Påverka utsläppen av växthusgaser från transporter

Att alla måste dra sitt strå till stacken när det kommer till att bryta den negativa trenden kring klimatpåverkan har länge varit allmänt känt. Och en av de många delarna som inköpare kan vara med och påverka är hur vi transporterar gods. Det är framförallt tre faktorer som påverkar växthusgasutsläpp från transporter.

Faktorer som påverkar utsläppen från transporter

För att göra en enkel beräkning av utsläppen från transporter behöver man veta:

 • Godsets vikt
 • Transporterad sträcka
 • Fordonets emissionsfaktor*

Dessa tre faktorer multipliceras sedan för att få emitterade koldioxidekvivalenter:

 

CO2e= VIKT x STRÄCKA x EMISSIONSFAKTOR

 

Transporterad vikt

Den transporterade vikten består av gods, emballage och lastbärare.

 • Gods: Redan vid valet av produkter vi köper in kan vi påverka vikten på godset genom att vi exempelvis väljer lättare material eller produkter med färre komponenter. Dessutom bidrar ett lättare material till ett minskat transportarbete även för returhanteringen.
 • Emballage och lastbärare: Genom att vi väljer emballage eller lastbärare som är lättare, utan att riskera att godset skadas, kan vi reducera den transporterade vikten utan att ändra någonting med produkterna.

Transporterad sträcka

Genom att minska den transporterade sträckan kan vi minska utsläppen om allt annat förblir konstant. Och de två största faktorerna som påverkar den transporterade sträckans längd är geografiska placeringar och fyllnadsgraden.

De geografiska placeringarna av företagets, kundernas och leverantörernas siter påverkar den transporterade sträckan. När det kommer till val av leverantörer vill vi lyfta fram främst två aspekter som påverkar sträckan som körs om man använder FTL (Full Truckload)**: avstånd till leverantören och antal leverantörer. Om man istället kör LTL (Less Than Truckload)*** blir scenariot snabbt mycket mer komplext. Eftersom man då delar transporten med andra företag går inte lasten direkt från leverantör till kund utan kan ta många stopp på vägen. Vidare påverkar även fyllnadsgraden den transporterade sträckan eftersom en högre fyllnadsgrad över tid förmodligen leder till att färre transporter behöver köras. Därmed minskar den transporterade sträckan.

Emissionsfaktor

Vid val av transportmedel (flyg, lastbil, tåg eller båt) finns ofta fler aspekter och begränsningar att ta hänsyn till som exempelvis:

 • Infrastruktur
 • Transporttider
 • Företagets resurser
 • Produktens vikt
 • Volym
 • Värdedensitet.

Det gör att det ofta är svårt att ändra val av transportmedel på kort till medellång sikt.

För de fyra transportmedlen flyg, lastbil, tåg och båt råder det ingen tvekan om den interna rangordningen för mängden koldioxidutsläpp, dock finns det stora variationer inom respektive transportslag. Exempelvis visar McKinnon vid en jämförelse av tung lastbil och ett dieseldrivet tåg att tåget i bästa fall kan vara 760% bättre eller i sämsta fall 14% bättre än lastbilen. Det beror helt på vilken emissionsfaktor vi använder. Emissionsfaktor testas egentligen fram genom mätningar för respektive fordon. För att kunna göra grova beräkningar kan man använda sig av tabeller med färdiga emissionsfaktorer för att hitta den emissionsfaktorn som passar bäst i sitt scenario.

Flyget släpper ut mest koldioxidekvivalenter per transportarbete följt av lastbilstransporter. Efter lastbilen kommer järnvägstransport där tåg som är dieseldrivet släpper ut mer koldioxidekvivalenter än tåg som drivs på el. Transportmedlet med minst koldioxidutsläpp per ton-km är fartygstransport. Å andra sidan släpper båttransporten ut mer av andra ämnen som inte är bra för miljön. Det gör att frågan om miljövänliga transportmedel är tämligen komplex.

Inköp av hållbara transporter

Sammanfattningsvis, gör vi många val när vi väljer vilken leverantör vi köper av och vilket transportmedel vi väljer. Och detta påverkar företagets bidrag till den globala uppvärmningen. Kombinationen av transportmedel, sträckan och den transporterade vikten ger utsläppet. Därför måste vi ta alla tre faktorer i beaktning om målet är att minska det totala koldioxidutsläppet från produkttransporterna. Det fina är att ekonomi och miljö ofta går hand i hand när det gäller produkttransporter. Flyga är dyrt och det sämsta valet för miljön. Att välja båt eller tåg är ofta billigare och ger mindre växthusgasutsläpp. Dock är det värt att ha i åtanke att olika transportmedel tar olika lång tid och har därför olika effekt på kapitalbindningen. Abslutningsvis är det bättre för miljön och för plånboken att köra kortare sträckor eftersom bränsleförbrukningen minskar vilket är en stor del av transportkostnaderna. Läs mer om hållbara inköp här på Tools.

 

Begreppsförklaring:

* Emissionsfaktor: Ett tal som beskriver hur mycket växthusgaser ett fordon släpper ut. Det mäter man ofta i enheten CO2e/tonkm.

**FTL: (Full Truckload) man har bokat hela lastutrymmet för transporten

*** LTL: (Less Than Truckload) Man delar lastutrymmet med andra företag

Källor:

McKinnon, A., 2015. Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics, 3rd edition. u.o.:Kogan Page.

McKinnon, A., 2018. Decarbonizing Logistics: Distributing Goods in a Low Carbon World. u.o.:Kogan Page Limited.

Chapman, L., 2006. Transport and climate change: a review, u.o.: Journal of Transport Geography. Brundtland Commission, 1987. Our common future, Oxford: Oxford University Press.

Foto:

Sven Brandsma on Unsplash

Due diligence: Vad inköp kan lära av buddhistmunkar

Just nu kämpar många inköpsfunktioner med hur de ska tackla nya hållbarhetsmål och kraven på ökad transparens i leverantörskedjan. Genom att göra en sustainability due diligence får inköpsorganisationen koll på hållbarhetsriskerna i sin leverantörskedja. Här förklarar vi varför det är bra att göra en sådan så snart som möjligt. Och vad buddhismen har med det…

Så kan inköpsfunktionen komma igång med hållbart inköp

I Sverige är de flesta av oss överens om att hållbarhet är något viktigt. Många av oss strävar efter att ta hållbara beslut privat. Samtidigt förväntar vi oss även att företag och organisationer ska ta ett stort ansvar när det gäller hållbarhet. Det effektivaste sättet att komma igång är att börja arbeta med frågorna –…

Hållbara inköp kräver breda lösningar utan stuprörstänk

För några år sedan fick han förmånen att vara näringslivsrepresentant i Biogas Research Center. Här delar vår kollega Erik Hansson med sig av några generella lärdomar som han anser att inköpare kan dra från forskningscentrets arbete. För några år sedan när jag arbetade på Scania fick jag förmånen att vara näringslivsrepresentant i Biogas Research Center….