Latin

Inköp på latin

Viktiga uttryck på latin

A drittura (it. A dirittura)

Innebär att varor transporteras direkt av leverantören utan mellanhänder, speditörer, omlastningar etc.

Ad valorem

Term för tullar och skatter som innebär att avgiften beräknas utifrån varans värde och inte dess vikt eller mängd.

Caveat emptor

Latinskt uttryck som innebär att köparen har undersökningsplikt och han tillika inte senare kan åberopa fel eller brist i varan som han borde ha upptäckt vid leveransen.

Ceteris paribus

Övriga villkor lika eller allt annat oförändrat.

Clausula cassatoria

Förfalloklausul.

Condictio in debiti

Återbetalning av pengar som betalats av misstag. Finns inga uttalade lagregler utan endast rättspraxis.

Conditio juris

Avtalsvillkor som följer av lagen utan att parterna uttryckligen avtalat om dessa.

Contra proferentum

Oklarhetsregeln, regel för avtalstolkning som innebär att ett otydligt villkor i ett skriftligt avtal tolkas till nackdel för part som avfattat villkoret. Tillämpas ofta på avtalstexter som är oklara eller tvetydiga. Denna regel benämns ibland ’Contra proferentum’, ’In dubio contra stipulatorem’ eller ’Interpretato contra stipulatorem’.

Culpa in contrahendo (sv. Vårdslöshet vid avtals ingående)

I situationer där avtalsförhandlingar inte lett till avtal har parterna, om än små, vissa möjligheter att begära skadestånd av varandra. Skadeståndet avser då ersättning för kostnader och utgifter till ingen nytta, men även andra poster kan tänkas tillkomma. Förutsättningen är att få skadestånd är ett illojalt beteende från motparten.

Damnum emergens

Latinskt uttryck som innebär direkt förlust och avser de direkta skador som en part lider och som parten genom ett avtalsförhållande kan kräva skadestånd för. Jämför ‘lucrum cessans’.

Emtio rei separatae

Köp av en ännu inte existerande sak, där priset skall betalas när leverantören lyckats framställa saken.

Emtio spei

Köp av en ännu inte existerande sak, där priset skall betalas oavsett om leverantören lyckas framställa det eller ej.

Essentialia negotii

Sådant som måste finnas med i ett avtal för att det ska kunna bli ett giltigt avtal av sin typ. Exempelvis måste det i ett köpeavtal framgå vad säljaren ska leverera och att köparen skall betala.

Ex actis (e. a.)

Enligt handlingarna.

Genus non perit

Latinskt uttryck som betyder att ‘arten kan inte förstöras’. Vid genusköp då en mängd identiska produkter tillverkas så kan leverantören alltid fylla leveransen med en ersättningsleverans om ursprungsleveransen på något sätt skulle förstöras under leverantörens risk.

In dubio contra stipulatorem

Oklarhetsregeln, regel för avtalstolkning som innebär att ett otydligt villkor i ett skriftligt avtal tolkas till nackdel för part som avfattat villkoret. Tillämpas ofta på avtalstexter som är oklara eller tvetydiga. Denna regel benämns ibland ’Contra proferentum’, ’In dubio contra stipulatorem’ eller ’Interpretato contra stipulatorem’.

In nuce

Vid avlämnandet.

Inter absentes

Latinskt uttryck som ordagrant betyder ‘mellan frånvarande’ och avser avtal som slutits genom utväxling av korrespondens.

Inter praesentes

Latinskt uttryck som ordagrant betyder ‘mellan närvarande’ och avser avtal som slutits då båda parter varit närvarande.