mängdning, självkostnadsprincip eller offert. Även om priset inte kan fastställas exakt, kan det finnas nytta av att ha med dessa summor i kontraktet, summorna kan påverka beställarens upptagning av lån, betalningssäkerheter, fullgörandegarantier samt entreprenörens beräkning av tidsåtgång och resurstilldelning.

Pyramidregeln
Regel för avtalstolkning när AF AMA åberopas. Regeln innebär att en underrubrik i AF AMA åberopas och samtidigt åberopas då automatiskt alla överliggande rubriker. Exempel: åberopas AFC.371 så gäller även AFC.37, AFC.3, AFC och AF. En del beställare (ex. Banverket) avtalar dock bort pyramidregeln därför att de anser att den skapar förvirring. Pyramidregeln kan tillämpas på andra regelverk med numerisk styckeindelning, precis som den är eller i inverterad form, exempelvis gör FMV så i sitt upphandlingssystem.

Leveransvillkor, leveransklausuler

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämner…

Förfrågan, anbudsbegäran, offertbegäran

En anbudsförfrågan är det officiella startskottet till en upphandlingsprocess, där syftet är att få in anbud som till sist kan leda fram till ett avtal. Det finns en mängd olika sätt att utforma en förfrågan. Innan en skarp förfrågan går ut kan upphandlaren sända ut en intresseförfrågan som syftar till att fånga upp intresserade leverantörer…

Sourcing via dropshipping

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…