| Artikel

Supplier Quality Assurance Procedure

SQAP är ett samlingsnamn för de processer som drivs för att säkra kvalitet hos leverantörsbasen före, under och efter introduktionen av en ny produkt eller tjänst. SQAP har fått starkt fotfäste i telekom-industrin då företag som t.ex. Ericsson använder det. Snarlikt till SQAP är det, i bilindustrin, mer utbredda PPAP. Verktyg och processer som brukar inga i SQAP är bland annat;

8D problemlösning

8D problemlösning är ett praktiskt sett att administrera problemuppfölhjningen med leverantören. 8D står för Eight Disciplines Problem Solving och är en metod som blivit populär genom sin enkelhet. Trots att det heter 8D och är 8 discipliner så är det 9 steg. Här är de:
D0: Planering.
D1: Etablera team
D2: Definiera problemet
D3: Containment (tillfällig problemstoppare)
D4: Identifiera och verifiera rotorsaker samt escape points
D5: Välj och verifiera permanenta åtgärder för att stoppa problemet
D6: Implementera och validera åtgärder
D7: Exekvera förebyggande åtgärder (så att inte problemet kan återuppstå senare)
D8: Gratulera teamet till bra genomförd problemlösning.

FMEA

FMEA (failure modes and effects analysis) är en systematisk och dokumenterad metod för att identifiera och undvika potentiella feltyper från en produkt eller process genom att ställa enkla frågor. De frågor vi ställer oss är;
  • Vad kan gå fel?
  • Vad kan orsaka detta?
  • Hur kan vi undvika det?
  • Vad kan vi göra för att förbättra?
PPAP

PPAP är en kvalitetsdisciplin mot leverantörsbasen som syftar till att säkerställa att varje leverantör har förstått och korrekt applicerat de kvalitetsverktyg/krav som kunden ställer. PPAP används bland annat av Volvo och Scania i Sverige samt Ford och GM globalt.

Control charts och statistisk processstyrning

Alla processer innehåller variation. Variation kan uppstå i processen av flera olika faktorer som t.ex. maskinkapabilitet, dåligt kalibrerade instrument, luftfuktighet eller till och med sjukdom. Variationen leder ofta till lägre kapacitet eller försämrad kvalitet. Statistisk processtyrning (SPS eller SPC) är ett verktyg för att kontrollera och styra processen med hänsyn till dessa variationer. Den enklaste varianten är control charts.

Gage R&R

Gage R&R är ett verktyg för att hantera kvalitetsbedömning. Gage R&R är mycket användningsbart där kvalitetsbedömning inte är helt svartvit. Då kan vi använda Gage R&R för att synk’a så att alla kontrollanter ser samma problem på samma sätt.

Företag med mycket manuell inspektion brukar fira stora segrar med hjälp av Gage R&R, då det hjälper till att både stoppa problem och överkvalitetsproblem. Praktiskt sett innebär det att varje medarbetare för bedöma ett stort urval produkter utefter om de är OK eller inte. När alla medarbetare gör detta kan vi utvärdera flera saker, bland annat;
  • inspekterar vi mot standarder enligt vad våra kunder förväntar sig?
  • Använder alla medarbetare samma kriterium för att skilja OK från NOK?
  • Kan medarbetarna repetera sin egna bedömning eller är det fall till fall?
  • Hur mycket överkvalitet kontra leakage har vi?
  • Vilken utbildningsinsats krävs?
För att framgångsrikt lyckas med SQAP krävs både nära samarbete med leverantören som med de olika delarna av den egna organisationen. Mycket liknande, om än lite mer informellt, upplägger för SPTT. Oftast sammanfattar företag all sin förväntan på leverantören i en leverantörskvalitetsmanual, Supplier Quality Assurance Manual). I dessa går det att finna alla mallar och processer som leverantören behöver kunna och använda.
Jonas Svanäng
Bilväg under en tunnel

Bättre onboarding kan minska risk i leverantörsled

| Blogginlägg

I dagens globaliserade affärsvärld är hanteringen av risker i leverantörsbasen av avgörande betydelse för organisationers hållbarhetsarbete och framgång. Organisationer som vill fördjupa sitt samhällsansvar och säkerställa en etisk försörjningskedja måste aktivt hantera potentiella risker i leverantörsbasen. EU:s gröna giv och CSDDD Detta är något som EU har tagit fasta på i sin gröna giv vars…

Affärskvinna diskuterar på ett möte

Tail spend: Kostnaden för en stor leverantörsbas blir större och större

| Blogginlägg

En vanlig riktlinje för inköpsavdelningar är att det är viktigt att konsolidera sin spend till ett färre antal leverantörer. Inköp samlar volymer hos färre leverantörer för att få bättre priser och mer effektiva processer, vilket i sin tur sparar organisationen pengar. Trots detta är det inte ovanligt att det smyger sig in några leverantörer som…