Hållbart inköp – tre steg för att påbörja hållbarhetsresan

Hållbart inköp innebär i grunden att man även beaktar fördelar inte bara för ditt företag eller organisation utan att man även ser på effekten för samhället i stort. Detta innebär att man inte enbart tittar på pris utan även ser hur inköp minimerar såväl negativa sociala och miljömässiga effekter.

Viktiga fokusområden för inköp 2022 - CPO Survey 2021

Sett ur ett inköpsperspektiv har hållbarhet tagit ett rejält kliv framåt när det gäller inköpsavdelningens fokusområden. I EFFSOs CPO Survey 2021 rankades hållbarhet som det näst viktigaste fokusområdet, och är även ett av de områden som ökat mest i betydelse de senaste åren. Samtidigt är hållbarhet ett av de områden där det finns stor utvecklingspotential för inköp.

Flera studier har visat att leverantörskedjan påverkar upp emot 70 procent av ett företags hållbarhetsarbete1. Intressant är också att hållbart inköp även påverkar top line. McKinsey rapporterar att rätt exekverat kan ett hållbarhetsprogram sänka operativa kostnader med upp till 60 procent2.

Så påverkar hållbart inköp ett företags hållbarhetsarbete

Typiska hållbara upphandlingsmetoder inkluderar efterlevnad av miljölagar och miljömål, avlägsnande av miljöfarliga material och/eller avfall i leverantörskedjan och noggrann granskning av leverantörer för rättvisa arbetsförhållanden. Hållbar upphandling och inköp bör verkligen förbättra organisationens verksamhet och framtidssäkra dess långsiktiga mål.

Om man tittar på de tydligaste effekterna av hållbart inköp hamnar CO2-fotavtryck och energieffektivitet ofta högst upp på listan, men de är inte de enda effekterna.

Hållbart inköp kan bland annat påverka och bidra till minskad risk inom ett antal områden:

 • CO2-fotavtrycket och utsläpp av växthusgaser
 • Vattenanvändning i produktionskedjan
 • Energieffektivitet och resursanvändning i produktion-, logistik- och distributionsled
 • Miljöförstöring och andra föroreningar
 • Avfall och materialåtervinning
 • Korruption
 • Socialt utnyttjande och arbetsförhållanden

 

Dessutom finns det även indirekta effekter som exempelvis varumärkesrisk och kostnadsreduktion. Som exempel i närtid kan ju nämnas den negativa påverkan som korruptionsanklagelser har haft på företaget Ericsson. Även flera retailföretag har ju påverkats negativt av nyheter kring barnarbete i sina leverantörsled.

Om man ser på kostnadsreduktion kan vi plocka upp ett exempel från EFFSOs egna kunder. Genom att titta brett på upphandlingen av förpackningsmaterial hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin och genomlysa såväl inköp- som tillverknings- och monteringsprocessen gick det att sänka såväl pris som materialåtgång. Detta innebar besparingar i flera led. Direkta besparingar kunde identifieras och realiseras genom pris- och materialreduktion, samtidigt identifierades även indirekta besparingar som exempelvis lägre logistikkostnader då storleken på förpackningarna minskades. Det sistnämnda påverkade även behovet av avfalls- och återvinningshantering, något som även är miljömässigt mer hållbart.

Hur kan man komma igång med hållbarhetsfokus för inköp?

Många företag har redan inkluderat hållbarhetsparametrar i sitt inköpsarbete. ProcureCon och WBR Insights konstaterar i sin CPO Study att mer än hälften av de företag som deltagit i deras studie redan har kopplat KPI:er för inköp till företagets övergripande hållbarhetsmål3. Men för de företag och organisationer som tar sina första steg på en hållbarhetsresa för inköp finns det tre givna startpunkter.

 • Inkludera hållbarhetsfrågeställningar i RFI/RFQ/RFP och andra upphandlingsprocesser
 • Säkerställa att hållbarhetsfrågeställningar är del av mätetalen i leverantörsuppföljningen
 • Kommunicera hållbarhetsmål och hållbarhetsvinster i det interna implementationsarbetet av nya kontrakt

 

Genom att hållbarhetsparametrar inkluderas i alla nya upphandlingar säkerställs att nya leverantörer är införstådda med och förhåller sig till företagets hållbarhetsmål. Nästa steg är att inkludera mätetal som standardiserar hållbarhetsuppföljningen genom hela leverantörsbasen. Detta är inte minst av vikt för att inköp ska kunna bidra till de rapporteringskrav kring hållbarhet som EU förväntas klubba igenom under hösten 2022. Dessa krav kommer att sedan skärpas ytterligare under 2023 och 2024. Slutligen är det viktigt att inköp kontinuerligt kommunicerar arbetet kring hållbarhet inom inköpsprocessen internt, både för att säkerställa att krav och mål följs, men även för att bidra till att information kring hållbarhet i leverantörsled. Vilket inte minst är viktigt ur ett varumärkesperspektiv.

 1. Deloitte – How to tackle Scope 3 value chain emissions | Deloitte UK
 2. McKinsey Quarterly – Five ways that ESG creates value
 3. ProcureCon, WBR Insights och GEP – CPO Study 2022

Due diligence: Vad inköp kan lära av buddhistmunkar

Just nu kämpar många inköpsfunktioner med hur de ska tackla nya hållbarhetsmål och kraven på ökad transparens i leverantörskedjan. Genom att göra en sustainability due diligence får inköpsorganisationen koll på hållbarhetsriskerna i sin leverantörskedja. Här förklarar vi varför det är bra att göra en sådan så snart som möjligt. Och vad buddhismen har med det…

Så kan inköpsfunktionen komma igång med hållbart inköp

I Sverige är de flesta av oss överens om att hållbarhet är något viktigt. Många av oss strävar efter att ta hållbara beslut privat. Samtidigt förväntar vi oss även att företag och organisationer ska ta ett stort ansvar när det gäller hållbarhet. Det effektivaste sättet att komma igång är att börja arbeta med frågorna –…

Hållbara inköp kräver breda lösningar utan stuprörstänk

För några år sedan fick han förmånen att vara näringslivsrepresentant i Biogas Research Center. Här delar vår kollega Erik Hansson med sig av några generella lärdomar som han anser att inköpare kan dra från forskningscentrets arbete. För några år sedan när jag arbetade på Scania fick jag förmånen att vara näringslivsrepresentant i Biogas Research Center….