Entreprenadkontrakt

Entreprenadkontrakt är i de flesta fall mycket komplexa kontrakt med många olika delar som utformas av olika individer hos de respektive avtalsparterna. Dessutom kan det finnas fler än två avtalsparter, såsom är fallet i konsortialavtal. Detta gör att avtalen kan ta sig många olika former, det som brukar vara gemensamt är att de som regel byggs upp av strukturer med olika bilagor. Bilagorna kan utgöras av förfrågningsunderlag, offerter, korrespondens eller mötesprotokoll. Bilagorna paraferas av de individer som tagit fram respektive granskat bilagan, huvuddokumentet skrivs under av behörig person, oftast en firmatecknare. Avtalsformer som utgör en enda sammanhängande löptext är mindre vanliga, eftersom det skulle bli extremt tidskrävande att väva samman så mycket uppgifter i en löptext.

Det är vanligt att inte fysiskt infoga alla dokument i ett entreprenadkontrakt utan endast referera till dessa. Vanliga referensdelar brukar vara allmänna bestämmelser, normer, lagar, regler, standarder, mängdningsregler och i viss mån specifikationer. Det som viktigt när en del tas med genom referens är att alla parter kan ta del av dokumentet, dessutom brukar följande definitionen tilläggas: ”Avtalet utgör alla häri nämnda dokument”.

I ett entreprenadkontrakt läggs ofta med blanketter mm som ska användas under entreprenadens genomförande, dessa kan vara avvikelserapporter, miljöplaner, kvalitetssystem, kontrollplaner, blanketter för tillägg och ändringar, övertagandecertifikat, borgensförbindelser etc.

 

World banks kontraktsmall för anläggningar

 

Läs mer om Entreprenad


Läs mer om Kontrakt


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency