| Artikel

NL92 – kommentarer

NL 92 Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Ett vanligt standardavtal inom svensk industri för handel med lösa maskinvaror av enkel karaktär. Standardavtalet betraktas som säljarvänligt och saknar verklighetsförankring och undviks därför av många inköpare. Istället väljs ofta ABM92 eller ABM07 från BKK, eftersom dessa anses mer välbalanserade.

NL01 är en uppdatering som är relativt likvärdig.

Att tänka på

11. Observera att säljaren måste lämna ett meddelande för det fall att han inte kan leverera i rätt tid. Om säljaren inte gör detta har köparen rätt till ersättning för de merutgifter som denne orsakas till följa av att meddelandet uteblivit (läs konsekvensskador).

13. Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt detta skriftligt inom sex månader efter det att leverans skett, en alldeles för kort preskriptionstid.

17. Betalningsvillkoren måste avtalas särskilt, annars utfaller betalningarna i tredjedelslikvider utan förskottssäkerheter. Detta är en orealistisk betalningsplan som måste avtalas bort. Mer realistiskt kan vara 10% i förskot mot säkerhet samt 90% efter leverans. Vid småköp 100% efter leverans.

25. Avhjälpandet av garantifel skall ske hos köparen, om godset ska levereras vidare (av köparen) måste köparen ange i köpordern vad godsets slutdestination blir.

36. Säljarens ansvar för skadebringande egenskaper i den levererade varan är mycket svagt. Köparen har inte något ansvar för skador som godset orsakar då det är i köparens besittning eller på produkter framställda av köparen. Säljaren är ansvarig för egendomsskador då han varit grovt vårdslös och han är dessutom ansvarig för personskador. Regeln i punkt 36 bör (vid köp) ersättas med en bestämmelse att säljaren är ansvarig för godsets skadebringande egenskaper i enlighet med tillämplig lag.

23. Endast 1 års garantitid. Praxis inom europeisk industri är idag 2 år eller mer, vilket bör avtalas om.

Lag enligt säljarens land.

NLT 95

NLT 95 Nordiska tilläggsbestämmelser till NL 92 för mindre omfattande montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning vid leveranser inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Används vid enklare montage, när beställaren inte vill få de merkostnader som NLM94 medför.

EFFSO Tools artikel

ICC General Conditions of Sale

| Artikel

Relativt neutralt avtal, men som kanske är ganska allmänt hållet, bra beskrivning av olika betalningar mot säkerhet mm. Att tänka på 7. Säljaren behåller äganderätten till dess godset är till fullo betalt. 8. Leveransvillkoret är EXW. En köpare bör alltid minst erfordra FCA. 10.1 Maximala leveransböter är endast 5%, vilket många köpare anser lågt. 11.1…

EFFSO Tools artikel

Orgalime S2000 – kommentarer

| Artikel

Fullständigt namn: Orgalime S2000, SE94 General Conditions for the Supply and Erection of Mechanical, Electrical and Associated Electronic Products Att tänka på 11. Observera att säljaren måste lämna ett meddelande för det fall att han inte kan leverera i rätt tid. Om säljaren inte gör detta har köparen rätt till ersättning för de merutgifter som…