Latin

 Inköpare använder en hel del latinska uttryck och termer. Oftast är de hämtade från juridiken och i synnerhet avtalsrätten. Nedan följer de viktigaste.

Latinska begrepp

A drittura (it. A dirittura)

Innebär att varor transporteras direkt av leverantören utan mellanhänder, speditörer, omlastningar etc.

Ad valorem

Term för tullar och skatter som innebär att avgiften beräknas utifrån varans värde och inte dess vikt eller mängd.

Caveat emptor

Latinskt uttryck som innebär att köparen har undersökningsplikt och han tillika inte senare kan åberopa fel eller brist i varan som han borde ha upptäckt vid leveransen.

Ceteris paribus

Övriga villkor lika eller allt annat oförändrat.

Clausula cassatoria

Förfalloklausul.

Condictio in debiti

Återbetalning av pengar som betalats av misstag. Finns inga uttalade lagregler utan endast rättspraxis.

Conditio juris

Avtalsvillkor som följer av lagen utan att parterna uttryckligen avtalat om dessa.

Contra proferentum

Oklarhetsregeln, regel för avtalstolkning som innebär att ett otydligt villkor i ett skriftligt avtal tolkas till nackdel för part som avfattat villkoret. Tillämpas ofta på avtalstexter som är oklara eller tvetydiga. Denna regel benämns ibland ’Contra proferentum’, ’In dubio contra stipulatorem’ eller ’Interpretato contra stipulatorem’.

Culpa in contrahendo (sv. Vårdslöshet vid avtals ingående)

I situationer där avtalsförhandlingar inte lett till avtal har parterna, om än små, vissa möjligheter att begära skadestånd av varandra. Skadeståndet avser då ersättning för kostnader och utgifter till ingen nytta, men även andra poster kan tänkas tillkomma. Förutsättningen är att få skadestånd är ett illojalt beteende från motparten.

Damnum emergens

Latinskt uttryck som innebär direkt förlust och avser de direkta skador som en part lider och som parten genom ett avtalsförhållande kan kräva skadestånd för. Jämför ‘lucrum cessans’.

Emtio rei separatae

Köp av en ännu inte existerande sak, där priset skall betalas när leverantören lyckats framställa saken.

Emtio spei

Köp av en ännu inte existerande sak, där priset skall betalas oavsett om leverantören lyckas framställa det eller ej.

Essentialia negotii

Sådant som måste finnas med i ett avtal för att det ska kunna bli ett giltigt avtal av sin typ. Exempelvis måste det i ett köpeavtal framgå vad säljaren ska leverera och att köparen skall betala.

Ex actis (e. a.)

Enligt handlingarna.

Genus non perit

Latinskt uttryck som betyder att ‘arten kan inte förstöras’. Vid genusköp då en mängd identiska produkter tillverkas så kan leverantören alltid fylla leveransen med en ersättningsleverans om ursprungsleveransen på något sätt skulle förstöras under leverantörens risk.

In dubio contra stipulatorem

Oklarhetsregeln, regel för avtalstolkning som innebär att ett otydligt villkor i ett skriftligt avtal tolkas till nackdel för part som avfattat villkoret. Tillämpas ofta på avtalstexter som är oklara eller tvetydiga. Denna regel benämns ibland ’Contra proferentum’, ’In dubio contra stipulatorem’ eller ’Interpretato contra stipulatorem’.

In nuce

Vid avlämnandet.

Inter absentes

Latinskt uttryck som ordagrant betyder ‘mellan frånvarande’ och avser avtal som slutits genom utväxling av korrespondens.

Inter praesentes

Latinskt uttryck som ordagrant betyder ‘mellan närvarande’ och avser avtal som slutits då båda parter varit närvarande.

Lucrum cessans

Latin för utebliven vinst. Om parterna avtalat på sådant sätt att de kan göra anspråk på utebliven vinst vid eventuell skada. Jämför ‘damnum emergens’.

Mohatra eller Contractus Mohatræ

Skenavtal som sluts i avsikt att maskera ocker. Exempelvis kan det innebära försäljning av en vara, som sedan enligt uppgörelse måste återköpas till ett för högt pris.

Mora solvendi

Dröjsmål med betalning.

Multa poenitentialis, Reugeld (ty.)

Ett belopp som fastställs i avtal och vars erläggande befriar en part från att fullgöra sina resterande förpliktelser enligt ett avtal.

Mutatis mutandis

Latin för: ‘Med de förändringar som är erforderliga’, eller ‘med vederbörliga ändringar eller ‘sedan det som bör ändras ändrats’.

Naturalia negotii

Regler i ett avtalsförhållande som hör naturligt samman med avtalstypen och därför gäller utan uttrycklig överenskommelse mellan parterna.

Pacta Sunt Servanda

Avtal är till för att hållas, latinskt uttryck.

Pactum turpe

Avtal som strider mot goda seder, ett sådant avtal kan bli ogiltigt om det strider mot lag och goda seder.

Per diem

“Per dag”, termen kan ibland förekomma i kontrakt med löpande räkning, dvs pris per dag.

Periculum rei

Frågan om vem som står faran för att varan förstörs.

Prima facie

Vid första anblick.

Pro forma

‘För syns skulle’. Vanlig är exempelvis pro forma faktura som är en faktura kopia som används för införtullning. Som regel accepteras inte pro forma faktura inom ekonomisk redovisning, främst därför att de inte är giltiga momsfakturor.

Re integra

I ett anbud (offert) kan tilläggas en form av ångerrätt som ger anbudsgivaren rätt att återkalla anbudet så länge det inte accepterats av anbudstagaren. Detta förfarande är mycket ovanligt.

Relocatio tacita

Tyst förlängning av ett avtal genom att parterna fortsätter nyttja avtalet.

Salvo errore calculi (Sec), Salvo errore et omissione (SE&O)

Med förbehåll för räknefel eller med förbehåll för fel och förbiseenden. Utsätts ibland på fakturor för att ge rätt till ändring av felräkningar, dock medger de flesta avtal ändå korrigeringar map. fel i fakturan.

Sine qua non

Ett uttryck som anger att ett villkor måste vara uppfyllt.

Solutio indebiti

Betalning av ett belopp i den oriktiga tron att man var skyldig att betala detta belopp.

Sui generis

“Av sitt eget slag”. Ett ‘avtal sui generis’ är ett avtal som inte kan sorteras in under någon annan känd avtalstyp.

Ultra posse nemo obligatur

Latinskt uttryck som innebär att avtalsparten inte är förpliktigad att utföra någonting som är omöjligt.

Vidi

“Jag har sett”, anger tillsammans med namnunderskriften att vederbörande tagit del av en handling.