Inköpslexikon engelska – svenska

Engelska (English) – Svenska (Swedish)

Hämta lexikonet som PDF (öppnas i nytt fönster).

Lexikonet uppdateras ständigt med nya inköpstermer och begrepp från inköpsområdet.

2 x 2 matrix – fyrfältare
abatement of debts/creditors – ackord (vid konkurs)
ABC analysis – volymvärdesanalys
ability to raise capital – kapitalanskaffningsförmåga
absentee policy – frånvaropolicy (för personal)
absorption cost – självkostnad
absorption costing – påläggskalkylering , självkostnadskalkylering
abstract of title – gravationsbevis
accede to an agreement – ansluta sig till ett avtal
accept – attestera
acceptance certificate – övertagandecertifikat
acceptance sampling – stickprovskontroll
accepting commission – acceptprovision
accessibility – tillgänglighet
accession treaty – anslutningsavtal
accessories – tillbehör
accompanying letter – följebrev
accountability matrix – ansvarighetsmatris
account day – likviddag
accounting – bokföring, redovisning
accounting entry – bokföringspost
accounting year – bokföringsår
account rendered – ingående balans
accounts ledger – reskontra
accounts payable – leverantörsskulder
accounts payable ledger – leverantörsreskontra
accounts receivable – kundfordringar
accounts receivable ledger – kundreskontra
accumulation bin – materialsats, monteringssats
accumulation store – ackumuleringsplats
achieve – uppnå
acknowledge – attestera
acknowledgement – bekräftelse
acknowledgement of order – orderbekräftelse
acquire – anskaffa
acquisition – anskaffning, förvärv
acquisition cost – anskaffningskostnad
acquisition of assets and liabilities – inkråmsförvärv
acquisition value – anskaffningsvärde, nyanskaffningspris
act as surety – ställa borgen
action plan – åtgärdsplan
active inventory – aktivt lager
activity ratio – flödeseffektivitet (mått i värdeflödesanalys)
act of God – befrielsegrund
act on public contracts – lag om offentlig upphandling
actual job cost – efterkalkyl
adaptive control – adaptiv styrning
addendum – bilaga
additional assessment – eftertaxering
additional charge – eftertaxering
additional freight – frakttillägg
additional order – tilläggsbeställning
additive – tillsatsmedel
add-on option – tillval
addressable spend – adresserbar spend, påverkbar spend
adduce – anföra
administrative closure – administrativt avslut
adulterate – förfalska
advance against collateral – förskott mot säkerhet
advance booking – förhandsbeställning
advance invoice – förskottsfaktura
advance levy – förtida betalning
advance order – abonnemang
advance payment – förskottsbetalning
advance shipment note – leveransavisering
advance shipment notice – föravisering
advice of despatch – leveransavi
advice of payment – betalningsanvisning
advice of receipt – mottagningsbevis
advice of shipment – avsändningsavi
advising fee – aviseringsavgift
advisory board – referensgrupp
aesthetics – estetik
affiliated company – självständigt dotterbolag
affinity diagram – släktskapsdiagram
affirmative – jakande
affreighter – befraktare
affreightment – befraktning
aged work – utfört arbete (som ska efterskotteras)
agency – agentur
agency agreement – agenturavtal
agency firm – agenturfirma
agenda – dagordning
agent – affärsombud
agent’s commission – förmedlingsprovision
aggregate amount – totalbelopp, totalsumma
aggregate inventory – aggregerat lager
aggregate planning – huvudplanering
aggregate value – totalvärde
agility – smidighet, totalflexibilitet
agio – premie
agree accounts – avstämma konton
agreed documents – standardavtal
agreement – avtal
agreement lapses on – avtalet löper ut den
agreement to bond – garantiutfästelse
air bill of lading – flygfraktsedel
air consignment note – flygfraktsedel
air freight – flygfrakt
air shipment – flygtransport
air transportation bill – luftkonossement
airway bill – flygfraktsedel
alcatel letter (offentlig upphandling) – tilldelningsbrev
alliance management – alliansledarskap
alienable – överlåtbar
alienate – överlåta
alienation – överlåtelse
alienor – överlåtare
allegation – påstående
alleged – påstådd
all-inclusive price – paketpris
all-in price – paketpris
allocate contract – tilldela kontrakt
allocation of costs – kostnadsfördelning
allotment – tilldelning
allow a claim – godkänna ett krav
allow a discount – rabattera
allowance for damage – skaderabatt
all risk insurance – allriskförsäkring
all risk policy – allriskförsäkring
all risks policy – allriskpolis
all-time order – slutorder
alteration of contract – kontraktsändring
amalgamation – företagsfusion
amicable settlement – uppgörelse i godo
amicably – i godo
amount due – fordran
amount guaranteed – borgenssumma
amount in arrears – resterande belopp
amount of bond – borgenssumma
amount payable – förfallet belopp
amount unpaid – obetalt belopp
anchorage dues – ankringsavgift
ancillary provision – tilläggsbestämmelse
annual depreciation charge – årlig avskrivning
annual general meeting – bolagsstämma
annual profit – årsvinst
annual statement – årsberättelse
antedate – antedatera
anticipation inventory – säsonglager, kampanjlager
appeal – överklaga
appendix – bilaga
application for credit – kreditansökan
application for review – ansökan om överprövning
apply – äska
appointment – utnämning
apportion – fördela
appraise – värdera
appraiser – värderingsman
appreciation – värdestegring
appreciative inquiry – uppskattande undersökning
appropriation – anslag
approximate price – cirkapris
apron – attesttalong
arbitrate – skiljedomsavgöra
arbitration – skiljedom
arbitration award – skiljedomsavgörande
arbitrator – skiljedomare
arrangement – avtal
arrangement with creditors – ackordsavtal
arrearage – obetalt saldo
arrears – efterskott, skuldbelopp
arrears of interest – upplupen ränta
arrival date – ankomstdatum
arrival rate – ankomstintensitet
arrive at an arrangement – nå en överenskommelse
arrow diagramming method – pilnätmetoden
article of commerce – handelsvara
article of consumption – förbrukningsartikel
articles of association – bolagsordning
as is – befintligt skick
assemble – sammansätta
assemble to order – montera mot order, montering mot kundorder
assembling – montering
assembly – hopsättning
assembly line – löpande band
assent – samtycke
assert – göra gällande
assertive – tvärsäker
assessment – bedömning
asset – tillgång
assets – kapitaltillgångar
assets and liabilities – inkråm
asset specificity – specifika tillgångar, resurser knutna till objekt som är föremål för outsourcing
asset turn over ratio – kapitalomsättningshastighet
assign – tilldela
assignable – överlåtbar
assignation – överlåtelse
assignee – befullmäktigad
assignee in bankruptcy – konkursförvaltare
assignor – överlåtare
associate – delägare
assortment – sortiment
assurance – assurans
assurer – assuradör
at sight – avista, vid uppvisandet
attachment – bilaga
attain – ernå
attest – attestera, vitsorda
attestation – attestering
attorney – fullmaktsinnehavare
at will – efter eget gottfinnande
audit – granskning, revision
auditee – organisation som revideras
audit evidence – revisionsbelägg
audit findings – revisionsiakttagelser
audit recovery – återvinning av kapitalläckage
auditor – revisor, revisionsledare
authenticate – legalisera
authorise – bemyndiga
authorised signatory – firmatecknare
authority – befogenhet, mandat
authority to pay – betalningsfullmakt
authorization – fullmakt, befogenhet
authorization of payment – betalningsuppdrag
authorized – befullmäktigad
authorized agent – befullmäktigat ombud
automatic replenishment – automatisk lagerpåfyllnad
availability – tillgänglighet
available goods – locovaror
available-to-promise – disponibelt saldo
average adjuster – dispaschör, haveriutredare
award criteria (vid upphandling) – utvärderingskriterium, tilldelningskriterie
award notice – tilldelningsbekräftelse
award procedure – upphandlingsförfarande
back a bill – avalera en växel
backcasting – backcasting
backdate – antedatera
backdated – retroaktiv
backer – avalist
backflushing – automatisk lageravräkning, baklängesnedbrytning
backhaul – returtransport
backing – aval
backlog – orderstock
back order – restnotera, restnotering
back order list – restorderlista
back pay – retroaktiv betalning
back-to-back-contract – transparent avtal
backward integration – bakåtintegration, integration i tidigare led
backward scheduling – bakåtplanering
bad debt – oindrivbar fordran
balance score card – balanserat styrkort
balance sheet – balansräkning
bank draft – postväxel
bankrupcy estate – konkursbo
bankrupt’s assets – konkursbo
bar chart – stapeldiagram
bar code – streckkod
bareboat charter – totalbefraktning
bargain – pruta, köpslå
bargaining agent – förhandlingsmotpart
bargaining offer – förhandlingsbud
bargain sale – gottköpsförsäljning
barge – liktare, pråm
barter – byteshandel
barter agreement – bytesavtal
barter transaction – bytesaffär
base for awarad of contract – tilldelningsgrund
basic agreement – basavtal
basic charge – grundavgift
basic commodity – råvara
basic price – riktpris
basis of evaluation – utvärderingsgrund
batch – parti, sats
batch number – partinummer
batch processing – partivis tillverkning
batch quantity – orderkvantitet
batch size – partistorlek
batch sizing – partiformning
bath tub curve – badkarskurva
batna (best alternative to negotiated agreement) – batef
battle of forms – kolliderande avtalsförhållande
beat down the price – pruta
become due – förfalla
become effective – träda i kraft
become valid – vinna laga kraft
beginning inventory – ingående lagersaldo
below cost price – underpris
benchmarking – jämförelse
beneficial interest – nyttjanderätt
beneficial owner – nyttjanderättsägare
beneficial right – nyttjanderätt
beneficiary – förmånstagare
benefit of a fall in price clause – prisfallsgaranti
berth – förtöjningsplats
bias – partisk, systematisk avvikelse
bid – offert, anbud
bid bond – anbudsgaranti, offertgaranti
bid depositary system – anbudshanteringssystem, upphandlingssystem
bidder – anbudsgivare
bidding cartel – anbudskartell
bid pricing – offertprissättning
bill – räkning
bill after sight – avisoväxel
billing – fakturering
bill at sight – avistaväxel
bill of capacity – kapacitetsbehovsstruktur
bill of distribution – distributionsstruktur
bill of entry – införseldeklaration
bill of labour – personalbehovsstruktur
bill of lading – konossement
bill of lading against acceptance – konossement mot accept
bill of lading issued by forwarding agents – speditörskonossement
bill of lading to bearer – konossement till innehavaren
bill of lading to order – orderkonossement
bill of material – stycklista , produktsstruktur
bill of measurement – mätbrev
bill of resources – resursbehovsstruktur
bill of tonnage – mätbrev
bin – binge
binding judgement – lagakraftvunnen dom
binding offer – bindande anbud, bindande offert
bin reserve system – bingesystem
blanket order – blankoavtal
blanket release – avropsorder
blank power of attorney – fullmakt in blanko
blank signature – underskrift in blanko
blend formula – recept
block order – blockorderavtal
block order release – blockorderavrop
blue collar – industriarbetare
board of directors – ledningsgrupp
board of governors – bolagsstyrelse
bona fide – i god tro
bonded store – tullager
bonded warehouse – tullager
bonify – gottskriva, bonifiera
bonus – gratifikation
bonus pay – bonuslön
booklet – broschyr
book residual value – bokfört restvärde
book value – bokfört värde
bottleneck – flaskhals, trång sektion
bottleneck products – flaskhalsprodukter
bottom line – vinst
bottom of the range – instegsmodell
bracket price – stafflat pris
bracket pricing – prisstaffling
brainstorm – idéstorm
brainstorming – idéstormning
branded goods – märkesvaror
brand name – varumärke
breach of agreement – bryta ett avtal
breach of contract – avtalsbrott, kontraktsbrott
break bulk – lossa
breakdown – driftavbrott
breaking up of the ice – islossning
briefing – information
brochure – broschyr
broker – mellanhand
bucketed system – hinksystem, periodsummerat materialplaneringssystem
bucketless system – behovsorienterat materialplaneringssystem
bucket shop – inofficiell börs
budget at completion – efterkalkyl
budget constraint – budgetrestriktion
buffer – buffert
building contractor – byggnadsentreprenör
bulk buyer – volymköpare
bulk buying – partiuppköp
bulk cargo – bulklastare
bulk commodity – bulkvara
bulk order – kvantitetsorder
bulky – skrymmande
bullion – omyntat guld
bullwhip effect – pisksnärteffekt
bulwark – reling
bundle auction – kombinatorisk auktion
bundling – sammanslagning, ihopslagning, kombinationköp, kumulativt köp
burden – indirekta kostnader
burden rate – omkostnad
burdensome – betungande
business blueprint – verksamhetskartläggning
business case – affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi
business cycle – konjukturcykel
business impact – effektmål
business integrity – affärsmässighet
business logistics – affärslogistik
business mission – affärsidé
business on joint account – metaaffär
business objective – effektmål
business practice – kutym, affärssed
business process re-engineering – affärsprocessutveckling
buyer – köpare
buyer’s market – monopson
buying association – inköpskooperativ
buying club – inköpscentral
buying house – inköpsagent
buy spot – köpa loco
by instalments – avbetalningsvis
by proxy – genom fullmakt
cable – telegram
calculated stock on hand – teoretiskt lagersaldo
calendar unit – kalenderenhet
call – fordran, avrop, anfordran
call for bids/tenders – anbudsbegäran
call for competition – konkurrensutsätta
call off – avrop
camp’s formula – wilsonformeln
cancel an order – avbeställa
cancellation – annulering
cancellation charges – annuleringskostnader
cancellation clause – annulleringsklausul
cancellation of agreement – uppsägning av avtal
candidate – anbudssökande
can-ordering – gruppbeställning
cap – begränsa (vite), begränsning
capacity availability check – kapacitetsklarering
capacity planning using overall factors – beläggningsfördelning
capacity purchasing – kapacitetsköp
capacity requirement – kapacitetsbehov
capacity requirements planning – kapacitetsbehovsplanering
capital budget – investeringskalkyl
capital expenditure (CAPEX) – investeringskostnad
capitalised word – versal begynnelsebokstav
captive market – företagsintern marknad, konkurrensskyddad marknad, skyddad marknad
captive use – företagsintern användning
cargo – last
cargo ship – fraktfartyg
cargo terminal – godsterminal
carousels – karusellager
carriage forward – frakten obetald
carrier – transportör, fraktförare
carrier’s lien – fraktförarens panträtt
carry interest – löpa med ränta
cartage – körpengar
carte blanche – blankofullmakt
cartel – kartell
cartel agreement – kartellavtal
carton – pappkartong
cartooned – kartongförpackad
cash against documents – dokumentinkasso, kontant mot dokument
cash allowance – utlägg (i entreprenad, för vilket extra entreprenörsarvode ej får debiteras)
cash asset – kassatillgång
cash before delivery – kontant betalning före leverans
cash discount – kassarabatt
cash flow – kassaflöde, likviditetsflöde
cash on delivery – betalning vid leverans, postförskott
cash on delivery consignment – efterkravsförsändelse
cash price – kontantpris
cash purchase – kontantköp
cash slip – kontantnota
cash with order – betalning i förskott, betalning vid order
cask – fat
casting shop – gjuteri
category lead – kategorichef
category management – kategoristyrning
category manager – kategoriansvarig
category sourcing – kategoristyrning
category tree – kategoriträd
causality – kausalitet
causal link – orsakssamband
causal reaction – kausalitet
causation – orsakssamband
cause and effect diagram – orsak-verkan-diagram
caveat – protest
ceding company – cederande bolag
ceiling price – pristak
cell layout – flödesgrupplayout
cellular manufacturing – flödesgrupptillverkning
central purchasing body – inköpscentral
centre of gravity method – tyngdpunktsmetoden
certificate – attest, intyg
certificate of conformity – överensstämmelseintyg
certificate of delivery – leveransintyg
certificate of inspection – besiktningsbevis
certificate of manufacture – fabriksintyg
certificate of origin – ursprungsbevis, ursprungsintyg
certified by notary public – bestyrkt av notarius publicus
certified to be a true copy – vidimeras
certify – vitsorda
chain stores – kedjebutiker
change control board – styrgrupp för ändringshantering
change costs – förändringskostnader
change management – förändringsledarskap
channel partner – distributionspartner
charachter reference – vitsord
charge off – avskriva
charter – befrakta, avtal, bemyndigande
charter cargo space – kontrahera lastrum
charterer – befraktare
chartering agent – befraktningsagent
charter party – certeparti
chart of accounts – kontoplan
chase strategy – anpassningsstrategi, nollagersstrategi
chattel – lösöre
chech sheet – strecktablå
cherry picking – russinplockning
chief procurement officer – inköpsdirektör
circumvention – kringgående
civil contract – byggkontrakt
claim – anfordran, fordran, reklamation, krav
claimant – fordringsägare, person som gör anspråk
claim for compensation – ersättningsanspråk
claim for damages – skadeersättningsanspråk, skadeståndstalan
claim for indemnification – ersättningsanspråk
claim for refund – återbetalningskrav
claim for restitution – återbetalningskrav
class diagram – klassdiagram
clause – bestämmelse
clause-by-clause-commentary – punkt-för-punkt-kommentering, kommenteringslista
clean acceptance – villkorslös accept
clean bill of lading – rent konossement
clearance – avräkning, tullbehandling
clearance sale – utförsäljning
cleared inwards – inklarerad
cleared outwards – utklarerad
close corporation – fåmansbolag
closing stock – utgående lager
coasting vessel – kustfartyg
code – kontera
code of conduct – uppförandekod, social policy, förhållningspolicy
co-design – gemensam konstruktion, gemensam produktutveckling, samordnad design
COD parcel – efterkravsförsändelse
coerce – påtvinga, tvinga
coercive measure – tvångsåtgärd
coercive measures – exekutivt förfarande
cogent law – tvingande lag
co insure – samförsäkra
coinsurance clause – samförsäkringsklausul
collaboration – samverkan
collaborative planning, forecasting and replensishment – samverkande planering, prognostisering och påfyllnad
collateral – säkerhet, borgensåtagande, pantsäkerhet
collation – kollationering
collectable – indrivningsbar
collection advance agreement – inkassoförbindelse
collection charge – hämtningsavgift
collection letter – björnbrev , kravbrev
collection measure – indrivningsåtgärd
collective bargaining agreement – kollektivavtal
collective bill of lading – samkonossement
collective consignment – samkörning
collective shipment – samkörning
colloquial language – talspråk
collusion – maskopi
co-managed inventory – samarbetsstyrda lager
combinatorial auction – kombinatorisk auktion
combinatorial purchasing – kombinatoriskt inköp
come into force – träda i kraft, ikraftträdande
commence – börja
commerce cloud – molntjänster
commercial agent – handelsagent
commercial agreement – handelsavtal
commercial code – handelsbalk
commercial custom – handelsbruk
commercial invoice – handelsfaktura
commercial letter of credit – remburs
commercials of the shelf – hyllvaror (kommersiella)
commission agency – kommissionsaffär
commission agent – handelskommissionär
commission of freight – kaplake
commissioned work – uppdragsverksamhet
commitment – förpliktelse, åtagande, löfte
commodities – handelsvaror, standardiserade hyllvaror (även tjänster)
commodities broker – varubörsmäklare
commodities exchange – varubörs
commoditisation – kommodisering, produktstandardisering
commodity – sortiment
commodity agreement – råvaruavtal
commodity exchange – råvarubörs
commodity price index – varuprisindex
commodity strategy – sortimentsstrategi
commodity team – sortimentsteam
commonality – kommonalitet, tväranvändning
common expense – samkostnad
common law – sedvanerätt
company financial year – bolagsår
company in commendam – kommanditbolag
company wide – företagsomspännande
competition – konkurrens
competition clause – konkurrensklausul
competitive advantage – konkurrensfördel
competitive benchmarking – konkurrentjämförelse
competitive bidding – konkurrensutsättning, upphandling
competitive dialogue – konkurrenspräglad dialog
competitive edge – konkurrensfördel
competitiveness – konkurrenskraft
competitive pricing – konkurrenssatt prissättning
competitive sealed proposal – upphandlingsförfarande i USA likt konkurrenspräglad dialog
competitive strategy – konkurrensstrategi
competitive tendering – anbudstävlan, konkurrensutsatt upphandling
competitor – konkurrent
complain – reklamera
complainant – klagande (subst)
complaint – reklamation
completion certificate – övertagandecertifikat
completion of delivery – slutleverans
compliance management – efterlevnadskontroll, efterlevnadshantering
compliance matrix – överensstämmelselista
comply with provision – efterleva bestämmelse
composition agreement – ackordsavtal
comprise – inkludera
compromise – avtal
comptroler – controller
compulsory cession – tvångsöverlåtelse
computer aided ordering – datorstödd orderläggning
concede – bevilja
concession – leveransdispens, oktroj, beviljande
concession matrix – eftergiftsmatris
conciliation – förlikning
conciliation agreement – förlikningsavtal
conciliator – förlikningsman
concludent act – konkludent handlande
conclusive – bindande
concurrent engineering – integrerad produktframtagning
condition – betingelse
conditional acceptance (of bid) – oren accept (av anbud)
conditional clause – villkorsklausul
conditions of contract – kontraktsvillkor
conditions of delivery – leveransvillkor
conditions of payment – betalningsvillkor
conditions of sale – försäljningsvillkor
conduct – utföra, bedriva, vandel (subst.)
configuration management – konfigurationshantering
configure to order – konfigurera mot order
confirm by oath – beediga
confirmed documentary credit – bekräftad remburs
confirmed letter of credit – bekräftad remburs
confiscation – sekvester
conflicting demands – motstridiga behov
conformance – överensstämmelse
conformity – likformigt
conglomerate purchasing – inköpskooperativ, inköpsförening, inköpskonglomerat
conjoint analysis – conjoint-undersökning
consecutive days – sammanhängande dagar
consecutive numbers – löpnummer
consent – samtycke
consequential loss insurance – avbrottsförsäkring
consign – konsignera
consigned goods – konsignationsvaror
consignee – godsmottagare, konsignationsvarumottagare
consignor – varuavsändare, avsändare, konsignationsvaruleverantör
consignment – försändelse, konsignation, sändning, varuförsändelse
consignment invoice – konsignationsfaktura
consignment note – fraktsedel
consignment stock contract – konsignationsavtal
consistent – sammanhängande
consortium – konsortium
consortium agreement – konsortialavtal
constitute – utgör
constraint – bivillkor, restriktion
construction contract – utförandeentreprenad
consultation – samråd
consumer durables – kapitalvaror
consumer goods – konsumtionsvaror
container bill of lading – containerkonossement
contest – bestrida
context diagram – kontextdiagram
contingency – eventualitet, oförutsedd utgift
contingency planning – beredskapsplanering
contingency reserve – beredskapsreserv
contingent – oviss
contingent liability – ansvarsförbindelse
continuation clause – förlängningsklausul
continuous improvement – ständig förbättring
continuous operation – helårsdrift
contraband – smugglare
contract award – kontraktstilldelning
contract award decision – tilldelningsbeslut
contract award notice – efterannonsering
contract blank – kontraktsformulär
contract close-out – kontraktsavslut
contract compliance – avtalsefterlevnad
contract compliance rate – avtalstäckning, avtalstrohet
contracted price – leveranspris
contract form – kontraktsformulär
contract fulfilment – kontraktsfullgörande
contracting authority – upphandlande myndighet
contracting entity – upphandlande enhet
contracting party – kontrahent
contract manager – avtalsansvarig, avtalsförvaltare, kontraktsansvarig
contract mark up – avtal med ändringsmarkeringar
contract of affreightment – fraktkontrakt
contract of guarantee – borgensförbindelse
contractor – entreprenör
contractor’s fee – entreprenörsarvode
contract period – kontraktstid
contract price – kontraktspris
contract stipulation – kontraktsbestämmelse
contractual – kontraktsenlig
contractual penalty – kontraktsvite
contractual provisions – avtalsbestämmelser
contract with options – optionsavtal
contract work – entreprenadarbete
contrary to contract – avtalsstridig, avtalsvidrig
contribution cost pricing – bidragsprissättning
contribution marging – täckningsbidrag
controller – controller
controlling company – moderbolag
convenience goods – dagligvaror
convention – avtal
conveyance – överlåtelsehandling, transport, överlåtelse
conveyor – transportband
convince – övertyga
cooperation agreement – samarbetsavtal
co-production – samproduktion
core business – kärnverksamhet
corporate body – juridisk person
corporate buyer – koncerninköpare
corporate governance – bolagsstyrning
corporate procurement officer – inköpsdirektör
corporate social responsibility – företagens sociala ansvar
corrective action – korrigerande åtgärd
corrective maintenance – felavhjälpande underhåll, korrigerande underhåll
co-signer – medundertecknare
cost – kostnad
cost account – efterkalkyl
cost accounting – efterkalkylering
cost allocation – kostnadsfördelning
cost and freight – fraktfritt
cost apportionment – kostnadsfördelning
cost avoidance – kostnadsundvikande
cost based pricing – kostnadsbaserad prissättning
cost baseline – kostnadsbaslinje
cost-benefit-analysis – lönsamhetsanalys
cost ceiling – kostnadsram
cost centre – kostnadsställe
cost containment – begränsning av kostnader (genom aktivt arbete), kostnadskontroll
cost contract – löpande räkning
cost driver – kostnadsdrivare
cost effective – indräktig
cost estimate – kostnadskalkyl
cost insurance freight – frakt- och assuransfritt
cost leadership – kostnadsledarskap
cost of an order – ordersärkostnad
cost of capital – kapitalkostnad
cost of interest – räntekostnad
cost of liquidation – avvecklingskostnad
cost of living allowance – dyrortstillägg
cost of loading – lastningskostnader
cost of maintenance – underhållskostnader
cost of operation – driftskostnad
cost of solicitation – upphandlingskostnad
cost of tendering – upphandlingskostnad
cost of underage – bristkostnad
cost oriented pricing – kostnadsprissättning
cost overrun – kalkylöverskridning
cost performance index – kostnadskvot
cost plus contract – självkostnadskontrakt
cost plus contract (OBS Den svenska termen löpande räkning kan definieras på olika sätt) – löpande räkning
cost plus price – faktorpris (i avtalssammanhang)
cost plus pricing – faktorprissättning
cost price – självkostnadspris
cost reimbursable contract – löpande räkning, självkostnadskontrakt
cost value method – parivärdemetod
cost variance – kostnadsavvikelse
COTS – hyllvaror (kommersiella)
counter-claim – genfordran, motkrav, genkäromål
counterfeit – förfalska, oäkta
counterfoil – talong
countermand – avbeställa
countervailing duty – utjämningstull
counting frequency – inventeringsfrekvens
counting request – inventeringsanmodan
country of destination – bestämmelseland
country of origin – ursprungsland
coupled inventories – kopplade lager
courtesy – artighet
covering letter – följebrev
cover letter – missiv
crainage – kranhyra
crane – lyftkran
crashing – forcering
credit – fordran
credit advice – kreditnota
credit agreement – kreditavtal
credit note – kreditfaktura
creditor – borgenär
credit rating – kreditvärdighet
credit reporting agency – kreditupplysningsbyrå
crew – besättning, manskap
cross-business – företagsöverskridande
cross docking – genomflöde, genomflödesdistribution
cross-functional team – tvärfunktionell grupp
cross rule – travers
cross tabulation – korstabeller
cross-tower – tvärfunktionell
cumulative lead time – ackumulerad ledtid
currency – valuta
currency basket – valutakorg
currency clause – valutaklausul
currency restriction – valutarestriktion
currency risk management – valutariskhantering
current assets – omsättningstillgångar
current budget – driftsbudget
current exchange rate – dagskurs
current ratio – balanslikviditet (beskrivet som nyckeltal)
curriculum vitae (br) – meritförteckning
curtail – inskränka
curtailment – driftsinskränkning
custodian – depositarie, förvaltare, depåförvaltare
custody bill of lading – förvaringskonossement
custody charge – depåavgift
customable – tullpliktig
customary tare – usotara
custom clearance receipt – tullkvittens
customer of choice – prioriterad kund
customer order decoupling point – kundorderpunkt
customer value proposition – kundlöfte
custom-house receipt – tullkvittens
customization – kundanpassning
customs agent – tullagent
customs bill of entry – införseltillstånd
customs clearance – förtullning, tullavgift
customs nomenclature – tullnomenklatur
customs reimbursement – tullrestitution
customs warehouse – tullager, packhus
cutback – nedskärning
cycle counting – rullande inventering
cycle stock – omloppslager, omsättninglager
cycle time – genomloppstid
cyclic scheduling – cyklisk plannering
daily allowance – traktamente
damage estimate – skadeberäkning
damage in transit – transportskada
damage liability – skadeersättningsskyldig
damage notification – skadeanmälan
damages clause – bötesklausul
data date – avstämningsdatum
date of arrival – ankomstdatum
date of postmark – poststämpelns datum
day book – diarium
day-book number – diarienummer
day rates contract – timräkning
days in payables – dagar i leverantörsreskontran
days inventory held (DIH) – genomsnittlig lagringstid
days payables outstanding (DPO) – mätetal för antal dagar genomsnittlig betalningstid
dead freight – fautefrakt
deadline – fatatalietid
dead on arrival – defekt vid ankomst
dead weight – dödvikt
dealer’s price – återförsäljarpris
debentured goods – tullrestitutionsgods
debriefing – debriefing
debt collection agency – inkassobyrå
debt due – fordran
debtor – gäldenär
decision tree – beslutsträd
deck cargo – däckslast
declaration of conformity – överensstämmelsedeklaration
decline – förkasta anbud eller förfrågan
decline an offer – avböja ett anbud
decoupling inventory – frikopplingslager
decoy – bulvan
deduct – avräkna
deductible – avdragsgill
deduction – avdrag, avräkning
deed – avtal, handling
deed of transfer – överlåtelsehandling
deemed – anses
deep stacking – djupstapling
default – betalningsförsummelse
default of payment – utebliven betalning
defeasance – annullering
defeasible – annullerbar
defect – felaktig
defect (om fel) – brist
defective goods – felaktiga varor
defer – dröja
deferral – uppskov
deferred charges – förutbetalda kostnader
deferred discount – uppskjuten rabatt
defray – bestrida
defrayal – bestridande
delay – försening
delegate – befullmäktigad
deliverables – leverabler
delivered free – franko
delivered free at your warehouse – fritt ert magasin
delivery capability – leveransberedskap
delivery capacity – leveransförmåga
delivery condition – leveransvillkor
delivery confirmation – leveransbekräftelse
delivery control – leveranskontroll
delivery date – leveransdatum
delivery dependability – leveransprecision, leveranssäkerhet
delivery follow-up – leveransuppföljning
delivery note – följesedel
delivery notice – leveransbesked
delivery reliability – leveransprecision
delivery reminder – leveranspåminnelse
delivery schedule – leveransplan
delivery service – leveransförmåga
demand – fordran
demand chain – efterfrågekedja
demand chain management – styrning av behovskedjan
demand payment – björna
demand time fence – kundordertidsgräns, efterfrågetidsgräns
demijohn – damejeanne
demise charter – totalbefraktning
demur – invända
demurrage – överliggedagsersättning
density function – täthetsfunktion
depletion – värdeminskning
depreciable assets – avskrivningsbara tillgångar
depreciation – avskrivning
derived demand – härledd efterfrågan
descision-making unit – beslutsgrupp
design and build contract – totalentreprenad
designate – namnge
design contest – projekttävling
design-to-cost-tendering – upphandling med fast takpris
design-to-order – konstruera mot order
desourced supplier – icke godkänd leverantör, underkänd leverantör
detaining – sekvester
deterioration – förfall, försämring
develop – utveckla
deviation – avvikelse
diary – dagbok
direct award – direktupphandling
direct single sourcing – aktivt enleverantörsval
dirty bill of lading – konossement med förbehåll
disaggregation – disaggregering
disagio – disagio
disburse – utbetalning
discharge – lossa
discharge afloat – flytande lossning
discharge a ship – lossa ett fartyg
discharging expense – lossningskostnad
disclaimer – friskrivningsklausul
disclosure – edition
disclosure rights – rätt att ta del av uppgifter
discount – rabatt
discount against cash – kassarabatt
discounted cash flow – kassaflödesvärdering
discount schedule – rabattbrev
discovery – edition
discretionary – fakultativ
disembark – landsättning
disintermediation – mellanhandsreducering
dismantling – nedmontering
dismiss – entlediga
dispatch – avsända
dispatch department – avsändningsavdelning
dispatcher – varuavsändare
dispatch goods – ilgods
dispatch money – tidsvinstersättning
dispatch note – avsändningsavi
disposal time – disponibel tid
dispositive law – dispositiv lag/rätt
dispute – tvista
dispute management – tvisthantering
disruption – avbrott
distraint – utmätning
divest – överlåta, divestera
dividend – aktieutdelning
divisable – delbar
divulge – delge
dockage – pris för utnyttjande av hamnplats
dock company – frihamnsbolag
dock receipt – hamnkvitto
doctrine of frustration – fullgörelsehinder
documentary credit – remburs
documentary remittance – dokumentremissa
domestic articles – hushållsartiklar
domestic sourcin – köp på inhemsk marknad, inhemska inköp
double order-point system – dubbel beställningspunkt
down payment – handpenning
downtime – stilleståndstid
dp – handpenning
draft – tratta
draft agreement – avtalsutkast
draft contract – kontraktsförslag
draft settlement – förlikningsförslag
drawee – trassat
drawer – trassent
drayage – hemtransportkostnader
drop shipment – direktleverans (utan mellanhänder)
drop shipping – direktleverans (utan mellanhänder)
drop size discount – volymrabatt
drop size incentive – volymrabatt
dual sourcing – parallellförsörjning
due date – förfallodag, färdigdatum
due diligence – förvärvsutredning, skälig försiktighet, köprättslig undersökning
due professional care – yrkesmässig noggrannhet
duly – vederbörligen
duly substantiated – välgrundad
dummy activity – blindaktivitet
dun – björna, björnbrev
dunning letter – björnbrev
duopoly – duopol
duplicate receipt system – paragonsystem
durability – varaktighet
durable goods – kapitalvaror
duration – varaktighet
duration of agreement – avtalstid
dutiable – tullpliktig
duty drawback – tullrestitution
duty free – tullfri
dynamic discount – dynamisk rabatt
dynamic lot sizing – dynamisk partiformning
earliest due date – tidigaste färdigdatum
early material authorisation / concession – materialbemyndigande
early payment – förskottsbetalning
early purchasing involvement – tidig inköpsinvolvering
early start agreement – avtal för tidiga aktiviteter
early supplier involvement – tidig leverantörsinvolvering
early supply management involvement – tidig inköpsinvolvering
earning – inkomst
earning capacity – avkastningsförmåga
earning power – avkastningsförmåga
echelon stock – flödeslager
economic lot size – ekonomisk partistorlek
economic order quantity – ekonomisk orderstorlek
economies of scope – kombinationsfördelar
economy of scale – skalekonomi, skalfördelar, stordriftsfördel, mängdrabatt
effectiveness – resultateffektivitet, verkställighetsförmåga, yttre effektivitet
efficiency – resurseffektivitet, inre effektivitet, systemeffektivitet
efficient consumer response – effektiv kundrespons
elevator pitch – hissversion
elicitation – elicitering, identifiering, kravinsamling
emphasise – framhålla
employer – uppdragsgivare, arbetsgivare
employer’s contribution – arbetsgivaravgift
empower – bemyndiga
empowered – befullmäktigad
empowerment – befogenhet
enclosure – bilaga
ending inventory – utgående lagersaldo
end of life product – utgången produkt, utgången artikel
endogenous – endogen
endorsable – endossabel, fungibel
endorse – attestera
endorsee – endossat
endorsement – endossement, endosso, ikraftsättning
endorser – endossent, växelcedent
endurance test – uthållighetsprov
enforceable – exigibel
enforce a claim – göra ett anspråk gällande
enforced sale – tvångsauktion
engineering change order – konstruktionsändringsorder, ändringsorder
engineering change proposal – ändringsförslag
engineering change request – ändringsbegäran
engineer-to-order – konstruera mot order
enquiry – anbudsförfrågan
ensure – tillse
enter a contract – kontrahera
enter into force – träda i kraft, ikraftträdande
entitled to – berättigad till
entity in charge of maintenance – underhållsansvarig enhet
entrepot – packhus
entrust – anförtro
entry barrier – inträdeshinder
entry level version – instegsmodell
entry of goods – varuinförsel
equal run-out time – likvärdig täcktid
equity – eget kapital
escalation clause – eskaleringsklausul vid tvist
escalator clause – indexklausul
escape clause – hävningsrättsklausul
estimate of cost – kostnadsförslag
estimate to complete – kalkyl för resterande arbeten
estimator – kostnadsberäknare
even-handed – opartisk
event-driven process chain – händelsestyrd processkedja
event list – händelselista
evergreen contract – tillsvidareavtal
everyday commodities – dagligvaror
evict – avhysa
eviction – vräkning
evidentiary – bevisbörda
excavation works – markentreprenad
excepted perils clause – friskrivningsklausul
exception statement – avvikelseförteckning (i anbud), differenslista (i anbud)
excess capacity – överkapacitet
excessive – oskälig
exchange application – valuta ansökan
exchange rate – växelkurs
excise – tillverkningsskatt
excise duty – tillverkningsskatt, punktskatt
excise tax – tillverkningsskatt
exclusion criteria – uteslutningskriteria
exclusive agency – generalagentur
exclusive agent – generalagent
exclusive right – ensamrätt
executable – genomförbar
execute – utföra
execution – utförande, utmätning
execution code – utsökningsbalken
execution date – tidpunkt för ikraftträdande
executor – tillställare
executory sale – tvångsauktion
exercise – utnyttja
ex gratia payment – ersättning utan juridisk förpliktelse
exhibit – bilaga
ex-house – i annans regi
exit clause – hävningsrättsklausul
exlusive right – prerogativ
exogenous – exogen
exoneration clause – friskrivningsklausul
exorbitant price – ockerpris
expected utility value – förväntat nyttovärde
expediter – leveransbevakare
expediting – forcering av order, leveransbevakning
expenditure – utgift
expenditure estimate – utgiftsplan
expense – utgift
expiration date – sista giltighetsdatum
export agent – exportagent
export commodities – exportvaror
export compliance – exportöverensstämmelse
export declaration – utförseldeklaration
expose to competition – konkurrensutsätta
express delivery – ilbefordran
express goods – ilgods
expressly – uttryckligen
express reference – uttrycklig
expressive bidding – kombinatorisk upphandling, kombinationsanbud
extended value stream mapping – utökad värdeflödesanalys
extinct debt – preklusion
extortion – ocker
extortionate price – ockerpris
extortioner – ockrare
extra work order – beställning av tilläggsarbete
extra work order cost containment – begränsning av kostnader för tilläggskostnader
extrinsic forecast – betingad prognos
ex warehouse – fritt lager
ex works – fritt fabrik
face value – nominellt värde
facility – anläggning
factory in the factory – fabrik i fabriken
fail – underlåta, uraktlåta
fail to arrive – utebli
fail to notice – förbise
failsafe – säker, idiotsäker
failure – driftavbrott, fel
failure modes effects analysis – feleffektanalys
fair average quality – genomsnittskvalitet
fair comparison – rättvis jämförelse
fair presentation – opartisk rapportering
fall-back option – reservutväg, reträttalternativ
fall back scenario – reservplan
faulty delivery – felaktig leverans
feasibility study – förstudie
feedback – återkoppling
feigned – fiktiv
feign work – maska
fictitious – fiktiv
fictive – fiktiv
field expediting – fältbevakning
field purchaser – fältinköpare
file maintenance – registervård
filing – arkivering
filing clerk – arkivarie
fill rate – fyllnadsgrad
final account – slutavräkning
final arrangement – slutuppgörelse
final payment – slutbetalning
financial – pekuniär
financial statement – finansiell rapport
finished goods – färdigvaror, helfabrikat
finished goods inventory – färdigvarulager
finish to order – färdigställ-mot-kundorder
finite capacity planning – takplanering
firm offer – fast anbud
firm planned order – fryst order
first article inspection – utfallsprov
first come first served – först till kvarn
first cost – självkostnad
first of class installation – pilotinstallation
first open water – första isfria vatten
first out – sist in
first-price auction – förstaprisauktion
first refusal – förtursrätt, förköpsrätt
first right – förtursrätt
first tier sourcing – förstaledssourcing
first-tier supplier – förstaledsleverantör
fiscal year – budgetår, räkenskapsår
fishbone chart – fiskbensdiagram
fit for purpose – ändamålsenlig
fitness for use – användbarhet
fixed asset – anläggningstillgång
fixed assets – fasta tillgångar
fixed interval order system – periodbeställningssystem
fixed order quantity – fast orderkvantitet
fixed period requirement – fast behovstäckningstid
fixed-price contract – fastpriskontrakt
flat price – enhetspris
flat rate – enhetstaxa
flexible tariff – stafflad tariff
float – buffert, omsättningslager, glapp
floating location storage – flytande lagerplats
floating order point – flytande beställningspunkt
floor stock – öppet lager
flow chart – flödesdiagram
focus group – fokusgrupp, referensgrupp
follow-on contracts – fortsatta beställningar
force – påtvinga, tvinga
force field analysis – kraftfältsanalys
forced cession – tvångsöverlåtelse
forecast – prognos
forecasting – prognostisering
forfeit – förverka
forfeiture of debt – preklusion
fork lift truck – gaffeltruck
form of payment – betalningssätt
forward auction – säljarkontrollerad auktion, säljarstyrd auktion, traditionell auktion
forward buying – prognosköp
forward charges – efterkrav map betalning
forward contract – terminskontrakt
forward deal – terminsaffär
forward delivery – terminsleverans
forwarder – transportör
forwarding – spedition
forwarding agent – speditör, speditionsfirma
forwarding commission – speditionsprovision
forwarding department – speditionsavdelning
forwarding firm – speditionsfirma
forward payment – förskottsbetalning
forward trade – terminsaffär
foundation works – markentreprenad
four wall inventory – fabrikslagring
fragile – ömtålig
frame agreement – ramavtal
framework agreement – ramavtal
fraudulent invoice – bluff-faktura
free alongside – fritt fartygssida, fritt vid fartygssida
free average – franchise
free from defects – felfri
free from fault – felfri
free goods – tullfria varor
free harbour – tullfri hamn
free-issue material – tillhandahållande av material
free of all average – fritt från alla anspråk vid haveri
free of charge – avgiftsfri
free of cost – kostnadsfri
free on board – bordfritt
free on car/wagon – banfritt
free stacking – fristapling
free trade area – frihandelsområde
free trade association – frihandelssammanslutning
freight – frakt
freight account – frakträkning
freight advance – fraktförskott
freightage – fraktavgift
freight agent – befraktningsagent
freight agreement – fraktavtal
freight bill – frakträkning
freight collect – mottagarfrakt
freight contract – befraktningskontrakt
freight deposit – godsbangård
freight depot – godsbangård
freight document – frakthandling
freight forwarder – speditör
freight home – returfrakt
freight insurance – fraktförsäkring
freightliner – godsexpresståg
freight yard – godsbangård
freshness date – bäst före datum
fringe benefit – löneförmån
front man – bulvan
fully paid – till fullo betald
fungible goods – fungibla varor
futures – terminer
futures contract – terminsaffär
gap analysis – skillnadsanalys, deltaanalys
gazump – trissa upp pris i efterhand
general agency – generalagentur
general agent – generalagent
general agreement – generalavtal
giro payment – girobetalning
global amount – totalbelopp
global sourcing team – globalt inköpsteam
glut the market – dumpa på marknaden
going rate pricing – konkurrentbaserad prissättning
good faith – god tro
goods department – godsmottagning
goods grouping – samkörning
goods in bond – tullnederlagsgods
goods liable to excise duty – accisbelagda varor
go surety – ställa borgen
goverment agency – statligt verkt
goverment authority – statligt verkt
grace – anstånd
grace period – moratorium
grace period on payment – betalningsanstånd
grade – kvalitetsklass
graded tariff – stafflad tariff
graduated tariff – stafflad tariff
granter of credit – borgenär
gross amount – bruttobelopp
gross price list – bruttoprislista
gross weight – bruttovikt
groupage service – samlastningstrafik
group incentive – gruppackord
grouping agent – samlastningsföretag
growth – tillväxt
guarantor – borgenär
haggle – pruta
half-pallet – halvpall
handling costs – hanteringskostnader
hand-made – handgjord
hand over – överlämna
hat money – kaplake
haul – flytta
haulage – transport
haulage contractor – åkeri
haulage costs – kostnader för vägtransport av gods
hauler – transportör
heads of agreement – avtalets väsentligaste delar, avtalsprinciper, avtalsrubriker
heads of terms – avtalets väsentligaste delar
hedge – hedge
hedge inventory – garderingslager
hedging contract – hedgingavtal
hereinafter – nedan
hire-purchase – avbetalningsköp
hire purchase agreement – avbetalningskontrakt
hire purchase sale – avbetalningsförsäljning
hit rate – träffsäkerhet (i försäljning)
hoard – hamstra
hold cargo – rumslast
holiday allowance – semesterlön
homeward freight – returfrakt
homologation – typgodkännande, homologering
horse-trading – kohandel
hoshin planner – hoshinplanering
hourly wage – timlön
hub – knutpunkt
hub and spoke – navdistribution
idle time – stilleståndstid
illegal direct award of contract – otillåten direktupphandling
imminent change – nära förestående förändring
impede – förhindra, hindra
implement – implementera
implied condition – underförstått villkor
import agent – importagent
import commodities – importvaror
import embargo – importförbud
import licence – införseltillstånd
import quota – införselkontingent
impose – påtvinga
impound – betalningssäkra
imprest – förskott
imputable – tillskrivningsbar
inbound logistics – inleveranslogistik
incapacity clause – lytesklausul
incentive – ackord, sporre, incitament
incentive wage – ackordslön
income – intäkt
incoming inspection – ankomstkontroll
inconsistent terms – motstridiga villkor
incorporate – bolagisera, införliva
incorporated company – aktiebolag
increased cost of living benefit – dyrortstillägg
incremental cost – särkostnad, marginalkostnad
incumbent to – ankommer
incur – ådraga sig
indemnification – gottgörelse
indemnified party – skadeståndsberättigad part
indemnify – bonifiera, hålla skadeslös
indemnity – skadestånd, utgäld
indemnity clause – skadeståndsklausul
indented bill of material – nivåvis produktstruktur
index clause – indexklausul
indirect cost – indirekta kostnader
in due form – formenlig
industrial branch – branschförgrening
industrial column – branschpelare
ineffectiveness of contract – ogiltighet av avtal
inexpensive – billig
inferior – undermålig
inferior goods – underhaltiga varor
in force – giltig
informal procedure – direktupphandling
infringement – intrång
in good faith – i god tro
inherent vice – befintlig brist
in-house – egen regi
in-house project – internprojekt
inhousing – inhousing, hyra in personal som utför uppgifter inne på företaget
initial sample test – utfallsprov
injunction – föreläggande
in kind – i natura
inland duty – tillverkningsskatt
inordinate price – ockerpris
input – insatsvara
input material – insatsmaterial
inquiry – enkät
insourcing – insourcing, ta in tjänster som köps och utföra dem i egen regi
insofar – såvitt
in specie – kontant
inspection – avsyning
inspection certificate – besiktningsbevis
installement – rat
instalment – avbetalning
instalment contract – avbetalningskontrakt
instalment plan – avbetalningsplan
instruction – föreskrift
in the event of non-delivery – i händelse av obeställbarhet
insurance – assurans, försäkring
insurance agent – försäkringsagent
insurance policy – försäkringsbrev
insure – försäkra
insurer – assuradör
intangible assets – immateriella tillgångar
integrity codes – affärsetiska riktlinjer
intelectual property rights – immateriella rättigheter
intelligence – upplysningar
inter-modal transportation – intermodala transporter
interchangeability – utbytbarhet
interest – ränta
interest on arrears – dröjsmålsränta
interest on overdue payment – dröjsmålsränta
intermediary – mellanhand
intermediate product – halvfabrikat
intermittent production – partivis tillverkning
interoperability – driftskompatibilitet
interruption – driftavbrott
into the bargain – på köpet
inundate the market – dumpa på marknaden
invention on demand – uppdragsinnovation
inventory – lager
inventory accounting – lagerbokföring, lagerredovisning
inventory carrying charge – lagerränta
inventory management – lagerstyrning
inventory on hand – lagersaldo
inventory position – lagerposition
inventory provision – lagernedskrivning
inventory shrinkage – lagerinkurans
inventory statistics – lagerhistorik
inventory turnover rate – lageromsättningshastighet
inventory turns – lageromsättningshastighet
inventory write-down – lagernedskrivning
investment appraisal – investeringsbedömning
invitation to tender – anbudsbegäran, anbudsinbjudan
invitation to apply to tender – ansökningsinbjudan
invite tenders for – infordra anbud
invoice – räkning, faktura
invoice scam – bluff-faktura
invoicing charge – faktureringsavgift
irregularity – oegentlighet
irrevocable – oåterkallelig
iso-profit curve – isoräntabilitetsdiagram
issue – lageruttag
item master file – artikelregister
itemize – specificera
itemized invoice – specificerad faktura
job description – befattningsbeskrivning
job evaluation – befattningsbeskrivning
job-order manufacturing – tillverka mot order
joint and several – en för alla och alla för en
joint and several liability – gemensam ansvarighet
joint cargo – samkörning
joint consultation – samråd
joint loading – samkörning, samlastning
joint operation – samkörning
joint order – samlingsorder
joint ordering – sambeställning
joint party – medkontrahent
joint picking – samplockning
joint production – samproduktion
joint production price – samproduktionspris
joint replenishment – sambeordring
joint stock company – aktiebolag, handelsbolag
joint venture – samarbetsbolag, metaaffär
jointly and severally responsible – solidariskt ansvar
journal voucher – bokföringsorder
juridisk rådgivare – jurist
just-in-time – rättidighet
kanban card – kanbankort
kanban purchase order – kanbanbeställning
keep minutes – protokollföra
keg – kagge
key commodity manager – strategisk inköpare
key job – nyckelbefattning
key performance indicator – nyckeltal, nyckelprestationsindikatorer
kick-back – muta, bakbonus
kick-off meeting – startmöte
kick-out meeting – slutmöte
kitting – satsplockning
kraljic portfolio – kraljicportfölj
labour only contract – arbetskraftskontrakt
laden – fullastad
lag – försening, fördröjning
lag strategy – följastrategi
lagging indicator – eftersläpande indikator
landed cost – hemtagningskostnad
lap phasing – överlappning
larceny – usurpering
last call – förköpsrätt, förtursrätt
last in – sist in
last mile – sista milen
last mile logistics – sista milen logistik, findistribution
last time buy – sistagångsköp
last time buy/order – slutorder
last time supply – sistagångsleverans
lasting nature – bestående karaktär
law on public procurement – lag om offentlig upphandling
lawyer – jurist
lay day – liggedag, väntedag
layoff – permittering (av anställda)
lead auditor – revisionsledare
lead buyer– inköpare i ledande befattning
lead time – ledtid
lead time inventory – ledtidslager
leader bait – lockvara
lean production – resurssnål produktion
learning curve – inlärningskurva
lease – leasa
leasing – hyresköp
least period cost method – lägsta periodkostnadsmetoden
least unit cost method – lägsta enhetskostnadsmetoden
least-cost point – lägsta kostnadspunkt
legal claim – rättsanspråk
legal counsel – bolagsjurist
legal entity – juridisk person
legal tender – lagligt betalningsmedel
legalize – lagligen bekräfta
legally binding – rättsligt bindande
leniency – överseende
less than truck load – styckegods, mindre än enhetslast
less than unit load – mindre än enhetslast
lessons learned – erfarenhetsåterföring
let out under subcontract – legotillverka
letter of allotment – tilldelningsbeslut, tilldelningsbekräftelse
letter of attorney – fullmakt
letter of awareness – stödbrev
letter of credit – remburs
letter of credit agreement – rembursförbindelse
letter of intent – viljeförklaringsbrev, avsiktsförklaring
level loading – beläggningsutjämning
leverage – hävstång
leverage products – hävstångsprodukter
leveraging spend – insatsspend
liable for its own acts or omissions – såsom för egen skuld
liabilities – skulder
liability under a guarantee – borgensansvar
licence – oktroj
lien – panträtt
lien clause – panträttsklausul
life cycle cost – livscykelkostnad, livslängdskostnad
life of type contract – livstidskontrakt
life time contract – livstidskontrakt
lighter – liktare
lighterage – pråmavgift
limited liability company – aktiebolag
limited partner – kommanditdelägare
limited partnership company – kommanditbolag
line-haul – linjetrafik
line item – orderradsartikel
line item purchasing – russinplockning
liner traffic – linjefart
liquid assets – likvida medel
liquidated damages – leveransvite
liquidation – konkurs
liquidator – konkursförvaltare
liquidity – likviditet
list of compliance – överensstämmelselista
list of delivery limits – leveransgränslista
list price – listpris
litigate – processa
litigation (jur.) – process
litigious – bestridd, omtvistad
load – lasta, stuffa (en container)
load carrier – lastbärare
load levelling – beläggningsutjämning
load profile – beläggningsnyckel,kapacitetsbehovsnyckel
loading – lastning
loading berth – lastningsplats
loading charge – lastningskostnader
loan shark – ockrare
local agent – platsagent
loco – spot
locution – lokution, uttryck (i avtal)
lodge a claim – reklamera
lodge a protest – protestera
lodge complaints – klaga
lodging allowance – inackorderingstillägg
long list – långlista
long term agreement – långtidsavtal
long term maintenance agreement – långtidsunderhållsavtal
long term supply agreement – långtidsleveransavtal
long-term – långfristig
long-term contract – långtidsavtal
longshoreman – stuveriarbetare
look ahead/look back – framåt-bakåt-kontroll
loss leader – lockvara
loss of profits insurance – avbrottsförsäkring
loss on exchange – disagio, agioförlust
loss-payee clause – direktskadelidandeklausul
lot – parti , sats, rat
lot number – partinummer
lot sizing – partiformning
lot splitting – partiklyvning
low cost country – lågkostnadsland
lowball bid – inkilningspris
lower of cost or market – lägsta värdets princip
lull – lågsäsong
lump sum contract – klumpsummekontrakt
lumpy demand – ojämna behov,klumpade behov
machine-hour cost – maskintimkostnad
machine-made – maskintillverkad
mail order company – postorderföretag
main carriage paid – huvudfrakten betald
main carriage unpaid – huvudfrakten obetald
maintainability – underhållbarhet, underhållsmässighet
maintenance agreement / contract – underhållsavtal
maintenance backlog – eftersläpande underhåll
maintenance bond – underhållsgaranti
make a contract – kontraktera
make an appeal to – anföra besvär hos
make-to-order – kundorderproduktion, tillverka mot order
make-to-stock – lagerproduktion, lagerorderproduktion,tillverka mot lager
making good – gottgörelse
mala fide – mot bättre vetande
malfunction – driftavbrott
man of straw – bulvan
management information – beslutsunderlag, beslutsstöd
managerial level – ledningsnivå
managerial requirements – ansvarskrav, ansvarsbestämmelser
managing clerk – prokurist
mandate – befogenhet
mandatory – obligatoriskt
manufacturability – producerbarhet
manufactured goods – industriprodukter
manufacturing – tillverkning
manufacturing bill – tillverkningsstruktur
manufacturing cell – tillverkningscell
manufacturing order – tillverkningsorder
manufacturing process – tillverkningsprocess
mapping – kartläggning
mark-up – pålägg
mark-up pricing – påläggsprissättning, självkostnadsprissättning
market appraisal – marknadsbedömning
market survey – marknadsundersökning
markup – påslag
marry up – ihopgifte, ihopsättning, ihopmontage
master agreement – ramavtal
master production schedule – produktsprogram, tillverkningsprogram
master sample – likare
master schedule – huvudplan, huvudtidsplan
master schedule item – huvudplaneartikel
master scheduler – huvudplanerare
master scheduling – huvudplanering
mate’s receipt – lastkvitto, styrmanskvitto
material breach of contract – väsentligt avtalsbrott
material requirements plan – materialbehovsplan
materials management – materialadministration, materialstyrning
materials requirements planning – materialbehovsplanering, nettobehovsplanering
maturity date – förfallodag
maverick buy – vilt köp
maverick purchasing – vilda köp
means tested maintenance – behovsprövat underhåll
means of conveyance – transportsätt
means of production – produktionsmedel
measured work – ackordsarbete
measurement cargo – skrymmande last
measurement freight – frakt efter volym
measurement rules – mängdregler
mediate – medla
merchandise – varor
merchant fleet – handelsflotta
merchant market – försäkringsmarknad
merchant ship – handelsfartyg
merger clause – integrationsklausul
method of payment – betalningssätt
method statement – metodbeskrivning
middleman – mellanhand
mileage allowance – milersättning
milestone – hålpunkt
milk run – mjölkrunda, slingbil, turbil
minicompetition – förnyad konkurrensutsättning
minicompetition contract – avropsavtal
mintage – myntsystem
minutes of meeting – mötesprotokoll
misappropriate – förskingra
mission – uppdrag
mission statement – affärsidé
mistake proofing – felförebyggande
mitigatation – mildrande
mitigate – lindra, mildra
mitigation – lindring
mixed cargo groupage – styckegods
mode of delivery – leveranssätt
mode of transportation – transportsätt
monetary – pekuniär
monitoring – uppföljning
monitory letter – björnbrev
monthly account – månadsavräkning
moonlighting – extraknäck
moor – förtöja
moratorium – betalningsanstånd, moratorium, förlängning av betalningsfrist
mortgage – pantförskrivning
most economically advantageous tender – mest ekonomiskt fördelaktiga anbud
movable assets – lösöre
move ticket – transportrekvisition
movement certificate – varucertifikat
multi-echelon system – flernivåsystem, flernivådistribution
multi-item auction – kombinatorisk auktion
multi level bill of material – flernivåstruktur
multi level master schedule – flernivåers huvudplan
multi-modal transportation – multimodala transporter
multiple effect – dominoeffekt
multiple purchase agreement – avropsavtal
multiple sourcing – flerleverantörsval
mutual – ömsesidig
mutually binding – ömsesidigt bindande
neglect – försummma, oaktsamhet, vårdslöshet, underlåta, uraktlåta
negligence – försumlighet, oaktsamhet, vårdslöshet, underlåtenhet
negligence clause – friskrivningsklausul
negotatiable – fungibel
negotiable – överlåtbar, endossabel
negotiable bill of lading – överlåtbart konossement
negotiable letter of credit – negocieringsremburs
negotiated procedure – förhandlat förfarande
negotiation – förhandling
net amount – nettobelopp
net change material requirements planning – partiell materialbehovsplanering
net present value – nuvärde
new acquisition – nyanskaffning
newsvendor – lösnummersäljare
niche market – nischmarknad
no-touch exchange of die – omställning utan bemanning
nominal value basis – parivärdemetod
nominate – namnge
non-addressable spend – icke adresserbar spend, icke påverkbar spend
non-captive market – öppna marknaden, konkurrensutsatt marknad, fria marknaden
non-conformance – avvikelse
non-conformance report – avvikelserapport
non-delivery – utebliven leverans
non-exempt – tullpliktig
non-liability clause – friskrivningsklausul
non-negotiable bill of lading – rektakonossement
non-payment – bristande betalning
non-recurring cost – engångskostnad, icke återkommande kostnad
non-recurring costs – extraordinära kostnader
non-recurring purchase – engångsköp
non-terminable contract – ouppsägbart kontrakt
non-traditional spend – icke traditionell spend
notary public – notarius publicus
notice of arrival – ankomstavi
notice of payment – betalningsanvisning
notice of termination – uppsägning
notice of termination of contract – uppsägning av kontrakt
notice to deliver – avropsorder
notice to proceed – avrop
notification – delgivning, avisering
notification of loss – transportskadeanmälan
notification schedule – avropsplan
notified body – anmält organ
notify – delge
nullity – ogiltighet
oath – ed
objection – gensaga
oblige – påtvinga, tvinga
obsolescence – inkurans, obsolescens
obsolescence allowance – inkuransavdrag
obsolescence deduction – inkuransavdrag
obsolete – inkurant
obsolete stock – inkurant lager
obstacle – hinder
obtain – anskaffa
offer – offert
offer sample – offertprov
offeree – anbudstagare
offeror – anbudsgivare
official receiver – konkursförvaltare
offload – lasta av
offset agreement – motköpsavtal
offsetting rights – kvittningsrätt
ombudsman – befullmäktigat ombud
omission – underlåtenhet
omit – utelämna, underlåta
on account – i avräkning
on board bill of lading – ombordkonossement
on consignment – i konsignation
on contract – på entreprenad
on deferred terms – på avbetalning
on demand – vid anfordran, på anfordran
on easy terms – på avbetalning
on hand balance – fysiskt lagersaldo
on maturity – på förfallodagen
on order – uteliggande order
on-time delivery – leveransrättidighet
one off pricing – projektbaserad prissättning
one piece flow – enstycksflöde
one-of-a-kind production – enstyckstillverkning
one-touch exchange of die – omställning med enkelt handgrepp
one-year agreement – ettårsavtal
onus of proof – bevisningsskyldighet
open bill of material – öppen produktstruktur
open books – öppna böcker
open costing – öppna böcker
open indents – öppen rekvisition
open order – utsläpt order, pågående order, uteliggande order
open outcry – utropsförfarande
open procedure – öppet förfarande
open-end contract – kontrakt utan slutgiltigt fastställda villkor
opening inventory – initiallager
operating budget – driftsbudget
operating margin – rörelsemarginal
operation – verksamhet
operations management – verksamhetsstyrning
operations strategy – verksamhetsstyrning
opportunity cost – alternativkostnad
opt – föredra
optional – fakultativ
option and renewal of contract – options- och förlängningsklausul
option to purchase – förköpsrätt
oral consultation – muntligt samråd
order acknowledgement – orderbekräftelse, ordererkännande
order confirmation – orderbekräftelse
order of magnitude – överslagsmässig
order penetration point – kundorderpunkt
order picking – orderplockning
order point system – beställningspunktsystem
order quantity – orderkvantitet
order release – orderutsläpp
order-up-to-level – återfyllnadsnivå
ordering cost – ordersärkostnad
ordering date – beordringstidpunkt
organisation breadown structure – nedbruten organisationsstruktur
original bill of lading – originalkonossement
out-of-date – föråldrad
outbid – överbjuda
outbound stock point – utgående lagerställe
outlier – utstickare
outstanding – ogulden
outstanding order – utestående order
outturn sample – utfallsprov
overdraw – övertrassera
overdue – försenad, förfallen till betalning, obetald, eftersläp
overhaul – översyn (underhåll)
overhead – omkostnad
overissue – överuttag
overlap – överlappning
overriding clause – hävningsrättsklausul
overriding reasons – synnerliga skäl
overspecifying – överspecifiering
overstate – överdriva
overtime – övertid
ownership – äganderätt
package – emballage, kolli
package deal – kombinationsaffär
package freight – styckegods
package-to-order – packa mot order
packing – förpackning
packing slip – packsedel
pallet – lastbärare, lastpall
pallet crate – pallåda
pallet flow rack – rullfackslager
palletising – palletering
palletized goods – palleterat gods
pamphlet – broschyr
parcel goods – paketgods
parent company – moderbolag
parent company bond – moderbolagsgaranti
paretos law – åttio-tjugo-regeln
part delivery – delleverans
part payment – rat
partial delivery – delleverans
partial payment – delbetalning
partial shipment – delskeppning
parts list – stycklista
past due order – försenad order
patchwork – fuskverk
patent agency – patentbyrå
paternoster storage – paternosterverk
payables turnover ratio – leverantörsskuldernas omsättningshastighet
pay back – restituera
pay in arrears – betala i efterskott, efterskottera betalning
pay-for-performance – prestationsbetalningar
pay-off – återbetalningstid
payback – återbetalning
payee – betalningsmottagare, remittent, växelmottagare
payment on account – förskott
peddler – nasare, väskdängare
pedlar – nasare
peer review – referentgranskning, kollegial granskning, refereegranskning
peg to an index – indexreglera
pegged prices – prisstopp
pegged requirements – adresserade behov
pegging – behovsadressering, behovshärledning
penalties – leveransböter
penalty clause – bötesklausul, vitesklausul
perceived value pricing – prissättning efter upplevt kundvärde
perfect order – orderperfektion
perfect order metric – perfekt order-mätetal
perform – utföra
performance agreement – resultatavtal
performance criterion – utvärderingskriterium
performance guarantee – fullgörandegaranti
performance indicator – prestationsmått
performance measure – prestationsmått
performance measurement – prestationsmätning
performance requirement – prestandakrav
peril – risk
period of grace – respittid
period of limitation – preskriptionstid
periodic review system – periodbeställningssystem
peripherals – kringutrustning
perishable – ömtålig
perishables – lagerkänsliga varor
perjury – mened
perk – fringis
perpetual inventory – lagerbokföring,löpande inventering
pertain – tillhöra
perusal – granskning
petition – skrivelse, hemställan, ansökan, begäran
petition for bankruptcy – begära i konkurs
petty cash – handkassa
petty larceny – snatteri
phantom item – fiktiv artikel
phony invoice – luftfaktura
physical inventory – inventering
physical inventory discrepancy – inventeringsdifferens
pick sequencing – plocksekvensering
pick-up – upphämtning
picking list – plocklista
picking stock – plocklager
piece rate – ackordslön, ackord, ackordspris
piece-work pay – ackordslön
piecework contract – beting
piecework rate – ackordspris
pieceworker – ackordsarbetare
pilferage – snatteri
pilotage – lotslega
pipeline inventory – lager i transportsystem
pitting suppliers – spela ut leverantörer
place of delivery – leveransort
plaintiff – målsägare
plan of redemption – amorteringsplan
planned time – anslagen tid
pledge – säkerhet, pant
pledgee – panthavare
plummet – rasa
point of sale – försäljningspunkt
policy of insurance – försäkringspolis
porprietary right – besittningsrätt
port of arrival – ankomsthamn
portfolio – portfölj
portfolio company – investmentbolag
positive evidence – faktisk bevisning
possessory title – besittningsrätt
post free – portofri
post-deduct inventory transaction – automatisk lageravräkning
posting – kontering
postponement – framflyttning, senareläggning
power of attorney – befogenhet, fullmakt
pre-assessment – förrevision
pre-award – före tilldelning
pre-eminence – obestridligt
pre-emption right – förköpsrätt
pre-tender meeting – anbudsgivarmöte
preadvice – föravisering
precede – föregå
precedence – prerogativ
precedence diagramming method – blocknätmetoden
preceding – föregående
predate – antedatera
predecessor – föregångare
preferred supplier – prioriterad leverantör
premature – förtida
preproduction – förserie
prequalification – förkvalificering
prerequisite – betingelse, förutsättning, förbehåll
prevailing market conditions – rådande marknadsvillkor
preventive maintenance – förebyggande underhåll, preventivt underhåll
price agreement – prisavtal
price benchmark – prisjämförelse
price bracket – prisklass, prisintervall
price bundling – varukorgsprissättning
price club – inköpscentral
price cut – prisminskning
price depression – prisnedgång
price floor – minimipris
price freeze – prisstopp
price index clause – prisindexklausul
price markup – prishöjning
price range – prisband
price schedule – prisförteckning
price suppression – förhindra prisökning
price underselling – målprisunderskridande
price variance – prisvarians
pricing – prissättning
primage – kaplake
primary commodity – råvara
prime contractor – huvudleverantör
prime cost – självkostnad
prime cost principle – självkostnadsprincip
prime cost principle pricing – påläggsprissättning
principal – uppdragsgivare
principal agreement – huvudavtal
principal condition – huvudvillkor
principle of equal treatment – likabehandlingsprincipen
principle of publicity – offentlighetsprincip
prior information notice – förhandsannonsering
priority control – körplanering
priority – prerogativ
pro forma invoice – provisorisk faktura
probalistic demand – stokastisk efterfrågan
procard – inköpskort
proceeding – förfarande
process – process
process audit – processrevision
process cycle efficiency – flödeseffektivitet (mått i värdeflödesanalys)
process planning – beredning
procuration holder – prokurist
procurement – inköp, kommersiell anskaffning
procurement card – inköpskort
procurement engineer – inköpare
procurement fine – upphandlingsskadeavgift
procurement officer – offentlig upphandlare
product audit – produktrevision
product benchmark – produktjämförelse
product breakdown structure – nedbruten produktstruktur
product liability – produktansvar
product range – variantflora
product recall – produktåterkallelse
production – tillverkning
production drawing – arbetsritning
production part approval test – utfallsprov
production rate – produktionstakt
production release – produktionsbeordring
production yield – produktionsavkastning
professional character – fackmannamässighet, fackmässighet
professionalism – fackmannamässighet, fackmässighet
profit – vinst
profit and loss account – resultaträkning
profit contribution – täckningsbidrag
profit margin – vinstmarginal
profit margin chart – lönsamhetsdiagram
profitability – lönsamhet
profitable – indräktig
profit sharing – vinstdelning
progress – framdrift
progress payments – prestationsbetalningar
progress report – statusrapport
project charter – projektdirektiv, projektledaravtal, projektplan
proliferation – spridning
prolongation – förlängning
promotion – kampanj
promotional discount – kampanjrabatt
proof of concept – konceptvalidering
proof of delivery – leveransbevis
proposal – anbud
proprietary – äganderätt
proprietors capital – eget kapital
provision – betingelse, föreskrift
provision of contract – kontraktsbestämmelse
provisional invoice – proformafaktura
provisional sums – provisoriska summor
provisions of an agreement – avtalsbestämmelser
proximity – närhet
proxy – befogenhet, fullmakt
public company – aktiemarknadsbolag
public procurement (som verksamhet) – offentlig upphandling
public tendering (som aktivitet) – offentlig upphandling
pull – behovssug
pull date – bäst före datum
pull system – avropssystem
punch list – restpunktlista
punctuality – leveransprecision
publicly accesible -
purchase – anskaffa, köpa
purchase agreement – köpeavtal
purchase back order log – inköpsorderstock
purchase day book – inköpsjournal
purchase for settlement – köpa på termin
purchase forward – köpa på termin
purchase ledger – leverantörsreskontra
purchase money – köpeskilling
purchase option – förköpsrätt
purchase order – inköpsorder, beställning
purchase sample – köpprov
purchaser – beställare, avnämare, inköpare
purchasing agent – inköpsagent
purchasing audit – inköpsrevision
purchasing centre – inköpscentral
purchasing clerk – inköpare
purchasing contract – köpekontrakt
purchasing cooperative – inköpskooperativ
purchasing council – inköpsråd
purchasing decision – inköpsbeslut
purchasing engineer – inköpsingenjör
purchasing engineering – tekniskt inköp
purchasing executive – inköpschef
purchasing kanban – inköpskanban
purchasing manager – inköpschef
purchasing office – inköpskontor
purchasing price variance – inköpsprisvarians
pure competition – perfekt konkurrens
pursuant – enligt
pursuant to the agreement clause – enligt avtalsklausul
purveyor – proviantleverantör, säljare
put away – inlagring
put out to tender – infordra anbud
quadrant analysis – kvadrantanalys
qualified acceptance (of bid) – oren accept (av anbud)
quality assurance – kvalitetssäkring
quality audit – kvalitetsrevision
quality deficiency cost – kvalitetsbristkostnad
quality management – kvalitetsledning
quantity contract – mängdkontrakt
quantity discount – kvantitetsrabatt
quarantine – karantän
quick ratio – kassalikviditet (beskrivet som nyckeltal)
quick reference guide – lathund
quorum – kvorum
quota of imports – importkontingent
quotation – anbud, offert
quoted company – aktiemarknadsbolag
rack – pallställ, ställage
rack bin – ställagefack
rack stacking – häckstapling
rack storage – hyllfackslagring, ställagelagring
ract stacking – fristapling
ramp up – taktökning
random – stickprovsvis
random stock location – flytande lagerplats
rate – takt
rate based – taktbaserad
rate of commission – provision
ratify – bekräfta, ratificera
rationale – anledning, logisk grund (för ett beslut), motivering
raw material – insatsmaterial, råmaterial
re-deliver – återleverera
re-engineering – omstrukturering
re-shipment – vidarebefordran
reach truck – skjutstativtruck
rebate – rabatt, avdrag
rebuy – omköp, återanskaffning
recall – återkallelse (av sålda varor)
receipt – kvitto, allegat, inleverans
receivables turnover ratio – kundfordringarnas omsättningshastighet
receiving inspection – ankomstkontroll
reciprocal contract – reciprokt avtal
reciprocal purchase – reciproka köp
reckless – vårdslös
reconciliation – avstämning
reconciliation arrangement – förlikning
records – bokföring
recourse – regress, rekurs
recovery audit – återvinning av kapitalläckage
recovery of costs – kostnadstäckning
rectify – korrigera, åtgärda
recur – återuppstå
recurring costs – repetitiva kostnader, återkommande kostnader
recurring review – upprepad granskning
recycle – återanvända
red-tape – byråkratism
redline a contract – ändringsmarkera ett avtal
redeem – återköpa
redeemable – återlösbar
redemption – inlösen, återköp
redemption bottle – pantflaska
red team – granskningsgrupp (som utmanar organisationen att utveckla sin verkställighetsförmåga)
redundancy – redundans, övertalighet
redundant – friställd
reference sample – varuprov
refill – återfyllnad
refund – bonifiera, utgäld
refund of freight – fraktrestitution
refundable – återbetalbar
refundable deposit – återbetalningsbar depositionsavgift
refusal to deliver – leveransvägran
refuse – vägra
regression test – regressionstest
regulation – föreskrift
regulatory – tillsyn
regulatory authority – tillsynsmyndighet
regulatory body – tillsynsmyndighet
reimburse – gottskriva, gottgöra, återbetala
reimbursement – återbetalning av gjorda utbetalningar
reinsurance – återförsäkring, retrocedession
reinsure – retrocedera
reject – förkasta
released order – frisläppt order, utsläpt order
release planning – utgåveplanering
reliability growth – tillförlitlighetstillväxt
relinquish – överlåta
relocate – omlokalisera
remanufacturing – återtillverkning
remedy – gottgörelse, avhjälpa
remind – björna
remittance charge – överföringskostnad
remittance in cash – kontantöverföring
remnant stock – restlager
remunerate – ersätta, bonifiera
remuneration – ersättning
remunerative – indräktig
rendering of accounts – avräkning
renegotiate – omförhandla
renewal – förlängning
renounce – avstå från
renounce a claim – avstå ett anspråk
rental agreement – hyreskontrakt
re-offer – omofferera, återigen erbjuda
re-opening competition – förnyad konkurrensutsättning
reorder point – beställningspunkt
repairable – reparabel
repeat an order – efterbeställa
repeated tender – skiljebud
replacement cost – återanskaffningsvärde
replenish – påfylla
replenishment – påfyllnad, återfyllnad, återanskaffning
replenishment lead time – återanskaffningstid
replenishment level – återfyllnadsnivå
replenishment period – beställningsperiod
replenishment time – återanskaffningshastighet
representation agreement – agenturavtal
representative – befullmäktigat ombud
repurchase – återköpa
repurchase clause – återköpsklausul
request – anfordran, äska, anmoda
request for discovery/disclosure – editionsföreläggande
request for information – informationsförfrågan
request for proposal – förslagsförfrågan
request for purchase order – inköpsanmodan
request for quotation/ bid/ tender/ proposal – anbudsförfrågan
request to participate – anbudsansökan
require – erfordra
required return – avkastningskrav
requirement – behov, krav, önskemål
requirements analyst – kravanalytiker, kravingenjör
requirements engineering – kravhantering, kravteknik, kravprocess
requirements explosion – behovsnedbrytning
requirements management – kravförvaltning, kravhantering
requirements planning – behovsplanering
requisition – anmodan
resale price – återförsäljarpris
rescheduling – omplanering
rescind – häva
rescission – hävning, uppsägning (av avtal)
reserve price – pristak, minimipris (auktion)
residential engineering – inackorderade ingenjörer, kundinternerad konstruktion
response time – svarstid
responsibility matrix – ansvarsmatris
restore – instaurera
restricted equity – bundet eget kapital
restricted procedure – selektivt förfarande
restriction – bivillkor
resource levelling – resursutjämning
résumé (am) – meritförteckning
retail business – detaljhandel
retail price – detaljhandelspris
retailer – återförsäljare
retainage – innehållet belopp
retaining pay – väntetidsersättning
retaliation – repressalier
retention – självbehåll, innehållna medel
retention bond – slutbetalningsgaranti
retention payment – slutbetalning, retentionsbetalning
retricede – retrocedera
retrocession – retrocedession
return cargo – returlast
return on net assets – avkastning på eget kapital
return on total assets – avkastning på totala tillgångar
return on capital employed – avkastning på arbetande kapital
return on equity – avkastning på eget kapital
return on investment – annuitetskvot, avkastning på investering
return on total capital – avkastning på totalt kapital
revenue – intäkt
revenue management – intäktsoptimering
revenue sharing – intäktsdelning
reverse auction – omvänd auktion
reverse engineering – omvänd konstruktion
reverse logistics – omvänd logistik, returlogistik
reverse marketing – omvänd marknadsföring
reversible purchase – uppsägningsbart köp
review – granskning, genomgång
review body – överprövningsinstans
review investigation period – översynsperiod
review procedure – överprövning
revocable – återkallelig,återkallningsbar
revocation of bid – återkallande av anbud
revoke an order – avbeställa
revolving letter of credit – revolverande remburs
rework – omarbeta
rework order – omarbetningsorder
ridership – genomsnittlig beläggning i ett transportsystem (statistiskt mått)
right of appeal – besvärsrätt
right of option – förhandsrätt
right of possession – besittningsrätt
right of recourse – regressrätt
right of recovery – vindikationsrätt
right of repurchase clause – återköpsklausul
right of restitution – vindikationsrätt
right of retention – retentionsrätt
right of set-off – kvittningsrätt
right-of-access principle – offentlighetsprincip
risc – risk
risk assessment – riskbedömning
risk aversion – riskaversion
risk breakdown structure – risknedbrytningsstruktur
road haulage – vägtransport
road transport – vägtransport
rock-bottom price – bottenpris, lägsta pris
rocket science – spjutspetsteknologi
rogue purchasing – vilda köp, vilt köp
rolling wave planning – successiv planering
root cause analysis – rotorsaksanalys
rough draft – utkast
route scheduling – ruttplanering
route sheet – operationslista
routine maintenance – periodiskt underhåll
routing – operationsföljd
routing file – operationsregister
royalty – royalty
rule – föreskrift
run-out list – täcktidslista
run-out time – täcktid, räcktid
rush order – forcerad order, snabborder
sack – säck
safe – säker
safe-keeping charge – depåavgift
safe system approach – nollvisionsfilosofin
safety integrity level – riskreduceringsnivå, säkerhetsintegritetsnivå
safety stock – säkerhetslager
salary – lön
sale on commission – kommisionsförsäljning
sale on trial – försäljning mot prov
sales ledger – kundreskontra
sales pitch – säljargument
salutation – hälsning
salvage value – restvärde
sample – stickprov, etalong
sampling – provtagning
scaffolding works – ställningsentreprenad
scam – svindleri
scarcity – brist
scheduling – tidsplanering
scope creep – kravkrypning
scope drift – kravglidning
scope of supply – leveransomfattning
score card – poängkort, betygskort, styrkort
scorecard – styrkort
scrap – kassation
sea freight – sjöfrakt
seasonal fluctuation – säsongsvariation
seasonal inventory – säsongslager
seaworthy – sjövärdig
second competition – förnyad konkurrensutsättning, andra konkurrensutsättning
second tier sourcing – andraledssourcing
second-tier supplier – andraledsleverantör
secure – säker
secured advance – förskott mot säkerhet
seesaw sourcing – vippbrädesmetoden
seizure – utmätning, sekvester
selective procedure – urvalsupphandling, urvalsförfarande
self assessment – egenbedömning
self billing – självfakturering
semi-finished – halvfabrikat
semi-manufacture – halvfabrikat
send-ahead – överlappning
senior purchaser – inköpare i ledande befattning
sensory evaluation – sensorisk utvärdering
separate cost – särkostnad
sequence – turordning
sequence diagram – sekvensdiagram
sequester – kvarstadsbelägga
service advice – felanmälan
service level – servicenivå
service level agreement – servicenivåavtal
service of a writ – delgivning av stämning
service of notice – delgivning
servitude – servitut
set of bills of lading – konossementsats
set up cost – fast kostnad
settlement – förlikning, ackord (vid konkurs), uppgörelse, utgäld
settlement (of accounts) – avräkning
settlement of claim – skadereglering
setup cost – omställningskostnad, ställkostnad
setup time – omställningstid, ställtid
severability clause – severabilityklausul
severe – allvarlig
shadow price – skuggpris
sham contract – skenavtal
shelf life – hylltid
shift price – brytpris
shiftworking – skiftgående
ship chandler – skeppsfurnare
ship-owner’s agent – rederiombud
ship’s agent – befraktningsagent
ship’s hull – kasko
ship’s rail – skeppsreling
shipbroker – skeppsklarerare, skeppsmäklare
shipment – varuparti
shipment on consignment – konsignationssändning
shipping agent – speditör, skeppsklarerare
shipping discount – exportrabatt
shipping note – leveransnota
shoddy workmanship – hafsverk
shop calendar – fabrikskalender, verkstadskalender
shop floor stock – golvlager
shop packet – arbetsordersats, ordersats
shop planning – körplanering
shop traveler – följekort
short delivery – underleverans
short list – kortlista
short sale contract – försträckningsavtal
shortage – brist
shortage chaser – leveransbevakare
shortage cost – bristkostnad
shortcoming – leveransbrist
shorthand – stenografi
should cost analysis – skuggkalkyl, borde-kosta-analys
shrinkage – svinn, inkurans
sight collection – avistainkassering
sight letter of credit – avistaremburs
signatory – signatär
signing clerk – prokurist
silent agreement – tyst accept
simplified procedure – förenklad upphandling, förenklat förfarande
single failure – enkelfel
single fault – enkelfel
single item auction – enkelbudsauktion
single smoothing – enkel utjämning
single sourcing – enleverantörsval
single-factor productivity – enfaktorsproduktivitet
site purchaser – fältinköpare
situation assessment – nulägesanalys
skeleton agreement – ramavtal
skimming – snatteri
slack – glapp, handlingsutrymme
slack time rule – minsta orderslack
slip – allegat
slow mover – hyllvärmare
slow moving item – lågrörlig artikl
slow moving stock clause – restlagerklausul
small print – finstilta
smoothing – utjämning
snag list – restpunktlista
sole agency – generalagentur
sole convenience – eget gottfinnande, gottfinnande (eget)
sole proprietorship – enskild firma
sole right – ensamrätt
sole trader – enskild firma
solicitation – upphandling, anbudsannonsering, anbudsbegäran, anbudsinfordran
solicitor – jurist
solvency – soliditet
sound out competition – sondera konkurrenssituationen
source – källa, lokalisera leverantörer
sourceable spend – inköpsspend
source material – råvara
source selection – val av leverantör
sourcing area manager – sourcingansvarig
sourcing spend coverage – inköps spendtäckning
space management – utrymmesplanering
spare capacity – reservkapacitet
spare time – stilleståndstid
specimen – etalong, förlaga, varuprov
specimen signature – provexemplarsanteckning
spend analysis – spendanalys
spend concentration – leverantörstäthet, spendkoncentration
spend tail – spendsvans
spend tree – spendträd
spend under management – spendstyrning
spend visibilty – spendens synlighet
spin-out – avknoppning
split delivery – delleverans
spot business – kassaaffär
spot goods – locovaror
spot trade – lokoköp
square root formula – kvadratrotsformeln
stage gate model – milstolpsmodell
stage-gate-model – fas-grind-modell,steg-grind-modell
staging – fysisk materialklarering
stakeholder – intressent
standard contract – standardkontrakt
standard form contract – standardformulärkontrakt
standard measure – likare, etalong
standard-setting – normbildning
standing order – stående order
standstill period – avtalsspärr
staple commodity – stapelvara
staple goods – stapelvara
state of the art – bästa tillgängliga, bästa möjliga teknik
state the average – verkställa dispasch
state utility – statligt verk
statement of discounts – rabattbrev
statement of work – uppdragsbeskrivning, arbetsbeskrivning
station picking – stationsplockning
stationary order – stående order
statistical process control – statistisk processtyrning
statutory – lagstadgad
steering committee – styrgrupp
stevedore – stuva,stuveriarbetare
stevedoring costs – stuvningskostnader
stimulus – incitament
stipulation – föreskrift, beting
stochastic demand – stokastisk efterfrågan
stock – varulager
stock account – lagerkonto
stock article – lagervara
stock availability – servicenivå,lagertillgänglighet
stock control – lagerstyrning
stock keeping unit – produktidentitet, lagerplatsenhet
stock location – lagerposition
stock lot – lagerparti
stock on hand – lagersaldo
stock order – lagerorder
stock point – lagerställe
stockist – lagerhållare,återförsäljare
stockless production – lagerlös produktion
stockout – lagerbrist
stockout (om lagerbrist) – brist
storage charge – lagerhyra
stow – stuva
stowability – stuvbarhet, stapelbarhet
stowage costs – stuvningskostnader
stowage factor – stuvningsfaktor
straddle carrier – kran som gränslar en container och flyttar
straight bill of lading – rektakonossement
strategic sourcing manager – strategisk inköpare
strip a container – lossa en container
stub – talong
stuff a container – lasta en container
sub-contract – legotillverka
sub-contractor – underentreprenör,legotillverkare
sub-total – delsaldo
subcontracting – legotillverkning, utlego
subject to previous delivery – förbehåll för mellanleverans
subject to prior sale – förbehåll för mellanförsäljning
sublet – hyra ut i andra hand
suborder – avropsorder
subrogation – insättning av ersättare
subscribe to an agreement – ansluta sig till ett avtal
subscription – abonnemang
subsequent delivery – efterleverans
subsidiary – dotterbolag
subsidiary agreement – tilläggsavtal
subsidy – subvention
sub-tier supplier – underledsleverantör, underleverantör
successive delivery – successiv leverans
successor – efterföljare
sue and labor clause – klausul för mildringskostnader
sunk cost – tagen kostnad, påtvingade kostnader
superflush – totalavräkning
superior – överordnad
supervising authority – tillsynsmyndighet
supervision – tillsyn
supervisor – förman
supervisory board – bolagsstyrelse
supplementary agreement – tilläggsavtal
supplier – leverantör
supplier academy – leverantörsakademi
supplier assessment – leverantörsbedömning
supplier balanced scorecard – leverantörsbalanserade styrkort
supplier conditioning – leverantörsformning
supplier diversity – leverantörsmångfald
supplier evaluation – leverantörsutvärdering
supplier footprint optimization – (strategisk) optimering av leverantörernas geografiska spridning
supplier kanban – leverantörskanban
supplier managed inventory – leverantörsstyrt lager
supplier management – leverantörsstyrning
supplier market intelligence – kunskap om leverantörsmarknaden
supplier market research – leverantörsmarknadsundersökning
supplier park – leverantörspark
supplier quality assurance – leverantörskvalitetssäkring, leverantörsstyrning
supplier quality index – leverantörskvalitetsindex, kvalitetsleverantörsindex
supplier ranking – leverantörsvärdering
supplier rating – leverantörsvärdering
supplier satisfaction form – nöjd-leverantörsenkät, leverantörsenkät
supplier satisfaction survey – nöjd-leverantörsundersökning
supplier scheduler – leverantörsplanerare
supply – leverera, utbud, försörjning
supply agreement – leveransavtal
supply association – branschförening, branschorganisation
supply chain – försörjningskedja
supply chain management – styrning av försörjningskedjan, ledning av försörjningskedjan
supply commitment – leveransåtagande
supply contract – försörjningsavtal
supply management – inköpsledarskap, inköpsledning
supply manager – inköpare
supply market – leverantörsmarknad
supply policy – leveranspolicy
supply strategy – försörjningsstrategi
surcharge – extraavgift
surety – borgen
surety bond – borgensförbindelse
surplus – överskott
surplus capacity – överskottskapacitet
surplus material – överskottsmaterial
surrender – avträda
surveillance – tillsyn
survey – enkät, besiktning
suspend – upphöra med
suspension – förlängd avtalsspärr
sustain – lida
sweatshop – svältlönearbete
synchro delivery – sekvensleverans
system integration – systemtransport
tacit – underförstådd
tacit agreement – tyst överenskommelse
tacit demands – dolda behov
tact time – takttid
tag – etikett
take delivery – godmottaga
take in isolation – beakta separat
take in tow – bogsera
taken in isolation – separatbetraktelse
taking over – övertagande
taking over certificate – övertagandecertifikat
tally – godsräkning
tally out – packsedel
tally trade – avbetalningshandel
tantiéme – tantiem
tardiness – dröjsmål
target completion date – mål för färdigställandedatum
target cost contract with variable fee – incitamentsavtal
target inventory level – återfyllnadsnivå
target price – målpris
tariff nomenclature – tullnomenklatur
task – uppgift
task force – insatsstyrka
task programmability – uppdragets specifikationsgrad
task wage – ackordslön
team charter– gruppkontrakt, projektgruppavtal
tenancy agreement – hyreskontrakt
tenant – hyresgäst
tender – offert, förfrågan
tender – anbud (används även för förfrågan)
tender bond – offertgaranti
tender clarification – anbudsnollställning, nollställning av anbud
tender documents – förfrågningsunderlag
tender for minicompetition – avropsförfrågan
tender guarantee – anbudsgaranti
tenderer – anbudsgivare
tendering (procedure) – upphandling
tender procedure – upphandlingsförfarande
tenor letter of credit – tidsremburs
tentative – preliminär
tenure – besittningsrätt
term – bestämmelse
term of agreement – avtalstid
term of delivery – leveranstermin
term of notice – uppsägningstid
term of payment – betalningstid
terminability – uppsägbarhet
termination at will – uppsägning efter eget gottfinnande, förtida uppsägning
termination clause – hävningsklausul, uppsägningsklausul
termination of agreement – uppsägning av avtal
terms of agreement – avtalsvillkor
terms of contract – kontraktsvillkor
terms of delivery – leveransvillkor
terms of payment – betalningsvillkor
terms of prolongation – förlängningsvillkor
tertiary sector – servicesektorn
testify – vitsorda
testimonial – attest, vitsord
testimony – yttrande
tests of significance – signifikanstest
the principle of equal treatment – principen om likabehandling
the principle of mutual recognition – principen om ömsesidigt erkännande
the principle of non-discrimination – principen om icke-diskriminering
the principle of proportionality – proportionalitetsprincipen
the principle of transparency – transparensprincipen
theory of constraints – begränsningsteori
third party (liability) insurance – ansvarsförsäkring
third party indemnity insurance – ansvarsförsäkring
third party logistics – tredjepartslogistik
three-way matching – trevägskontroll
threshold clause – indexklausul
thrift – sparsamhet
through bill of lading – genomgångskonossement, transitkonossement, transitokonossement
throughput – produktionstakt, genomflöde
throughput time – genomloppstid
tied up capital chart – kapitalbindningsdiagram
time based competition – tidskonkurrens
time between orders – beställningsintervall
time charter – tidsbefraktning, tidscerteparti
time fence – tidsgräns
time for appeal – besvärstid
time limit – fatatalietid
time of arrival – ankomsttid
time of maturity – förfallotid
time period coverage – täcktid
time planning – tidsplanering
time series analysis – tidsserieanalys
time sheet contract – timräkning
time study – tidsstudie
time to market – tid till marknad
time-phased order point – tidsberoende beställningspunkt
title deed – åtkomsthandling, äganderättshandling
title to – äganderätt
to initial – parafera
tollgate – kontrollpunkt
tool availability check – verktygsklarering
tool order – verktygsorder
tooling agreement – verktygsavtal
top line – intäkt
top notch – högkvalitativ
tortious liability – utomobligatoriskt ansvar, ansvar utanför avtalsförhållandet
total cost of ownership – total ägandekostnad
total quality control – total kvalitetsstyrning
total quality management – total kvalitetsledning
tow – bogsera
traceability – spårbarhet
tracking signal – prognosuppföljningsindikator
tracking signal limit – prognosuppföljningsgräns
trade allowance – handelsrabatt
trade association – branschorganisation
trade level – handelsled
trade term – handelsterm, leveransklausul
trade-off – avvägning, balansering, förhandlingseftergift, kompromiss
trade off matrix – eftergiftsmatris
trading prohibition – näringsförbud
trainee – lärling
transaction cost approach – transaktionskostnadsstrategi
transfer – överlåta
transfer price – transferpris
transferable – överlåtbar, endossabel, fungibel
transferor – endossent
transit goods – transitgods
transport damage – transportskada
transshipment charge – omlastningskostnad
transshipment goods – omlastningsgods
travel allowance – resekostnadsersättning
treaty – avtal
trial order – försöksorder
trial purchase – provköp
trim a cargo – lämpa last
tripartite agreement – triangelavtal, trepartsavtal
triple bottom line – företagets tredelade resultatrad
true copy – likalydande avskrift
trust company – förvaltningsbolag
trustee – förvaltare
turn-key plant – nyckelfärdig anläggning
turnkey outsourcing – integrerad outsourcing
turnover – omsättning
turnpike – vägtull
tying – kopplingsförbehåll, knytning, koppling, bindning
type approval – typgodkännande, homologering
two bin system – tvåbingesystem
two envelope system – två-kuvert-system
unamity – enighet
unbiased – opartisk
unchartered – obefraktad
unconditional – ovillkorlig
unconditional acceptance (of bid) – ren accept (av anbud)
undertake – förplikta sig
undertaking – förpliktelse, åtagande
underwriter – assuradör
undischarged – olossad
undisputed – obestridd
undue influence – ocker
unequivocal acceptance (of bid) – ren accept (av anbud)
unexamined for customs – oförtullad
ungraded – osorterad
union contract – kollektivavtal
unit cost – styckkostnad
unit price – styckpris, á pris
unit price contract – á pris kontrakt
unit sourcing – råvaruinköp, sourcing av insatsmaterial
unit sourcing manager – råvaruinköpare, inköpsansvarig för insatsmaterial
unitisation – enhetskonsolidering
unlimited power of attorney – blankofullmakt
unload – lossa, lasta av, strippa (en container)
unloaded – olossad
unloading – avlastning
unloading charge – lossningskostnad
unpaid – ogulden
unplanned issue – oplanerat uttag
unplanned receipt – orderlös inleverans
unrestricted shareholders’ equity – fritt eget kapital
unsaleability – inkurans
unsaleable – inkurant
unsettled – ogulden
untied equity – fritt eget kapital
untransferable – oöverlåtlig
upstream – uppströms
upsurge – konjukturuppgång, uppsving
upswing – konjukturuppgång
uptime – tillgänglig tid
upturn – konjukturuppgång
usability – användbarhet
usage – praxis
usage variance – förbrukningsdifferens
usance bill – usoväxel
usance draft – usoväxel
usufruct – nyttjanderätt
usufructuary right – nyttjanderätt
usurer – ockrare
usurious interest – ockerränta
usurious price – ockerpris
usury – ocker
utilisation rate – utnyttjandegrad
utilise – utnyttja
utility value – bruksvärde
valid – giltig
validity – giltighet
validity period of quotation – anbudets giltighetstid
validity of tender – anbudets giltighetstid
value added – förädlingsvärde
value adding lead time – produktiv ledtid
value analysis – funktionskostnadsanalys, värdeanalys
value at cost – anskaffningsvärde
value chain – värdekedja
value engineering – värdekonstruktion
value pricing – värdeprissättning
value proposition – kunderbjudande, kundlöfte
value stream macro mapping – utökad värdeflödesanalys
value stream mapping – värdeflödesanalys
variable cost – rörlig kostnad
variable costing – täckningsbidragskalkylering
variants – alternativa anbud
variations – ändrings- och tilläggsarbeten
variety reduction – sortimentsbegränsning
vendee – köpare
vendor – leverantör, säljare
vendor managed inventory – leverantörsstyrt lager
verbal agreement – muntligt avtal
verification – allegat
vetting – förhandsgranskning, bakgrundskontroll
violation – överträdelse
visual management – visuell ledning
vocation – yrke
voice of the customer – kundpreferens
volatile prices – instabila priser
volatility – instabilitet
volume discount – volymrabatt
voluntary ex ante transparency – frivillig förhandsinsyn
voucher – verifikation, kvitto, talong, allegat
wage – lön
wait time – väntetid
waive – avstå från
waive a right – avstå en rätt
waiver – leveransdispens, avstående från rättigheter
waiver clause – avsägelseklausul
warehouse – lager, lagerställe
warehouse certificate – lagerbevis
warehouse charge – lagringskostnad
warehouse clerk – lagerbokhållare
warehouse company – frihamnsbolag
warehousing – lagerhantering
warehousing cost – lagerhållningskostnad, lagringskostnad (förenkling)
warrant of attorney – fullmakt
warranty – garanti med avseende på felfrihet
warranty bond – underhållsgaranti
warranty claim – garantianmälan
wastage – svinn
waste loss – svinn
waybill – frakthandling, fraktsedel
weak incentive – degressivt ackord
weigher’s certificate – vägarattest
weighted average – viktat medelvärde
wharfage – kajavgift
wharfingers receipt – dockningskvitto
what-if analysis – konsekvensanalys
whereas – enär
whereupon – varvid
white collar – tjänsteman
wholesale business – grossist
wholesale merchant – grossist
wholesaler – grossist
wilson formula – wilsonformeln
withdrawal – uttag, annulering
withdrawal kanban – uttagskanban
withdrawal of the invitation to tender – avbrytande av upphandling
withhold – vägra
without cargo – olastad
without notice – utan uppsägning
wood pallet – lastpall av trä
workaround – oförberedd åtgärd
work authorisation – produktionsbeordring
work breakdown structure – nedbruten aktivitetsstruktur, nedbruten arbetsstruktur
work centre – produktionsgrupp
work in process – produkter i arbete
work sampling – frekvensstudier, stickprovstagning
workmanship – yrkesskicklighet
works – fabrik
workshop – verkstad, arbetsmöte
workshop drawing – arbetsritning
wrap – förpacka
wrap rate – timkostnad, internt timpris
write off against equity – direktavskrivning
yield – avkastning, direktavkastning, utbyte
yield curve – avkastningskurva
zero-inventory cycle counting – nollpunktsinventering
zone picking – zonplockning

Skriv ut: Skriv ut:  
Dela med dig:
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email
 • Träna din inköpsorganisation

  träning och utbildning i inköp Behöver du utbilda din inköpsorganisation? EFFSO Skills erbjuder skräddarsydda träningar inom inköpsområdet.
  EFFSO Skills
 • Söker du nya utmaningar?

  EFFSO utvecklar inköpsorganisationer Letar du efter ett nytt intressant jobb inom inköp? EFFSO rekryterar inköpare till spännande tjänster. Läs om våra aktuella rekryteringar eller skicka in ditt CV.
  Sök inköpsjobb