Borgensåtaganden och säkerheter

I många affärer har parterna behov av att få extra säkerheter utav varandra. Leverantören har behov att få en betalningssäkerhet i det fall beställaren skulle få bristande betalningsförmåga eller i värsta fall gå i konkurs. Beställaren har behov att få säkerheter för att leverantören fullgör sina åtaganden, i synnerhet på lång sikt. I det fall beställaren medgivit förskott i avtalet kan beställaren behöva en säkerhet för detta, ifall leverantören skulle gå i konkurs. I samband med offerering förekommer det att beställaren kräver en säkerhet i det fall leverantören försöker dra tillbaka sitt anbud, detta är vanligt i anglosaxiska länder eller andra länder där kontraktsprincipen härskar. Engelska termer är ‘collaterals’, ‘guarantees’ eller ‘bonds’.

ICC har tagit fram ett standardavtal för bankgarantier, benämnt: URDG, ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458 samt URCB, ICC Publication No. 524

Vanliga definitioner

Förskottsgaranti (advance payment guarantee)

Leverantören lämnar en garanti från en annan part som säkerhet för ett utbetalt förskott. Förskottsgarantin brukar omfatta förskotterat belopp inklusive moms. En förskottsgaranti är som regel ovillkorad.

Betalningsgaranti (payment guarantee/bond)

Beställaren lämnar en garanti från en annan part som säkerhet för att kontraktspriset kan betalas. Betalningsgarantin brukar omfatta hela kontraktsvärdet minus eventuellt utgivna förskott. En betalningsgaranti kan innehålla villkoret ”otvistigt belopp”.

Fullgörandegaranti (performance guarantee/bond)

Leverantören lämnar en garanti från annan part, garantin innebär att garanterat belopp utbetalas i det fall leverantören inte fullgör sina skyldigheter. En fullgörandegaranti kan vara både villkorad eller ovillkorad. Garanterat belopp brukar vara 10% under leverans- eller entreprenadtid och 5% under garantitid (med garantitid avses tiden då leverantören bär ansvar för fel.

Anbudsgaranti, Offertgaranti (bid bond, tender bond)

Leverantören bifogar offertgarantin med sin offert, beloppet betalas ut om leverantören återkallar offerten. Offertgarantier omfattar ofta villkor. Vanligt är att offertgarantin utgör 10 till 20% av ordervärdet. Så kallade ‘bid bonds’ är mycket vanliga utanför Sveriges gränser, i synnerhet i de länder som tillämpar kontraktsprincipen. En inköpare kan till och med bli sedd med mistänksamhet om inte ‘bid bond’ begärs vid upphandling.

Service- och underhållsgaranti (maintenance bond, warranty bond)

En form av fullgörandegaranti som köparen kan åberopa om säljaren inte kan fullgöra sitt åtagande med avseende på garantireparationer eller annat service och underhåll.

Retentionsgaranti, slutbetalningsgaranti (retention bond)

Vid stora kontraktsarbeten är det vanligt att köparen vill ha en extra säkerhet av säljaren denna kan vara en sista slutbetalning när alla arbeten är klara, men det kan också vara så att slutbetalningen vid en viss tidpunkt utbytes mot en slutbetalningsgaranti.

Borgen för omhändertagna medel (fidelity guarantee)

Säkerhet för vissa deponerade medel.

Oåterkallelig garanti (Irrevocable)

Innebär att garantin inte kan återkallas under sin giltighetstid.

Ovillkorlig garanti (Unconditional)

Garantin innehåller inga villkor, vilket innebär att belopp ska betalas ut utan process. ’On demand’-garanti innebär att garantin är oåterkallelig och ovillkorlig. Den som äger garantin kan kalla på pengarna utan någon som helst rättsprocess. Kallas ibland även ’On first demand’-garanti.

Borgensåtagande

Begrepp synonymt med garanti eller betalningsutfästelse. Utfärdare kan vara juridisk eller fysisk person. I affärssammanhang är det oftast en bank eller ett försäkringsbolag, men kan även vara ett moderbolag eller annat bolag med bra kredit-’rating’ (läs: bra balansräkning).

Garantiutfästelse, utfästelse om borgensåtagande (Agreement to Bond)

Vid större upphandlingar är det vanligt att den upphandlande parten kräver en garantiutfästelse redan tillsammans med anbudet. Bakgrunden är att det är vanligt att en leverantör inte alltid beviljas bankgarantier från sin bank. Ofta har varje bankkund en gräns för hur mycket bankgarantier de får ställa ut, konsekvensen är att vissa kunder kan bli utan garanti.

Bankgaranti

En bank utfärdar garantin.

Moderbolagsgaranti

Leverantörens moderbolag utfärdar garantin. En sådan garanti är något sämre än en bankgaranti, men ger ändå en större säkerhet i det fall dotterbolaget går omkull. En moderbolagsgaranti är nästan alltid av typen ’On demand’, eftersom det är mycket viktigt att det inte finns några villkor eller förbehåll. I övrigt kan en moderbolagsgaranti se ut precis som vilken annan bankgaranti som helst, det är dock vanligt med lite skarpare formuleringar än en bankgaranti.

Aval

Äldre benämning på borgen eller garanti. Förr var det vanligt att använda verbet ‘att avalera’.

Läs mer om garantier


Läs mer om terminologi


Läs mer om villkor


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency