Ramavtalsvolymer

Exempel på avtalstexter vid ramavtal angående volymer.

Leveransprognoser

Beställaren åtar sig att en gång varje kvartal lämna prognoser avseende kommande mängder och leveranstidpunkter. Prognoserna skall sträcka sig 12 månader framåt i tiden och ha en detaljeringsgrad avseende totalmängd per månad. Prognoserna skall inte vara bindande utan Beställaren skall vara i full rätt att såväl utesluta mängder som öka mängder.

Leveransåtagande

Leverantören åtar sig att leverera en årsvolym om minst 4000 stycken artiklar (artikelnummer 123) per avtalsår, varav Leverantören åtar sig att under enskilda kalendermånader leverera minst 500 stycken artiklar. Artiklarna levereras efter Beställarens bindande avrop eller bindande leveransplaner, kortaste leveranstid är 6 kalenderveckor från avgivet avrop eller bindande leveransplan. I det fall avrop sker 30 kalenderveckor före leveransdatum åtar sig leverantören att leverera 700 stycken artiklar under en enskild kalendermånad.

Köpåtagande

Beställaren åtar sig att köpa minst 200 stycken artiklar (artikelnummer 123) per avtalsår.

Ändringar

Beställaren har rätt att senast två veckor före utsatt leverans öka avropad mängd med 10% eller minska avropad mängd med 5% eller senarelägga leveranstidpunkt med högst två kalenderveckor.

Retur

Beställaren har rätt att returnera 10% av köpta artiklar och återfå 100% av ordervärdet. Beställaren har även rätt att utöver första 10% returnera ytterligare 20% och återfå 80% av ordervärdet för dessa. Återbetalning sker mot faktura som utfärdas vid återskeppning, fakturans betalningsfrist skall vara 30 dagar.

Leverantörsstyrt lager

Leverantören åtar sig att fylla på beställarens lager så att lagersaldo alltid ligger inom begärda gränsvärden. Påfyllnad får endast ske med överenskommen lägsta mängd. Leverantören beviljas genom inloggning i beställarens leverantörsportal på Internet tillgång till information om aktuellt lagersaldo för de artiklar som omfattas av detta Avtal. Leverantören åtar sig att inhämta information minst en gång per vecka. Leverantören åtar sig att leverera överenskommen lägsta volym per tidsenhet. Vid detta Avtals ingående skall följande volymer och gränsvärden gälla:

Art.nr. Enhet Min.saldo
Max.saldo Lägsta påfyllnadsvolym
Leveransåtagande lägst antal per månad
1234 styck 400 1000 100 300
5678 styck 3000 10000 500 1000

I det fall det hos Beställaren uppstår behov av förändrade gränsvärden eller leveransåtagande ska detta kommuniceras genom ändring av informationen i leverantörs-portalen. I det fall Leverantören anser att ändringen strider mot parternas Avtal samt att ändringen inte kan accepteras skall Leverantören inom en tid av två kalenderveckor från inloggning meddela detta, bifogandes en konskvensanalys med förslag på hantering. Ändring som påtalas senare än två kalenderveckor från Leverantörens inloggning anses som accepterad och därmed en del av parternas Avtal.

Läs mer om avtal


Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency