Livscykelkostnader

Livscykelkostnader (Life Cycle Costing – LCC)

Obs, notera att termen LCC inom inköpsvärlden även används som en förkortning för Low-Cost Countries.

Analys av Livscykelkostnader är en teknik för att inom exempelvis Inköp och produktion beräkna alla kostnader under en investerings livscykel. Syftet med en beräkning av Livscykelkostnaden är att finna det mest kostnadseffektiva valet bland ett flertal alternativ.

Tillvägagångssättet används vanligen vid större investeringar och avser den totala ägandekostnaden för maskiner och utrustning, inkluderat anskaffningskostnad, drift-, underhåll- och avyttringskostnader. Om inte livscykelkonsekvenser tas i beaktande vid ett investeringsbeslut finns risken att endast den initiala kostnaden används som beslutsunderlag. Då kostnader för drift, underhåll, och avyttring vanligen vida överstiger den totala anskaffningskostnaden kan ett sådant tillvägagångssätt följaktligen komma att få negativa inverkningar på slutresultatet. En livscykelkostnadsanalys är av extra stor vikt vid investeringar i tillgångar med en snabb teknologisk utvecklingstakt.

Vid beslut kring förvärv av investeringsvaror är det därför lämpligt att:

 • Säkra att förfrågningsspecifikationen inkluderar hänvisningar till faktorer som kan komma att påverka den totala kostnaden, exempelvis service och tillgång till reservdelar
 • Kommunicera med leverantören kring den planerade utvecklingen i det berörda området
 • Hantera den initiala investeringskostnaden som endast en bland flera påverkande faktorer som alla bidrar till den totala kostnadsbilden
 • Tillse att alla tänkbara kostnader som kan ha bäring för totalkostnaden har belysts före det att inköpsrekommendationerna kommuniceras

Användningsområden för Livscykelkostnadsberäkningar

Livscykelkostnadsberäkningar används främst vid investeringar i anläggningstillgångar men är tillämpligt även i andra situationer:

 • Förvärv – för att estimera framtida kostnader för storskaliga investeringar
 • Optioneering – för att jämföra avkastningen mellan olika utgiftsalternativ
 • Prissättning – för att säkra att säljpriset inkluderar samtliga relevanta kostnader
 • Projekt analys – för att mäta projektkostnaden mot mål
 • Produktdesign – tillhandahålla information till designansvarig som ger möjlighet att justera designen för att öka kundnöjdhet och producerbarheten
 • Nyinvesteringar – då reparationskostnader för fysiska investeringar ökar med tiden kan LCC användas för att identifiera en lämplig tidpunkt för att avyttra en tillgång och göra en nyinvestering för att möta ökade underhållskostnader
 • Leverantörssupport – låta leverantören tillhandahålla jämförande livscykelkostnadsanalyser för sina produkter

Livscykelkostnadsmetodologi

En lämplig metodik för att genomföra en livscykelkostnadsanalys inkluderar följande fyra steg: Klicka på bilden för att förstora.

Exempel på nedbrytning av Livscykelkostnader

I det första steget av en Livscykelkostnadsanalys delas identifierade kostnader upp i Anskaffningskostnader samt Drift-, underhålls- och avyttringskostnader. Här visas ett exempel på en lämplig kategorisering. Klicka på tabellen för att förstora.

Livscykelkostnad kan liknas med begreppet Totalkostnad för Ägandeskap (Total Cost of Ownership – TCO), för en något mer ingående jämförelse av de två begreppen se Inköpsbloggen.

Läs mer om inköpsanalys


Läs mer om strategi


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency