| Artikel

Entreprenadkontrakt

Entreprenadkontrakt är i de flesta fall mycket komplexa kontrakt med många olika delar som utformas av olika individer hos de respektive avtalsparterna. Dessutom kan det finnas fler än två avtalsparter, såsom är fallet i konsortialavtal. Detta gör att avtalen kan ta sig många olika former, det som brukar vara gemensamt är att de som regel byggs upp av strukturer med olika bilagor. Bilagorna kan utgöras av förfrågningsunderlag, offerter, korrespondens eller mötesprotokoll. Bilagorna paraferas av de individer som tagit fram respektive granskat bilagan, huvuddokumentet skrivs under av behörig person, oftast en firmatecknare. Avtalsformer som utgör en enda sammanhängande löptext är mindre vanliga, eftersom det skulle bli extremt tidskrävande att väva samman så mycket uppgifter i en löptext.

Det är vanligt att inte fysiskt infoga alla dokument i ett entreprenadkontrakt utan endast referera till dessa. Vanliga referensdelar brukar vara allmänna bestämmelser, normer, lagar, regler, standarder, mängdningsregler och i viss mån specifikationer. Det som viktigt när en del tas med genom referens är att alla parter kan ta del av dokumentet, dessutom brukar följande definitionen tilläggas: ”Avtalet utgör alla häri nämnda dokument”.

I ett entreprenadkontrakt läggs ofta med blanketter mm som ska användas under entreprenadens genomförande, dessa kan vara avvikelserapporter, miljöplaner, kvalitetssystem, kontrollplaner, blanketter för tillägg och ändringar, övertagandecertifikat, borgensförbindelser etc.

 

World banks kontraktsmall för anläggningar

 

EFFSO Tools artikel

Leveransvillkor, leveransklausuler

| Artikel

Leveransklausul är ett avtalsbegrepp som beskriver avtalsparternas ansvar vid transport och överlämnande av gods. Leveransklausuler regleras oftast via lagstiftning, rättspraxis eller vedertagna standardavtal, men en del avtalsskribenter väljer att skriva en egen avtalstext. Det vanligaste innehållet i en leveransklausul brukar utgöra ansvar vid lastning, transport, lossning, riskövergång, försäkringar och tulldokument. Leveransklausuler (eng. Delivery term) benämner…

EFFSO Tools artikel

Ändringshantering, ÄTA

| Artikel

Syfte och användning Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i olika grupper, vilka kan vara: ÄTA på grund av förändring i lagstiftning eller standarder och normer Mängdjustering (eng. variations), förekommer endast i mängdkontrakt,…

EFFSO Tools artikel

Överföring av geoteknisk risk

| Artikel

Ansvar för massbalans. Syfte och användning Vi markentreprenader utgör jordförhållandena en risk i och med att jorden endast undersöks i vissa enstaka provhål. Resultatet kan bli att det blir väldigt stort överskott av jordmassor som måste fraktas bort, eller alternativt jordmassor måste köpas in för att fylla ut. I många markentreprenader överlåter man därför på…