Inköpsbloggen

En inspirationskälla för professionella inköpare

Bloggarkiv november 2015

Inköparen: Specialist eller kompetensnomad?

Häromveckan skrev jag ett inlägg om inköpskårens professionalisering, som fick en hel del uppmärksamhet, men även mötte en del kritik. En ingrediens i detta inlägg var specialisering. Dvs. inköparens kärnkompetens borde ligga på strategiskt arbete såsom spend- och marknadsanalyser. Och det var här kritiken kom; en del menar att det finns en kärna, medan en del andra menar att inköp är en tvärvetenskaplig disciplin som blandar vetenskapsgrenar. Här finns inget givet svar. Det borde både finnas en grundvetenskap och tvärvetenskap. Sistnämnda omger kärnan i olika lager. Sedan ska vi förstås diskutera vad som bör finnas i kärnan respektive de tvärvetenskapliga ytterlagren. Exempelvis skulle det kunna se ut så här:specialistEn person lanserade en helt annan teori. Inköparen är iställlet en kompetensnomad. Denna nomad är utbildad i en grundvetenskap, vilken som helst. Genom livslångt lärande utvecklar han eller hon sedan nya kompetenser och färdigheter. Man förstår att omgivningen skiftar och kan snabbt förändra sin kompetens. Efter ett tag är kompetensnomaden långt borta från sin grundkompetens. Man kan därför säga att det är en person med exceptionellt god förmåga att lära sig nytt, att sätta sig in i nya sammanhang och problem. Så här kan kompetensnomadens livslinje se ut:

nomad

Det här är två perspektiv på inköpet som profession, där båda är lika rätt. Frågan är mer om man vill se kompetensen som statisk eller dynamisk. Svaret ges av vilken miljö som inköparen rör sig i. Inom en ganska traditionell inköpskategori som facilities management borde kompetensen vara ganska statisk. Inom kategorier som rör produktutveckling eller dynamiska marknader så kommer kompetensnomaden till sin rätt.

Get Vested

Förra veckan gästades Sverige av Vestedmodellens frontfigur Kate Vitasek. På flera olika platser hade vi möjlighet att möta henne för att förstå vad hon betonar som allra mest. Och intresset var stort. Förvisso har det diskuterats samarbetsinriktade affärsrelationer under många år. Men tidigare har det saknats tydliga verktyg och samarbetsformer som leder fram till fruktbara samarbeten. Kate har skapat Vested som är en ny plattform, vilken kommer att inspirera till många nya samarbeten.

Det som man också uppskattar med Kate är hennes frikostighet. Man kan komma ganska långt inom Vested utan att betala en krona. Helt gratis erbjuder hon en fem lektioner lång videoutbildning över nätet på följande länk:

Vested orientation

I utbildningspaketet finns också flera hundra verktyg i powerpointformat, som man får använda sig av så länge som man anger källan.

Professionalisering av vår yrkeskår

Förra veckan handlade bloggen om hur man bör träna upp sin relationsförmåga för att bli en bättre inköpare. Många andra inlägg har handlat om inköparens personliga egenskaper och kunskaper, samt vad som krävs för att bli en framgångsrik inköpare, sammanfattningsvis handlar de om att träna sin analytiska och kommunikativa förmåga. Men jag ställer mig även frågan vad är det som krävs för att göra den samlade yrkeskåren mer framgångsrik, mer professionell?

Den allra första dagen på mitt första inköpsjobb sa min chef:

”Du ska veta att vårt viktigaste uppdrag är att dokumentera våra inköp.”

Det etsade sig fast. Men vad menade han egentligen? Menade han att vi inte skulle göra muntliga avtal eller fanns det en högre ambition?

Titta på andra yrkesgrupper som nått stor framgång i samhället, t.ex. läkare. För några hundra år sedan var man livrädd för läkaren, ty läkarkurerna hade direkt negativ påverkan. Men sedan hände något. Läkarna började dokumentera sina metoder. Man kunde sedan gå tillbaka och studera vad som verkligen hände. Vad fungerade och vad fungerade inte? Successivt kunde man systematisera kunskapen – yrket professionaliserades. En annan framgångsrik yrkesgrupp är advokater. Samma här. En yrkeskår som skickligt dokumenterar sina ärenden, systematiserar fallen, och följaktligen får stort förtroende.

För en inköpare innebär dokumentera inte enbart att skriva journaler och akter. Betydelsen är större. Det handlar om att samla information och data. Systematisera den för att sedan analysera. Här kommer våra inköpssystem in i bilden. Men även många enklare verktyg hjälper oss att systematisera. Vi ritar lök- och vattenfallsdiagram; kvadradantanalyser, simbanor etc. Alla dessa verktyg är egentligen bara olika sätt att dokumentera. Och verktygen blir vår egen metodlära. Men professionaliseringen ligger också i att sprida kunskapen via olika tidskrifter, digitala media etc.

Om vi ånyo tar läkar- och juristyrkena som jämförelse; vad mer är det som professionaliserat dessa grupper. Jo, universitetsutbildningar, och här börjar inköparna ta efter, även om det tagit tid. För en 15-20 år sedan var det många som tog sig in i yrket genom omskolning på företaget. Man skolade om alla möjliga medarbetare som blev över vid omorganisationer. Kraven på teoretisk utbildning var låga. Men ett skifte har skett. För ett par år sedan visade bloggen inte mindre än tolv universitet som satsar på inköp. Men det behövs mer. Och tyvärr hör man ibland att skolorna har svårt att fylla sina utbildningsplatser. Varför? Är det kurserna eller yrket som inte är attraktiva? Vi kanske ska börja med kurserna, där det ibland verkar vara svårt att skapa intressanta och attraktiva kursplaner.

Slutligen finns det en sak som kan bidra till professionalisering och det är specialisering. I dag vill många inköpare vara generalister. Lite juridik blandat med logistik, kryddat med retorik. Man hoppar mellan tuvorna för att kunna göra nytta på olika sätt. Kanske framgångsrikt för personen, men inte för proffesionen. Det kanske är dags att nå professionens hårda kärna. Vad är det som inköpare kan göra mycket bättre än alla andra? Studerar vi inköpsprocessens olika faser brukar de vara: strategisk planering > upphandling > leverans, i fallande svårighetsgrad. Alltså borde specialiseringen fokusera på de tidiga faserna. Att bli specialist på marknads- och spendanalyser; helt enkelt det strategiska arbetet.

  • Ladda ner White paper

  • Verktyg för spendanalys

    Vill Du få kontroll över din inköpsvolym? Behöver Du ett verktyg för spendanalys?
    Spendency