Köplagen SFS 1990:931

Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller köp av lös egendom. Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom. Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt. Vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk gäller i stället för bestämmelserna i 3, 13, 17–21 samt 30–40 §§ vad som föreskrivs i 4 kap….

IT-stöd för inköp

IT-stöd förhöjer produktiviteten vid en inköpsavdelning. Den största hjälpen finns att hämta vid generiska köp, där likadana arbetsmoment utförs gång på gång. Kopplingen till andra affärsprocesser i organisationen utgör också en viktig funktion. Före val av ett IT-stöd bör en noggrann behovsanalys göras, tyvärr fallerar många implementationer pga bristande behovsanalys vilket resulterat till val av…

Logistiklänkar

Logistiknätverk 12 Manage SCM Global Scorecard Irish Institute of Purchasing and Materials Management Logistics and Supply Chain Knowledge Development Centre PLAN, Nätverket för logistiker Supply Chain Network, Nätverket för logistiker och inköpare SupplyChainStar TTF, Forum för logistik   Läsvärda länkar Logistikordbok Logistisk ordlista Logistikens termer och begrepp Inköpstrategier i stora svenska byggföretag, Gunnerbeck, Hassel, 2004…