Inköpsbloggen

En inspirationskälla för professionella inköpare

Bloggarkiv maj 2015

Tillitsmätning – ett sätt utveckla en affärsrelation

Mognadsmodeller är vanliga verktyg för att mäta inköpsverksamhet. Vi mäter organisationens inköpsmognad, medarbetarnas kommersiella mognad eller kanske företagets IT-mognad. Men kan man tillämpa metodiken på en affärsrelation? Nja, för relationer kanske man inte kan tala om mognad på samma sätt. Istället talar man om andra värdeskalor. En vanlig skala är samarbetsorientering – konkurrensorientering, en annan är individualism – kollektivism.

I fjol rapporterade bloggen om Vestedmodellen, som är en metodlära inriktad på att skapa hållbara affärsrelationer. I denna har man utvecklat en metod, där en oberoende tredje part bedömer två affärsparter. Bedömningen går ut på att mäta vilken tillit och anpassning de har mot varandra, för att i förlängningen utveckla relationen.

Genom att ställa frågor som värderas med olika hedoniska skalor bedömer Vestedmetoden vilken tillit parterna hyser till varandra. Resultatet blir en slags gap-kvadradant-analys, som talar om var parterna är lika eller olika varandra.

Läs mer om tillitsmätning på denna länk (öppnas i nytt fönster)

Eller beställ verktyget för USD 2.500:- (c:a 21.000 kr) på denna länk.

Styrkort + Instrumentbräda = Styrbräda

Styrkort är ett begrepp som uppfanns vid Harvard. Kortet syftar till att förmedla företagets verksamhetsstrategier, dvs. att medvetandegöra medarbetarna. Genom styrkortet identifierar man de nyckeltal som man vill styra organisationen mot. Kortet visar strategiska mätetal. I praktiken är det antingen en powerpointbild eller en visualisering på intranätet. Och vi finner nyckeltal som spend, besparingar eller antal leverantörer. Blickar man sig omkring i företagslandskapet ser man att styrkorten ofta har tydliga kopplingar till företagens affärsstrategier. T.ex. är industriföretagen ofta inriktade på kapitalrationalisering och givetvis dyker det upp sådana nyckeltal som lageromsättningshastighet och lagersaldo.

Instrumentbrädan har istället växt fram ur olika IS och IT-system. I realtid visualiseras mätetal som diagram, grafer och mätinstrument. Typiskt finner vi inköpare instrumentbrädor i våra affärssystem. Nyckeltalen är ofta operativa, t.ex. prisvarians, leveransprecision eller antal orderrader. Intressant är dock att systemtillverkarna själva är ganska svaga på att utveckla bra instrumentbrädor. De erbjuder ganska enkla grafiska gränssnitt. Istället finns det många tredjepartsprodukter som man koppla till affärssystemet för att på ett proffsigare sätt visualisera affärsdata på intranätet. Och många gånger måste instrumentbrädan kompletteras med manuellt inmatade data för att bilden ska bli fullständig.

MEN, styrkort och instrumentbräda har en del gemensamt. Båda vill omsätta strategier till motivation och mäta dess framåtskridande. Och vi kanske bör sudda ut gränserna mellan dem; de kanske rentav kan syntetiseras till en styrbräda.

Inom ledarskap säger man ofta att allt bör vara delbart med tre. Därför kan ett lämpligt antal nyckeltal för en styrbräda vara sex, dvs. tre strategiska och tre operativa nyckeltal. I varje kategori bör man dessutom försöka finna nyckeltal som illustrerar verkställighetsförmåga, dvs. förmågan att uppnå mål. Likadant bör man illustrera systemeffektiviteten dvs. hur resurserna utnyttjas.

Viktigt är även den grafiska visualiseringen. Att bara använda klassiska affärsdiagram skapar inte lika mycket intresse som att använda sig av vardagslivets sätt att illustrera mätning. Exempelvis kan man likna sin styrbräda med mätinstrument som finns i bilen, köket, båten eller huset. Det skapar betydligt mer intresse. Så här kan det se ut:

styrbraeda

Powerpoint med bildmaterial

  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency