Leverantörsrevision

I förlängningen av leverantörsbedömningar och leverantörsvärderingar är det brukligt att fördjupa arbetet genom så kallad leverantörsrevision. Denna fördjupning görs endast på ett mindre urval av leverantörer. Vanligen väljer man de mest strategiska leverantörerna, men i regulatoriska branscher är det snarare en säkerhetsklassning som avgör vilka leverantörer som ska revideras. På revisionsspråk kallas denna typ av revision för andrapartsrevision.

Det finns olika metoder för att göra en leverantörsrevision. Den vanligaste är s.k. uppifrån-och-ner-revision (även benämnd ’top-down’-revision). Denna bygger på att man först begär in en rad skriftliga uppgifter om leverantörens lednings- och verksamhetssystem. Dessa jämförs med det regelverk man reviderar mot för att se om överensstämmelse finns. Därefter åker man ut på plats och gör provtagning. Det vill säga stickprov för att se om verkligheten överensstämmer med dokumenten. Den här typen av revision benämns ofta systemrevision.

Ibland görs leverantörsrevisioner nerifrån-och-upp. I dessa vistas revisorerna en längre tid i verksamheten för att iakta och identifiera risker och problem. Negativa avvikelse fångas upp för att sedan jämföras med hur de beskrivs i verksamhetsbeskrivningar och andra systemdokument.

 

 

Leverantörsbedömning, leverantörsvärdering

Leverantörsbedömning förekommer i flera sammanhang. Oftast börjar den i den så kallade initiala leverantörssökningen; ’sourcingen’, som går vidare i olika steg fram till den löpande leverantörsförvaltningen. Där kan den heta leverantörsvärdering eller leverantörsutvärdering. Således kan arbetet med leverantörsbedömning vara såväl strategiskt som taktiskt. Leverantörsvärdering brukar ofta vara kopplat till olika nyckeltal för vilka det finns…

Ta fram kategorianpassade strategier

De flesta inköpsfunktioner har ambitionerna att arbeta strategiskt men många saknar genomtänkta strategier för sina kategorier. Att utveckla och implementera kategorianpassade strategier är en komplex process som skiljer sig mellan olika kategorier och branscher. Men vi vet också att de som lyckas väl med sin strategiprocess levererar betydligt bättre resultat. Resultat i form av sänkta kostnader,…