| Blogginlägg

Sju tips till inköp för att möta kraven från CBAM

Den 1 oktober 2023 trädde EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid, även kallad CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) i kraft. CBAM innebär att utsläpp från vissa koldioxidintensiva varor som importeras till EU prissätts på samma sätt som varor producerade inom EU. De kategorier som omfattas av CBAM är initialt järn och stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el samt vätgas. I den här blogg-posten belyser vi hur inköp kan agera för att uppskatta de kostnader som CBAM kan innebära, samt ger tips på aktiviteter som kan minska dessa kostnader på sikt.

Värt att notera är att under en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2025 är importörer endast skyldiga att kvartalsvis rapportera inbäddade utsläpp i importerade CBAM-varor. Den 1 januari 2026 kommer dock CBAM att tillämpas fullt ut och företag kommer att behöva köpa CBAM-certifikat för att täcka de utsläpp av växthusgaser som varorna har genererat under produktionen utanför EU. I dagsläget är de kategorier som omfattas av CBAM järn och stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el samt vätgas, men i informationen som EU publicerat antyds att CBAM framgent kommer att gälla även de kategorier som idag hanteras inom ramen av EU:s Emission Trading System (ETS).

Vad är ett CBAM Certifikat och hur mycket kommer det att kosta?

Ett certifikat inom ramen för Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) är avsett att täcka utsläpp av 1 ton CO2 och priset kommer att sättas i enlighet med handelspriset för utsläppsrätter inom EU. För närvarande ligger priset på strax under 100 euro, men analytiker anser att detta pris kommer att öka över tid.

I och med priset redan är känt innebär det att företag redan idag har möjlighet att uppskatta sina framtida CBAM-kostnader för att vara beredda på att agera proaktivt. Detta förutsätter dock att det finns Environmental Product Declarations (EPD) eller annan relevant data tillgänglig för att fastställa mängden ton CO2 som är associerade med varje importerad produkt.

Under 2023 har EFFSO genomfört flera CBAM-analyser hos några av våra kunder. I dessa projekt har vi simulerat och uppskattat de förväntade CBAM-kostnaderna relaterade till specifika produkter och kategorier. I projekten etablerades även nödvändig struktur och metodik som nu gör det möjligt för kunderna att framgent självständigt genomföra analyser inom fler kategorier. Analysen baseras ofta på en spendanalys och en översikt av leverantörskedjan och visar exempelvis på att om företagets tillväxt fortsätter i nuvarande takt, kommer kostnaderna för att importera vissa produkter från utanför EU att öka markant under de kommande tre till fem (3-5) åren.

Illustrativ beräkning för kostnad av CBAM certifikat för en potentiell kategori

Illustrativ beräkning för kostnad av CBAM certifikat för en potentiell kategori


Illustrativ beräkning för kostnad av CBAM certifikat för en potentiell kategori

Analysen har gett kunderna ett faktabaserat underlag så att de kan göra välgrundade strategiska val för olika kategorier. Detta gäller särskilt de produkter och insatsvaror som kommer att påverkas av CBAM. Kunderna har nu möjlighet att bättre möta de finansiella utmaningarna och ta vara på de möjligheter som CBAM för med sig.

Typiska aktiviteter baserade på CBAM analyser

Inköpsorganisationer står inför en rad val när de utvärderar hur CBAM påverkar just deras värdekedja. Initialt står valet mellan att acceptera ökade kostnaderna associerade med CBAM eller att proaktivt utarbeta strategier för att minimera de samma. Acceptansen av kostnaderna kan vara en enklare väg framåt, men kan på lång sikt påverka organisationens ekonomi och konkurrenskraft negativt.

Genom att ta fram och implementera genomtänkta strategier kan organisationerna inte bara minska CBAM-relaterade kostnader, utan också förbättra sin övergripande hållbarhetsstrategi och positionera sig som ansvarsfulla aktörer på marknaden. Genom att fokusera på totalkostnad (TCO) kan inköp enklare upptäcka vilka strategier som är bäst lämpade för den aktuella produktkategorin.

Här några typiska aktiviteter som inköpsorganisationer kan använda för att minska sina CBAM kostnader (samt även potentiellt skapa förståelse för eventuella merkostnader):

  1. Reshoring: Inköpsorganisationer kan överväga att flytta inköpen till leverantörer inom EU för att undvika extra kostnader kopplade till CBAM-certifikat. Detta kan även minska komplexiteten i att rapportera och kompensera för koldioxidutsläpp.
  2. Ta fram EPD:er (Environmental Product Declarations): Genom att tillsammans med leverantörer ta fram EPD:er för produkter kan organisationen få en mer detaljerad och exakt bild av utsläppen kopplade till sina produkter, jämfört med de generella schablonvärden som annars skulle användas. Detta kan även hjälpa till att identifiera leverantörer med lägre utsläpp, och därmed möjliggöra kostnadsbesparingar.
  3. Omförhandla priser: Med djupare information om leverantörens faktiska utsläpp, kan inköpsorganisationer få hävstång i förhandling med befintliga leverantörer eller söka nya leverantörer med lägre koldioxidavtryck som därmed innebär en lägre totalkostnad (TCO).
  4. Diversifiera leverantörsbasen: Att diversifiera leverantörsbasen – second source – är en strategi för att minska riskerna för kostnader kopplade till CBAM. Genom att ha en mix av leverantörer både inom och utanför EU, kan organisationer bättre balansera kostnaderna och minska risken för prisökningar eller ökad totalkostnad.
  5. Investera i leverantörsutveckling: På längre sikt kan inköp samarbeta med sina leverantörer för att stödja övergången till eller utvecklingen av grönare produktionsmetoder för att minska de sammanlagda koldioxidutsläppen. Därmed minskas också kostnaderna relaterade till CBAM-certifikat.
  6. Ändra och/eller förbättra specifikation: CBAM ger även incitament att se över sina produktspecifikationer. Genom att samarbeta internt – exempelvis med R&D och Operations – samt utnyttja leverantörernas innovationskraft kan utsläpp minskas, vilket också kan påverka CBAM-relaterade kostnader.
  7. Arbeta aktivt med stakeholders både internt och externt (inklusive kunder) för att informera och bygga stöd för ert långsiktiga mål att minska koldioxidutsläppen. Genom att kommunicera hållbarhetsmålen samt förklara vad ni gör kan ni både hitta nya samarbetsinitiativ samt även skapa en förståelse och acceptans för potentiella prisökningar.

EFFSO svarar gärna på frågor gällande både CBAM och andra frågor kring hållbart inköp, ni hittar kontaktuppgifter till oss på vår kontaktsida på effso.se.

Windturbines sustainability

Vad är CBAM och varför måste inköp agera?

| Blogginlägg

Under hösten har flera delar i EU:s klimatpaket Fit for 55 godkänts. En av delarna är gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, även kallad CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). CBAM innebär att utsläpp från vissa koldioxidintensiva varor som importeras till EU prissätts på samma sätt som varor producerade inom EU. CBAM trädde i kraft i EU den 13…

Bilväg under en tunnel

Bättre onboarding kan minska risk i leverantörsled

| Blogginlägg

I dagens globaliserade affärsvärld är hanteringen av risker i leverantörsbasen av avgörande betydelse för organisationers hållbarhetsarbete och framgång. Organisationer som vill fördjupa sitt samhällsansvar och säkerställa en etisk försörjningskedja måste aktivt hantera potentiella risker i leverantörsbasen. EU:s gröna giv och CSDDD Detta är något som EU har tagit fasta på i sin gröna giv vars…

Due diligence: Vad inköp kan lära av buddhistmunkar

| Blogginlägg

Just nu kämpar många inköpsfunktioner med hur de ska tackla nya hållbarhetsmål och kraven på ökad transparens i leverantörskedjan. Genom att göra en sustainability due diligence får inköpsorganisationen koll på hållbarhetsriskerna i sin leverantörskedja. Här förklarar vi varför det är bra att göra en sådan så snart som möjligt. Och vad buddhismen har med det…