Sortimentstrategi, kategoristrategi

Det flesta strategiska inköpare arbetar med sortimentsstrategier, kategoristrategier, varugruppsstrategier, försörjningsstrategier, anskaffningsstrategier eller leverantörsstrategier. Strategierna definieras inom ramen för organisationens verksamhetssystem och då i synnerhet processen för sortimentsstyrning. Exempelvis kan en sortimentsstyrningsprocess se ut på följande sätt:

Process för sortimentstyrning

Val av strategimodell och positionering

De flesta organisationer väljer att arbeta med en eller flera strategimodeller, varav några vanliga är Kraljic, Boston eller relationssegmentering. De flesta modeller bygger på någon form av matris, ofta i formatet 2×2. Sortimenten positioneras i modellen och därefter arbetar inköparteamet vidare med en detaljerad strategi. Kort beskrivning av strategimodeller följer nedan:

Kraljics matris

Läs mer här.

Relationssegmentering

Denna modell bygger på att leverantörer delas in i olika segment, de tre huvudsegmenten brukar vara strategiska partners, samarbetsinriktade affärsrelationer och transaktionsinriktade affärsrelationer:

Relationssegmentering

Där strategiska partners är den yttersta formen av samarbetsinriktad relation. Dessa relationer är långsiktiga och tillitsbaserade med gemensam utvecklings-, risk- och vinstfördelning. Med dessa bedrivs löpande gemensamma processförbättringar.

Samarbetsinriktade relationer är medellånga relationer där leverantörerna involveras i den egna utvecklingen eller särskilda leverantörsutvecklingsprogram.

Transaktionsinriktade relationer som är kortsiktiga avtalsrelationer som endast uppfyller företagets behov. Dessa bygger ofta på beslut från gång till gång genom konkurrensutsatt upphandling.

Respektive sortiment kan sedan delas in efter grad av samarbetsinriktad eller transaktionsinriktad relation, exempel:

Sourcing via dropshipping

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…