Supplier Quality Assurance Procedure, SQAP

SQAP är ett samlingsnamn för de processer som drivs för att säkra kvalitet hos leverantörsbasen före, under och efter introduktionen av en ny produkt eller tjänst. SQAP har fått starkt fotfäste i telekom-industrin där pådrivande företag som t.ex. Ericsson använder det. Snarlikt till SQAP är det, i bilindustrin, mer utbredda PPAP. Verktyg och processer som brukar inga i SQAP är bland annat; 8D problemlösning (eight diciplines of problem solving), FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)Quality Performance Measurement (QPM), Control ChartsStatistisk ProcessstyrningControl PlansGage R&R.

8D problemlösning ämnar att återkoppla problem till leverantörer på ett strukturerat sätt och få tillbaka ett kvitto på att leverantören har löst problemet ordentligt. FMEA, en slags riskmitigering, utförs för att på förhand identifiera risker och motverka dem från att inträffa. QPM används för att säkerställa att leverantören och kunden mäter och följer samma saker på de produkter eller tjänster sm produceras. Control charts, Control plans och statistisk processstyrning används alla för att effektivt följa upp kvalitetsutfallet i process och produkt. Gage R&R hjälper att synkronisera hur medarbetare bedömer kvalitet, specifikt i de fall där kvalitet är mer subjektivt.

För att framgångsrikt lyckas med SQAP krävs både nära samarbete med leverantören som med de olika delarna av den egna organisationen. Oftast sammanfattar företag all sin förväntan på leverantören i en leverantörskvalitetsmanual (Supplier Quality Assurance Manual). I dessa går det att finna alla mallar och processer som leverantören behöver kunna och använda.

Manualen utbildas alla leverantörer i, för att säkerställa förväntningar och att alla aktörer talar samma språk.

Jonas Svanäng

Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency