Lagstiftning

Inköparens viktigaste lagar

Avtalslagen

Köplagen

Produktansvarslagen

Internationella lagar

EUR-Lex

Internationella köplagen, CISG

UNILEX, UNIDROIT och CISG

UCC

Sidor med juridisk information

Jureka

Köplagen SFS 1990:931

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller köp av lös egendom. Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom. Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt. Vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk gäller i stället för bestämmelserna i 3, 13, 17–21 samt 30–40 §§ vad som föreskrivs i 4 kap….

Avtalslagen

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1 kap. Om slutande av avtal 1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så…