10 frågor kring hållbarhet att alltid inkludera i en RFI

Hållbart inköp är troligtvis den starkaste trenden inom inköp under 2021-2022. Nästan alla företag och organisationer har detta på sin agenda. Tillsammans med riskhantering är hållbarhet det område som ökat mest när vi i vår CPO Survey 2021 frågade inköpsorganisationer vad som var deras viktigaste fokusområde.1 Samtidigt var det ett av de områden som sågs som mest kritiska för att kunna möta framtiden på ett bra sätt.

De allra flesta företag och organisationer har i dagsläget uttalade hållbarhetsmål men många inköpsavdelningar kämpar med att bryta ner dessa för att skapa en tydlighet när det gäller hållbart inköp. Såväl internt som externt. En stor del av denna paradigm ligger nog i det faktum att hållbarhet fortfarande ses som ett ganska luddigt ämne. Det finns ingen tydlig definition av vad hållbart inköp är.

Hos många företag finns en ”disconnect” mellan hållbarhet och inköp

I EY:s 2022 Global Chief Procurement Officer Survey fann man att även om de flesta företag har tydligt definierade hållbarhetsmål saknar många inköpsavdelningar verktygen och processerna för att konsekvent arbeta i linje med dessa.

”Fler än hälften saknar en inköpspolicy som ligger i linje med företagets hållbarhetsmål, och nästan en tredjedel har ingen tydlig plan för hur företaget ska bli fossilneutrala.”2

Ett av det enklaste sätten för en inköpsavdelning att påbörja resan mot hållbart inköp är att standardisera ett antal hållbarhetsrelaterade frågor som återfinns på varje RFI som skickas ut.

På EFFSO Tools beskriver vi en RFI så här:

”RFI – översätts ofta med informationsförfrågan eller intresseförfrågan. Denna förfrågan ses av många inköpare som ett instrument för att samla marknadskunskap. Man tar reda på information om leverantörerna och deras produkter, med syfte att informationen sedan ska användas för att bygga en större och mer konkret anbudsförfrågan.”EFFSO Tools

Som vi ser i definitionen ovan rör de flesta RFI-frågor ämnen som produkt/ tjänstespecifikationer, kvalitet, leveranskapacitet, ekonomisk stabilitet, och liknande. Med det ökade fokuset på hållbarhet inom inköp är det viktigt att inkludera hållbarhetsrelaterade frågeställningar i en RFI. Vid sidan om pris/ kvalitet behöver inköp även beakta socioekonomiska och miljömässiga faktorer såväl som ekonomi och kvalitet i upphandlingsprocessen.

Ett första steg på vägen är såklart att säkerställa att alla RFI:er innehåller allmänna hållbarhetskriterier som leverantörerna behöver besvara. Dessutom är det viktigt att inköp säkerställer att det finns processer på plats som på ett smidigt sätt hanterar kravens efterlevnad.

Beroende på kategori är områden som råvaror, tillverkningsprocess, transport, avfall/ återvinning, total livskostnad, arbetsförhållanden och även bredare sociala konsekvenser exempel på områden som är viktiga att hantera i en RFI.

Nedan följer tio allmänna frågor kring hållbarhet som kan vara viktiga att ta med i en RFI.

10 frågor för en hållbar(are) RFI

  • Har leverantören en hållbarhetspolicy (CSR/socialt ansvarstagande)? I så fall bör denna bifogas.
  • Har leverantören några hållbarhetscertifieringar eller ackrediteringar? I så fall bör dessa bifogas.
  • Hur mäter/kontrollerar, rapporterar, och följer leverantören upp hållbarhetsarbetet och dess effekter?
  • Hur mäter och/eller följer leverantören upp hållbarhetsfrågor och efterlevnad hos sina underleverantörer?
  • Följer leverantören upp hur deras innovation inom hållbarhet påverkar deras kunder? Bifoga gärna ett exempel.
  • Hur mäter/kontrollerar, rapporterar och hanterar leverantören utnyttjandet av energi, vatten och/eller kemikalier i sin produktion?
  • Hur stor andel av leverantörens huvudsakliga energibehov kommer från förnybara energikällor?
  • Har leverantören en uppförandekod för sina leverantörer? I så fall bör denna bifogas.
  • Har leverantören en mångfaldspolicy för sina medarbetare? I så fall bör denna bifogas.
  • Bifoga ett eller flera exempel på positiv påverkan från effekterna av leverantörens hållbarhetsaktiviteter.

LÄNKAR
1.     EFFSO CPO Survey 2021
2.     2022 Global EY Chief Procurement Officer Survey

Påverka utsläppen av växthusgaser från transporter

Att alla måste dra sitt strå till stacken när det kommer till att bryta den negativa trenden kring klimatpåverkan har länge varit allmänt känt. Och en av de många delarna som inköpare kan vara med och påverka är hur vi transporterar gods. Det är framförallt tre faktorer som påverkar växthusgasutsläpp från transporter. Faktorer som påverkar…

Hållbara inköp, vad är det?

Hållbara inköp: bra för planeten, människorna och sista raden Hållbara inköp innebär att organisationer identifierar och aktivt reducerar den negativa effekt deras verksamhet har på miljön och tar socialt ansvar i hela försörjningskedjan. Ett sätt att göra det på är att använda sig av leverantörer som har låga utsläpp, är Fairtrade-certifierade eller följer andra typer av…