Inköpsstrategi

Syftet med företagets inköpsstrategi är att beskriva målet med företagets inköpsarbete samt hur detta mål skall uppnås. Inköpsstrategin måste härhöra från företagets övergripande affärsstrategi, och bör därför också tas fram som en del av företagets övergripande strategiarbete. Inköpsstrategin blir i och med detta en av de affärskritiska komponenterna i företagets totala utveckling.

Olika skolor gällande strategiformulering

För att utforma en framgångsrik inköpsstrategi kan det vara av vikt att förstå det olika skolor som finns när det gäller formulering av strategier i allmänhet. Mintzberg har delat in de olika synsätten på strategier i följande grupper:

1) Designskolan
Tydliga stratgier formuleras utifrån den egna organisationens situation och den externa omgivande miljön.

2) Planeringsskolan
Strategier utformas genom en formell process där en omfattande process gås igenom från analys till implementation

3) Positionerinsskolan
Strategin utformas efter hur företaget kan förbättra positionen inom den egna industrin

4) Entreprenörskolan
Strategiutvecklingen äger rum i medvetandet hos den visionära entreprenören

5) Lärandeskolan
Strategin utvecklas evolutionärt genom att olika saker testas och förkastas

6) Den kognitiva skolan
Strategin utvecklas i medvetenadet hos strategerna och tar sin utgångspunkt i hur information och handlingar uppfattas.

7) Kulturskolan
Involverar många grupper i företaget och ser strategiutveckling som en kollektiv och kooperativ process

8) Maktskolan
Strategin utvecklas genom en förhandling med företagets intressenter

9) Konfigurationsskolan
Strategin utvecklas genom förändring av företaget från en position till en annan.

10) Miljöskolan
Ser strategin som ett resultat av omgivningen och de händelser som äger rum där.
Strategier utformas sällan utifrån enbart en av dessa skolor, utan ofta som en mix av flera beroende på den egna organisationens situation.

7 steg till framgångsrik inköpsstrategi

 1. Identifiera och analysera företagets leverantörsstruktur, företagets kundstruktur samt dess övriga intressenter. Använd t ex Spendanalys av leverantörsreskontran samt Porters Femkraftsmodell och en SWOT-analys som utgångspunkt.
 2. Fastställ hur dina produkter och tjänster påverkas utifrån olika kort- och långsiktiga händelser i leverantörsbasen. För detta ädamål görs en analys med hjälp av Kraljics-matris. Som komplement till detta upprättas leverantörsprofiler för de mest kritiska leverantörerna.
 3. Analysera konkurrenternas leverantörsstruktur och utvärdera vad som gör dem unika och konkurrenskraftiga ur ett leverantörsperspektiv.
 4. Utveckla din egen unika leverantörsstrategi. Gör detta med utgångspunkt från affärsidén och beskriv hur den gör ditt eget företag konkurrenskraftigt och unikt.
 5. Utveckla en handlingsplan för att uppnå den aktuella strategin, både på kort och lång sikt. För att ni fram till målet är det av största vikt att strategin tar hänsyn till alla de olika parametrar som påverkar och förändrar en organisations handlingsmönster (se bilden nedan).
 6. Sammanfatta strategin i ett antal kortfattade meningar genom att använda resultaten från  steg 1 till 5.
 7. Kommunicera ut strategin genom att använda klara och tydliga kommunikationsmål. Följ upp utfallet genom att mäta medarbetarnas medvetenhet om strategin och dess innehåll.

Tänk på att strategin skall vara lättkommunicerad och passa den huvudsakliga målgruppen. Gör din strategi realistisk och ta hänsyn till organisationens kapacitet, mål och resurser. Använd uppnåeliga och mätbara mål och följ upp!

Modell för strategiarbete

Läs mer om strategi


Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
Skriv ut: Skriv ut:  
 • Ladda ner White paper

 • Verktyg för spendanalys

  Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
  Spendency