Remburs, Letter of Credit

En remburs är en internationellt accepterad betalningsanmodan, där en bank, svensk eller utländsk, övertar betalningsansvaret mot att leverantören uppfyller de i rembursen stipulerade villkoren. Om någon detalj i de stipulerade villkoren inte uppfyllts har den rembursöppnande banken alltid rätt att vägra utbetalning, oberoende hur oväsentlig avvikelsen är. Villkoren i en remburs kan utformas på ett flertal olika sätt, vilka ger leverantören olika starkt skydd. Internationella Handelskammaren har utfärdat regler och praxis, som accepteras av de flesta banker. Remburs betraktas numera som det smidigaste och bästa sättet att minimera affärsrisker vid internationella affärer som innebär utbyte av varor. Synonyma engelska begrepp är ‘Letter of Credit’ och ’Documentary Credit’.

Val av villkor är en fråga om såväl tid, kostnad och säkerhet som den egna kapaciteten att följa med i olika länders ekonomiska och politiska utveckling. Remburs är många gånger att rekommendera vid en första kontakt. Men när ett gott kundförhållande har etablerats och importlandets kutym/risk så tillåter, är dokumentinkasso den naturliga fortsättningen och därefter ren betalning. Den så kallade stand-by-rembursen är en garantiform som tillämpats framför allt i Nordamerika, där lagstiftningen förhindrat att federala banker utfärdar bankgarantier.

ICC introducerade 1999 ett nytt regelverk kallat ISP98. Förkortningen står för International Standby Practices och avser regler för internationell garantigivning. Bakgrunden är just att amerikanska banker varit förhindrade att utfärda vanliga bankgarantier. I vissa fall kan banken kräva att beloppet säkerställs på ett visst konto – täcks – för att bekräfta en remburs, s.k. täckt remburs. Detta kan bero på problem med den utländska banken eller landet eller en kombination av båda.

Terminologi

Några vanliga uttryck i remburssammanhang, med kommentarer:

Återkallelig / Oåterkallelig (eng. Revocable / Irrevocable)

Ett generellt krav på alla remburser är att de skall vara oåterkalleliga, om inte köparen när som helst och utan förvarning ska kunna återkalla rembursen, dvs göra den verkningslös.

Öppnad i (eng. Opened in)

Den bank (köparens) i köparlandet som öppnar rembursen till förmån för leverantören och därigenom övertar kundens betalningsförpliktelser gentemot säljaren.

Bekräftad av (eng. Confirmed by)

Bekräftelse av en remburs innebär att den bekräftande banken (säljarens), under förutsättning att villkoren i rembursen uppfyllts, ovillkorligen garanterar utbetalning. Bekräftelse sker för att antingen få säljarens risk överflyttad från köparlandet till säljarlandet eller att få risken överflyttad till en finansiellt starkare bank. Det förekommer att banker i mindre seriösa republiker faktiskt går i konkurs.

Aviserad genom (eng. Advised through)

Om en remburs inte är bekräftad av säljarens bank bör han kräva att den skall aviseras genom en för honom godtagbar bank. Den aviserande banken tar inte på sig något ansvar beträffande betalning, men det är ändå brukligt att denna bank utbetalar rembursbeloppet om relationerna med såväl öppnande bank som säljaren är normala.

Betalbar i (eng. Payable with)

Om rembursen är betalbar i Sverige eller i svensk bank innebär detta att den svenska banken, enligt ICC:s regler har tolkningsrätten beträffande inlämnade dokument, vilket torde vara av fördel för leverantören. Om rembursen är betalbar i köparens land, vilket bör undvikas, kan det samtidigt innebära att separat transfereringstillstånd måste erhållas för överföring av beloppet till Sverige. Alternativt kan rembursen vara betalbar i tredje land.

Delbar (eng. Devisble)

Innebär att rembursbeloppet disponeras vid flera delskeppningstillfällen. Alternativt anges i texten ”delleveranser tillåtna”.

Omlastningsbar (eng. Transshipments)

Anges i rembursen om omlastningar tillåts eller inte. Vidare stipuleras ofta att godset inte får sändas med fartyg registrerade i vissa länder eller att fartyget inte får angöra hamnar i vissa länder före ankomst till destinationshamnen.

Överlåtbar (eng. Transferable)

En överlåtbar remburs kan av förmånstagaren överlåtas på annan person, vilken har samma rättigheter och skyldigheter som den ursprunglige förmånstagaren. Observera att problem kan uppstå med betalningsort om rembursen överlåts från ett land till ett annat.

Avtal om remburs

Det är vanligt att redan avtalet stipulerar villkor, exempelvis:

“X% av kontraktspriset skall betalas genom en oåterkallelig remburs bekräftad av och betalbar i ABC Banken att öppnas YY månader efter order och gälla i ZZ månader mot presentation av följande dokument”

Eller

“Rembursen skall tillåta delleveranser och omlastningar”

Rembursbetalning vid order

För att avtala om remburs vid order kan ordalydelsen vara:

”XX% of the total contract price to be paid by an irrevocable documentary credit advised through (and confirmed by) and payable at sight with a Swedish bank against presentation of the following documents:
-simple receipt
-advance payment guarantee of equal amount …
-performance guarantee for YY% of the contract value.”

Ska förskott avtalas kan tilläggas:

”ZZ% of the total contract price to be paid to ABC Banken, Stockholm for the account of the Purchaser No 123456 within DD days after date of order. The Vendor will submit an advance payment guarantee of equal amount issued by a first class bank (or surety company) valid until delivery to the site not later than MM months after the date of order.”

Rembursbetalning under tillverkningstiden

Avtalet kan lyda:

”AA% of the total contract price to be paid by an irrevocable documentary credit confirmed by an payable at sight, MM months after date of order with a Swedish Bank against presentation of the following documents:
-simple receipt
-progress certificate issued by an independent consultant certifying …………..
-advance payment guarantee of equal amount………” The documentary credit is to be opened in an acceptable bank with ……. days after date of order and is to be valid for ……. months.

Rembursbetalning vid leverans (skeppning)

Avtalet kan lyda:

”PP% of the contract price (for each unit – pro rata on value of goods dispatched to be paid by an irrevocable documentary credit confirmed by (advised through) and payable at sight with a Swedish Bank against presentation of the following documents:
-commercial invoice
-shipping documents or Warehouse Certificate in case shipment cannot take place due to reasons beyond the control of the Vendor.
The documentary credit is to be opened in an acceptable bank within DD days (months) after date of order (before first scheduled shipment) and shall:
-be valid for MM months
-allow transhipments
-allow payments for part shipments”

Rembursbetalning efter leverans

Avtalet kan lyda:

”KK% of the contract price is to be paid by an irrevocable documentary credit confirmed by (advised through) and payable at sight (MM months after date of shipment) with a Swedish Bank against presentation of the following documents:

-payment release certificate (acceptance certificate) or a certificate issued by an independent consultant certifying that the contractual date of acceptance is delayed due to reasons beyond the control of the Vendor

-maintenance guarantee for JJ% of the total contract price issued by a first class bank (or surety company) valid until the end of the warranty period, however, not later than MM months after date of acceptance.”

Kombinationen mellan leveransklausuler och betalningsform.

Vid betalning med remburs (L/C) är kombinationen betalningsform och leveransklausul viktig.

Nedanstående sammanställning ger information om bättre och sämre kombinationer (förkortningar avser INCOTERMS):

  • EXW Bör endast användas vid ren betalning
  • FAS Bör endast användas vid ren betalning
  • FOB Kan användas vid ren betalning och L/C. Vid L/C kan det vara riskfyllt på grund av att köparen är uppdragsgivare till transportören och kan stoppa utlämnandet av transportdokument (vilket är nödvändigt för att få betalt under rembursen)
  • FCA Kan fungera, men vid direkt betalning vet inte säljaren om godset är försäkrat
  • CFR/CIF/CPT/CIP Passar bra för remburs. Vid dokumentinkasso är CIF/CIP bäst, då säljaren ombesörjer försäkring.
  • D-villkor Samtliga villkor passar bra för remburs och dokumentinkasso.

Avistaremburs (eng. at sight L/C)

Termen innebär att säljaren får betalt när rätt dokument presenteras.

Tidsremburs (eng. Tenor L/C)

Innebär att säljaren får betalt en viss tid efter det att skeppningsdokumenten presenterats.

Förfrågan, anbudsbegäran, offertbegäran

En anbudsförfrågan är det officiella startskottet till en upphandlingsprocess, där syftet är att få in anbud som till sist kan leda fram till ett avtal. Det finns en mängd olika sätt att utforma en förfrågan. Innan en skarp förfrågan går ut kan upphandlaren sända ut en intresseförfrågan som syftar till att fånga upp intresserade leverantörer…

Sourcing via dropshipping

Om du jobbar med sourcing, logistik, inköp eller exempelvis driver en e-handelsverksamhet har du säkert kommit i kontakt med termen “dropshipping”. Denna typ av sourcing är idag knappast ny men har nästintill revolutionerat dagens e-handel. “Dropshipping” beskrivs ibland som ett paradigmskifte som bidragit till och skapat förutsättningar för uppstickare att utmana många av de stora…

SPTT

Supplier Parts Tracking Team, SPTT, är ett team som jobbar mot leverantörsbasen vid framtagning av nya produkter. Typiskt sätt ingår representanter från inköp, kvalitet, design, logistik och supplier production management från samma commodity eller kategori. Den sistnämnde är ofta projektledare mot leverantören. Uppgiften för SPTT är att säkerställa kvalitet, kapacitet, kostnad, ledtid och readyness innan detaljerna…