Avtalets ikraftträdande

Syfte och användning

Ett avtal kan träda ikraft på många sätt, anbud och accept, konkludent handlande eller passivitet. För att förtydliga om ett avtal träder ikraft eller inte är det brukligt att skriva detta. Ikraftträdandet kan också behöva villkoras om det finns ett viktigt villkor som måste uppfyllas, exempelvis är det vanligt att villkor om finansiering etc nämns.

Exempel 1

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Avtalet godkännes och träder ikraft genom undertecknande av Säljare och Köpares behöriga firmatecknare.

Exempel 2

Detta avtal träder ikraft under förutsättning att det är undertecknat av Säljare och Köpares behöriga firmatecknare, om och när köparens vunnit nämnd anbudstävlan samt att projektets finansiering beviljats.

Bonus eller vite?

Servicenivåavtal, nyckeltalsmodeller och incitamentssystem är favoritämnen i många inköparkretsar. Inför varje nytt avtal hettar diskussionen till och inköparna verkar kunna allt om hur man utformar modeller. Svårare blir det senare när man ska beskriva vilka resultat som modellerna uppnår. Frågar man några inköpare är det sannolikt att man får svar som: Mätbarheten var dålig så…