| Blogginlägg

Inköpsprisvarians – PPV

Ett nyckeltal som rankas högt bland många materialinköpare är inköpsprisvarians, vilket i korthet kan sägas vara skillnaden mellan vad man betalar och vad man borde betala. Populärt benämns nyckeltalet ibland PPV, efter den engelska benämningen ’Purchasing Price Variance’. Att det är mest materialinköpare som använder nyckeltalet gör det inte mindre användbart på tjänster, investeringar etc, det är bara beräkningsmetoden som måste anpassas. Jag skulle därför vilja sälja in inköpsprisvarians i lite vidare inköparkretsar.

Det finns olika metoder för att beräkna inköpsprisvarians. Hur mycket vi ’de facto’ betalar är ofta det enklaste att fastställa, det är bara att studera fakturor eller betalningsunderlag. När vi sen kommer till hur mycket vi borde betala så talar många om att fastställa baslinjen (baseline). Jag har jag sett några olika beräkningsgrunder för att fastställa baslinjen:

 • Historiska prisdata
 • Avtalade priser
 • Kartläggning av förmodade framtida priser
 • Priskalkyl (skuggkalkyl)

En del inköpare jämför även med budget, men jag anser inte ett sådant nyckeltal avspeglar prisvarians. Jag skulle vilja säga att de flesta väljer historiska data, beroende på att det är prisdata som är enklast att ta fram. Därefter verkar avtalsdata vara populär. Avtalsdata har den fördelen att vi även kan använda dem för nya produkter, utan prishistorik. Oavsett metod som väljs så måste vi vara noggranna med att fastställa omständigheter, exempelvis volymberoenden.

Varför är vi då så intresserade av prisvariansen? Jo, det finns en rad bakgrundsfaktorer som vi egentligen försöker sätta fingret på, exempelvis:

 • Avtalspriser har inte registrerats korrekt i parternas respektive ordersystem
 • Otydliga eller dåligt standardiserade avtal
 • Verkliga orderkvantiteter avvek från avtalade
 • Materialindex påverkade priser
 • Ändring av kvalitet eller omfattning
 • Vilda köp utanför avtal
 • Bristande inköpsprocesser ger merkostnader hos leverantör

När vi väl satt fingret på vilka artiklar eller inköpskategorier som lider av hög inköpsprisvarians så kan vi exempelvis genomföra en rotorsaksanalys eller liknande metod som ger oss svaret på vad det är som felar.

EFFSO Tools artikel

Prismodeller

| Artikel

Priset för en produkt bestäms av faktorerna produktkostnader, kundvärde, marknadsvärde och prismodell. Produktkostnaderna är de kostnader som leverantören har för att utveckla, tillverka och sälja produkten. Kundvärdet är det värde produkten har hos kunden, exempelvis genom kostnadsbesparingar eller värdet i nästa försäljningsled. Marknadsvärdet är det värde produkten har på marknaden och beror på tillgång och…

EFFSO Tools artikel

Nyckeltal, mätetal, KPI

| Artikel

För en effektiv styrning av egen såväl som leverantörers produktion är det viktigt att mäta olika parametrar. Vi kallar mätvärdena för antingen nyckeltal, mätetal, prestationsmått eller KPI (Key Performance Indicator som en del benämner kritiska prestationsindikatorer). På engelska använder man även termen performance metrics. Mätning kan ske i olika delar av den egna eller leverantörens…

EFFSO Tools artikel

Styrkort + Instrumentbräda = Styrbräda

| Blogginlägg

Styrkort är ett begrepp som uppfanns vid Harvard. Kortet syftar till att förmedla företagets verksamhetsstrategier, dvs. att medvetandegöra medarbetarna. Genom styrkortet identifierar man de nyckeltal som man vill styra organisationen mot. Kortet visar strategiska mätetal. I praktiken är det antingen en powerpointbild eller en visualisering på intranätet. Och vi finner nyckeltal som spend, besparingar eller…