Värdet av en inköpsorganisation

Inköp är inget självändamål, utan en verksamhet som skapats för att tillföra värde till dess huvudorganisation; företag, förening, kommun eller myndighet. Hur detta värde ska tillföras är inte självskrivet, utan det kan likväl finnas värde i ett rent transaktionellt inköp som i framtagande av övergripande inköpsstrategier. Varje organisation måste med andra ord bestämma vad som är värdeskapande inköp i deras fall.

Inom företag ligger värdet ofta i att bidra till företagets konkurrenskraft och lönsamhet. För att bestämma vad som är värde måste man därför i första hand se till företagets affärsstrategier. Handlar affärsstrategierna om att ha billiga produkter, tekniskt avancerade prylar, sista skriket, en hög servicenivå eller vad? Beroende på vilken affärsstrategi som lagts fram så kan man sätta mål för inköpsverksamheten och vad den som mest kan bidra med.

Inom offentliga organisationer eller föreningar handlar värdet snarare om att utnyttja de tilldelade medlen på ett så effektivt sätt som möjligt och enligt de värdegrunder som intressenterna finner viktiga. Man kan säga att värdegrunderna motsvarar företagandets affärsstrategier. Man kan också uttrycka det som att skapa största möjliga värde för pengarna.

Affärsstrategier och värdegrunder omsätts till mål och inköpsstrategier, först på en övergripande nivå, därefter per inköpskategori. Inköpsstrategierna ger processer, metoder och arbetssätt som i sin tur talar om vad det är i det dagliga inköpsarbetet som skapar värde på olika nivåer inom organisationen.

Dela med dig:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • email
Skriv ut: Skriv ut:  
  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency